EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1437

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1437 ze dne 19. května 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie (Text s významem pro EHP)

C/2016/2887

Úř. věst. L 234, 31.8.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1437/oj

31.8.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 234/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1437

ze dne 19. května 2016,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde o regulační technické normy týkající se přístupu k regulovaným informacím na úrovni Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (1), a zejména na článek 22 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zajištění rychlého a nediskriminačního přístupu k regulovaným informacím a zpřístupnění uvedených informací konečným uživatelům má Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) povinnost vytvořit a provozovat evropské elektronické místo přístupu k informacím (EEAP). EEAP by mělo být koncipováno jako internetový portál přístupný prostřednictvím internetových stránek orgánu ESMA a vzhledem ke své úloze ústředního místa by nemělo převzít funkce úředně určených mechanismů, pokud jde o ukládání regulovaných informací. EEAP by mělo poskytnout přístup k regulovaným informacím uchovávaným všemi úředně určenými mechanismy, zabránit duplicitě uchovávání údajů a minimalizovat rizika bezpečnosti výměny údajů.

(2)

Za účelem usnadnění vyhledávání regulovaných informací a zajištění rychlého přístupu k uvedeným informacím by EEAP mělo konečným uživatelům nabídnout možnost vyhledávat podle identity emitenta, domovského členského státu nebo typu regulovaných informací. Současně by měl EEAP umožnit konečným uživatelům přístup k požadovaným regulovaným informacím prostřednictvím hypertextových odkazů na internetové stránky úředně určených mechanismů, kde jsou tyto informace uchovávány.

(3)

Řádné fungování EEAP a jeho propojení s úředně určenými mechanismy závisí na bezpečnosti, účinnosti, účelnosti a přizpůsobivosti podpůrných komunikačních technologií. EEAP a úředně určené mechanismy by pro vzájemné propojení měly používat zabezpečený hypertextový protokol pro přenos zpráv (Securized Hypertext Transfer Protocol, HTTPS). Avšak vzhledem k neustálému vývoji v komunikačních technologiích a potřebě zajistit integritu a bezpečnost výměny metadat o regulovaných informacích by orgán ESMA a úředně určené mechanismy měly v budoucnosti při určování a zavádění alternativních komunikačních technologií spolupracovat. Navíc pokud se orgán EMSA na základě objektivních technických kritérií domnívá, že spolupráce potřebná k tomuto účelu je neúčinná, měl by být schopen uvést, jaké alternativní komunikační technologie mají EEAP a úředně určené mechanismy používat.

(4)

Za účelem umožnění přeshraničního vyhledávání a přesných výsledků vyhledávání by úředně určený mechanismus měl pro každého emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu používat jedinečný identifikátor. Harmonizace jedinečných identifikátorů používaných úředně určenými mechanismy by měla konečným uživatelům EEAP umožnit snadnější identifikaci emitentů, o nichž hledají informace. Navíc s ohledem na integraci finančních trhů na mezinárodní úrovni by jedinečné identifikátory používané úředně určenými mechanismy měly být uznávány na mezinárodní úrovni, měly by být přiřaditelné jednotlivým emitentům, být v průběhu času konzistentní, mít omezený finanční dopad na emitenty a úředně určené mechanismy a zohledňovat budoucí vývoj v této oblasti. Z tohoto důvodu by úředně určené mechanismy měly jako jedinečný identifikátor pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu používat identifikační kódy právnických osob.

(5)

K zajištění účinného fungování EEAP je nutná harmonizace formátu používaného k výměně informací mezi EEAP a úředně určenými mechanismy. Při určování vhodného formátu pro výměnu informací by měly být zohledněny atributy výměny a ověřování cenných papírů standardních formátů, které jsou na trhu nejběžněji používány. Protože EEAP by nemělo převzít funkce úředně určených mechanismů, pokud jde o ukládání regulovaných informací, měl by formát pro výměnu regulovaných informací předurčovat metadata o regulovaných informacích, která bude úředně určený mechanismus poskytovat, aby bylo zajištěno, že koneční uživatelé budou moci provádět cílené vyhledávání regulovaných informací a budou k nim mít rychlý přístup.

(6)

Vytvoření společného seznamu typů regulovaných informací by mělo investorům umožnit lépe porozumět informacím, na něž se vztahují požadavky na přesnost, úplnost a včasné poskytování informací emitenty podle směrnice 2004/109/ES. Společné označování a klasifikace regulovaných informací úředně určenými mechanismy pro konečné uživatele, kteří hledají přístup k regulovaným informacím prostřednictvím EEAP, by mělo konečným uživatelům umožnit zaměřit jejich žádosti o vyhledávání na typy informací, o které mají zájem, a mělo by investorům přinést efektivitu při jejich procesu rozhodování.

(7)

Zobrazení nebo stahování dokumentů obsahujících regulované informace konečnými uživateli podléhá cenovým politikám úředně určených mechanismů v souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských států. Úředně určené mechanismy by však EEAP neměly účtovat poplatky za poskytování metadat o regulovaných informacích.

(8)

Je nezbytné poskytnout úředně určeným mechanismům a emitentům dostatek času k provedení legislativních a technologických změn, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby jako jedinečný identifikátor pro emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu byly používány identifikační kódy právnických osob. Je rovněž nezbytné poskytnout úředně určeným mechanismům a emitentům dostatek času k provedení legislativních a technologických změn, které jsou nezbytné pro ukládání a a označování informací pro účely klasifikace regulovaných informací.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(10)

V souladu s článkem 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2) orgán ESMA při tvorbě návrhů regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, provedl otevřené veřejné konzultace, analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 uvedeného nařízení. Současně orgán ESMA zohlednil technické požadavky na systém propojení ústředních, obchodních a podnikových rejstříků vytvořený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Evropské elektronické místo přístupu k informacím

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zřídí evropské elektronické místo přístupu k informacím (EEAP) jako internetový portál pro přístup k regulovaným informacím, aby koneční uživatelé mohli vyhledávat regulované informace uchovávané ústředními určenými mechanismy (OAM). Internetový portál je přístupný prostřednictvím internetových stránek orgánu ESMA.

Článek 2

Komunikační technologie, dostupnost a úroveň podpory EEAP

1.   Je zaručena bezpečnost a integrita metadat o regulovaných informacích vyměňovaných mezi úředně určenými mechanismy a EEAP. EEAP a všechny úředně určené mechanismy používají pro vzájemné propojení zabezpečený hypertextový protokol pro přenos zpráv (HTTPS).

2.   Orgán ESMA spolupracuje s úředně určenými mechanismy za účelem určení a zavedení alternativní komunikační technologie, která se bude používat namísto HTTPS, a za účelem stanovení časového plánu jejího zavedení.

3.   Jestliže se orgán ESMA na základě objektivních technických kritérií domnívá, že spolupráce požadovaná podle odstavce 2 je pro účel zajištění bezpečnosti a integrity výměny metadat o regulovaných informacích neúčinná, může orgán ESMA specifikovat komunikační technologii, která se použije namísto HTTPS.

4.   EEAP by mělo být snadno škálovatelné a přizpůsobitelné změnám objemu žádostí o vyhledávání a metadat poskytovaných prostřednictvím úředně určených mechanismů.

5.   EEAP je konečným uživatelům dostupné každý měsíc alespoň z 95 %.

6.   Systém EEAP je každý den zálohován.

7.   Služby podpory orgánu ESMA pro konečné uživatele EEAP a úředně určené mechanismy jsou poskytovány v úředních hodinách orgánu ESMA stanovených výkonným ředitelem orgánu ESMA a uvedených na internetových stránkách orgánu ESMA.

Článek 3

Funkce vyhledávání

1.   EEAP nabízí tato kritéria vyhledávání:

a)

jméno emitentů, od nichž regulované informace pocházejí;

b)

jedinečný identifikátor emitentů uvedený v článku 7;

c)

domovské členské státy emitenta ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES;

d)

klasifikaci regulovaných informací podle čl. 9 odst. 2.

2.   EEAP umožní konečným uživatelům vyhledávat jména emitentů ve všech dostupných jazykových verzích jmen emitentů uchovávaných úředně určenými mechanismy.

3.   EEAP poskytuje výsledky vyhledávání v souladu s kritérii vyhledávání zvolenými konečnými uživateli. Výsledky vyhledávání mají podobu seznamu metadat, jak je uvedeno v části A přílohy.

Článek 4

Umožnění přístupu prostřednictvím EEAP

1.   Metadata o regulovaných informacích uvedená v části A přílohy obsahují hypertextové odkazy na konkrétní internetové stránky úředně určených mechanismů, na nichž mají koneční uživatelé přístup k zobrazení a stahování dokumentů obsahujících regulované informace. Tyto internetové stránky obsahují hypertextové odkazy na všechny jazykové verze dokumentů obsahujících regulované informace, které jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES poskytovány emitenty a uchovávány úředně určenými mechanismy.

2.   EEAP poskytne přístup ke svému vyhledávacímu nástroji konečným uživatelům, kteří používají internetové prohlížeče, včetně internetových prohlížečů provozovaných mobilními zařízeními, pokud je to proveditelné.

Článek 5

Komunikační technologie, podpora a údržba ze strany úředně určených mechanismů

1.   Každý úředně určený mechanismus zajistí, že propojení s EEAP bude dostupné každý měsíc alespoň z 95 %.

2.   Každý úředně určený mechanismus poskytuje EEAP ve svých úředních hodinách služby podpory za účelem zachování jeho propojení s EEAP a umožnění postupu v případě poruch. Tyto služby podpory jsou poskytovány v jazyce obvyklém pro elektronické komunikace.

Článek 6

Umožnění přístupu prostřednictvím úředně určených mechanismů

1.   Každý úředně určený mechanismus zajistí, aby EEAP mohlo získávat metadata o regulovaných informacích.

2.   Každý úředně určený mechanismus poskytne EEAP metadata o regulovaných informacích, které uchovává v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.

3.   Metadata obsahují hypertextové odkazy na webové stránky úředně určených mechanismů, na nichž mají koneční uživatelé přístup k zobrazení a stahování dokumentů obsahujících regulované informace. Každý úředně určený mechanismus zpřístupní všechny jazykové verze těchto dokumentů, které jsou v souladu s čl. 21 odst. 1 směrnice 2004/109/ES poskytovány emitenty a uchovávány úředně určenými mechanismy.

4.   V případě, že je dokument obsahující regulované informace změněn, dotčený úředně určený mechanismus neprodleně provede aktualizaci metadat o tomto dokumentu.

5.   Úředně určené mechanismy neúčtují EEAP za poskytování metadat o regulovaných informacích žádné poplatky.

Článek 7

Jedinečný identifikátor používaný úředně určenými mechanismy

Každý úředně určený mechanismus používá pro všechny emitenty jako jedinečné identifikátory identifikační kódy právnických osob (LEI).

Článek 8

Společný formát pro poskytování metadat

1.   Každý úředně určený mechanismus používá pro poskytování metadat o regulovaných informacích EEAP formát založený na rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML).

2.   Každý úředně určený mechanismus poskytuje EEAP metadata o regulovaných informacích ve formátu uvedeném v části A přílohy.

Článek 9

Společný seznam a klasifikace regulovaných informací

1.   Společný seznam typů regulovaných informací obsahuje tyto informace:

a)

výroční finanční zprávy a zprávy o auditu, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 4 směrnice 2004/109/ES;

b)

pololetní finanční zprávy a zprávy o auditu nebo omezené přezkumy, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 5 směrnice 2004/109/ES;

c)

platby vládám, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 6 směrnice 2004/109/ES;

d)

volba domovského členského státu, včetně informací, které musí být zveřejněny podle čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES;

e)

důvěrné informace, které musí být zveřejněny podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES (4);

f)

oznámení týkající se hlasovacích práv, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 12 směrnice 2004/109/ES;

g)

nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 14 směrnice 2004/109/ES;

h)

celkový počet hlasovacích práv a výše kapitálu, včetně všech informací, které musí být zveřejněny podle článku 15 směrnice 2004/109/ES;

i)

změny práv spojených s třídami akcií nebo cenných papírů, včetně veškerých informací, které musí být zveřejněny podle článku 16 směrnice 2004/109/ES;

j)

veškeré informace, které nespadají pod písmena a) až i), které však emitent nebo kterákoli osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, musí zveřejnit podle podle právních a správních předpisů členského státu přijatých podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.

2.   Všechny úředně určené mechanismy klasifikují všechny regulované informace v souladu s částí B přílohy.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Výjimku tvoří články 7 a 9, které se použijí ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. května 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/17/EU ze dne 13. června 2012, kterou se mění směrnice Rady 89/666/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES a 2009/101/ES, pokud jde o propojení centrálních, obchodních a podnikových rejstříků (Úř. věst. L 156, 16.6.2012, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16).


PŘÍLOHA

ČÁST A

Výměna informací – formát metadat, která mají být poskytována

Pole metadat

Charakteristiky pole metadat

Jméno emitenta (ve všech jazycích používaných emitentem)

Alfanumerické pole pro volný text, kódování UTF-8

Domovský členský stát emitenta

Dvoumístný kód země, ISO 3166–1

Jedinečný identifikátor

Kód LEI, ISO 17442:2012, alfanumerické pole, 20 znaků

Typ regulovaných informací

Taxonomie v souladu se společným seznamem regulovaných informací podle části B této přílohy

Jednotný lokátor zdroje (URL)

Alfanumerické pole. Hypertextový odkaz musí umožnit přístup ke všem dokumentům obsahujícím regulované informace v souladu s čl. 4 odst. 1 podle kritérií vyhledávání.

ČÁST B

Třídy a podtřídy regulovaných informací

Klasifikace regulovaných informací

Právní základ

1.   Pravidelné regulované informace

1.1

Výroční finanční zprávy a zprávy o auditu

veškeré informace zveřejněné podle článku 4 směrnice 2004/109/ES

1.2

Pololetní finanční zprávy a zprávy o auditu/omezené přezkumy

Veškeré informace zveřejněné podle článku 5 směrnice 2004/109/ES

1.3

Platby vládám

Veškeré informace zveřejněné podle článku 6 směrnice 2004/109/ES

2.   Průběžné regulované informace

2.1

Domovský členský stát

Všechny informace zveřejněné podle čl. 2 odst. 1 písm. i) směrnice 2004/109/ES

2.2

Důvěrné informace

Veškeré informace zveřejněné podle článku 6 směrnice 2003/6/ES

2.3

Oznamování významných držeb akcií

Veškeré informace zveřejněné podle článku 12 směrnice 2004/109/ES

2.4

Nabytí nebo pozbytí vlastních akcií emitenta

Veškeré informace zveřejněné podle článku 14 směrnice 2004/109/ES

2.5

Celkový počet hlasovacích práv a výše kapitálu

Veškeré informace zveřejněné podle článku 15 směrnice 2004/109/ES

2.6

Změny práv spojených s třídami akcií nebo cenných papírů

Veškeré informace zveřejněné podle článku 16 směrnice 2004/109/ES

3.   Další regulované informace, jejichž zveřejnění požadují právní předpisy členského státu

3.1

Další regulované informace, jejichž zveřejnění požadují právní předpisy členského státu

Veškeré informace, které nespadají do podkategorií uvedených v bodech 1.1, 1.2 a 1.3 a v bodech 2.1 až 2.6, ale které emitent nebo jiná osoba, která požádala o přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, zveřejnili v souladu s požadavkem právních a správních předpisů členského státu přijatých podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2004/109/ES.


Top