EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0034

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/34, 17. oktoober 2018, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, tootespetsifikaadi muudatuste, kaitstud nimetuste registri, kaitse tühistamise ja sümbolite kasutamise kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses asjakohase kontrollisüsteemiga

C/2018/6621

ELT L 9, 11.1.2019, p. 46–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/46


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/34,

17. oktoober 2018,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, tootespetsifikaadi muudatuste, kaitstud nimetuste registri, kaitse tühistamise ja sümbolite kasutamise kohta ning millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses asjakohase kontrollisüsteemiga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 110 lõike 1 punkte b, c ja e, artikli 110 lõiget 2, artiklit 111, artikli 115 lõiget 1 ning artiklit 123,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 90 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3) on tunnistatud kehtetuks ja asendatud nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013. Määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise I peatüki 2. ja 3. jaos on sätestatud eeskirjad veinisektori päritolunimetuste, geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimuse kohta. 2. ja 3. jaoga on antud komisjonile sellega seoses õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada veinituru sujuv toimimine uues õigusraamistikus, tuleb nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste õigusaktidega tuleks asendada komisjoni määrus (EÜ) nr 607/2009, (4) mis on tunnistatud kehtetuks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/33 (5).

(2)

Määruse (EÜ) nr 607/2009 kohaldamisel saadud kogemused on näidanud, et päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste registreerimise, muutmise ja tühistamise menetlused on praegu keerulised, koormavad ja aeganõudvad. Määrus (EL) nr 1308/2013 on tekitanud õigusliku vaakumi, eelkõige seoses menetlusega, mida tuleb järgida tootespetsifikaatide muutmise taotluste puhul. Veinisektori päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitlevad menetluseeskirjad on vastuolus toiduainete kvaliteedikavade, piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide suhtes kohaldatavate liidu õiguse eeskirjadega. See tekitab ebakõla viisis, kuidas kõnealuse kategooria intellektuaalomandi õigusi rakendatakse. Nende erinevuste käsitlemisel tuleks võttes arvesse intellektuaalomandi kaitse õigust, mis on kehtestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 17 lõikes 2. Seepärast tuleks käesoleva määrusega asjaomaseid menetlusi selgitada, lihtsustada, täiendada ja ühtlustada. Menetluste puhul tuleks võimalikult palju võtta eeskujuks põllumajandustoodete ja toiduga seotud intellektuaalomandiõiguste kaitset käsitlevaid tõhusaid ja hästi kontrollitud menetlusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1151/2012, (6) komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 664/2014 (7) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 668/2014, (8) samuti peaksid menetlused olema kohandatud veinisektori eripäraga arvestamiseks.

(3)

Päritolunimetused ja geograafilised tähised on liikmesriikide territooriumiga lahutamatult seotud. Riiklikel ja kohalikel ametiasutustel on parimad kogemused ja teadmised asjakohastest andmetest. See peaks kajastuma asjaomastes menetluseeskirjades, võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3.

(4)

Selguse huvides tuleks veinisektori päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitsetaotlusi reguleeriva menetluse teatavad etapid sätestada üksikasjalikult.

(5)

Tuleks kehtestada täiendavad eeskirjad rohkem kui ühe riigi territooriumi hõlmavate ühistaotluste kohta.

(6)

Selleks et koonddokumendid oleksid ühetaolised ja võrreldavad, on vaja täpsustada kõnealustes dokumentides esitatav minimaalne sisu. Päritolunimetuste puhul tuleks erilist tähelepanu pöörata toote kvaliteedi ja omaduste ning konkreetse geograafilise keskkonna vahelise seose kirjeldusele. Geograafiliste tähiste puhul tuleks pöörata erilist tähelepanu toote erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste ning toote geograafilise päritolu vahelise seose kindlaksmääramisele.

(7)

Selliste päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste, millele kaitset taotletakse, määratletud geograafilist piirkonda tuleks tootespetsifikaadis üksikasjalikult, täpselt ja üheselt mõistetaval viisil kirjeldada, et tootjad, pädevad asutused ja kontrolliasutused saaksid tegutseda kindlatel, põhjalikel ja usaldusväärsetel alustel.

(8)

Selleks et tagada süsteemi sujuv toimimine, on vaja kehtestada ühtsed eeskirjad, milles käsitletakse kaitsetaotluste suhtes kohaldatava menetluse tagasilükkamise etappi. Samuti on vaja ühtseid eeskirju, milles käsitletakse liidu muudatuste, standardmuudatuste ja ajutiste muudatuste sisu ning tühistamistaotluste sisu.

(9)

Õiguskindluse huvides tuleks kindlaks määrata vastuväidete esitamise tähtajad ja kehtestada kõnealuste tähtaegade alguskuupäeva määramise kriteeriumid.

(10)

Selleks et tagada ühtsed ja tõhusad menetlused, tuleks ette näha vormid taotluste, vastuväidete, muudatuste ja tühistamiste esitamiseks.

(11)

Läbipaistvuse ja ühtsuse tagamiseks kõigis liikmesriikides on vaja vastu võtta eeskirjad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 104 alusel loodud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste elektroonilise registri (edaspidi „register“) sisu ja vormi kohta. Register on elektrooniline andmebaas, mis on salvestatud teabesüsteemis ja avalikkusele kättesaadav. Kõik andmed, mis on esitatud varasemas kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris, mis loodi elektroonilise andmebaasiga e-Bacchus, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklis 18, tuleks sisestada registrisse alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

(12)

Jätkuvalt tuleks kasutada rakendusmääruses (EL) nr 668/2014 sätestatud kehtivaid eeskirju liidu sümboli kujutamise kohta põllumajandustoodete ning toidu kaitstud päritolunimetustel ja kaitstud geograafiliste tähistel, et tarbijad kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist kandva veini ära tunneksid.

(13)

Kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise lisaväärtus põhineb tarbijatele antud garantii väärtusel. Kava on usaldusväärne üksnes siis, kui seda toetab tõhus järelevalve, kontroll ja auditeerimine, mis hõlmab kontrollisüsteemi kõigis tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappides ja mida haldavad pädevad asutused, kelle liikmesriigid on määranud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 (9) artiklile 4. Sellega seoses tuleb arvesse võtta määrusega (EÜ) nr 882/2004 kehtestatud eeskirju kontrollide ja auditite kohta ning kohandada neid kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähistega seotud toimingute jaoks veinisektoris.

(14)

Tuleks kehtestada eeskirjad kontrollide kohta kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga seotud kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega veinide puhul.

(15)

Kontrolliasutuste akrediteerimine peaks toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 765/2008 (10) ning vastama rahvusvahelistele standarditele, mille on välja töötanud Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO). Akrediteeritud kontrolliasutused peaksid kõnealuseid standardeid oma tegevuses järgima.

(16)

Selleks et Küpros saaks piisavalt aega oma kontrollisüsteemi kohandamiseks ja vastavusse viimiseks määrusega (EÜ) nr 765/2008, on asjakohane teha talle kaheks aastaks alates käesoleva määruse jõustumisest erand nõudest, et sertifitseerimisasutused peaksid järgima ISO standardeid.

(17)

Liikmesriikidel peaks olema lubatud kehtestada ettevõtjatele tasu kontrollisüsteemi loomise ja toimimisega seotud kulude katmiseks.

(18)

Et tagada ühtsus selles, kuidas eri liikmesriikides kaitstakse registrisse kantud nimesid ebaõiglaste kasutusviiside eest ja hoitakse ära tarbijate eksitamist, tuleks kehtestada ühtsed tingimused meetmete kohta, mida tuleb liikmesriikide tasandil selles osas rakendada.

(19)

Liikmesriigid peaksid teatama komisjonile pädevate asutuste ja kontrolliasutuste nimed ja aadressid. Et hõlbustada liikmesriikidevahelist koordineerimist ja koostööd seoses kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste jaoks loodud kontrollisüsteemidega, peaks komisjon need nimed ja aadressid avalikustama. Kontrollisüsteemide ühtsuse huvides peaksid kolmandate riikide pädevad asutused saatma komisjonile teavet nendes riikides liidu kaitstavate nimetuste suhtes tehtavate kontrollide kohta.

(20)

Selguse ja läbipaistvuse huvides ning liidu õiguse ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja sätestada konkreetsed tehnilised sätted selliste kontrollide laadi ja sisu kohta, mida tehakse igal aastal lisaks liikmesriikidevahelist koostööd käsitlevatele asjakohastele eeskirjadele, osutades eelkõige komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/273 (11) sätetele.

(21)

Selleks et traditsioonilised nimetused, mille jaoks kaitset taotletakse, vastaksid määruses (EL) nr 1308/2013 sätestatud tingimustele, samuti õiguskindluse tagamise huvides on vaja kehtestada üksikasjalikud eeskirjad kaitsetaotluste menetluste, vastuväidete esitamise, muutmise või tühistamise kohta seoses teatavate viinamarjasaaduste traditsiooniliste nimetustega. Nendes eeskirjades tuleks kindlaks määrata üksikasjad seoses taotluse sisuga, samuti seoses asjaomase täiendava teabe ja nõutud tõendavate dokumentidega, järgitavate tähtaegadega ning komisjoni ja iga menetluse osapoolte vahelise teabevahetusega.

(22)

Selleks et tarbijad ja kaubandusettevõtjad saaksid teada, millised traditsioonilised nimetused on liidus kaitstud, tuleks kehtestada konkreetsed eeskirjad traditsiooniliste nimetuste registreerimise ja nende kandmise kohta liidu registrisse. Et kõigil oleks juurdepääs registrile, peaks see olema elektrooniliselt kättesaadav.

(23)

Arvestades traditsiooniliste nimetuste majanduslikku tähtsust ja tagamaks, et tarbijaid ei eksitataks, peaksid riigi ametiasutused võtma meetmeid, et võidelda traditsiooniliste nimetuste ebaseadusliku kasutamise vastu ja keelama selliste toodete turustamine.

(24)

Tõhusa haldusjuhtimise huvides ning võttes arvesse komisjoni loodud teabesüsteemide kasutamisel saadud kogemusi, tuleks lihtsustada teabevahetust liikmesriikide ja komisjoni vahel ning teavet tuleks vahetada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1183 (12) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 (13) kohaselt.

(25)

Komisjon on loonud teabesüsteemi E-Ambrosia kaitsetaotluste haldamiseks ning veinisektori kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste tootespetsifikaadi muutmiseks. Liikmesriigid ja komisjon peaksid jätkama selle süsteemi kasutamist, et saada teavet kaitsetaotlustega seotud menetluste ja muudatuste heakskiitmise kohta. Siiski ei tohiks range akrediteerimissüsteemi tõttu seda süsteemi kasutada teabevahetuseks liikmesriikidega seoses vastuväite esitamise menetluse ja tühistamistaotlustega, samuti ei tohiks seda kasutada kolmandate riikidega suhtlemisel. Selle asemel peaksid liikmesriigid, kolmandate riikide pädevad asutused ja kutseala esindusorganisatsioonid, samuti käesoleva määruse alusel õiguspäraselt tegutsevad füüsilised ja juriidilised isikud suhtlema komisjoniga elektronposti teel.

(26)

Traditsiooniliste nimetuste registreerimise, muutmise või tühistamise taotlusi ei hallata veel keskse infosüsteemi kaudu. Need taotlused tuleks jätkuvalt esitada e-posti teel, kasutades lisades VIII–XI sätestatud vorme. Traditsioonilisi nimetusi käsitlev muu teave või sellekohane teabevahetus peaks samuti toimuma e-posti teel.

(27)

Tuleks kindlaks määrata viis, kuidas komisjon teeb veinisektori kaitstud päritolunimetused, kaitstud geograafilised tähised ja traditsioonilised nimetused avalikkusele kättesaadavaks.

(28)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse rakenduseeskirjad vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 ja määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamiseks seoses veinisektori kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetustega ning seoses järgmisega:

a)

kaitsetaotlused;

b)

vastuväite esitamise menetlus;

c)

tootespetsifikaadi muudatused ja traditsiooniliste nimetuste muudatused;

d)

register;

e)

kaitse tühistamine;

f)

liidu sümbolite kasutamine;

g)

kontroll;

h)

teated.

II PEATÜKK

KAITSTUD PÄRITOLUNIMETUSED JA KAITSTUD GEOGRAAFILISED TÄHISED

1. JAGU

Kaitsetaotlus

Artikkel 2

Liikmesriikide kaitsetaotlused

Kui kaitsetaotlus edastatakse komisjonile vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 96 lõikele 5, lisavad liikmesriigid määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõikes 3 osutatud tootespetsifikaadi avaldamist käsitleva viite ning delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 6 osutatud deklaratsiooni käsitleva viite.

Artikkel 3

Kolmandate riikide kaitsetaotlused

Kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga seotud kaitsetaotluse esitab üksiktootja delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 3 tähenduses või õigustatud huvi omav tootjarühm kas otse komisjonile või kõnealuse kolmanda riigi ametiasutuste kaudu ning see peab vastama määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 94 lõikes 3 sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Ühistaotlused

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 95 lõikes 3 osutatud ühistaotluse esitab komisjonile üks asjaomastest liikmesriikidest või ühes asjaomastes kolmandates riikides asutatud taotleja artikli 3 tähenduses otse või nimetatud kolmanda riigi ametiasutuste kaudu. Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 94 ning käesoleva määruse artiklites 2 ja 3 sätestatud nõudeid tuleb täita kõigis asjaomastes liikmesriikides ja kolmandates riikides

2.   Komisjon edastab kõik asjakohased teated ja otsused liikmesriigile, kolmandale riigile või artikli 3 tähenduses kolmandas riigis asutatud taotlejale, kes lõikes 1 nimetatud ühistaotluse komisjonile esitasid

Artikkel 5

Koonddokument

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 94 lõike 1 punktis d osutatud koonddokument sisaldab järgmisi tootespetsifikaadi põhielemente:

a)

päritolunimetus või geograafiline tähis, mida tuleb kaitsta;

b)

liikmesriik või kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub;

c)

geograafilise tähise tüüp;

d)

veini või veinide kirjeldus;

e)

viinamarjasaaduste kategooriad;

f)

maksimaalne saagikus hektari kohta;

g)

andmed veiniviinamarjasordi või -sortide kohta, millest vein või veinid on saadud;

h)

määratletud geograafilise piirkonna täpne määratlus;

i)

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 93 lõike 1 punkti a alapunktis i või punkti b alapunktis i osutatud seose kirjeldus;

j)

kui see on kohaldatav, veini või veinide valmistamiseks kasutatavad eritavad ning veini või veinide valmistamisel kehtivad asjakohased piirangud;

k)

vajaduse korral pakendamist ja märgistamist käsitlevad erieeskirjad ning kõik muud olulised nõuded.

2.   Lõike 1 punktis i osutatud seose kirjeldus hõlmab järgmist:

a)

kaitstud päritolunimetuse puhul põhjuslik seos toote kvaliteedi või omaduste ning geograafilise keskkonna vahel koos sellele omaste looduslike ja inimteguritega, millega need on peaasjalikult või eranditult seotud, sealhulgas asjakohasel juhul seost tõendavad tootekirjelduse või tootmismeetodi konkreetsed üksikasjad;

b)

geograafilise tähise puhul põhjuslik seos geograafilise päritolu ja asjaomase erilise kvaliteedi, maine või muude omaduste vahel, mis tulenevad peamiselt sellest geograafilisest piirkonnast, millele on lisatud märge selle kohta, millistel antud teguritel – eriline kvaliteet, maine või muud omadused, mis tulenevad peamiselt sellest geograafilisest piirkonnast – põhjuslik seos põhineb. Kirjeldus peab hõlmama ka seost tõendavaid tootekirjelduse või tootmismeetodi konkreetseid üksikasju.

Kui taotlus hõlmab eri kategooriate viinamarjasaadusi, täpsustatakse seos geograafilise piirkonnaga iga kategooria puhul eraldi

3.   Koonddokument koostatakse vastavalt artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemis kättesaadavaks tehtud vormile. Kolmandad riigid kasutavad I lisas esitatud koonddokumendi näidist.

Artikkel 6

Geograafiline piirkond

Määratletud geograafiline piirkond määratakse täpselt ja vääritimõistmist välistaval viisil kindlaks, osutades määratluses võimaluse korral alati füüsilistele või halduspiiridele.

Artikkel 7

Kontrollimenetlus

1.   Kui vastuvõetav taotlus ei vasta määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise I peatüki 2. jao 2. alajaos sätestatud tingimustele, teavitab komisjon asjaomast liikmesriigi või kolmanda riigi asutust või kolmandas riigis asutatud taotlejat taotluse tagasilükkamise põhjustest, sätestades tähtaja taotluse tühistamiseks või muutmiseks või märkuste esitamiseks

Kui pärast kõnealust teatamist tehakse tootespetsifikaati olulisi muudatusi enne, kui koonddokumendi uus versioon saadetakse komisjonile, tuleb tagada kõnealuste muudatuste nõuetekohane avaldamine, nii et iga õigustatud huvi omav füüsiline või juriidiline isik, kelle elukoht on asjaomases liikmesriigis või kes on asjaomase liikmesriigi territooriumil asutatud, saaks esitada muudatuste kohta oma vastuväite. Tootespetsifikaadi avaldamist käsitlevat elektroonilist viidet ajakohastatakse ning see peab osutama vastava tootespetsifikaadi konsolideeritud versioonile.

2.   Kui asjaomase liikmesriigi või kolmanda riigi pädev asutus või kolmandas riigis asutatud taotleja ei kõrvalda kaitse alla võtmisega seotud takistusi kehtestatud tähtaja jooksul, lükkab komisjon taotluse kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõikega 4 tagasi.

3.   Otsuse lükata asjaomane taotlus tagasi teeb komisjon kättesaadavate dokumentide ja teabe põhjal. Komisjon teatab tagasilükkamisotsuse liikmesriigile või kolmanda riigi pädevale asutusele või kolmandas riigis asutatud taotlejale.

2. JAGU

Vastuväite esitamise menetlus

Artikkel 8

Menetluseeskirjad vastuväidete kohta

1.   Nõuetekohaselt põhjendatud vastuväide, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 98 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 11 lõikes 1, peab sisaldama järgmist:

a)

viide Euroopa Liidu Teataja L-seerias avaldatud nimetusele, mis on vastuväite aluseks;

b)

vastuväite esitanud asutuse või isiku nimi ja kontaktandmed;

c)

vastuväite esitanud füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvi kirjeldus, välja arvatud riiklikud asutused, kellel on oma riigi õiguskorra kohaselt juriidilise isiku staatus;

d)

delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 11 lõikes 1 osutatud vastuväite põhjendused;

e)

vastuväite tõenduseks esitatud faktide, tõendite ja märkuste üksikasjad.

Vajaduse korral võib sellele lisada täiendavaid dokumente.

Kui vastuväide põhineb varasema kaubamärgi mainel ja tuntusel, peab vastuväitele olema lisatud:

a)

tõend varasema kaubamärgi taotlemise ja registreerimise kohta või tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta ning

b)

tõend selle maine ja tuntuse kohta.

Varasema kaubamärgi kasutamist tõendav teave ja tõendusmaterjal kajastab varasema kaubamärgi kasutamise kohta, kestust, ulatust ja laadi ning kaubamärgi mainet ja tuntust.

Nõuetekohaselt põhjendatud vastuväide koostatakse II lisas esitatud vormi kohaselt.

2.   Delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 12 lõikes 1 osutatud kolmekuuline tähtaeg algab kuupäevast, mil konsultatsioonides osalemise kutse esitatakse huvitatud isikutele elektrooniliselt.

3.   Komisjoni teavitatakse delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 12 lõigetes 3 ja 4 osutatud konsultatsioonide tulemustest ühe kuu jooksul pärast konsultatsioonide lõppu vastavalt käesoleva määruse III lisas kehtestatud vormile.

3. JAGU

Tootespetsifikaadi muudatused

Artikkel 9

Taotlused liidu muudatuste kohta

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 105 ning delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklites 15 ja 16 osutatud tootespetsifikatsiooni liidu muudatuse taotlus peab sisaldama järgmist:

a)

viide kaitstud nimetusele, mida muudatus hõlmab;

b)

taotleja nimi ja taotleja õigustatud huvi kirjeldus;

c)

spetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab;

d)

põhjalik kirjeldus ja konkreetsed põhjused iga kavandatud muudatuse kohta;

e)

konsolideeritud ja nõuetekohaselt täidetud koonddokument muudetud kujul;

f)

elektrooniline viide konsolideeritud ning nõuetekohaselt täidetud ja muudetud kujul tootespetsifikaadi avaldamisele.

2.   Liidu muudatuse taotlus koostatakse vastavalt artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemis kättesaadavaks tehtud vormile. Kolmandad riigid kasutavad IV lisas esitatud vormi.

Muudetud koonddokument koostatakse vastavalt artiklile 5. Tootespetsifikaadi avaldamise elektrooniline viide peab osutama vastava tootespetsifikaadi konsolideeritud versioonile. Kolmanda riigi taotlus võib tootespetsifikaadi avaldatud koopiat käsitleva elektroonilise viite asemel sisaldada tootespetsifikaadi konsolideeritud versiooni koopiat

3.   Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõikele 3 avaldatav teave sisaldab nõuetekohaselt täidetud taotlust, nagu on osutatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2

Artikkel 10

Standardmuudatuse edastamine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 17 osutatud tootespetsifikaadi standardmuudatuste teade sisaldab järgmist:

a)

viide kaitstud nimetusele, mida standardmuudatus hõlmab;

b)

heakskiidetud muudatuste kirjeldus ja põhjendused;

c)

otsus, millega kiidetakse heaks delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetes 2 ja 3 osutatud standardmuudatus;

d)

konsolideeritud koonddokument, kui see on asjakohane;

e)

muudetud konsolideeritud tootespetsifikaadi avaldamist käsitlev elektrooniline viide.

2.   Liikmesriigi teade sisaldab kinnitust, et asjaomane liikmesriik peab heakskiidetud muudatust määruse (EL) nr 1308/2013 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/33 nõuetele vastavaks.

3.   Kolmandatest riikidest pärit toodete puhul sisaldab kolmanda riigi ametiasutuste või artikli 3 tähenduses õigustatud huvi omava taotleja teade kinnitust selle kohta, et muudatust kohaldatakse kolmandas riigis. See võib tootespetsifikaadi avaldamist käsitleva viite asemel sisaldada avaldatud konsolideeritud tootespetsifikaati.

4.   Artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemides kättesaadavaks tehtud vormi kasutatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud teabevahetuseks.

5.   Lõikes 3 osutatud teabevahetuseks kasutatakse V lisas esitatud vormi.

Artikkel 11

Ajutise muudatuse edastamine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 18 osutatud tootespetsifikaadi ajutise muudatuse teade sisaldab järgmist:

a)

viide kaitstud nimetusele, mida muudatus hõlmab;

b)

heakskiidetud ajutise muudatuse kirjeldus koos delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 14 lõikes 2 osutatud ajutist muudatust toetavate põhjendustega;

c)

ajutise muudatuse heakskiitmise siseriikliku otsuse avaldamist käsitlev elektrooniline viide.

2.   Liikmesriigi teade sisaldab kinnitust, et asjaomane liikmesriik peab heakskiidetud muudatust määruse (EL) nr 1308/2013 ja delegeeritud määruse (EL) 2019/33 nõuetele vastavaks.

3.   Kolmandatest riikidest pärit toodete puhul sisaldab kolmanda riigi ametiasutuste või artikli 3 tähenduses õigustatud huvi omava taotleja teade kinnitust selle kohta, et muudatust kohaldatakse kolmandas riigis. See võib tootespetsifikaadi avaldamist käsitleva viite asemel sisaldada avaldatud konsolideeritud tootespetsifikaati.

4.   Artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemides kättesaadavaks tehtud vormi kasutatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud teabevahetuseks.

5.   Lõikes 3 osutatud teabevahetuseks kasutatakse VI lisas esitatud vormi.

4. JAGU

Register

Artikkel 12

Register

1.   Päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel kannab komisjon määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 104 kohaselt loodud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste elektroonilisse registrisse järgmised andmed:

a)

päritolunimetusena või geograafilise tähisena kaitstav nimetus;

b)

toimiku registreerimisnumber;

c)

kas nimi on kaitstud päritolunimetuse või geograafilise tähisena;

d)

päritoluriigi/päritoluriikide nimi;

e)

registreerimise kuupäev;

f)

elektrooniline viide õigusaktile, mille alusel nimetust kaitstakse;

g)

elektrooniline viide koonddokumendile;

h)

kui geograafiline piirkond jääb liikmesriikide territooriumi piiresse, siis elektrooniline viide tootespetsifikaadi avaldamise kohta.

2.   Kui komisjon kiidab heaks tootespetsifikaadi muudatuse või kui ta saab tootespetsifikaadi heakskiidetud muudatuse kohta teate, mis tähendab teabe muutmist registris, registreerib ta uued andmed alates muudatuse heakskiitmise otsuse jõustumisest.

3.   Tühistamise jõustumisel kustutab komisjon nime registrist ja registreerib tühistamise.

4.   Kõik praegused andmed, mis sisalduvad määruse (EÜ) nr 607/2009 artiklis 18 osutatud elektroonilises andmebaasis e-Bacchus, kantakse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud elektroonilisse registrisse.

5.   Register tehakse avalikkusele kergesti kättesaadavaks.

5. JAGU

Tühistamine

Artikkel 13

Tühistamistaotlused

1.   Taotlus tühistada päritolunimetuse või geograafilise tähise kaitse, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 106, sisaldab järgmist:

a)

viide kaitstud nimetusele, mida muudatus hõlmab;

b)

kaitset tühistada sooviva ametiasutuse või füüsilise või juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed;

c)

kaitset tühistada sooviva füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvi kirjeldus, välja arvatud riiklikud asutused, kellel on oma riigi õiguskorra kohaselt juriidilise isiku staatus;

d)

märge tühistamise põhjuste kohta;

e)

asjaolude üksikasjalik kirjeldus, tõendusmaterjal ja märkused tühistamistaotluse toetuseks.

Vajaduse korral võib sellele lisada täiendavaid dokumente.

Tühistamistaotlus koostatakse VII lisas esitatud vormi kohaselt.

6. JAGU

Liidu sümboli kasutamine

Artikkel 14

Liidu sümbol

Kaitstud päritolunimetusele või kaitstud geograafilisele tähisele osutavat liidu sümbolit, millele on viidatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 120 lõike 1 punktis e, kasutatakse vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 X lisas sätestatule.

7. JAGU

Kontrollid

Artikkel 15

Tootespetsifikaadile vastavust kontrollivad ametiasutused

1.   Käesolevas jaos sätestatud kontrollide tegemisel järgivad vastutavad pädevad asutused ja kontrolliasutused määruses (EÜ) nr 882/2004 sätestatud nõudeid.

2.   Kolmanda riigi geograafilise piirkonnaga seotud kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste puhul kontrollivad igal aastal tootespetsifikaatide vastavust tootmisel ning veini müügiks ettevalmistamise ajal või järgselt:

a)

kolmanda riigi määratud üks või mitu ametiasutust või

b)

üks või mitu sertifitseerimisasutust.

3.   Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 3 osutatud kontrolliasutused ning käesoleva artikli lõike 2 punktis b osutatud üks või mitu sertifitseerimisasutust peavad vastama rahvusvahelisele standardile ISO/IEC 17065:2012 ja olema sellekohaselt akrediteeritud.

Erandina lõikest 1 ja kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest ei ole Küpros kohustatud vastama rahvusvahelisele standardile ISO/IEC 17065:2012 ega olema sellekohaselt akrediteeritud.

4.   Kui määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 2 osutatud ametiasutus ja käesoleva artikli lõike 2 punktis a osutatud üks või mitu ametiasutust kontrollivad tootespetsifikaadile vastavust, on nad piisavalt objektiivsed ja erapooletud ning nende käsutuses peavad olema kvalifitseeritud töötajad ja ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

5.   Iga ettevõtja, kes soovib osaleda kaitstud päritolunimetusega või kaitstud geograafilise tähisega toote valmistamis- või vajaduse korral pakendamisprotsessis või selle mõnes etapis, teatab sellest määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 2 osutatud pädevale asutusele.

6.   Liikmesriikidel on õigus nõuda kontrollitavatelt ettevõtjatelt tasu, et katta kontrollisüsteemi loomise ja toimimisega seotud kulud.

Artikkel 16

Liikmesriikide meetmed kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste ebaseadusliku kasutamise ärahoidmiseks

Liikmesriigid teevad riskianalüüsi alusel kontrolle, et hoida ära ja lõpetada territooriumil toodetud või turustatud kaitstud päritolunimetust ja kaitstud geograafilist tähist omavate toodete ebaseaduslik kasutamine.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, sealhulgas halduslikud ja kohtumeetmed mittevastavuse kõrvaldamiseks.

Liikmesriigid määravad asutused, kes vastutavad kõnealuste meetmete võtmise eest vastavalt iga liikmesriigi poolt kindlaksmääratud korrale. Määratud asutused tagavad piisava objektiivsuse ja erapooletuse ning nende käsutuses on oma ülesannete täitmiseks vajalikud kvalifitseeritud töötajad ja ressursid.

Artikkel 17

Teabevahetus liikmesriikide ja komisjoni vahel

Liikmesriigid edastavad komisjonile määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 2 osutatud pädeva asutuse andmed, sealhulgas käesoleva määruse artiklis 16 osutatud ametiasutuste ning vajaduse korral määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõikes 3 osutatud kontrolliasutuste andmed. Komisjon avalikustab pädeva asutuse või ametiasutuste või kontrolliasutuste nimed ja aadressid.

Artikkel 18

Teabevahetus kolmandate riikide ja komisjoni vahel

Kui kolmanda riigi veini puhul kasutatakse kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist, saadab asjaomane kolmas riik komisjonile viimase nõudmisel järgmised dokumendid:

a)

teave määratud asutuste või sertifitseerimisasutuste kohta, kes kontrollivad igal aastal tootespetsifikaatidele vastavust tootmisel ning veini müügiks ettevalmistamise ajal või järgselt;

b)

teave kontrollidega hõlmatud aspektide kohta;

c)

tõend selle kohta, et asjaomane vein vastab asjaomase päritolunimetuse või geograafilise tähise tingimustele.

Artikkel 19

Iga-aastane kontroll

1.   Iga-aastane kontroll, mida määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 90 lõike 3 kohaselt korraldab pädev kontrolliasutus, seisneb järgmises:

a)

päritolunimetusega kaitstud toodete organoleptiline ja analüütiline uuring;

b)

geograafilise tähisega kaitstud toodete analüütiline uuring üksinda või nii analüütiline kui ka organoleptiline uuring;

c)

tootespetsifikaadis sätestatud muudele nõuetele vastavuse kontroll.

Iga-aastane kontroll tehakse liikmesriigis, kus toode on spetsifikaadi kohaselt valmistatud, ning see toimub ühe või mitme järgmise meetodi abil:

a)

riskianalüüsil põhinev juhukontroll;

b)

proovivõtt;

c)

süstemaatilised kontrollid.

Kui liikmesriigid otsustavad teha teise lõigu punktis a osutatud pistelisi kontrolle, valivad nad kindla arvu ettevõtjaid keda kontrollida.

Kui liikmesriigid valivad teise lõigu punktis b osutatud proovivõtu, tagavad nad kontrollide arvu, laadi ja sageduse kaudu, et võetud proovide valim oleks representatiivne kogu asjaomase määratletud geograafilise piirkonna osas ja vastaks veinisektori toodete kogusele, mida on turustatud või turustamise eesmärgil ladustatud.

2.   Lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b osutatud uuring tehakse anonüümsete proovidega ja nende abil peab saama kinnitada, et uuritaval tootel on asjaomase päritolunimetuse või geograafilise tähise spetsifikaadis kirjeldatud tunnused ja omadused.

Uuringu võib teha tootmisprotsessi igas etapis ja vajaduse korral pakendamise etapis. Kõik võetavad proovid peavad esindama asjaomaseid ettevõtja omanduses olevaid veine.

3.   Tootespetsifikaadile vastavuse kontrolli puhul, millele on osutatud lõike 1 esimese lõigu punktis c, kontrollib kontrolliasutus:

a)

ettevõtja tööruume kohapeal, et teha kindlaks, kas ettevõtjal on võimalik tootespetsifikaadis sätestatud nõudeid järgida;

b)

tooteid tootmisprotsessi igas etapis ja vajaduse korral pakendamise etapis kontrollikava alusel, mis hõlmab toote kõiki tootmisetappe ning mille on eelnevalt koostatud kontrolliasutused ja mis on ettevõtjatele teada.

4.   Iga-aastase kontrolli abil tagatakse, et toote puhul kasutatakse asjaomast kaitstud päritolunimetust või kaitstud geograafilist tähist üksnes juhul, kui:

a)

lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b ning lõikes 2 osutatud uuringu tulemused näitavad, et asjaomane toode vastab tootespetsifikaadi tingimustele ning sellel on kõik asjaomase päritolunimetuse või geograafilise tähise saamiseks vajalikud tunnused;

b)

lõike 3 kohaselt tehtud kontrollid kinnitavad, et muud tootespetsifikaadis loetletud tingimused on täidetud.

5.   Piiriülese kaitstud päritolunimetuse ja kaitstud geograafilise tähise puhul võib kontrolli teha ükskõik kumma asjaomase liikmesriigi kontrolliasutus.

6.   Toodet, mis ei vasta lõigetes 1–5 sätestatud tingimustele, võib eeldusel, et see vastab muudele õiguslikele nõuetele, turule lasta, kuid üksnes ilma asjaomase päritolunimetuse või geograafilise tähiseta.

7.   Erandina lõikest 1 võib iga-aastase kontrolli teha toote pakendamise etapis muu liikmesriigi territooriumil kui see liikmesriik, kus toode valmistati; sel juhul kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/273 artiklit 43.

Eri liikmesriikide pädevad asutused või kontrolliasutused, kes vastutavad kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisega seotud kontrollide eest, teevad koostööd eelkõige selleks, et tagada, et ettevõtjad, kes asuvad muus liikmesriigis kui liikmesriik, kus valmistatakse kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähisena registreeritud veini, täidavad pakendamisega seotud kohustusi vastavalt asjaomase tootespetsifikaadi kontrollikohustustele.

8.   Lõikeid 1–5 kohaldatakse veinide suhtes, mille suhtes kehtib ajutine riigisisene kaitse delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 8 alusel.

Artikkel 20

Analüütiline ja organoleptiline uuring

Artikli 19 lõike 1 esimese lõigu punktides a ja b osutatud analüütiline ja organoleptiline uuring hõlmab järgmist:

a)

asjaomase veini füüsilised ja keemilised analüüsid, mille puhul mõõdetakse järgmisi iseloomulikke omadusi:

i)

üld- ja tegelik alkoholisisaldus;

ii)

üldsuhkrusisaldus fruktoosi ja glükoosina (sealhulgas igasugune sahharoos poolvahuveinide ja vahuveinide puhul);

iii)

üldhappesus;

iv)

lenduvate hapete sisaldus;

v)

üldine vääveldioksiidi sisaldus;

b)

asjaomase veini täiendavad analüüsid, mille puhul mõõdetakse järgmisi iseloomulikke omadusi:

i)

süsinikdioksiidi sisaldus (poolvahuveinide ja vahuveinide puhul ülerõhk baarides temperatuuril 20 °C);

ii)

muud iseloomulikud omadused, mille mõõtmine on ette nähtud liikmesriigi õigusaktide või asjaomase kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise spetsifikaadiga;

c)

organoleptiline uuring, mille abil hinnatakse toote välimust, lõhna ja maitset.

III PEATÜKK

TRADITSIOONILISED NIMETUSED

1. JAGU

Kaitsetaotlused

Artikkel 21

Kaitsetaotlus

1.   Traditsioonilise nimetuse kaitsetaotluse edastavad komisjonile liikmesriikide pädevad asutused või kolmandate riikide pädevad asutused või vastavalt artikli 30 lõikele 3 kolmandas riigis tegutsev kutseala esindusorganisatsioon.

2.   Kui taotluse esitab kolmandas riigis tegutsev kutseala esindusorganisatsioon, edastab taotleja komisjonile asjaomase kutseala esindusorganisatsiooni ja selle liikmete kohta vajaliku teabe artikli 30 lõikes 3 sätestatud viisil. Komisjon avalikustab selle teabe.

2. JAGU

Vastuväite esitamise menetlus

Artikkel 22

Vastuväite esitamine

1.   Liikmesriik, kolmas riik või iga õigustatud huvi omav füüsiline või juriidiline isik võib esitada vastuväite traditsioonilise nimetuse kaitse taotluse kohta kahe kuu jooksul alates delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 28 lõikes 3 osutatud rakendusakti avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Vastuväide edastatakse komisjonile vastavalt artikli 30 lõikele 3.

Artikkel 23

Vastuväidet tõendavad dokumendid

1.   Nõuetekohaselt põhjendatud vastuväites sisalduvad üksikasjalik kirjeldus vastuväitega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused ning sellele on lisatud asjakohased tõendavad dokumendid.

2.   Kui vastuväide põhineb varasema kaubamärgi mainel ja tuntusel, peab vastuväitele olema lisatud:

a)

tõend varasema kaubamärgi taotlemise ja registreerimise kohta või tõendid varasema kaubamärgi kasutamise kohta ning

b)

tõend selle maine ja tuntuse kohta.

Varasema kaubamärgi kasutamist tõendav teave ja tõendusmaterjal kajastab varasema kaubamärgi kasutamise kohta, kestust, ulatust ja laadi ning kaubamärgi mainet ja tuntust.

3.   Kui lõigetes 1–2 osutatud üksikasjalikku kirjeldust varasema õiguse, selle aluste ja asjaolude kohta, tõendusmaterjali või märkusi või tõendavaid dokumente ei ole esitatud ühel ajal vastuväitega või kui mõni dokument puudub, teatab komisjon vastuväite esitanud ametiasutusele või isikule sellest ja kutsub neid üles puudused kahe kuu jooksul kõrvaldama. Kui nimetatud tähtaja jooksul puuduseid ei kõrvaldata, lükkab komisjon vastuväite tagasi kui vastuvõetamatu. Vastuvõetamatuna käsitatava vastuväite tagasilükkamise otsusest teavitatakse vastuväite esitanud ametiasutust või isikut ja asjaomast liikmesriigi või kolmanda riigi ametiasutust või asjaomases kolmandas riigis tegutsevat kutseala esindusorganisatsiooni.

Artikkel 24

Osapoolte märkused

1.   Kui komisjon teatab kaitsetaotluse esitajale vastuväitest, mida ei ole artikli 23 lõike 3 kohaselt tagasi lükatud, peab taotleja esitama märkused kahe kuu jooksul alates sellise teate välja andmise kuupäevast.

2.   Kui komisjon seda vastuväite menetlemise käigus nõuab, peavad osapooled esitama teise osapoole teadete kohta märkusi võimaluse korral kahe kuu jooksul alates sellise nõude esitamise kuupäevast.

3. JAGU

Traditsiooniliste nimetuste kaitse

Artikkel 25

Registreerimine

1.   Traditsioonilise nimetuse kaitse alla võtmise otsuse jõustumisel kannab komisjon kaitstud traditsiooniliste nimetuste elektroonilisse registrisse järgmised andmed

a)

traditsioonilise nimetusena kaitstav nimetus;

b)

traditsioonilise nimetuse tüüp vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 112;

c)

delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 24 osutatud keel;

d)

kaitsega seotud viinamarjasaaduse kategooria või kategooriad;

e)

viide selle liikmesriigi või kolmanda riigi õigusaktidele, kus traditsiooniline nimetus on määratletud ja reguleeritud, või kui kolmandas riigis ei ole nimetus õigusaktidega reguleeritud, selles riigis veinitootjate suhtes kohaldatavatele eeskirjadele, sealhulgas esindavate kutseorganisatsioonide kehtestatud eeskirjadele;

f)

määratluse või kasutustingimuste kokkuvõte;

g)

päritoluriigi/päritoluriikide nimi;

h)

registrisse kandmise kuupäev.

2.   Kaitstud traditsiooniliste nimetuste elektrooniline register peab olema avalikkusele kättesaadav.

Artikkel 26

Kaitse jõustamine

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 113 kohaldamisel võtavad riiklikud pädevad asutused kaitstud traditsioonilise nimetuse ebaseadusliku kasutamise puhul omal initsiatiivil või osapoole nõudel kõik vajalikud meetmed asjaomaste toodete turustamise, sealhulgas ekspordi ennetamiseks ja peatamiseks.

4. JAGU

Muutmine ja tühistamine

Artikkel 27

Muudatuse taotlus

1.   Artikleid 21–24 kohaldatakse kaitstud traditsioonilise nimetuse muutmise taotluse suhtes mutatis mutandis.

2.   Kui komisjon kiidab traditsioonilise nimetuse muudatuse heaks, registreerib ta uue spetsifikaadi alates muudatuse heakskiitmise rakendusakti jõustumise kuupäevast.

Artikkel 28

Tühistamistaotlus

1.   Traditsioonilise nimetuse kaitse tühistamise taotlus peab sisaldama järgmist:

a)

viide traditsioonilisele nimetusele;

b)

tühistamist taotleva füüsilise või juriidilise isiku nimi ja kontaktandmed;

c)

tühistamistaotluse esitanud füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvi kirjeldus;

d)

märge delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 36 osutatud tühistamise põhjuste kohta;

e)

asjaolude üksikasjalik kirjeldus, tõendusmaterjal ja märkused tühistamistaotluse toetuseks.

Vajaduse korral võib sellele lisada täiendavaid dokumente.

2.   Kui tühistamise põhjuste ja asjaolude üksikasjalikku kirjeldust, tõendusmaterjali või märkusi või lõikes 1 osutatud tõendavaid dokumente ei ole esitatud tühistamistaotlusega samal ajal, teatab komisjon tühistamistaotluse esitajale sellest ja palub tal puudused kahe kuu jooksul kõrvaldada.

Kui nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvaldata, loeb komisjon tühistamistaotluse vastuvõetamatuks ja lükkab selle tagasi. Otsus, millega tunnistatakse taotlus vastuvõetamatuks, teatatakse tühistamistaotluse esitajale.

Artikkel 29

Tühistamistaotluse kontrollimine

1.   Kui komisjon leiab, et tühistamistaotlus on artikli 28 lõike 2 kohaselt vastuvõetav, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile või kolmanda riigi pädevale asutusele või kolmandas riigis asutatud taotlejale ning kutsub viimast üles esitama kahe kuu jooksul alates kutse väljastamisest oma tähelepanekud. Kõik kahe kuu jooksul saadud tähelepanekud edastatakse tühistamistaotluse esitajale.

Tühistamistaotluse läbivaatamise käigus palub komisjon osapooltel esitada märkused teistelt osapooltelt saadud teadete kohta kahe kuu jooksul alates sellise nõude esitamise kuupäevast.

2.   Kui asjaomane liikmesriik või kolmanda riigi ametiasutus või kolmandas riigis asutatud taotleja või tühistamistaotluse esitaja ei saada oma märkusi või ei pea kinni tähtajast, teeb komisjon taotluse kohta oma otsuse.

3.   Otsuse tühistada traditsioonilise nimetuse kaitse teeb komisjon oma käsutuses olevate tõendite põhjal. Komisjon hindab, kas delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklis 36 osutatud tingimused on täidetud.

Traditsioonilise nimetuse kaitse tühistamise otsusest teatatakse tühistamistaotluse esitajale ning asjaomastele liikmesriigi või kolmanda riigi ametiasutustele.

4.   Kui traditsioonilise nimetusega seoses esitatakse mitu tühistamistaotlust ja kui ühe või mitme sellise taotluse esialgse läbivaatamise põhjal on võimalik järeldada, et enam ei ole võimalik traditsioonilise nimetuse kaitset jätkata, võib komisjon muud tühistamismenetlused peatada. Komisjon teatab tühistamistaotluste esitanud osapooltele menetluse käigus tehtud otsustest, mis võivad neid mõjutada.

Kui võetakse vastu otsus traditsioonilise nimetuse kaitse tühistamise kohta, loetakse peatatud tühistamismenetlused lõpetatuks ning tühistamistaotluste esitajatele teatatakse sellest nõuetekohaselt.

5.   Traditsioonilise nimetuse kaitse tühistamise otsuse jõustumisel kustutab komisjon nime registrist ja registreerib tühistamise.

IV PEATÜKK

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 30

Teabevahetus komisjoni, liikmesriikide, kolmandate riikide ja muude ettevõtjate vahel

1.   II peatüki rakendamiseks nõutavad dokumendid ja teave edastatakse komisjonile järgmiselt:

a)

liikmesriikide pädevatele asutustele: komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud teabesüsteemide kaudu kooskõlas delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185;

b)

kolmandate riikide pädevatele asutustele ja kutseala esindusorganisatsioonidele, samuti käesoleva määruse alusel õigustatud huvi omavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele: elektronposti teel, kasutades lisades I–VII sätestatud vorme.

2.   Erandina lõike 1 punktist a esitavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile põhjendatud vastuväited ning teated selliste konsultatsioonide tulemuste kohta, mis on peetud kokkulepe saavutamiseks seoses vastuväite esitamise menetluse ja tühistamistaotlustega, millele on osutatud delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artiklites 11, 12 ja 21, elektronposti teel, kasutades vastavalt käesoleva määruse lisades II, III ja VII esitatud vorme.

3.   III peatüki rakendamiseks nõutavad dokumendid ja teave edastatakse komisjonile elektronposti teel, kasutades lisades VIII–XI sätestatud vorme.

4.   Komisjon edastab teabe ja teeb selle kättesaadavaks liikmesriikide pädevatele asutustele komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud teabesüsteemide kaudu vastavalt lõike 1 punktile a. Komisjon edastab lõike 1 punktis b ning lõigetes 2 ja 3 osutatud menetluste kohase teabe liikmesriikidele, kolmandate riikide pädevatele asutustele ja kutseala esindusorganisatsioonidele ning käesoleva määruse alusel õigustatud huvi omavatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele elektronposti teel.

Liikmesriigid, kolmandate riikide pädevad asutused ja kutseala esindusorganisatsioonid ning käesoleva määruse alusel õigustatud huvi omavad füüsilised ja juriidilised isikud võivad võtta komisjoniga ühendust XII lisas osutatud kahe elektronposti aadressi kaudu, et saada praktilist teavet infosüsteemile juurdepääsu, teabevahetuse meetodite ning selle kohta, kuidas teha II ja III peatüki rakendamiseks vajalik teave kättesaadavaks.

Artikkel 31

Teadete esitamine ja kättesaamine

1.   Artiklis 30 osutatud teated ja esildised loetakse tehtuks kuupäeval, mil komisjon need kätte saab.

2.   Komisjon kinnitab liikmesriikide pädevatele asutustele teabesüsteemide kaudu kõigi artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemide kaudu saadud teadete ja esitatud dokumentide kättesaamist.

Komisjon määrab toimiku numbri igale uuele kaitsetaotlusele, liidu muudatuste taotlusele, standardmuudatusi käsitlevate taotluste teatele ja ajutisi muudatusi käsitlevate taotluste teatele.

Kättesaamiskinnitus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a)

toimiku number;

b)

asjaomane nimetus;

c)

kättesaamise kuupäev.

Komisjon teeb selliseid teateid ja esildisi käsitleva teabe ja märkused teatavaks ja kättesaadavaks artikli 30 lõike 1 punktis a osutatud teabesüsteemide kaudu.

3.   Komisjon kinnitab e-postiga saadetud teadete ja toimikute esildiste kättesaamist elektronposti teel.

Ta määrab toimiku numbri igale uuele kaitsetaotlusele, liidu muudatuste taotlusele, standardmuudatusi käsitlevate taotluste teatele ja ajutisi muudatusi käsitlevate taotluste teatele.

Kättesaamiskinnitus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:

a)

toimiku number;

b)

asjaomane nimetus;

c)

kättesaamise kuupäev.

Komisjon teeb selliseid teateid ja esildisi käsitleva teabe ja märkused teatavaks ja kättesaadavaks elektronposti teel.

4.   Delegeeritud määruse (EL) 2017/1183 artiklit 4 ja rakendusmääruse (EL) 2017/1185 artikleid 1–5 kohaldatakse mutatis mutandis teatamise ja teabe kättesaadavaks tegemise suhtes, nagu on osutatud käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2.

Artikkel 32

Avaldatav teave

Teave, mida komisjon peab avalikustama vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 II osa II jaotise I peatüki 2. jaole, delegeeritud määrusele (EL) 2019/33 ja käesolevale määrusele, avaldatakse komisjoni poolt käesoleva määruse artikli 30 lõike 1 punkti a kohaselt kättesaadavaks tehtud teabesüsteemide kaudu.

Artikkel 33

Otsuse avaldamine

Kaitse alla võtmise või tagasilükkamise otsused, liidu muudatuste heakskiitmise või tagasilükkamise otsused, nagu on osutatud II peatükis, ning vastuvõetamatuna käsitatavate vastuväidete tagasilükkamise otsused, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 111, avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-seerias.

Kaitse alla võtmise või tagasilükkamise otsused ning muudatuste heakskiitmise või tagasilükkamise otsused, nagu on osutatud III peatükis, avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-seerias.

Artikkel 34

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. oktoober 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni 14. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 607/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses teatavate veinitoodete kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste, traditsiooniliste nimetuste, märgistuse ja esitlusvälimusega (ELT L 193, 24.7.2009, lk 60).

(5)  Komisjoni 17. oktoobri 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/33, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 veinisektori kaitstud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste ja traditsiooniliste nimetuste kaitsetaotluste, vastuväite esitamise menetluse, kasutuspiirangute, tootespetsifikaatide muutmise, tühistamise ning märgistamise ja esitlusviisi osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 2).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT L 343, 14.12.2012, lk 1).

(7)  Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (ELT L 179, 19.6.2014, lk 17).

(8)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.4.2004, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

(11)  Komisjoni 11. detsembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/273, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 viinapuude istutuseks antavate lubade süsteemi, istandusregistri, saatedokumentide ja sertifitseerimise, sissetulevate ja väljaminevate kaupade registri, kohustuslike deklaratsioonide, teavituste ja teabe avaldamise osas, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 asjakohase kontrolli ja karistuste osas ning millega muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 555/2008, (EÜ) nr 606/2009 ja (EÜ) nr 607/2009 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 436/2009 ja komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/560 (ELT L 58, 28.2.2018, lk 1).

(12)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(13)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).


I LISA

KOONDDOKUMENT

„NIMETUS“

KPN/KGT-XX-XXXX

Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX

1.   Registreeritav(ad) nimetus(ed)

2.   Kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub:

3.   Geograafilise tähise tüüp:

4.   Viinamarjasaaduste kategooriad:

5.   Veini(de)kirjeldus:

5.1.   Organoleptilised omadused:

Visuaalne välimus

Lõhn

Maitse

5.2.   Analüütilised omadused:

 

Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)

 

Minimaalne üldhappesus

 

Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)

 

Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)

 

6.   Veinivalmistustavad:

6.1.   Veini või veinide valmistamiseks kasutatavad konkreetsed veinivalmistustavad ja sellekohased vastavad piirangud:

6.2.   Maksimaalne saagikus hektari kohta:

7.   Viinamarjasort või -sordid, millest vein(id) on valmistatud:

8.   Määratletud piirkonna määratlus:

9.   Seos(t)e kirjeldus:

10.   Kohaldatavad lisanõuded:

10.1.   Pakendamise erinõuded:

10.2.   Märgistamise erinõuded:

10.3.   Täiendavad nõuded:

11.   Kontrollid

11.1.   Kontrolli eest vastutavad pädevad ametiasutused või sertifitseerimisasutused:

11.2.   Kontrolli eest vastutavate pädevate ametiasutuste või sertifitseerimisasutuste eriülesanded:


II LISA

VASTUVÄITE PÕHJENDUS

[Märkige „X“ asjakohasesse kasti:] ☐ KPN ☐ KGT

1.   Toote nimetus

[nagu on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas]

2.   Ametlik viide

[nagu on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas]

Viitenumber: …

Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev: …

3.   Vastuväite esitaja (isik, asutus, liikmesriik või kolmas riik) nimi

4.   Kontaktandmed

Kontaktisik: Tiitel (hr, pr …): … Nimi: …

Rühm/organisatsioon/üksikisik: …

või liikmesriigi asutus:

Osakond: …

Aadress: …

Telefoninumber + …

E-posti aadress: …

5.   Õigustatud huvi (ei nõuta riiklikelt ametiasutustelt)

[Esitage selgitus vastuväite esitaja õigustatud huvi kohta. Riiklikud ametiasutused on käesoleva nõude täitmisest vabastatud.]

6.   Vastuväite esitamise põhjus:

☐ Kaitse-, muutmis- või tühistamistaotlus on vastuolus päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitlevate eeskirjadega, sest see oleks vastuolus määruse (EL) nr 1308/2013 artiklitega 92–95, artikliga 105 või 106 ning selle alusel vastuvõetud sätetega.

☐ Kaitse- või muutmistaotlus on vastuolus päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitlevate eeskirjadega, sest kavandatud nimetuse registreerimine oleks vastuolus määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 100 või 101.

☐ Kaitse- või muutmistaotlus on vastuolus päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitlevate eeskirjadega, sest kavandatud nimetuse registreerimine kahjustaks kaubamärgi omaniku õigusi või sellise täielikult homonüümse nimetuse või liitnimetuse, mille üks osa on identne registreeritava nimetusega, kasutajat või olemasolevaid osaliselt homonüümseid nimetusi või muid registreeritava nimetusega sarnaseid nimesid, millega tähistatakse viinamarjasaadusi, mida on turustatud seaduslikult juba vähemalt viis aastat enne määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõike 3 kohast avaldamise kuupäeva.

7.   Vastuväite üksikasjad

[Esitage vastuväite nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused, üksikasjalik kirjeldus vastuväitega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused. Esitage vajalikud dokumendid, kui vastuväide põhineb varasema kaubamärgi mainel ja tuntusel (rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikli 8 lõige 1).]

8.   Tõendavate dokumentide loetelu

[Esitage vastuväite toetuseks saadetud dokumentide loetelu.]

9.   Kuupäev ja allkiri

[Nimi]

[Osakond/organisatsioon]

[Aadress]

[Telefon: +]

[E-post: ]


III LISA

VASTUVÄITE ESITAMISE MENETLUSE KOHASELT TOIMUNUD KONSULTATSIOONIDE LÕPPEMISE TEATIS

[Märkige „X“ asjakohasesse kasti:] ☐ KPN ☐ KGT

1.   Toote nimetus

[nagu on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas]

2.   Ametlik viide

[nagu on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas]

Viitenumber:

Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäev:

3.   Vastuväite esitaja (isik, asutus, liikmesriik või kolmas riik) nimi

4.   Konsultatsioonide tulemus

4.1   Kokkuleppele jõuti järgmis(t)e vastuväiteesitaja(te)ga:

[Lisage kokkuleppele jõudmist tõendavate kirjade koopiad ja kõik tegurid, mis võimaldasid kokkulepet saavutada (delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 12 lõige 3).]

4.2   Kokkuleppele ei jõutud järgmis(t)e vastuväiteesitaja(te)ga:

[Lisage delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 12 lõikes 4 osutatud teave]

5.   Tootespetsifikaat ja koonddokument

5.1   Tootespetsifikaati on muudetud:

… Jah* … Ei

*

Kui „Jah“, lisage muudatuste kirjeldus ja muudetud tootespetsifikaat

5.2   Koonddokumenti on muudetud:

… Jah ** … Ei

**

Kui „Jah“, lisage ajakohastatud dokumendi koopia

6.   Kuupäev ja allkiri

[Nimi]

[Osakond/organisatsioon]

[Aadress]

[Telefon: +]

[E-post: ]


IV LISA

TOOTESPETSIFIKAATI TEHTAVA LIIDU MUUDATUSE TAOTLUS

[Registreeritud nimetus] „…“

ELi nr: [kasutamiseks üksnes ELis]

[Märkida „X“ asjakohasesse kasti:] ☐ KPN ☐ KGT

1.   Taotleja ja õigustatud huvi

[Märkige muudatust taotleva isiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress. Esitage ka selgitus muudatusettepaneku esitanud taotleja õigustatud huvi kohta.]

2.   Kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub

3.   Tootespetsifikaadi osa, mida muutmine hõlmab

☐ Toote nimetus

☐ Viinamarjasaaduse kategooria

☐ Seos piirkonnaga

☐ Turustamiskeeld

4.   Muudatus(t)e liik

[Esitage selgitus selle kohta, miks muudatus(ed) kuulub (kuuluvad) mõiste „liidu muudatus“ alla, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 14 lõikes 1.]

5.   Muudatus(ed)

[Esitage põhjalik kirjeldus ja konkreetsed põhjused iga muudatuse kohta. Muutmistaotlus peab olema täielik ja põhjalik. Käesolevas punktis esitatav teave peab olema täielik, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 16 lõikes 1.]

6.   Lisad

6.1.   Konsolideeritud ja nõuetekohaselt täidetud koonddokument muudetud kujul

6.2.   Avaldatud tootespetsifikaadi konsolideeritud versioon või viide tootespetsifikaadi avaldamisele


V LISA

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

[Registreeritud nimetus] „…“

ELi nr: [kasutamiseks üksnes ELis]

[Märkige „X“ asjakohasesse kasti:] ☐ KPN ☐ KGT

1.   Saatja

Üksiktootja või õigustatud huvi omav tootjarühm või sellise kolmanda riigi ametiasutus, kuhu määratletud piirkond kuulub (vt rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikkel 3).

2.   Heakskiidetud muudatuse/muudatuste kirjeldus

[Esitage standardmuudatuse kirjeldus ja selle põhjused ning selgitus selle kohta, miks muudatus(ed) kuulub (kuuluvad) mõiste „standardmuudatus“ alla, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 14 lõikes 1.]

3.   Kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub

4.   Lisad

4.1.   Heakskiidetud standardmuudatuse taotlus

4.2.   Standardmuudatuse heakskiitmise otsus

4.3.   Tõend muudatuse kohaldamise kohta kolmandas riigis

4.4.   Konsolideeritud koonddokument, vajaduse korral muudetud kujul

4.5.   Avaldatud tootespetsifikaadi konsolideeritud versiooni koopia või viide tootespetsifikaadi avaldamisele


VI LISA

AJUTISE MUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

[Registreeritud nimetus] „“

ELi nr: [kasutamiseks üksnes ELis]

[Valige üks, tähistades ristikesega „X“:] ☐ KPN ☐ KGT

1.   Saatja

Üksiktootja või õigustatud huvi omav tootjarühm või sellise kolmanda riigi ametiasutus, kuhu määratletud piirkond kuulub (vt rakendusmääruse (EL) 2019/34 artikkel 3).

2.   Heakskiidetud muudatuse/muudatuste kirjeldus

[Esitage ajutise muudatuse (ajutiste muudatuste) kirjeldus ja konkreetsed põhjused, sh viide pädevate asutuste poolt ametlikult kinnitatud loodusõnnetustele või ebasoodsatele ilmastikutingimustele või kohustuslike sanitaar- või fütosanitaarmeetmete kehtestamisele. Esitage ka selgitus selle kohta, miks muudatus(ed) kuulub (kuuluvad) mõiste „ajutine muudatus“ alla, nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 14 lõikes 2.]

3.   Kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub

4.   Lisad

4.1.   Heakskiidetud ajutise muudatuse taotlus

4.2.   Ajutise muudatuse heakskiitmise otsus

4.3.   Tõend muudatuse kohaldamise kohta kolmandas riigis


VII LISA

TÜHISTAMISTAOTLUS

[Registreeritud nimetus]: „…“

ELi nr: [kasutamiseks üksnes ELis]

[Märkige „X“ asjakohasesse kasti:] ☐ KGT ☐ KPN

1.   Registreeritud nimetus, mille tühistamist taotletakse

2.   Liikmesriik või kolmas riik, kuhu määratletud piirkond kuulub

3.   Tühistamistaotlust esitav isik, asutus, liikmesriik või kolmas riik

[Esitage tühistamist taotleva füüsilise või juriidilise isiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress (kolmandate riikide nimetusi hõlmavate taotluste puhul esitage ka tootespetsifikaadile vastavust kontrollivate asutuste või sertifitseerimisasutuste nimi ja aadress). Esitage ka selgitus tühistamist taotleva füüsilise või juriidilise isiku õigustatud huvi kohta (ei ole nõutav juriidilise isiku staatusega riiklike asutuste puhul)].

4.   Tühistamise alus

☐ Vastavus asjaomasele tootespetsifikaadile ei ole enam tagatud (määruse (EL) nr 1308/2013 artikkel 106).

☐ Vastavus asjaomasele tootespetsifikaadile ei ole enam tagatud, kuna kaitstud nimetusega toodet ei ole vähemalt seitsme järjestikuse aasta jooksul turule viidud (määruse (EL) nr 1308/2013 artikkel 106 koostoimes delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikliga 20).

5.   Tühistamistaotluse üksikasjad

[Esitage tühistamistaotluse nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused, üksikasjalik kirjeldus tühistamistaotlusega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused. Vajaduse korral esitage tõendavad dokumendid.]

6.   Tõendavate dokumentide loetelu

[Esitage dokumentide loetelu, mis on saadetud tühistamistaotluse toetuseks.]

7.   Kuupäev ja allkiri

[Nimi]

[Osakond/organisatsioon]

[Aadress]

[Telefon: +]

[E-post: ]


VIII LISA

TRADITSIOONILISE NIMETUSE KAITSE TAOTLUS

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Taotluse keel …

Registreerimisnumber …

[täidab komisjon]

Taotleja

Liikmesriigi pädev asutus (*)

Kolmanda riigi pädev asutus (*)

Kutseala esindusorganisatsioon (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Aadress (maja number, tänav, asula/linn, postikood, riik) …

Juriidiline isik (täidavad kutseala esindusorganisatsioonid) …

Kodakondsus …

Telefon, faks, e-post …

Traditsiooniline nimetus, millele kaitset taotletakse

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 112 punkti a kohane traditsiooniline nimetus (*)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 112 punkti b kohane traditsiooniline nimetus (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Keel

Asjakohaste kaitstud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste loetelu

Viinamarjasaaduste kategooria

Määratlus

Eeskirjade koopia

[lisada vormile]

Allakirjutaja nimi …

Allkiri …


IX LISA

TRADITSIOONILISE NIMETUSE KAITSE TAOTLUSE KOHTA ESITATAV VASTUVÄIDE

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Vastuväite keel …

Registreerimisnumber …

[täidab komisjon]

Traditsiooniline nimetus, mille kohta on vastuväide esitatud

Vastuväite esitaja

Vastuväite esitaja (liikmesriik või kolmas riik või õiguspärast huvi omav füüsiline või juriidiline isik) nimi

Täielik aadress (maja number, tänav, asula/linn, sihtnumber, riik) …

Kodakondsus …

Telefon, faks, e-post …

Vahendaja

Liikmesriik/liikmesriigid (*)

Kolmanda riigi asutus (vabatahtlik) (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Vahendaja(te) nimi/nimed …

Täielik(ud) aadress(id) (maja number, tänav, asula/linn, sihtnumber, riik) …

Varasemad õigused

Kaitstud päritolunimetus (*)

Kaitstud geograafiline tähis (*)

Riiklik geograafiline tähis (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Nimi …

Registreerimisnumber …

Registreerimise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

Kaubamärk

Märk …

Kaupade ja teenuste loetelu …

Registreerimisnumber …

Registreerimiskuupäev …

Päritoluriik …

Maine/tuntus (*) …

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Vastuväite alus

delegeeritud määruse artikkel 27 (*)

delegeeritud määruse artikli 32 lõige 2 (*)

delegeeritud määruse artikli 33 lõige 1 (*)

delegeeritud määruse artikli 33 lõige 2 (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Põhjuse (põhjuste) selgitus …

[Esitage vastuväite nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused, üksikasjalik kirjeldus vastuväitega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused. Esitage vajalikud dokumendid, kui vastuväide põhineb varasema kaubamärgi mainel ja tuntusel.]

Allakirjutaja nimi …

Allkiri …


X LISA

TRADITSIOONILISE NIMETUSE MUUTMISE TAOTLUS

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Muutmistaotluse keel …

Registreerimisnumber …

[täidab komisjon]

Traditsiooniline nimetus, mille muutmist taotletakse …

Muutmist taotleva juriidilise või füüsilise isiku nimi …

Täielik aadress (maja number, tänav, asula/linn, sihtnumber, riik) …

Kodakondsus …

Telefon, faks, e-post …

Muudatuse kirjeldus …

Muudatuse põhjuste selgitus

[Esitage muudatuse nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused, üksikasjalik kirjeldus muutmisega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused.]

Allakirjutaja nimi …

Allkiri …


XI LISA

TRADITSIOONILISE NIMETUSE TÜHISTAMISE TAOTLUS

Kättesaamise kuupäev (PP/KK/AAAA) …

[täidab komisjon]

Lehekülgede arv (sealhulgas käesolev lehekülg) …

Tühistamistaotluse keel …

Registreerimisnumber …

[täidab komisjon]

Traditsiooniline nimetus, mille tühistamist taotletakse …

Tühistamistaotluse esitaja

Tühistamist taotleva juriidilise või füüsilise isiku nimi …

Täielik aadress (maja number, tänav, asula/linn, sihtnumber, riik) …

Kodakondsus …

Telefon, faks, e-post …

Taotluse esitaja õiguspärane huvi

Tühistamise alus

delegeeritud määruse artikkel 27 (*)

delegeeritud määruse artikli 32 lõige 2 (*)

delegeeritud määruse artikli 33 lõige 1 (*)

delegeeritud määruse artikli 33 lõige 2 (*)

delegeeritud määruse artikli 36 punkt b (*)

[(*) kustutage ebasobiv variant]

Tühistamise põhjuse (põhjuste) selgitus …

[Esitage tühistamise nõuetekohaselt põhjendatud põhjused ja põhjendused, üksikasjalik kirjeldus tühistamisega seotud asjaoludest, tõendusmaterjal ja märkused. Esitage vajalikud dokumendid, kui tühistamine põhineb varasema kaubamärgi mainel ja tuntusel.]

Allakirjutaja nimi …

Allkiri …


XII LISA

A OSA

PRAKTILINE TEAVE TEABEVAHETUSE JA AVALDAMISE KOHTA SEOSES II PEATÜKI RAKENDAMISEGA, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 30 LÕIKE 4 TEISES LÕIGUS

Et saada praktilist teavet teabesüsteemidele juurdepääsu, teabevahetuse meetodite kohta ning artikli 30 lõike 4 teises lõigus osutatud II peatüki rakendamiseks nõutava teabe kättesaadavaks tegemise kohta, saavad ametiasutused ja käesoleva määrusega hõlmatud isikud võtta komisjoniga ühendust järgmisel e-posti aadressil:

Funktsionaalne postkast: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

B OSA

PRAKTILINE TEAVE TEABEVAHETUSE JA AVALDAMISE KOHTA SEOSES III PEATÜKI RAKENDAMISEGA, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 30 LÕIKE 4 TEISES LÕIGUS

Et saada praktilist teavet teabesüsteemidele juurdepääsu, teabevahetuse meetodite kohta ja artikli 30 lõike 4 teises lõigus osutatud III peatüki rakendamiseks nõutava teabe kättesaadavaks tegemise kohta, saavad ametiasutused ja käesoleva määrusega hõlmatud isikud võtta komisjoniga ühendust järgmisel e-posti aadressil:

Funktsionaalne postkast: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


Top