EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1437, 19. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad korraldatud teabele juurdepääsu liidu tasandil (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/2887

OJ L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 234/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1437,

19. mai 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/109/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad korraldatud teabele juurdepääsu liidu tasandil

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ, (1) eriti selle artiklit 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

Korraldatud teabele kiire ja mittediskrimineeriva juurdepääsu tagamiseks ning selle teabe lõppkasutajatele kättesaadavaks tegemiseks on Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „ESMA“) kohustatud arendama Euroopa elektroonilise juurdepääsupunkti (edaspidi „juurdepääsupunkt“) ja seda käigus hoidma. Juurdepääsupunkt tuleks kavandada veebiportaalina, kuhu pääseb ESMA veebisaidi kaudu ja mis tsentraliseerivast rollist tulenevalt ei peaks korraldatud teabe salvestamise suhtes üle võtma ametlikult kindlaksmääratud süsteemide funktsioone. Juurdepääsupunkt peaks tagama juurdepääsu kõikide ametlikult kindlaksmääratud süsteemide salvestatavale korraldatud teabele, vältima andmete salvestamise dubleerimist ning minimeerima andmevahetuse turvalisuse riske.

(2)

Korraldatud teabe otsimise lihtsustamiseks ja sellele teabele kiire juurdepääsu tagamiseks peaks juurdepääsupunkt pakkuma lõppkasutajatele võimalust otsida emitendi isiku, päritoluliikmesriigi või korraldatud teabe liigi järgi. Samal ajal peab juurdepääsupunkt võimaldama lõppkasutajatele nende nõutud korraldatud teabele juurdepääsu, kasutades hüperlinke, mis viivad ametlikult kindlaksmääratud süsteemide veebisaitidele, kus see teave on salvestatud.

(3)

Juurdepääsupunkti laitmatu toimimine ja selle ühendus ametlikult kindlaksmääratud süsteemidega sõltub toetava kommunikatsioonitehnoloogia turvalisusest, tulemuslikkusest, tõhususest ja kohandatavusest. Juurdepääsupunkt ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemid peaks omavahelistes ühendustes kasutama HTTPSi (hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi). Kommunikatsioonitehnoloogia pidevat arengut ning korraldatud teabe kohta vahetatavate metaandmete terviklikkuse ja turvalisuse tagamise vajadust arvestades peaksid ESMA ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemid siiski tulevikus alternatiivse kommunikatsioonitehnoloogia kindlaks määramiseks ja rakendamiseks tegema koostööd. Lisaks peaks ESMA olukorras, kui ta objektiivsetele tehnilistele kriteeriumidele tuginedes leiab, et sel eesmärgil ei oleks sellises ulatuses koostöö tõhus, saama määrata, millist alternatiivset kommunikatsioonitehnoloogiat juurdepääsupunkt ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemid kasutama peavad.

(4)

Piiriüleste otsingute ja täpsete otsingutulemuste võimaldamiseks peaks ametlikult kindlaksmääratud süsteem kasutama iga reguleeritud turul kauplemisele lubatud väärtpaberite emitendi jaoks kordumatut tunnust. Ametlikult kindlaksmääratud süsteemi kasutatavate tunnuste ühtlustamine peaks võimaldama juurdepääsupunkti lõppkasutajatel paremini tuvastada emitente, kelle kohta nad teavet otsivad. Lisaks peaks ametlikult kindlaksmääratud süsteemi kasutatavad kordumatud tunnused olema rahvusvaheliselt tunnustatud, sobima igale emitendile määramiseks, olema järjepidevad, emitentide ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemide jaoks piiratud finantsmõjuga ning valdkonda arvestades tulevikukindlad. Seega peaks ametlikult kindlaksmääratud süsteemid kasutama reguleeritud turul kauplemisele lubatud väärtpaberite emitentide kordumatute tunnustena juriidilise isiku tunnuseid.

(5)

Juurdepääsupunkti tulemusliku toimimise tagamiseks tuleb ühtlustada juurdepääsupunkti ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemide vahelises andmevahetuses kasutatavat vormingut. Sellest lähtuvalt peaks teabevahetuseks sobiva vormingu kindlaks määramisel arvestama turul kasutatavate kõige levinumate standardvormingute turvaatribuute vahetus- ja valideerimisprotsessis. Kuna juurdepääsupunkt ei peaks korraldatud teabe salvestamise suhtes üle võtma ametlikult kindlaksmääratud süsteemide funktsioone, tuleks korraldatud teabe vahetamise vorminguga ette anda ametlikult kindlaksmääratud süsteemide kasutatavad korraldatud teabe metaandmed, et lõppkasutajatele tagada korraldatud teabe sihipärane otsing ja kiire juurdepääs.

(6)

Korraldatud teabe liikide ühise nimekirja sätestamine peaks võimaldama investoritel paremini mõista teavet, mille suhtes direktiivi 2004/109/EÜ raames kohaldatakse emitentide suhtes täpsuse, põhjalikkuse ja õigel ajal levitamise nõudeid. Ametlikult kindlaksmääratud süsteemide poolne korraldatud teabe ühine pealkirjastamine ja klassifitseerimine korraldatud teavet juurdepääsupunkti kaudu otsivate lõppkasutajate jaoks peaks võimaldama lõppkasutajatel otsimisel keskenduda neid huvitavat liiki teabele ja tegema otsuste tegemise protsessi investorite jaoks tõhusamaks.

(7)

Korraldatud teavet sisaldavate dokumentide vaatamise ja allalaadimise suhtes kohaldatakse ametlikult kindlaksmääratud süsteemi hinnakirja nagu määratud kooskõlas iga liikmesriigi siseriikliku õigusega. Ametlikult kindlaksmääratud süsteemid ei tohiks siiski korraldatud teabe metaandmete edastamise eest juurdepääsupunkti käest tasu nõuda.

(8)

Ametlikult kindlaksmääratud süsteemidele ja emitentidele tuleb anda piisavalt aega, et rakendada seadusandlikud ja tehnoloogilised muudatused, mida nõutakse, et tagada reguleeritud turul kauplemisele lubatud väärtpaberite emitentide kordumatu tunnusena juriidilise isiku tunnuse kasutamine. Samuti tuleb ametlikult kindlaksmääratud süsteemidele ja emitentidele anda piisavalt aega, et rakendada seadusandlikud ja tehnoloogilised muudatused, mida on vaja korraldatud teabe klassifitseerimise eesmärgil teabe salvestamiseks ja sildistamiseks.

(9)

Käesolev määrus põhineb ESMA poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(10)

ESMA on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikliga 10 korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu väljatöötamisel avalikud konsultatsioonid, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja kasu ning küsinud sama määruse artikliga 37 loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust. Samal ajal on ESMA arvesse võtnud keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise süsteemidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2012/17/EL (3) kehtestatud tehnilisi nõudeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Euroopa elektrooniline juurdepääsupunkt

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (edaspidi „ESMA“) loob korraldatud teabele juurdepääsuks veebiportaalina Euroopa elektroonilise juurdepääsupunkti (edaspidi „juurdepääsupunkt“), et lõppkasutajatel oleks ametlikult kindlaksmääratud süsteemides võimalik korraldatud teavet otsida. Veebiportaali pääseb ESMA veebisaidi kaudu.

Artikkel 2

Juurdepääsupunkti kommunikatsioonitehnoloogia, kättesaadavus ja tugiteenuste tase

1.   Tagatud peab olema ametlikult kindlaksmääratud süsteemide ja juurdepääsupunkti vahetatavate korraldatud teabe metaandmete turvalisus ja terviklikkus. Juurdepääsupunkt ja kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid kasutavad omavahelises ühenduses HTTPSi (hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi).

2.   ESMA teeb ametlikult kindlaksmääratud süsteemidega koostööd, et kindlaks teha ja rakendada alternatiivne kommunikatsioonitehnoloogia, mida HTTPSi asemel kasutada ning kindlaks määrata selle rakendamise ajakava.

3.   Kui ESMA objektiivsetele tehnilistele kriteeriumidele tuginedes leiab, et lõikes 2 nõutud koostöö ei oleks korraldatud teabe metaandmete turvalisuse ja terviklikkuse tagamise seisukohast tõhus, võib ESMA täpsustada, millist kommunikatsioonitehnoloogiat HTTPSi asemel kasutada.

4.   Juurdepääsupunkt peab olema lihtsalt skaleeritav ning tehtavate otsingute ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemide edastatavate metaandmete mahu muutustega kohandatav.

5.   Juurdepääsupunkt peab olema lõppkasutajatele ühes kuus kättesaadav vähemalt 95 % ajast.

6.   Juurdepääsupunkti süsteemi tuleb vähemalt korra päevas varundada.

7.   Juurdepääsupunkti lõppkasutajatele ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemidele ESMA pakutavat teenuse tuge tuleb osutada ESMA tegevdirektori määratud ja ESMA veebisaidil avaldatud ESMA töötundide ajal.

Artikkel 3

Otsingufunktsioon

1.   Juurdepääsupunktis peab olema võimalik järgmiste otsingukriteeriumide kasutamine:

a)

nende emitentide nimi, kellelt korraldatud teave pärineb;

b)

emitentide kordumatu tunnus, nagu sätestatud artiklis 7;

c)

emitendi päritoluliikmesriigid, nagu määratletud direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punktis i;

d)

korraldatud teabe klassifitseerimine, nagu sätestatud artikli 9 lõikes 2.

2.   Juurdepääsupunkt võimaldab lõppkasutajatel emitendi nime järgi otsimist kõikides keeltes, milles emitendi nimi on ametlikult kindlaksmääratud süsteemides salvestatud.

3.   Juurdepääsupunkt esitab lõppkasutajate valitud otsingukriteeriumidele vastavad otsingutulemused. Otsingutulemused väljastatakse metaandmete loeteluna, nagu sätestatud lisas esitatud A jaos.

Artikkel 4

Juurdepääsupunkti kaudu juurepääsu lihtsustamine

1.   Korraldatud teabe metaandmed, millele osutatakse lisas esitatud A jaos, peavad sisaldama hüperlinke, mis viivad ametlikult kindlaksmääratud süsteemide konkreetsele veebilehele, kus lõppkasutajad saavad korraldatud teavet sisaldavaid dokumente vaadata ja alla laadida. Need veebilehed peavad sisaldama hüperlinke, mis viivad kõikide keeleversioonideni, mis korraldatud teavet sisaldavava dokumendi kohta olemas on ja mida kooskõlas direktiivi 2004/109/EÜ artikli 21 lõikega 1 emitendid levitavad ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemid salvestavad.

2.   Juurdepääsupunkt peab oma otsingufunktsiooni tegema lõppkasutajate jaoks, sh mobiilsete seadmete vahendusel, veebilehitsejatega mõistlikkuse piires kättesaadavaks.

Artikkel 5

Ametlikult kindlaksmääratud süsteemide kommunikatsioonitehnoloogia, tugiteenused ja hooldus

1.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid tagavad, et ühendus juurdepääsupunktiga on ühes kuus kättesaadav vähemalt 95 % ajast.

2.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid tagavad töötundide ajal juurdepääsupunkti jaoks teenuse toe, et juurdepääsupunktiga loodud ühendus ei katkeks ja vahejuhtumitele saaks kiiresti reageerida. Nimetatud tugiteenuseid osutatakse elektroonilise side jaoks tavapärases keeles.

Artikkel 6

Ametlikult kindlaksmääratud juurdepääsu lihtsustavad süsteemid

1.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid tagavad, et korraldatud teabe metaandmed oleksid juurdepääsupunkti jaoks leitavad.

2.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid edastavad juurdepääsupunktile direktiivi 2004/109/EÜ artikli 21 lõike 1 kohaselt nende salvestatava korraldatud teabe metaandmed.

3.   Metaandmed peavad sisaldama hüperlinke, mis viivad ametlikult kindlaksmääratud süsteemi veebilehtedele, kus lõppkasutajad saavad korraldatud teavet sisaldavaid dokumente vaadata ja alla laadida. Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid teevad kättesaadavaks kõik keeleversioonid, mis dokumendi kohta olemas on ja mida kooskõlas direktiivi 2004/109/EÜ artikli 21 lõikega 1 emitendid levitavad ja ametlikult kindlaksmääratud süsteemid salvestavad.

4.   Kui korraldatud teavet sisaldavat dokumenti muudetakse, peab asjaomane ametlikult kindlaksmääratud süsteem vastava dokumendi metaandmed kohe ajakohastama.

5.   Ametlikult kindlaksmääratud süsteemid ei tohi korraldatud teabe metaandmete edastamise eest juurdepääsupunkti käest tasu nõuda.

Artikkel 7

Ametlikult kindlaksmääratud süsteemide kasutatavad kordumatud tunnused

Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid kasutavad emitentide kordumatute tunnustena juriidilise isiku tunnuseid (LEI).

Artikkel 8

Metaandmete edastamise ühine vorming

1.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid kasutavad korraldatud teabe metaandmete juurdepääsupunktile edastamiseks laiendataval märgistuskeelel (XML) põhinevat vormingut.

2.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid edastavad korraldatud teabe metaandmed juurdepääsupunktile lisas esitatud A jaos sätestatud vormingus.

Artikkel 9

Korraldatud teabe ühine nimekiri ja klassifitseerime

1.   Korraldatud teabe liikide ühisesse nimekirja arvatakse järgmine teave:

a)

majandusaasta ja auditi aruanded, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 kohaselt;

b)

poolaasta vahearuanded ja auditi aruanded või piiratud ülevaatuse aruanded, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 5 kohaselt;

c)

valitsustele tehtavad maksed, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 6 kohaselt;

d)

päritoluliikmesriigi valik, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti i kohaselt;

e)

siseteave, mis tuleb avalikustada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ (4) artikli 6 kohaselt;

f)

hääleõiguse olukorra teated, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 12 kohaselt;

g)

emitendi poolt oma aktsiate omandamine või võõrandamine, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 14 kohaselt;

h)

hääleõiguste koguarv ja kapitali suurus, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 15 kohaselt;

i)

muutused aktsia- või väärtpaberiliikidega seotud õigustes, sh kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 16 kohaselt;

j)

kogu teave, mis ei kuulu punktide a–i alla, kuid mida emitent või iga teine isik, kes ilma emitendi nõusolekuta on taotlenud väärtpaberite lubamist reguleeritud turul kauplemisele, on kohustatud avalikustama direktiivi 2004/109/EÜ artikli 3 lõike 1 alusel vastuvõetud liikmesriigi seaduste, määruste ja haldusnormide järgi.

2.   Kõik ametlikult kindlaksmääratud süsteemid klassifitseerivad kogu korraldatud teabe lisas esitatud B jao kohaselt.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikleid 7 ja 9 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. mai 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 390, 31.12.2004, lk 38.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta direktiiv 2012/17/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/666/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite ja äriühingute registrite sidestamise osas (ELT L 156, 16.6.2012, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta (ELT L 96, 12.4.2003, lk 16).


LISA

A JAGU

Teabevahetus – edastatavate metaandmete vorming

Metaandmete väli

Metaandmete välja karakteristikud

Emitendi nimi (kõikides emitendi kasutatavates keeltes)

Vabateksti tähtnumbriline väli, UTF-8 kodeering

Emitendi päritoluliikmesriik

2-kohaline riigikood, ISO 3166-1

Kordumatu tunnus

LEI-kood, ISO 17442:2012, tähtnumbriline väli, 20 tähemärki

Korraldatud teabe liik

Taksonoomia kooskõlas korraldatud teabe ühise nimekirjaga, mis on esitatud käesoleva lisa B jaos

Universaalne ressursilokaator (URL)

Tähtnumbriline väli. Hüperlink peab kooskõlas artikli 4 lõikega 1 võimaldama pääsu otsingukriteeriumidele vastavate kõikide dokumentideni, mis korraldatud teavet sisaldavad.

B JAGU

Korraldatud teabe klassid ja alaklassid

Korraldatud teabe klassifitseerimine

Õiguslik alus

1.   Perioodiline korraldatud teave

1.1.

Majandusaasta ja auditi aruanded

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 4 kohaselt

1.2.

Poolaasta vahearuanded ja auditi aruanded/piiratud ülevaatuse aruanded

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 5 kohaselt

1.3.

Valitsustele tehtavad maksed

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 6 kohaselt

2.   Jooksev korraldatud teave

2.1.

Päritoluliikmesriik

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti i kohaselt

2.2.

Siseteave

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2003/6/EÜ artikli 6 kohaselt

2.3.

Olulisi osalusi käsitlevad teated

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 12 kohaselt

2.4.

Emitendi poolt oma aktsiate omandamine või võõrandamine

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 14 kohaselt

2.5.

Hääleõiguste koguarv ja kapitali suurus

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 15 kohaselt

2.6.

Muutused aktsia- või väärtpaberiliikidega seotud õigustes

kogu teave, mis tuleb avalikustada direktiivi 2004/109/EÜ artikli 16 kohaselt

3.   Igasugune muu korraldatud teave, mis liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb avalikustada

3.1.

Igasugune muu korraldatud teave, mis liikmesriigi õiguse kohaselt tuleb avalikustada

kogu teave, mis ei kuulu punktides 1.1, 1.2 ja 1.3 ning punktides 2.1–2.6 nimetatud alaklassidesse, kuid mis emitent või iga teine isik, kes ilma emitendi nõusolekuta on taotlenud väärtpaberite lubamist reguleeritud turul kauplemisele, on avalikustanud direktiivi 2004/109/EÜ artikli 3 lõike 1 alusel vastuvõetud liikmesriigi seadustes, määrustes või haldusnormides sätestatud nõude kohaselt.


Top