EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R0034

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 z dne 17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov

C/2018/6621

UL L 9, 11.1.2019, str. 46–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj

11.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/46


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/34

z dne 17. oktobra 2018

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 110(1)(b), (c) in (e), člena 110(2), člena 111, člena 115(1) in člena 123 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 90(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 1308/2013 je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 (3). Oddelka 2 in 3 poglavja I naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 določata pravila o označbah porekla, geografskih označbah in tradicionalnih izrazih ter označevanju in predstavitvi v vinskem sektorju. Z navedenima oddelkoma 2 in 3 je prav tako Komisija pooblaščena, da v zvezi s tem sprejema delegirane in izvedbene akte. Da bi se v novem pravnem okviru zagotovilo nemoteno delovanje trga vina, bi bilo treba s takimi akti sprejeti nekatera pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti določbe Uredbe Komisije (ES) št. 607/2009 (4), ki se razveljavlja z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/33 (5).

(2)

Izkušnje, pridobljene pri uporabi Uredbe (ES) št. 607/2009, kažejo, da so lahko sedanji postopki za registracijo, spremembo in preklic označb porekla in geografskih označb zapleteni, obremenjujoči in dolgotrajni. Z Uredbo (EU) št. 1308/2013 je nastala pravna praznina, zlasti kar zadeva postopek, ki se uporablja pri vlogah za spremembo specifikacij proizvoda. Pravila postopka v zvezi z označbami porekla in geografskimi označbami v vinskem sektorju niso skladna s pravili, ki se v pravu Unije uporabljajo za sheme kakovosti v sektorju živil, žganih pijač in aromatiziranih vin. Posledica so nedoslednosti pri izvajanju te kategorije pravic intelektualne lastnine. Ta neskladja bi bilo treba obravnavati ob upoštevanju pravice do varstva intelektualne lastnine, določene v členu 17(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. S to uredbo bi bilo zato treba poenostaviti, pojasniti, dopolniti in uskladiti ustrezne postopke. Postopki bi se morali čim bolj zgledovati po učinkovitih in dobro preskušenih postopkih za zaščito pravic intelektualne lastnine, povezanih s kmetijskimi proizvodi in živili, določenih v Uredbi (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6), Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 664/2014 (7) in Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 668/2014 (8), obenem pa bi jih bilo treba prilagoditi za upoštevanje posebnosti vinskega sektorja.

(3)

Označbe porekla in geografske označbe so neločljivo povezane z ozemljem držav članic. Nacionalni in lokalni organi so najbolje strokovno podkovani in najbolje poznajo ustrezna dejstva. To bi se moralo pokazati v ustreznih postopkovnih pravilih, ob upoštevanju načela subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji.

(4)

Zaradi jasnosti bi bilo treba podrobno opredeliti nekatere stopnje postopka, ki ureja vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe v vinskem sektorju.

(5)

Določiti bi bilo treba dodatna pravila za skupne vloge, ki se nanašajo na več kot eno nacionalno ozemlje.

(6)

Za zagotovitev enakih in primerljivih enotnih dokumentov je treba določiti minimalno vsebino, ki bi jo bilo treba zagotoviti v navedenih dokumentih. V primeru označb porekla bi bilo treba posebno pozornost nameniti opisu povezave med kakovostjo in lastnostmi proizvoda ter določenim geografskim okoljem. V primeru geografskih označb bi bilo treba posebno pozornost nameniti opredelitvi povezave med posebno kakovostjo, slovesom ali drugimi lastnostmi in geografskim poreklom proizvoda.

(7)

Razmejeno geografsko območje označb porekla in geografskih označb, za katere se zahteva zaščita, bi moralo biti podrobno, natančno in nedvoumno opisano v specifikaciji proizvoda, da bi lahko proizvajalci ter pristojni in kontrolni organi delovali na nedvoumni, prepričljivi in zanesljivi podlagi.

(8)

Za zagotovitev nemotenega delovanja sistema je treba določiti enotna pravila v zvezi z zavrnitvijo v postopku vlaganja vlog za zaščito. Enotna pravila so potrebna tudi v zvezi z vsebino vlog za spremembe na ravni Unije, standardne spremembe in začasne spremembe ter v zvezi z vsebino zahtevkov za preklic.

(9)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določiti roke za postopek ugovora in merila za opredelitev začetnih datumov za te roke.

(10)

Za zagotovitev, da so vzpostavljeni enotni in učinkoviti postopki, bi bilo treba zagotoviti obrazce za vložitev vlog, ugovorov, sprememb in preklicev.

(11)

Za zagotovitev preglednosti in enotnosti v vseh državah članicah je treba sprejeti pravila o vsebini in obliki elektronskega registra zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, vzpostavljenega v skladu s členom 104 Uredbe (EU) št. 1308/2013 (v nadaljnjem besedilu: register). Register je elektronska zbirka podatkov, ki je shranjena v informacijskem sistemu in dostopna javnosti. Vsi podatki, povezani z zaščitenimi označbami porekla in zaščitenimi geografskimi označbami, iz prejšnjega registra, vzpostavljenega v elektronski zbirki podatkov „e-Bacchus“, iz člena 18 Uredbe (ES) št. 607/2009, bi morali biti vneseni v register na datum začetka veljavnosti te uredbe.

(12)

Obstoječa pravila o reprodukciji simbola Unije za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe za kmetijske proizvode in živila, določena v Izvedbeni uredbi (EU) št. 668/2014, bi bilo treba uporabiti tudi v tej uredbi, da bi lahko potrošniki prepoznali vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo.

(13)

Dodana vrednost zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe temelji na jamstvih za vrednost, danih potrošnikom. Shema je verodostojna le, če jo spremljajo učinkovito preverjanje, kontrola in revizije, ki vključujejo sistem pregledov v vseh fazah proizvodnje, predelave in distribucije, ki ga upravljajo pristojni organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (9). V zvezi s tem je treba upoštevati pravila o pregledih, kontrolah in revizijah iz Uredbe (ES) št. 882/2004 in jih prilagoditi za postopke v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in zaščitenimi geografskimi označbami v vinskem sektorju.

(14)

Določiti bi bilo treba pravila v zvezi s pregledi, ki jih je treba izvesti za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, ki se nanaša na geografsko območje v tretji državi.

(15)

Akreditacija kontrolnih organov bi morala potekati v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (10) ter bi morala biti skladna z mednarodnimi standardi, ki sta jih razvila Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO). Akreditirani kontrolni organi bi morali pri svojem delovanju upoštevati navedene standarde.

(16)

Da bi imel Ciper dovolj časa za prilagoditev in uskladitev svojega sistema nadzora z določbami Uredbe (ES) št. 765/2008, mu je ustrezno za dveletno obdobje od datuma začetka veljavnosti te uredbe odobriti izjemo od zahteve, da certifikacijski organi izpolnjujejo standarde ISO.

(17)

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da izvajalcem zaračunavajo pristojbino za kritje stroškov, nastalih z vzpostavitvijo in delovanjem kontrolnega sistema.

(18)

Za zagotovitev skladnosti v vseh državah članicah glede zaščite imen, vključenih v register, pred nepoštenimi uporabami in glede preprečevanja praks, ki bi lahko zavajale potrošnike, bi bilo treba določiti enotne pogoje v zvezi z ukrepi, ki bi jih bilo treba v zvezi s tem izvajati na ravni držav članic.

(19)

Države članice bi morale Komisiji sporočiti imena in naslove pristojnih in kontrolnih organov. Za olajšanje usklajevanja in sodelovanja med državami članicami v zvezi s kontrolnimi sistemi, vzpostavljenimi za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe, bi morala Komisija navedena imena in naslove objaviti. Pristojni organi tretjih držav bi morali Komisiji zaradi preverjanja enotnosti kontrolnega sistema poslati informacije o kontrolah, ki se v zadevnih državah uporabljajo za imena, ki uživajo zaščito v Uniji.

(20)

Zaradi jasnosti, preglednosti in v interesu zagotavljanja enotne uporabe prava Unije je treba določiti posebne tehnične določbe o naravi in vsebini pregledov, ki se izvajajo vsako leto, ter pravila o sodelovanju med državami članicami v zvezi s tem, zlasti s sklicevanjem na določbe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 (11).

(21)

Za zagotovitev, da tradicionalni izrazi, za katere se zahteva zaščita, izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (EU) št. 1308/2013, in v interesu zagotavljanja pravne varnosti je treba določiti podrobna pravila o postopkih za vloge za zaščito, ugovor in spremembo ali zahtevek za preklic tradicionalnih izrazov nekaterih proizvodov vinske trte. V teh pravilih bi morale biti navedene podrobnosti v zvezi z vsebino vloge, pa tudi v zvezi z ustreznimi dodatnimi informacijami in zahtevanimi spremnimi dokumenti, roki, ki jih je treba upoštevati, ter komunikacijo med Komisijo in strankami, vključenimi v posamezen postopek.

(22)

Da bi lahko potrošniki in trgovinski subjekti ugotovili, kateri tradicionalni izrazi so zaščiteni v Uniji, bi bilo treba določiti posebna pravila za registracijo in vnos tradicionalnih izrazov v register Unije. Za zagotovitev, da je register dostopen vsem, bi moral biti na voljo v elektronski obliki.

(23)

Ob upoštevanju gospodarskega pomena tradicionalnih izrazov in za preprečitev zavajanja potrošnikov bi morali nacionalni organi sprejeti ukrepe zoper vsako nezakonito uporabo tradicionalnih izrazov in prepovedati trženje takih proizvodov.

(24)

V interesu učinkovitega administrativnega upravljanja in ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo informacijskih sistemov, ki jih je vzpostavila Komisija, bi bilo treba poenostaviti komunikacijo med državami članicami in Komisijo, informacije pa bi se morale izmenjevati v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1183 (12) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1185 (13).

(25)

Komisija je vzpostavila informacijski sistem „E-Ambrosia“ za upravljanje vlog za zaščito označb porekla in geografskih označb v vinskem sektorju ter spremembo specifikacij proizvoda takih zaščitenih označb porekla in geografskih označb. Države članice in Komisija bi ga morale še naprej uporabljati za namene komuniciranja v zvezi s postopki, povezanimi z vlogami za zaščito in odobritev sprememb. Zaradi strogega sistema akreditacije pa se ta sistem ne bi smel uporabljati za komunikacijo z državami članicami v zvezi s postopkom za ugovore in zahtevki za preklic ter za komunikacijo s tretjimi državami. Namesto tega bi morali države članice, pristojni organi in reprezentativne strokovne organizacije tretjih držav, pa tudi fizične ali pravne osebe z zakonitim interesom v skladu s to uredbo v zvezi s postopkom za ugovore in zahtevki za preklic komunicirati s Komisijo po elektronski pošti.

(26)

Vloge za registracijo, spremembo ali preklic tradicionalnih izrazov se še ne upravljajo prek centraliziranega informacijskega sistema. Navedene vloge bi se morale še naprej vlagati po elektronski pošti z uporabo obrazcev iz prilog od VIII do XI. Vsa druga komunikacija ali izmenjava informacij v zvezi s tradicionalnimi izrazi bi morala prav tako potekati po elektronski pošti.

(27)

Opredeliti bi bilo treba, kako Komisija javnosti omogoča dostop do informacij v zvezi z zaščitenimi označbami porekla, zaščitenimi geografskimi označbami in tradicionalnimi izrazi v vinskem sektorju.

(28)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

UVODNA DOLOČBA

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 in Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla, zaščitenimi geografskimi označbami in tradicionalnimi izrazi v vinskem sektorju, kar zadeva:

(a)

vloge za zaščito;

(b)

postopek ugovora;

(c)

spremembe specifikacij proizvoda in tradicionalnih izrazov;

(d)

register;

(e)

preklic zaščite;

(f)

uporabo simbolov Unije;

(g)

preglede;

(h)

komunikacijo.

POGLAVJE II

ZAŠČITENE OZNAČBE POREKLA IN ZAŠČITENE GEOGRAFSKE OZNAČBE

ODDELEK 1

Vloga za zaščito

Člen 2

Vloge za zaščito, ki jih pošljejo države članice

Pri posredovanju vloge za zaščito Komisiji v skladu s členom 96(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice vključijo elektronski sklic na objavo specifikacije proizvoda iz člena 97(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in izjavo iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

Člen 3

Vloge za zaščito, ki jih pošljejo tretje države

Vloge za zaščito, ki se nanašajo na geografsko območje v tretji državi, vloži en sam proizvajalec v smislu člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 ali skupina proizvajalcev, ki imajo zakoniti interes, bodisi neposredno pri Komisiji bodisi prek organov zadevne tretje države, poleg tega pa take vloge izpolnjujejo zahteve iz člena 94(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Člen 4

Skupne vloge

1.   Skupno vlogo iz člena 95(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 pri Komisiji vloži ena od zadevnih držav članic ali vložnik v smislu člena 3 v eni od zadevnih tretjih držav, in sicer neposredno ali prek organov zadevne tretje države. Zahteve iz člena 94 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter členov 2 in 3 te uredbe so izpolnjene v vseh državah članicah in zadevnih tretjih državah.

2.   Država članica, tretja država ali vložnik v smislu člena 3 s sedežem v tretji državi, ki pri Komisiji vloži skupno vlogo iz odstavka 1, postane prejemnik vseh obvestil ali odločitev, ki jih izda Komisija.

Člen 5

Enotni dokument

1.   Enotni dokument iz točke (d) člena 94(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 vključuje naslednje glavne elemente specifikacije proizvoda:

(a)

ime, ki se zaščiti kot označba porekla ali geografska označba;

(b)

državo članico ali tretjo državo, ki ji pripada razmejeno območje;

(c)

vrsto geografske označbe;

(d)

opis vina ali vin;

(e)

kategorije proizvodov vinske trte;

(f)

največji hektarski donos;

(g)

navedbo sorte ali sort vinske trte, iz katerih je pridobljeno vino oziroma vina;

(h)

jedrnat opis razmejenega geografskega območja;

(i)

opis povezave iz točke (a)(i) ali točke (b)(i) člena 93(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(j)

po potrebi posebne enološke postopke pridelave vina ali vin ter ustrezne omejitve pri njihovi pridelavi;

(k)

po potrebi posebna pravila v zvezi s pakiranjem in označevanjem ter vse druge ustrezne bistvene zahteve.

2.   Opis povezave iz točke (i) odstavka 1 vključuje:

(a)

v primeru označbe porekla opis vzročne povezave med kakovostjo in lastnostmi proizvoda ter geografskim okoljem z njegovimi naravnimi in človeškimi dejavniki, s katerim so pretežno ali izključno povezane, kjer je ustrezno vključno z elementi opisa proizvoda ali načina pridelave, ki upravičujejo povezavo;

(b)

v primeru geografske označbe opis vzročne povezave med geografskim poreklom in ustrezno posebno kakovostjo, slovesom ali drugimi lastnostmi, ki jih je mogoče pripisati geografskemu poreklu proizvoda, ki mu je priložena izjava z navedbo, na katerih od navedenih dejavnikov, tj. posebni kakovosti, slovesu ali drugih lastnostih, ki jih je mogoče pripisati geografskemu poreklu proizvoda, temelji vzročna povezava. Opis se lahko nanaša tudi na elemente opisa proizvoda ali načina pridelave, ki upravičujejo vzročno povezavo.

Če vloga zajema različne kategorije proizvodov vinske trte, se podrobnosti, ki potrjujejo povezavo, predstavijo za vsak zadevni proizvod vinske trte.

3.   Enotni dokument je sestavljen v skladu z obrazcem, ki je na voljo v informacijskih sistemih iz člena 30(1)(a). Tretje države uporabljajo vzorec enotnega dokumenta iz Priloge I.

Člen 6

Geografsko območje

Razmejeno geografsko območje je opredeljeno natančno in nedvoumno, pri opisu pa se v čim večji meri uporabljajo sklicevanja na fizične ali upravne meje.

Člen 7

Postopek preučitve

1.   Če dopustna vloga ne izpolnjuje pogojev iz pododdelka 2 oddelka 2 poglavja I naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013, Komisija obvesti državo članico ali organe tretje države ali vložnika s sedežem v zadevni tretji državi o razlogih za zavrnitev ter določi rok za umik ali spremembo vloge ali za predložitev pripomb.

Če se na podlagi navedenih informacij izvedejo bistvene spremembe specifikacije proizvoda, preden se nova različica enotnega dokumenta pošlje Komisiji, se navedene spremembe ustrezno objavilo, da se vsem fizičnim ali pravnim osebam, ki imajo zakoniti interes ter sedež ali prebivališče na ozemlju zadevne države članice, omogoči vložitev ugovora. Elektronski sklic na objavo specifikacije proizvoda se posodobi in vodi do prečiščene različice predlagane specifikacije proizvoda.

2.   Če organi države članice ali tretje države ali vložnik s sedežem v zadevni tretji državi v določenem roku ne odpravijo ovir za podelitev zaščite, Komisija zavrne vlogo v skladu s členom 97(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

3.   Vsako odločitev za zavrnitev zadevne vloge sprejme Komisija na podlagi razpoložljivih dokumentov in informacij. Komisija obvesti organe države članice ali tretje države ali vložnika s sedežem v zadevni tretji državi o odločitvi za zavrnitev vloge.

ODDELEK 2

Postopek ugovora

Člen 8

Postopkovna pravila za ugovore

1.   Utemeljena izjava o ugovoru iz člena 98 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in člena 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 vsebuje:

(a)

sklic na ime, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, serija L, na katero se nanaša ugovor;

(b)

ime in kontaktne podatke organa ali osebe, ki je vložila ugovor;

(c)

opis zakonitega interesa fizične ali pravne osebe, ki je vložila ugovor, razen nacionalnih organov, ki imajo v nacionalnem pravnem redu status pravne osebe;

(d)

navedbo razlogov za ugovor, kot so določeni v členu 11(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33;

(e)

podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe, ki podpirajo ugovor.

Če je ustrezno, se lahko izjavi priložijo spremni dokumenti.

Če ugovor temelji na obstoju prejšnje blagovne znamke z ugledom in slovesom, se ugovoru priložita:

(a)

dokazilo o vložitvi ali registraciji prejšnje blagovne znamke ali dokazilo o njeni uporabi in

(b)

dokazilo o njenem ugledu in slovesu.

Informacije in dokazi, ki jih je treba zagotoviti v podporo uporabe prejšnje blagovne znamke, morajo vsebovati podrobne podatke o lokaciji, trajanju, obsegu in naravi uporabe prejšnje blagovne znamke ter o njenem ugledu in slovesu.

Utemeljena izjava o ugovoru je sestavljena v skladu z obrazcem iz Priloge II.

2.   Trimesečno obdobje iz člena 12(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 začne teči na datum elektronske vročitve vabila na posvetovanja zainteresiranim stranem.

3.   Komisija je o rezultatih posvetovanj iz člena 12(3) in (4) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 obveščena v enem mesecu po koncu posvetovanj v skladu z obrazcem iz Priloge III k tej uredbi.

ODDELEK 3

Spremembe specifikacije proizvoda

Člen 9

Vloge za spremembo na ravni Unije

1.   Vloga za spremembo specifikacije proizvoda na ravni Unije iz člena 105 Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter členov 15 in 16 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 vsebuje:

(a)

sklic na zaščiteno ime, na katero se nanaša sprememba;

(b)

ime vložnika in opis njegovega zakonitega interesa;

(c)

postavko v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša;

(d)

izčrpen opis posameznih predlaganih sprememb in posebne razloge zanje;

(e)

prečiščen in ustrezno izpolnjen enotni dokument, kot je spremenjen;

(f)

elektronski sklic na objavo prečiščene in ustrezno izpolnjene specifikacije proizvoda, kot je bila spremenjena.

2.   Vloga za spremembo na ravni Unije je sestavljena v skladu z obrazcem, ki je na voljo v informacijskih sistemih iz člena 30(1)(a). Tretje države uporabijo obrazec iz Priloge IV.

Spremenjeni enotni dokument je sestavljen v skladu s členom 5. Elektronski sklic na objavo specifikacije proizvoda vodi do prečiščene različice predlagane specifikacije proizvoda. Vloga, ki jo vloži tretja država, lahko namesto elektronskega sklica na objavljeni izvod specifikacije proizvoda vključuje izvod prečiščene različice specifikacije proizvoda.

3.   Informacije, ki se objavijo v skladu s členom 97(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013, vsebujejo vlogo, ki je ustrezno izpolnjena v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena.

Člen 10

Obveščanje o standardni spremembi

1.   Obvestilo o standardnih spremembah specifikacije proizvoda iz člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 vsebuje:

(a)

sklic na zaščiteno ime, na katero se nanaša standardna sprememba;

(b)

opis odobrenih sprememb in razloge zanje;

(c)

odločitev o odobritvi standardne spremembe iz odstavkov 2 in 3 člena 17 Delegirane uredbe (EU) 2019/33;

(d)

kjer je ustrezno, prečiščen enotni dokument, kot je bil spremenjen;

(e)

elektronski sklic na objavo prečiščene različice specifikacije proizvoda, kot je bila spremenjena.

2.   Obvestilo države članice vsebuje izjavo zadevne države članice, da po njenem mnenju odobrena sprememba izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

3.   V primeru proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav, obvestilo organov tretje države ali vložnika v smislu člena 3, ki ima zakoniti interes, vključuje dokaz, da se sprememba uporablja v tretji državi. Namesto sklica na objavo lahko vsebuje prečiščeno različico specifikacije proizvoda, kot je bila objavljena.

4.   Obrazec, ki je na voljo v informacijskih sistemih iz člena 30(1)(a), se uporablja za namene obvestil iz odstavkov 1 in 2.

5.   Obrazec iz Priloge V se uporablja za obvestila iz odstavka 3.

Člen 11

Obveščanje o začasni spremembi

1.   Obvestilo o začasni spremembi specifikacije proizvoda iz člena 18 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 vsebuje:

(a)

sklic na zaščiteno ime, na katero se nanaša;

(b)

opis odobrene začasne spremembe in razloge, ki podpirajo začasno spremembo iz člena 14(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/33;

(c)

elektronski sklic na objavo nacionalne odločitve o odobritvi začasne spremembe.

2.   Obvestilo države članice vsebuje izjavo zadevne države članice, da po njenem mnenju odobrena sprememba izpolnjuje zahteve iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 in Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

3.   V primeru proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav, obvestilo organov tretje države ali vložnika v smislu člena 3, ki ima zakoniti interes, vključuje dokaz, da se sprememba uporablja v tretji državi. Namesto sklica na objavo lahko vsebuje prečiščeno različico specifikacije proizvoda, kot je bila objavljena.

4.   Obrazec, ki je na voljo v informacijskih sistemih iz člena 30(1)(a), se uporablja za obvestila iz odstavkov 1 in 2.

5.   Obrazec iz Priloge VI se uporablja za obvestila iz odstavka 3.

ODDELEK 4

Register

Člen 12

Register

1.   Ob začetku veljavnosti sklepa o podelitvi zaščite imenu označbe porekla ali geografske označbe Komisija v elektronski register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, vzpostavljen v skladu s členom 104 Uredbe (EU) št. 1308/2013, vpiše naslednje podatke:

(a)

ime, ki se zaščiti kot označba porekla ali geografska označba;

(b)

številko dokumentacije;

(c)

ali se ime zaščiti kot označba porekla ali geografska označba;

(d)

ime države ali držav porekla;

(e)

datum registracije;

(f)

elektronski sklic na pravni instrument zaščite imena;

(g)

elektronski sklic na enotni dokument;

(h)

če geografsko področje spada na ozemlje držav članic, elektronski sklic na objavo specifikacije proizvoda.

2.   Če Komisija odobri spremembo specifikacije proizvoda ali prejme obvestilo o odobreni spremembi specifikacije proizvoda, ki povzroči spremembo informacij, vpisanih v register, vpiše nove podatke, ki začnejo veljati z začetkom veljavnosti sklepa o odobritvi spremembe.

3.   Ob začetku veljavnosti preklica Komisija črta ime iz registra in vodi evidenco o preklicu.

4.   Vsi podatki, ki so na datum začetka veljavnosti te uredbe v elektronski zbirki podatkov „e-Bacchus“ iz člena 18 Uredbe (ES) št. 607/2009, se vnesejo v elektronski register iz odstavka 1 tega člena.

5.   Register je dostopen javnosti.

ODDELEK 5

Preklic

Člen 13

Zahtevki za preklic

1.   Zahtevek za preklic zaščite označbe porekla ali geografske označbe iz člena 106 Uredbe (EU) št. 1308/2013 vsebuje:

(a)

sklic na zaščiteno ime, na katero se nanaša;

(b)

ime in kontaktne podatke organa ali fizične ali pravne osebe, ki želi preklicati zaščito;

(c)

opis zakonitega interesa fizične ali pravne osebe, ki želi preklicati zaščito, razen nacionalnih organov, ki imajo v nacionalnem pravnem redu status pravne osebe;

(d)

navedbo razlogov za preklic;

(e)

podrobnosti o dejstvih, dokazila in pripombe, ki podpirajo zahtevek za preklic.

Če je ustrezno, se lahko izjavi priložijo spremni dokumenti.

Zahtevek za preklic je sestavljen v skladu z obrazcem iz Priloge VII.

ODDELEK 6

Uporaba simbola Unije

Člen 14

Simbol Unije

Simbol Unije, ki označuje zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, iz člena 120(1)(e) Uredbe (EU) št. 1308/2013 se prikaže, kot je določeno v Prilogi X k Izvedbeni uredbi (EU) št. 668/2014.

ODDELEK 7

Pregledi

Člen 15

Organi, pristojni za preverjanje skladnosti s specifikacijo proizvoda

1.   Odgovorni pristojni organi in kontrolni organi pri izvajanju pregledov iz tega oddelka izpolnjujejo zahteve iz Uredbe (ES) št. 882/2004.

2.   Letno preverjanje skladnosti zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, povezanih z geografskim območjem v tretji državi, s specifikacijami proizvoda med fazo pridelave in med polnjenjem vina ali po njem izvajajo:

(a)

eden ali več javnih organov, ki jih imenuje tretja država, ali

(b)

eden ali več certifikacijskih organov.

3.   Kontrolni organi iz člena 90(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013 in eden ali več certifikacijskih organov iz točke (b) odstavka 2 tega člena izpolnjujejo mednarodni standard ISO/IEC 17065:2012 in so akreditirani v skladu z njim.

Z odstopanjem od odstavka 1 in za obdobje dveh let od datuma začetka veljavnosti te uredbe Cipra ne zavezuje obveznost izpolnjevanja mednarodnega standarda ISO/IEC 17065:2012 in akreditacije v skladu z njim.

4.   Kadar organ iz člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 in eden ali več organov iz točke (a) odstavka 2 tega člena preverjajo skladnost s specifikacijo proizvoda, zagotavljajo ustrezno objektivnost in nepristranskost, pri čemer imajo na voljo usposobljeno osebje in potrebna sredstva za izvajanje svojih nalog.

5.   Vsak izvajalec, ki želi sodelovati pri celotni proizvodnji ali njenem delu, ali, če je ustrezno, pakiranju proizvoda z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo, o tem ustrezno obvesti pristojni organ iz člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

6.   Države članice lahko izvajalcem, nad katerimi se izvajajo kontrole, zaračunajo pristojbino za kritje stroškov, nastalih z vzpostavitvijo in delovanjem kontrolnega sistema.

Člen 16

Ukrepi, ki jih morajo države članice izvajati za preprečevanje nezakonite uporabe zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb

Države članice izvajajo preglede na podlagi analize tveganja, da preprečijo ali ustavijo nezakonito uporabo zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb na proizvodih, ki se proizvajajo ali tržijo na njihovem ozemlju.

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za odpravo neskladnosti, vključno z upravnimi in sodnimi ukrepi.

Države članice imenujejo organe, ki so odgovorni za sprejetje teh ukrepov v skladu s postopki, ki jih določi vsaka posamezna država članica. Imenovani organi zagotavljajo ustrezno objektivnost in nepristranskost, pri čemer imajo na voljo usposobljeno osebje in sredstva, potrebna za izvajanje svojih nalog.

Člen 17

Komunikacija med državami članicami in Komisijo

Države članice Komisiji sporočijo podrobne podatke o pristojnem organu iz člena 90(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, vključno z organi iz člena 16 te uredbe, in kjer je ustrezno, kontrolnimi organi iz člena 90(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013. Komisija objavi imena in naslove pristojnega organa ali organov ali kontrolnih organov.

Člen 18

Komunikacija med tretjimi državami in Komisijo

Če vina iz tretje države uživajo ugodnosti zaščitene označbe porekla ali geografske označbe, zadevna tretja država Komisiji na njeno zahtevo pošlje:

(a)

informacije o imenovanih organih ali certifikacijskih organih, ki izvajajo letno preverjanje skladnosti s specifikacijo proizvoda med proizvodnjo in med polnjenjem vina ali po njem;

(b)

informacije o tem, kateri vidiki so zajeti s pregledi;

(c)

dokazilo, da zadevno vino izpolnjuje pogoje zadevne označbe porekla ali geografske označbe.

Člen 19

Letno preverjanje

1.   Letno preverjanje, ki ga izvede pristojni organ ali kontrolni organi iz člena 90(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013, je sestavljeno iz:

(a)

organoleptičnih in analitskih preskusov za proizvode z označbo porekla;

(b)

bodisi samo analitskih preskusov bodisi organoleptičnih in analitskih preskusov za proizvode z geografsko označbo;

(c)

preverjanja skladnosti z drugimi pogoji, določenimi v specifikaciji proizvoda.

Letno preverjanje se opravi v državi članici, v kateri poteka proizvodnja v skladu s specifikacijo proizvoda, in se izvede na enega ali več naslednjih načinov:

(a)

z naključnimi pregledi na podlagi analize tveganja;

(b)

z vzorčenjem;

(c)

s sistematičnimi pregledi.

Če se države članice odločijo za izvajanje naključnih pregledov iz točke (a) drugega pododstavka, izberejo najmanjše število izvajalcev, ki bodo predmet navedenih pregledov.

Če se države članice odločijo za izvajanje vzorčenja iz točke (b) drugega pododstavka, zagotovijo, da so vzorci po številu, naravi in pogostosti kontrol reprezentativni za celotno zadevno razmejeno geografsko območje in ustrezajo količini proizvodov iz vinskega sektorja, ki se trži ali je predvidena za trženje.

2.   Preskusi iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 se izvedejo na anonimnih vzorcih in dokazujejo, da je proizvod, ki je predmet preskusa, skladen z lastnostmi in kakovostjo iz specifikacije proizvoda za zadevno označbo porekla ali geografsko označbo.

Preskusi se opravijo v kateri koli fazi proizvodnega postopka in fazi pakiranja, če je ustrezno. Vsak odvzet vzorec je reprezentativen za zadevna vina izvajalca.

3.   Za preverjanje skladnosti s specifikacijo proizvoda iz točke (c) prvega pododstavka odstavka 1 kontrolni organ izvede:

(a)

pregled na kraju samem v prostorih izvajalcev, da preveri, ali so izvajalci dejansko sposobni izpolniti pogoje, določene v specifikaciji proizvoda;

(b)

pregled proizvodov v kateri koli fazi proizvodnega postopka in fazi pakiranja, če je ustrezno, na podlagi načrta pregleda, ki obsega vse faze proizvodnje proizvoda in ga kontrolni organ sestavi vnaprej, izvajalci pa so z njim seznanjeni.

4.   Letno preverjanje zagotavlja, da proizvod ne more uporabljati zaščitene označbe porekla ali geografske označbe, razen če:

(a)

rezultati preskusa iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 in odstavka 2 dokazujejo, da zadevni proizvod izpolnjuje pogoje iz specifikacije proizvoda in ima vse ustrezne lastnosti zadevne označbe porekla ali geografske označbe;

(b)

pregledi, izvedeni v skladu z odstavkom 3, potrjujejo, da so izpolnjeni ostali pogoji, navedeni v specifikaciji proizvoda.

5.   Pri zaščitenih čezmejnih označbah porekla ali geografskih označbah lahko preverjanje izvede kontrolni organ katere koli zadevne države članice.

6.   Vsak proizvod, ki ne izpolnjuje pogojev iz odstavkov od 1 do 5, se lahko da na trg, vendar brez ustrezne označbe porekla ali geografske označbe, če so izpolnjeni ostali zakonski pogoji.

7.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko letno preverjanje izvede v fazi pakiranja proizvoda na območju države članice, ki ni država članica, v kateri je potekala proizvodnja, pri čemer se uporablja člen 43 Delegirane uredbe Komisije 2018/273.

Pristojni organi ali kontrolni organi različnih držav članic, ki so odgovorni za izvajanje pregledov zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb, sodelujejo, zlasti za zagotovitev, da v zvezi z obveznostmi pakiranja izvajalci s sedežem v državi članici, ki ni država članica, v kateri poteka proizvodnja vina, katerega ime je registrirano kot zaščitena označba porekla ali zaščitena geografska označba, izpolnjujejo obveznosti kontrole zadevne specifikacije proizvoda.

8.   Odstavki od 1 do 5 se uporabljajo za vina, ki uživajo prehodno nacionalno zaščito na podlagi člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

Člen 20

Analitski in organoleptični preskusi

Analitski in organoleptični preskusi iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 1 člena 19 so sestavljeni iz:

(a)

fizikalne in kemijske analize zadevnega vina, s katero se merijo naslednje značilne lastnosti:

(i)

delež skupnega in dejanskega alkohola;

(ii)

vsebnost skupnih sladkorjev, izraženih kot fruktoza in glukoza (vključno s saharozo pri biser vinih in penečih vinih);

(iii)

vsebnost skupnih kislin;

(iv)

vsebnost hlapnih kislin;

(v)

vsebnost skupnega žveplovega dioksida;

(b)

dodatne analize zadevnega vina, s katero se merijo naslednje značilne lastnosti:

(i)

ogljikov dioksid (biser vina in peneča vina, nadpritisk v barih pri 20 °C);

(ii)

katere koli druge značilne lastnosti, določene v zakonodaji držav članic ali specifikacijah proizvoda zadevnih zaščitenih označb porekla in geografskih označb;

(c)

organoleptičnega preskusa, ki vključuje videz, vonj in okus.

POGLAVJE III

TRADICIONALNI IZRAZI

ODDELEK 1

Vloge za zaščito

Člen 21

Vloga za zaščito

1.   Pristojni organi držav članic ali tretjih držav ali reprezentativne strokovne organizacije s sedežem v tretjih državah posredujejo Komisiji vlogo za zaščito tradicionalnega izraza v skladu s členom 30(3).

2.   Če vlogo vloži reprezentativna strokovna organizacija s sedežem v tretji državi, vložnik Komisiji pošlje informacije o reprezentativni strokovni organizaciji in njenih članih v skladu s členom 30(3). Komisija te informacije javno objavi.

ODDELEK 2

Postopek ugovora

Člen 22

Predložitev ugovora

1.   Država članica, tretja država ali katera koli fizična ali pravna oseba z zakonitim interesom lahko v dveh mesecih od datuma objave izvedbenega akta iz člena 28(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 v Uradnem listu Evropske unije vloži ugovor zoper vlogo za zaščito tradicionalnega izraza.

2.   Ugovor se posreduje Komisiji v skladu s členom 30(3).

Člen 23

Dokumenti, ki podpirajo ugovor

1.   Ustrezno utemeljen ugovor vsebuje podrobnosti o dejstvih, dokazila in pripombe, ki podpirajo ugovor, ter ustrezne spremne dokumente.

2.   Če ugovor temelji na obstoju prejšnje blagovne znamke z ugledom in slovesom, se ugovoru priložita:

(a)

dokazilo o vložitvi ali registraciji prejšnje blagovne znamke ali dokazilo o njeni uporabi in

(b)

dokazilo o njenem ugledu in slovesu.

Informacije in dokazi, ki jih je treba zagotoviti v podporo uporabe prejšnje blagovne znamke, vsebujejo podrobne podatke o lokaciji, trajanju, obsegu in naravi uporabe prejšnje blagovne znamke ter o njenem ugledu in slovesu.

3.   Če podrobnosti o navedenih prednostnih pravicah, razlogi, dejstva, dokazila, pripombe ali spremni dokumenti iz odstavkov 1 in 2 niso predloženi na datum predložitve ugovora ali manjkajo podatki ali dokumenti, Komisija o tem obvesti organ ali osebo, ki je ugovor vložila, in jo pozove, da v dveh mesecih odpravi ugotovljene pomanjkljivosti. Če pomanjkljivosti do izteka roka niso odpravljene, Komisija ugovor zavrne kot nedopusten. Sklep o zavrnitvi ugovora kot nedopustnega se sporoči organu ali osebi, ki je vložila ugovor, in organom države članice ali tretje države ali reprezentativni strokovni organizaciji s sedežem v zadevni tretji državi.

Člen 24

Predložitev pripomb s strani strank

1.   Kadar Komisija o ugovoru, ki ni zavrnjen v skladu s členom 23(3), obvesti vložnika, ki je vložil vlogo za zaščito, vložnik poda pripombe v dveh mesecih od datuma izdaje takega obvestila.

2.   Kadar Komisija med preučevanjem ugovora tako zahteva, stranke v dveh mesecih od datuma izdaje takega zahtevka predložijo pripombe na obvestila, prejeta od drugih strank, kadar je to primerno.

ODDELEK 3

Zaščita tradicionalnih izrazov

Člen 25

Registracija

1.   Ob začetku veljavnosti sklepa o podelitvi zaščite tradicionalnemu izrazu Komisija v elektronski register zaščitenih tradicionalnih izrazov vpiše naslednje podatke:

(a)

ime, ki se zaščiti kot tradicionalni izraz;

(b)

vrsto tradicionalnega izraza v skladu s členom 112 Uredbe (EU) št. 1308/2013;

(c)

jezik iz člena 24 Delegirana uredba (EU) 2019/33;

(d)

zadevno kategorijo ali kategorije proizvodov vinske trte, ki so predmet zaščite;

(e)

sklic na nacionalno zakonodajo države članice ali tretje države, v kateri se tradicionalni izraz opredeli in ureja, ali predpise, ki veljajo za proizvajalce vina v tretji državi, vključno s tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih trgovinskih organizacij, kadar ni nacionalne zakonodaje v navedenih tretjih državah;

(f)

povzetek opredelitve ali pogojev uporabe;

(g)

ime države ali držav porekla;

(h)

datum vključitve v register.

2.   Elektronski register zaščitenih tradicionalnih izrazov je na voljo javnosti.

Člen 26

Izvajanje zaščite

Za namene uporabe člena 113 Uredbe (EU) št. 1308/2013 pristojni nacionalni organi v primeru nezakonite uporabe zaščitenih tradicionalnih izrazov na lastno pobudo ali na zahtevo stranke sprejmejo vse ukrepe za preprečitev ali ustavitev trženja zadevnih proizvodov, vključno z vsakim izvozom.

ODDELEK 4

Spremembe in preklic

Člen 27

Zahtevek za spremembo

1.   Členi od 21 do 24 se smiselno uporabljajo za zahtevek za spremembo zaščitnega tradicionalnega izraza.

2.   Če Komisija odobri spremembo tradicionalnega izraza, evidentira nove specifikacije, ki začnejo veljati na datum začetka veljavnosti izvedbenega akta o odobritvi spremembe.

Člen 28

Zahtevek za preklic

1.   Zahtevek za preklic zaščite tradicionalnega izraza vsebuje:

(a)

sklic na tradicionalni izraz, na katerega se nanaša;

(b)

ime in kontaktne podatke fizične ali pravne osebe, ki želi preklicati zaščito;

(c)

opis zakonitega interesa fizične ali pravne osebe, ki je vložila zahtevek za preklic;

(d)

navedbo razlogov za preklic iz člena 36 Delegirane uredbe (EU) 2019/33;

(e)

podrobnosti o dejstvih, dokazila in pripombe, ki podpirajo zahtevek za preklic.

Če je ustrezno, se lahko izjavi priložijo spremni dokumenti.

2.   Če podrobne informacije o razlogih, dejstvih, dokazih in pripombah ter spremni dokumenti iz odstavka 1 niso predloženi skupaj z zahtevkom za preklic, Komisija o tem obvesti avtorja zahtevka za preklic in ga pozove, da v dveh mesecih odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

Če pomanjkljivosti do izteka roka niso odpravljene, Komisija šteje zahtevek za preklic za nedopusten in ga zavrne. Sklep, da se zahtevek šteje za nedopusten, se sporoči avtorju zahtevka za preklic.

Člen 29

Preučitev zahtevka za preklic

1.   Če Komisija zahtevka za preklic ne šteje za nedopustnega v skladu s členom 28(2), o zahtevku za preklic obvesti organe države članice ali tretje države ali vložnika s sedežem v zadevni tretji državi in ga pozove, da v dveh mesecih od datuma izdaje takega vabila predloži pripombe. Vse pripombe, prejete v teh dveh mesecih, se sporočijo avtorju zahtevka za preklic.

Med preverjanjem zahtevka za preklic Komisija stranke pozove, da v dveh mesecih od datuma izdaje takega zahtevka predložijo pripombe na obvestila, prejeta od drugih strank.

2.   Če organi države članice ali tretje države ali vložnik s sedežem v zadevni tretji državi ali avtor zahtevka za preklic ne predložijo pripomb v odgovor ali ne upoštevajo rokov, Komisija odloči o zahtevku.

3.   Sklep o preklicu zaščite zadevnega tradicionalnega izraza sprejme Komisija na podlagi razpoložljivih dokazov. Komisija preuči, ali so razlogi iz člena 36 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 izpolnjeni.

Sklep o preklicu zaščite tradicionalnega izraza se sporoči avtorju zahtevka za preklic in zadevnim organom države članice ali tretje države.

4.   V primeru vložitve več zahtevkov za preklic v zvezi s tradicionalnim izrazom in če je iz uvodnega preverjanja enega ali več takih zahtevkov mogoče sklepati, da nadaljnja zaščita tradicionalnega izraza ni več mogoča, lahko Komisija ostale postopke preklica ustavi. Komisija obvesti stranke, ki so vložile druge zahtevke za preklic, o vsakem sklepu, ki vpliva nanje in je bil sprejet med postopkom.

Če je sprejet sklep o preklicu tradicionalnega izraza, se postopki preklica, ki so bili ustavljeni, štejejo za zaključene, zadevni avtorji zahtevkov za preklic pa so o tem ustrezno obveščeni.

5.   Ko začne veljati sklep o preklicu tradicionalnega izraza, Komisija črta ime iz registra in vodi evidenco o preklicu.

POGLAVJE IV

KOMUNIKACIJA, OBJAVA IN KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Komunikacija med Komisijo, državami članicami, tretjimi državami in drugimi izvajalci

1.   Dokumenti in informacije, potrebni za izvajanje poglavja II, se sporočijo Komisiji na naslednji način:

(a)

za pristojne organe držav članic prek informacijskih sistemov, ki jih da Komisija na voljo v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2017/1183 in Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1185;

(b)

za pristojne organe in reprezentativne strokovne organizacije tretjih držav, pa tudi za fizične ali pravne osebe z zakonitim interesom na podlagi te uredbe, po elektronski pošti z uporabo obrazcev iz prilog od I do VII.

2.   Pristojni organi držav članic z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 Komisiji po elektronski pošti z uporabo obrazcev iz Priloge II, III oziroma VII k tej uredbi predložijo utemeljene izjave o ugovoru, obvestila o rezultatu posvetovanj, izvedenih z namenom sklenitve dogovora v okviru postopka ugovora, in zahtevke za preklic iz členov 11, 12 oziroma 21 Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

3.   Dokumenti in informacije, potrebni za izvajanje poglavja III, se sporočijo Komisiji po elektronski pošti z uporabo obrazcev iz prilog od VIII do XI.

4.   Komisija informacije sporoči in da na voljo pristojnim organom držav članic prek informacijskih sistemov, ki jih vzpostavi v skladu s točko (a) odstavka 1. Komisija informacije v okviru postopkov iz točke (b) odstavka 1 ter odstavkov 2 in 3 po elektronski pošti sporoči državam članicam, pristojnim organom in reprezentativnim strokovnim organizacijam tretjih držav, pa tudi fizičnim ali pravnim osebam z zakonitim interesom na podlagi te uredbe.

Države članice, pristojni organi in reprezentativne strokovne organizacije tretjih držav, pa tudi fizične ali pravne osebe z zakonitim interesom na podlagi te uredbe se lahko obrnejo na Komisijo prek dveh elektronskih naslovov, navedenih v Prilogi XII, če želijo pridobiti informacije o praktičnih vidikih dostopa do informacijskih sistemov, načinih komuniciranja in tem, kako se dajo na voljo informacije, potrebne za izvajanje poglavij II in III.

Člen 31

Predložitev in prejem sporočil

1.   Za sporočila in predložitve iz člena 30 se šteje, da so bili predloženi, ko jih je Komisija prejela.

2.   Komisija prek informacijskih sistemov pristojnim organom držav članic potrdi prejem vseh prejetih sporočil in vse dokumentacije, predloženih prek informacijskih sistemov iz člena 30(1)(a).

Komisija vsaki novi vlogi za zaščito oziroma spremembe na ravni Unije, sporočilu v zvezi z vlogami za standardne spremembe in sporočilu v zvezi z vlogami za začasne spremembe dodeli številko dokumentacije.

Potrdilo o prejemu vključuje najmanj naslednje:

(a)

številko dokumentacije;

(b)

zadevno ime;

(c)

datum prejema.

Komisija prek informacijskih sistemov iz člena 30(1)(a) uradno obvešča o informacijah in pripombah v zvezi s takimi sporočili in predložitvami ter jih daje na voljo.

3.   Prejem sporočil in predložitev dokumentacije, izvedena po elektronski pošti, Komisija potrdi po elektronski pošti.

Vsaki novi vlogi za zaščito, spremembo na ravni Unije, sporočilom v zvezi z vlogami za standardne spremembe in sporočilom v zvezi z vlogami za začasne spremembe dodeli številko dokumentacije.

Potrdilo o prejemu vključuje najmanj naslednje:

(a)

številko dokumentacije;

(b)

zadevno ime;

(c)

datum prejema.

Komisija po elektronski pošti uradno obvešča o takih sporočilih in predložitvah ter daje na voljo informacije v zvezi s takimi sporočili in predložitvami.

4.   Člen 4 Delegirane uredbe (EU) 2017/1183 in členi od 1 do 5 Izvedbene uredbe (EU) 2017/1185 se smiselno uporabljajo za uradno obveščanje in dajanje na voljo informacij v skladu z odstavkoma 1 in 2 tega člena.

Člen 32

Informacije, ki jih je treba objaviti

Informacije, ki jih mora Komisija objaviti v skladu z oddelkom 2 poglavja I naslova II dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013, Delegirano uredbo (EU) 2019/33 in to uredbo, se objavijo prek informacijskih sistemov, ki jih da Komisija na voljo v skladu s členom 30(1)(a) te uredbe.

Člen 33

Objava sklepa

Sklepi o podelitvi ali zavrnitvi zaščite, sklepi o odobritvi ali zavrnitvi sprememb na ravni Unije iz poglavja II in sklepi o zavrnitvi ugovorov kot nedopustnih iz člena 111 Uredbe (EU) št. 1308/2013 se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, serija L.

Sklepi o podelitvi ali zavrnitvi zaščite in sklepi o odobritvi ali zavrnitvi sprememb iz poglavja III se objavijo v Uradnem listu Evropske unije, serija L.

Člen 34

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. oktobra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1.).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (UL L 193, 24.7.2009, str. 60).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (glej stran 2 tega Uradnega lista).

(6)  Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 343 14.12.2012, str. 1).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (UL L 179, 19.6.2014, str. 17).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL L 179, 19.6.2014, str. 36).

(9)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 1).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1183 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pošiljanja informacij in dokumentov Komisiji (UL L 171, 4.7.2017, str. 100).

(13)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1185 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo uredb (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pošiljanjem informacij in dokumentov Komisiji ter o spremembi in razveljavitvi več uredb Komisije (UL L 171, 4.7.2017, str. 113).


PRILOGA I

ENOTNI DOKUMENT

„IME“

ZOP/ZGO-XX-XXXX

Datum vloge: XX-XX-XXXX

1.   Ime za registracijo:

2.   Tretja država, ki ji pripada razmejeno območje:

3.   Vrsta geografske označbe:

4.   Kategorije proizvodov vinske trte:

5.   Opis vina:

5.1   Organoleptične lastnosti:

Videz

Vonj

Okus

5.2   Analitske lastnosti:

 

Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)

 

Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)

 

Najnižja vsebnost skupnih kislin

 

Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)

 

Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)

 

6.   Enološki postopki:

6.1   Posebni enološki postopki pridelave vin ter ustrezne omejitve pri njihovi pridelavi:

6.2   Največji hektarski donos:

7.   Sorte vinske trte, iz katerih je pridobljeno vino oziroma vina:

8.   Opredelitev razmejenega območja:

9.   Opis povezave:

10.   Dodatne veljavne zahteve:

10.1   Posebne zahteve glede pakiranja:

10.2   Posebne zahteve glede označevanja:

10.3   Dodatne zahteve:

11.   Pregledi

11.1   Pristojni ali certifikacijski organi, odgovorni za kontrole:

11.2   Posebne naloge pristojnih ali certifikacijskih organov, odgovornih za kontrole:


PRILOGA II

UTEMELJENA IZJAVA O UGOVORU

[Ustrezno okence označite z „X“:] ☐ ZOP ☐ ZGO

1.   Ime proizvoda

[kot je objavljeno v Uradnem listu]

2.   Uradni sklic

[kot je objavljen v Uradnem listu]

Referenčna številka: …

Datum objave v Uradnem listu: …

3.   Ime vložnika ugovora (oseba, organ, država članica ali tretja država)

4.   Kontaktni podatki

Kontaktna oseba: Naziv (g./ga. …): … Ime: …

Skupina/organizacija/posameznik: …

ali nacionalni organ:

Služba: …

Naslov: …

Telefon + …

E-naslov: …

5.   Zakoniti interes (se ne zahteva za nacionalne organe)

[Predložite izjavo, v kateri je pojasnjen zakoniti interes vložnika ugovora. Nacionalni organi so izvzeti iz te zahteve.]

6.   Razlogi za ugovor:

☐ Vloga za zaščito, spremembo ali preklic ni skladna s pravili o označbah porekla in geografskih označbah, ker bi bila v nasprotju s členi od 92 do 95, 105 ali 106 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in določbami, sprejetimi v skladu z navedenimi členi.

☐ Vloga za zaščito ali spremembo ni skladna s pravili o označbah porekla in geografskih označbah, ker bi bila registracija predlaganega imena v nasprotju s členom 100 ali 101 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

☐ Vloga za zaščito ali spremembo ni skladna s pravili o označbah porekla in geografskih označbah, ker bi registracija predlaganega imena ogrozila pravice imetnika blagovne znamke ali uporabnika popolnoma homonimnega imena ali sestavljenega imena, katerega en izraz je enak imenu za registracijo, ali obstoj delno homonimnih imen ali drugih imen, ki so podobna imenu za registracijo in se nanašajo na proizvode vinske trte, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred datumom objave iz člena 97(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

7.   Podrobnosti o ugovoru

[Navedite ustrezno utemeljene razloge in utemeljitev, podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe v podporo ugovoru. Predložite potrebne dokumente, če ugovor temelji na obstoju prejšnje blagovne znamke z ugledom in slovesom (člen 8(1) Izvedbene uredbe (EU) 2019/34.]

8.   Seznam spremnih dokumentov

[Predložite seznam dokumentov, poslanih v podporo ugovoru.]

9.   Datum in podpis

[Ime]

[Služba/Organizacija]

[Naslov]

[Telefon: +]

[E-naslov: ]


PRILOGA III

URADNO OBVESTILO O KONCU POSVETOVANJ PO POSTOPKU UGOVORA

[Ustrezno okence označite z „X“:] ☐ ZOP ☐ ZGO

1.   Ime proizvoda

[kot je objavljeno v Uradnem listu]

2.   Uradni sklic

[kot je objavljen v Uradnem listu]

Referenčna številka:

Datum objave v Uradnem listu:

3.   Ime vložnika ugovora (oseba, organ, država članica ali tretja država)

4.   Rezultat posvetovanj

4.1   Dogovor je bil dosežen z naslednjimi vložniki ugovora:

[Priložite kopije dopisov, ki dokazujejo dogovor, in vse dejavnike, ki so dogovor omogočili (člen 12(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/33).]

4.2   Dogovor ni bil dosežen z naslednjimi vložniki ugovora:

[Priložite informacije iz člena 12(4) Delegirane uredbe (EU) 2019/33.]

5.   Specifikacija proizvoda in enotni dokument

5.1   Specifikacija proizvoda je bila spremenjena:

… Da* …Ne

*

Če je odgovor „da“, priložite opis sprememb in spremenjeno specifikacijo proizvoda.

5.2   Enotni dokument je bil spremenjen:

… Da** … Ne

**

Če je odgovor „da“, priložite kopijo posodobljenega dokumenta.

6.   Datum in podpis

[Ime]

[Služba/Organizacija]

[Naslov]

[Telefon: +]

[E-naslov: ]


PRILOGA IV

VLOGA ZA SPREMEMBO SPECIFIKACIJE PROIZVODA NA RAVNI UNIJE

[Registrirano ime:] „…“…

Št. EU: [samo za uporabo v EU]

[Ustrezno okence označite z „X“:] ☐ ZOP ☐ ZGO

1.   Vložnik in zakoniti interes

[Navedite ime, naslov, telefon in e-naslov vložnika, ki predlaga spremembo. Navedite tudi izjavo o njegovem zakonitem interesu.]

2.   Tretja država, ki ji pripada razmejeno območje

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se spremembe nanašajo

☐ Ime proizvoda

☐ Kategorija proizvoda vinske trte

☐ Povezava

☐ Omejitve trženja

4.   Vrsta sprememb

[Predložite izjavo, v kateri je pojasnjeno, zakaj spremembe spadajo v opredelitev „spremembe na ravni Unije“ iz člena 14(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33].

5.   Spremembe

[Predložite izčrpen opis vseh predlaganih sprememb in posebne razloge za vsako izmed njih. Vloga za spremembo mora biti popolna in razumljiva. Informacije, navedene v tem oddelku, morajo biti izčrpne, kot je določeno v členu 16(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33].

6.   Priloge

6.1   Prečiščen in ustrezno izpolnjen enotni dokument, kot je bil spremenjen

6.2   Prečiščena različica specifikacije proizvoda, kot je objavljena, ali sklic na objavo specifikacije proizvoda


PRILOGA V

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

[Registrirano ime:] „…“…

Št. EU: [samo za uporabo v EU]

[Ustrezno okence označite z „X“:] ☐ ZOP ☐ ZGO

1.   Pošiljatelj

En sam proizvajalec ali skupina proizvajalcev z zakonitim interesom ali organi tretje države, ki ji pripada razmejeno območje (glej člen 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/34).

2.   Opis odobrenih sprememb

[Navedite opis standardnih sprememb in razloge zanje ter predložite izjavo, v kateri je pojasnjeno, zakaj spremembe spadajo v opredelitev standardne spremembe iz člena 14(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33.]

3.   Tretja država, ki ji pripada razmejeno območje

4.   Priloge

4.1   Uporaba odobrene standardne spremembe

4.2   Odločitev o odobritvi standardne spremembe

4.3   Dokazilo, da se sprememba uporablja v tretji državi

4.4   Prečiščen enotni dokument, kakor je bil spremenjen, kjer je ustrezno

4.5   Izvod prečiščene različice specifikacije proizvoda, kot je objavljena, ali sklic na objavo specifikacije proizvoda


PRILOGA VI

OBVESTILO O ODOBRITVI ZAČASNE SPREMEMBE

[Registrirano ime] „“

Št. EU: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:] ☐ ZOP ☐ ZGO

1.   Pošiljatelj

En sam proizvajalec ali skupina proizvajalcev z zakonitim interesom ali organi tretje države, ki ji pripada razmejeno območje (glej člen 3 Izvedbene uredbe (EU) 2019/34).

2.   Opis odobrenih sprememb

[Navedite opis začasnih sprememb in posebne razloge zanje ter navedite sklic na uradno priznanje naravne nesreče ali slabih vremenskih razmer s strani pristojnih organov ali na uvedbo obveznih sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov. Predložite tudi izjavo, v kateri je pojasnjeno, zakaj spremembe spadajo v opredelitev „začasne spremembe“ iz člena 14(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/33.]

3.   Tretja država, ki ji pripada razmejeno območje

4.   Priloge

4.1   Uporaba odobrene začasne spremembe

4.2   Odločitev o odobritvi začasne spremembe

4.3   Dokazilo, da se sprememba uporablja v tretji državi


PRILOGA VII

ZAHTEVEK ZA PREKLIC

[Registrirano ime:] „…“

Št. EU: [samo za uporabo v EU]

[Ustrezno okence označite z „X“:] ☐ ZGO ☐ ZOP

1.   Registrirano ime, predlagano za preklic

2.   Država članica ali tretja država, ki ji pripada razmejeno območje

3.   Oseba, organ, država članica ali tretja država, ki vlaga zahtevek za preklic

[Navedite ime, naslov, telefon in e-naslov fizične ali pravne osebe ali proizvajalcev, ki zahtevajo preklic (za zahtevke v zvezi z imeni tretjih držav navedite tudi ime in naslov organov ali certifikacijskih organov, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije proizvoda). Predložite tudi izjavo, v kateri je pojasnjen zakoniti interes fizične ali pravne osebe, ki zahteva preklic (ne zahteva se za nacionalne organe s statusom pravne osebe).]

4.   Razlogi za preklic

☐ Skladnost z ustrezno specifikacijo proizvoda ni več zagotovljena (člen 106 Uredbe (EU) št. 1308/2013).

☐ Skladnost z ustrezno specifikacijo proizvoda ni več zagotovljena zaradi posebnega razloga, da v zadnjih zaporednih sedmih letih ni bil dan na trg noben proizvod z zadevnim zaščitenim imenom (člen 106 Uredbe (EU) št. 1308/2013 v povezavi s členom 20 Delegirane uredbe (EU) 2019/33.

5.   Podrobnosti o zahtevku za preklic

[Navedite ustrezno utemeljene razloge in utemeljitev za zahtevek za preklic, podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe v podporo preklicu. Kjer je ustrezno, predložite spremne dokumente.]

6.   Seznam spremnih dokumentov

[Predložite seznam dokumentov, poslanih v podporo zahtevku za preklic.]

7.   Datum in podpis

[Ime]

[Služba/Organizacija]

[Naslov]

[Telefon: +]

[E-naslov: ]


PRILOGA VIII

VLOGA ZA ZAŠČITO TRADICIONALNEGA IZRAZA

Datum prejema (DD. MM. LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži vloga …

Številka dokumentacije …

[izpolni Komisija]

Vložnik

Pristojni organ države članice (*)

Pristojni organ tretje države (*)

Reprezentativna strokovna organizacija (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Pravni subjekt (se izpolni za reprezentativne strokovne organizacije)

Državljanstvo …

Telefon, telefaks, e-naslov …

Tradicionalni izraz, za katerega se zahteva zaščita ...

Tradicionalni izraz v skladu s členom 112(a) Uredbe (EU) št. 1308/2013 (*)

Tradicionalni izraz v skladu s členom 112(b) Uredbe (EU) št. 1308/2013 (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Jezik

Seznam zadevnih zaščitenih označb porekla ali geografskih označb

Kategorije proizvodov vinske trte

Opredelitev

Izvod pravil

[se priloži]

Ime podpisnika …

Podpis: …


PRILOGA IX

UGOVOR ZOPER VLOGO ZA ZAŠČITO TRADICIONALNEGA IZRAZA

Datum prejema (DD. MM. LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik ugovora …

Številka dokumentacije …

[izpolni Komisija]

Tradicionalni izraz, zoper katerega je vložen ugovor

Vložnik ugovora

Ime vložnika ugovora (država članica ali tretja država ali katera koli fizična ali pravna oseba z zakonitim interesom)

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Državljanstvo …

Telefon, telefaks, e-naslov …

Posrednik

Države članice (*)

Organ tretje države (neobvezno) (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Imena posrednikov …

Polni naslovi (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Prednostne pravice

Zaščitena označba porekla (*)

Zaščitena geografska označba (*)

Nacionalna geografska označba (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Ime …

Registracijska številka …

Datum registracije (DD. MM. LLLL) …

Blagovna znamka

Oznaka …

Seznam proizvodov in storitev …

Registracijska številka …

Datum registracije …

Država porekla …

Ugled/sloves (*) …

[(*) neustrezno črtajte]

Razlogi za ugovor

Člen 27 Delegirane uredbe (*)

Člen 32(2) Delegirane uredbe (*)

Člen 33(1) Delegirane uredbe (*)

Člen 33(2) Delegirane uredbe (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Obrazložitev razlogov …

[Navedite ustrezno utemeljene razloge in utemeljitev, podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe v podporo ugovoru. Predložite potrebne dokumente, če ugovor temelji na obstoju prejšnje ugledne in priznane blagovne znamke.]

Ime podpisnika …

Podpis …


PRILOGA X

ZAHTEVEK ZA SPREMEMBO, KI SE NANAŠA NA TRADICIONALNI IZRAZ

Datum prejema (DD. MM. LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži zahtevek za spremembo …

Številka dokumentacije …

[izpolni Komisija]

Tradicionalni izraz, za katerega se zahteva sprememba …

Ime pravne ali fizične osebe, ki zahteva spremembo …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Državljanstvo …

Telefon, telefaks, e-naslov …

Opis spremembe …

Obrazložitev razlogov za spremembo

[Navedite ustrezno utemeljene razloge in utemeljitev, podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe v podporo spremembi.]

Ime podpisnika …

Podpis …


PRILOGA XI

ZAHTEVEK ZA PREKLIC, KI SE NANAŠA NA TRADICIONALNI IZRAZ

Datum prejema (DD. MM. LLLL) …

[izpolni Komisija]

Število strani (vključno s to stranjo) …

Jezik, v katerem se predloži zahtevek za preklic …

Številka dokumentacije …

[izpolni Komisija]

Tradicionalni izraz, za katerega se zahteva preklic …

Avtor zahtevka za preklic

Ime pravne ali fizične osebe, ki zahteva preklic …

Polni naslov (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država)

Državljanstvo …

Telefon, telefaks, e-naslov …

Zakoniti interes avtorja zahtevka

Razlogi za preklic

Člen 27 Delegirane uredbe (*)

Člen 32(2) Delegirane uredbe (*)

Člen 33(1) Delegirane uredbe (*)

Člen 33(2) Delegirane uredbe (*)

Člen 36(b) Delegirane uredbe (*)

[(*) neustrezno črtajte]

Obrazložitev razlogov za preklic…

[Navedite ustrezno utemeljene razloge in utemeljitev, podrobnosti o dejstvih, dokaze in pripombe v podporo preklicu. Predložite potrebne dokumente, če preklic temelji na obstoju prejšnje ugledne in priznane blagovne znamke.]

Ime podpisnika …

Podpis …


PRILOGA XII

DEL A

PRAKTIČNI VIDIKI KOMUNICIRANJA IN OBJAVLJANJA, POVEZANI Z IZVAJANJEM POGLAVJA II, IZ DRUGEGA PODODSTAVKA ČLENA 30(4)

Za pridobitev informacij o praktičnih vidikih dostopa do informacijskih sistemov, načinih komuniciranja in tem, kako se informacije, potrebne za izvajanje poglavja II, dajo na voljo, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 30(4), organi in osebe, na katere vpliva ta uredba, stopijo v stik s Komisijo na naslednjem e-naslovu:

Namenski poštni predal: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

DEL B

PRAKTIČNI VIDIKI KOMUNICIRANJA IN OBJAVLJANJA, POVEZANI Z IZVAJANJEM POGLAVJA III, IZ DRUGEGA PODODSTAVKA ČLENA 30(4)

Za pridobitev informacij o praktičnih vidikih dostopa do informacijskih sistemov, načinih komuniciranja in tem, kako se informacije, potrebne za izvajanje poglavja III, dajo na voljo, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 30(4), organi in osebe, na katere vpliva ta uredba, stopijo v stik s Komisijo na naslednjem e-naslovu:

Namenski poštni predal: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


Na vrh