EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:009:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 9, 11 януари 2019 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 9

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 62
11 януари 2019 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Известие относно датата на влизане в сила на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2019/33 на Комисията от 17 октомври 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, ограниченията на употребата, измененията на спецификациите на продуктите, отмяната на закрилата и етикетирането и представянето

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/34 на Комисията от 17 октомври 2018 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заявленията за предоставяне на закрила на наименования за произход, географски указания и традиционни наименования в лозаро-винарския сектор, процедурата за предявяване на възражения, измененията на спецификациите на продуктите, регистъра на защитените наименования, отмяната на закрилата и използването на символи, и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подходяща система за проверки

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/35 на Комисията от 8 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход ( 1 )

77

 

*

Регламент (ЕС) 2019/36 на Комисията от 10 януари 2019 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на веществото N-(2-метилциклохексил)-2,3,4,5,6-пентафлуоробензамид ( 1 )

85

 

*

Регламент (ЕС) 2019/37 на Комисията от 10 януари 2019 година за изменение и поправка на Регламент (ЕС) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни ( 1 )

88

 

*

Регламент (ЕС) 2019/38 на Комисията от 10 януари 2019 година за изменение на приложения II и V към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ипродион във или върху определени продукти ( 1 )

94

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/39 на Комисията от 10 януари 2019 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1235/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави ( 1 )

106

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/40 на Комисията от 10 януари 2019 година относно минималната продажна цена за обезмаслено мляко на прах за тридесетата частична покана за участие в търг в рамките на тръжната процедура, открита с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2080

113

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2019/41 на Съвета от 3 декември 2018 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране, създаден с Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, във връзка с изменение на протокол 3 към посоченото споразумение относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество

114

 

*

Решение № 1/2018 на Комитета за асоцииране ЕС — Йордания от 4 декември 2018 година за изменение на разпоредбите на протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и на списъка на дейностите по обработка или преработка, които се изисква да бъдат извършени върху материали без произход, за да могат някои категории продукти, произведени на територията на Хашемитско кралство Йордания и свързани със създаването на работни места за бежанци от Сирия и за населението на Йордания, да получат статут на продукт с произход [2019/42]

147

 

*

Решение (ЕС) 2019/43 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/28 (ЕЦБ/2018/27)

178

 

*

Решение (ЕС) 2019/44 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, за изменение на Решение ЕЦБ/2014/61 и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/30 (ЕЦБ/2018/28)

180

 

*

Решение (ЕС) 2019/45 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки, за коригиране на внесения капитал и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/29 (ЕЦБ/2018/29)

183

 

*

Решение (ЕС) 2019/46 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Eвропейската централна банка, за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи, и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/26 (ЕЦБ/2018/30)

190

 

*

Решение (ЕС) 2019/47 на Европейската централна банка от 29 ноември 2018 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2018/31)

194

 

*

Решение (ЕС) 2019/48 на Европейската централна банка от 30 ноември 2018 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки извън еврозоната и за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/31 (ЕЦБ/2018/32)

196

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Първа директива 79/796/EИО на Комисията от 26 юли 1979 г. за установяване на методи на Общността за анализ с цел контрол на някои захари, предназначени за консумация от човека ( ОВ L 239, 22.9.1979 г. )

198

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top