EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 9, 11 januari 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 9

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

62 årgången
11 januari 2019


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Meddelande om ikraftträdandedatum för avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/33 av den 17 oktober 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, begränsningar i fråga om användning, ändringar av produktspecifikationer, avregistrering av skydd samt märkning och presentation

2

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/34 av den 17 oktober 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ansökningar om skydd av ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck inom vinsektorn, invändningsförfarandet, ändringar av produktspecifikationer, registret över skyddade namn, avregistrering av skydd och användning av symboler samt för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller ett lämpligt system med kontroller

46

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/35 av den 8 januari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung ( 1 )

77

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/36 av den 10 januari 2019 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 vad gäller ämnet N-(2-metylcyklohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobensamid ( 1 )

85

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/37 av den 10 januari 2019 om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel ( 1 )

88

 

*

Kommissionens förordning (EU) 2019/38 av den 10 januari 2019 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för iprodion i eller på vissa produkter ( 1 )

94

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/39 av den 10 januari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer ( 1 )

106

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/40 av den 10 januari 2019 om fastställande av det lägsta försäljningspriset för skummjölkspulver för den trettionde delanbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/2080

113

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2019/41 av den 3 december 2018 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den associeringskommitté som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller en ändring av protokoll 3 till det avtalet om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

114

 

*

Beslut nr 1/2018 av associeringskommittén EU–Jordanien av den 4 december 2018 om ändring av bestämmelserna i protokoll 3 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, vad gäller definitionen av begreppet ursprungsprodukter och förteckningen över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att vissa produktkategorier, som tillverkas inom Hashemitiska konungariket Jordaniens territorium och som har samband med skapande av sysselsättning bland syriska flyktingar och jordanier, ska få ursprungsstatus [2019/42]

147

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/43 av den 29 november 2018 om de nationella centralbankernas procentandelar i fördelningsnyckeln för teckning av Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/28 (ECB/2018/27)

178

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/44 av den 29 november 2018 om hur de nationella centralbankerna i medlemsstater som har euron som valuta ska betala in Europeiska centralbankens kapital, om ändring av beslut ECB/2014/61 samt om upphävande av beslut ECB/2013/30 (ECB/2018/28)

180

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/45 av den 29 november 2018 om villkoren för överlåtelse av andelar i Europeiska centralbankens kapital mellan de nationella centralbankerna samt om ändring av inbetalat kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/29 (ECB/2018/29)

183

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/46 av den 29 november 2018 om fastställande av åtgärder för överföring av bidrag till Europeiska centralbankens samlade egna kapital och om ändring av de nationella centralbankernas fordringar motsvarande de reservtillgångar som överförts och om upphävande av beslut ECB/2013/26 (ECB/2018/30)

190

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/47 av den 29 november 2018 om ändring av beslut ECB/2010/29 om utgivningen av eurosedlar (ECB/2018/31)

194

 

*

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2019/48 av den 30 november2018 om hur nationella centralbanker utanför euroområdet ska betala in Europeiska centralbankens kapital och om upphävande av beslut ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

196

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets direktiv 91/477/EEG av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen ( EGT L 256, 13.9.1991 ) (Svensk specialutgåva, område 15, volym 10)

198

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top