EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32019R2072

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

UL L 319, 10.12.2019, str. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 319/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2072

z dne 28. novembra 2019

o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 5(2), člena 32(2), člena 37(2) in (4), člena 40(2), člena 41(2), člena 53(2), člena 54(2), člena 72(1), člena 73 ter člena 79(2) in člena 80(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/2031 se uporablja od 14. decembra 2019. Da bi njene določbe postale v celoti učinkovite, je treba sprejeti izvedbena pravila o nadzorovanju škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter ustrezne zahteve, potrebne za zavarovanje ozemlja Unije pred fitosanitarnimi tveganji.

(2)

Glede na to bi bilo treba določiti posebna pravila, da bi se oblikoval seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ter ukrepe za preprečevanje njihove navzočnosti na zadevnih ozemljih Unije ali rastlinah za saditev.

(3)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je ponovno ocenila škodljive organizme iz dela A Priloge I k Direktivi Sveta 2000/29/ES (2) in oddelka I dela A Priloge II k navedeni direktivi, da bi v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2016/2031 oblikovala seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo. Ta ponovna ocena je bila potrebna za posodobitev fitosanitarnega statusa navedenih škodljivih organizmov v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem in znanstvenimi spoznanji ter tudi za oceno njihove skladnosti z merili iz člena 3 navedene uredbe glede ozemlja Unije in merili iz oddelka 1 Priloge I k navedeni uredbi.

(4)

Glede na navedeno ponovno oceno nekateri škodljivi organizmi iz prilog I in II k Direktivi 2000/29/ES ne bi smeli biti vključeni na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, ker ne izpolnjujejo pogojev iz člena 3 Uredbe (EU) 2016/2031 v zvezi z ozemljem Unije.

(5)

Za nekatere druge škodljive organizme, od katerih so nekateri navedeni v prilogah I in II k Direktivi 2000/29/ES, je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) 2016/2031 v zvezi z ozemljem Unije, zato bi jih bilo treba vključiti na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo.

(6)

Zaradi ponovne ocene bi bilo treba nekatere škodljive organizme, ki so v prilogah I in II k Direktivi 2000/29/ES navedeni kot škodljivi organizmi, za katere ni znano, da bi se pojavljali na ozemlju Unije, vključiti na seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo kot škodljive organizme, za katere je znano, da se pojavljajo na ozemlju Unije, saj je bila ugotovljena njihova navzočnost v nekaterih delih Unije.

(7)

Imena nekaterih škodljivih organizmov bi bilo treba posodobiti, da bi se upoštevale najnovejše spremembe mednarodne nomenklature. Navedene škodljive organizme je treba navesti skupaj z ustreznimi oznakami, ki jim jih je dodelila Evropska in sredozemska organizacija za varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: EPPO). To je potrebno za zagotovitev identifikacije navedenih škodljivih organizmov tudi v primeru morebitne spremembe njihovih imen v prihodnosti.

(8)

Komisija je ponovno ocenila varovana območja, priznana v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 690/2008 (3), in z njimi povezane škodljive organizme iz dela B Priloge I in dela B Priloge II k Direktivi 2000/29/ES. Namen navedene ponovne ocene je bil ugotoviti, ali zadevni škodljivi organizmi ustrezajo opisu karantenskega škodljivega organizma za varovano območje iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

(9)

Navedena ponovna ocena je temeljila na ustreznih zahtevkih držav članic za priznanje, spremembo ali preklic varovanih območij, rednih poročilih o preiskavah, ki so jih predložile države članice, uradnih pregledih, ki jih je izvedla Komisija, ter številnih drugih znanstvenih in tehničnih podatkih.

(10)

Za nekatere škodljive organizme, od katerih so nekateri navedeni v prilogah I in II k Direktivi 2000/29/ES, je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz člena 32(1) Uredbe (EU) 2016/2031, zato bi jih bilo treba vključiti na seznam karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje. Navesti bi jih bilo treba skupaj z ustreznimi oznakami, ki jim jih je dodelila organizacija EPPO, da bi se zagotovila identifikacija navedenih škodljivih organizmov tudi v primeru morebitne spremembe njihovih imen v prihodnosti.

(11)

Uredbo (ES) št. 690/2008 bi bilo treba razveljaviti, da bi se preprečila prekrivanja s seznami varovanih območij v tej uredbi.

(12)

Organizacija EPPO je ponovno ocenila škodljive organizme iz oddelka II dela A Priloge II k Direktivi 2000/29/ES, posevke iz točke 3 in škodljive organizme iz točke 6 Priloge I k Direktivi 66/401/EGS (4), škodljive organizme iz točke 3 Priloge II k Direktivi Sveta 66/402/EGS (5) in Priloge I k Direktivi Sveta 68/193/EGS (6) ter škodljive organizme iz aktov, sprejetih v skladu s členom 5(5) Direktive Sveta 98/56/ES (7), iz Priloge II k Direktivi Sveta 2002/55/ES (8), Priloge I in točke B Priloge II k Direktivi Sveta 2002/56/ES (9) ter aktov, sprejetih v skladu s členom 18(c) navedene direktive, škodljive organizme iz točke 4 Priloge I in točke 5 dela I Priloge II k Direktivi Sveta 2002/57/ES (10), aktov, sprejetih v skladu s členom 4 Direktive Sveta 2008/72/ES (11), ter aktov, sprejetih v skladu s členom 4 Direktive Sveta 2008/90/ES (12).

(13)

Navedena ponovna ocena je bila potrebna za posodobitev fitosanitarnega statusa navedenih škodljivih organizmov v skladu z najnovejšim tehničnim razvojem in znanstvenimi spoznanji ter tudi za oceno njihove skladnosti z ustreznimi merili iz člena 36 Uredbe (EU) 2016/2031 glede ozemlja Unije in merili iz oddelka 4 Priloge I k navedeni uredbi.

(14)

Za nekatere škodljive organizme, od katerih so nekateri navedeni v zgoraj navedenih direktivah, je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje iz člena 36 Uredbe (EU) 2016/2031 v zvezi z ozemljem Unije, zato bi jih bilo treba vključiti na seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo (RNQP). V skladu s členom 37(7) navedene uredbe mora ta seznam določati posebne kategorije ustreznih rastlin za saditev iz direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES.

(15)

V nekaterih primerih se ustrezne rastline za saditev ne bi smele vnesti na ozemlje Unije ali se premikati po njem, če navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi povzročajo na njih, presega določen prag iz člena 37(8) Uredbe (EU) 2016/2031. Kot je nadalje določeno z navedenim členom, se tak prag določi le, če lahko izvajalci poslovnih dejavnosti zagotovijo, da pojavnost zadevnega nadzorovanega nekarantenskega škodljivega organizma na zadevnih rastlinah za saditev ne presega tega praga in če je mogoče preveriti, ali je bil v partijah zadevnih rastlin za saditev ta prag presežen.

(16)

V skladu s členom 37(4) Uredbe (EU) 2016/2031 je treba ukrepe za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zadevnih rastlinah za saditev uporabljati brez poseganja v ukrepe, sprejete na podlagi direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES. Zato ta uredba ne bi smela vplivati na ukrepe, sprejete na podlagi navedenih direktiv, v zvezi z uradnimi pregledi, vzorčenjem in testiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo, ter v zvezi z izvorom zadevnih rastlin za saditev z območij ali iz enot, ki so nenapadene z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi ali fizično zaščitene pred njimi, in tretiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo, ali v zvezi s pridelavo rastlin za saditev.

(17)

Poleg tega določbe te uredbe o nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmih ne bi smele vplivati na izjeme za rastline za saditev, sprejete v skladu z navedenimi direktivami, v zvezi z zahtevami glede trženja iz navedenih direktiv glede dobave semena uradnim organom za testiranje in inšpekcijski nadzor, dobave rastlin izvajalcem nekaterih storitev, premikov rastlin za znanstvene namene, vzgoje novih sort, drugih testnih ali poskusnih namenov, semena, ki ni dokončno potrjeno, semen, za katera veljajo izjeme iz določb Izvedbenega sklepa (EU) 2017/478 (13), ter rastlin, za katere se dokaže, da so namenjene za izvoz.

(18)

Vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz vseh ali nekaterih tretjih držav iz dela A Priloge III k Direktivi 2000/29/ES v Unijo je prepovedan.

(19)

Navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti so bili pregledani na podlagi vseh novih dokazov, tveganja zaradi škodljivih organizmov za ozemlje Unije in posodobljenega seznama karantenskih škodljivih organizmov za Unijo.

(20)

Na podlagi navedenega pregleda je treba nekatere od navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov vključiti na seznam v skladu s členom 40(2) Uredbe (EU) 2016/2031 skupaj s tretjimi državami, skupinami tretjih držav ali določenimi območji tretjih držav, za katere velja navedena prepoved. Taka prepoved je potrebna, ker fitosanitarna varnost Unije ne more biti zagotovljena, če se v zvezi s tem uporabljajo manj strogi ukrepi.

(21)

Glede na ponovno oceno karantenskih škodljivih organizmov za Unijo bi bilo treba v skladu s členom 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 sprejeti nove določbe o vnosu nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov v Unijo in ustrezne posebne zahteve ter določbe o premikih nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po Uniji in ustrezne posebne zahteve.

(22)

Navedba oznak KN ne bi smela biti obvezna za določitev seznamov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere veljajo posebne zahteve za premike po ozemlju Unije. To bi bil sorazmeren pristop, saj so oznake KN potrebne le za identifikacijo tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki se v Unijo vnesejo iz tretje države. Tak pristop bi bil tudi v skladu s členom 80 Uredbe (EU) 2016/2031, v skladu s katerim niso določene nobene take oznake za sezname tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se zahteva rastlinski potni list.

(23)

Rastline, rastlinske proizvode in druge predmete je prepovedano vnesti na ustrezna varovana območja s seznama iz dela B Priloge III k Direktivi 2000/29/ES, po potrebi pa je prepovedan tudi vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, kar zadeva njihove tretje države izvora. Poleg tega se lahko rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti s seznama iz dela B Priloge IV k Direktivi 2000/29/ES na zadevna varovana območja vnesejo le, če izpolnjujejo ustrezne posebne zahteve.

(24)

Navedene rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti so bili pregledani na podlagi vseh novih dokazov, tveganja zaradi škodljivih organizmov za zadevna varovana območja ter posodobljenega seznama karantenskih škodljivih organizmov za varovana območja in varovanih območij.

(25)

Na podlagi navedenega pregleda bi bilo treba nekatere od navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter zadevna varovana območja vključiti na seznam v tej uredbi, kot je določeno v členu 53(2) Uredbe (EU) 2016/2031, skupaj s tretjimi državami in skupinami tretjih držav izvora, za katere velja navedena prepoved.

(26)

Poleg tega bi bilo treba nekatere od navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter zadevna varovana območja in posebne zahteve vključiti na seznam v tej uredbi, kot je določeno v členu 54(2) Uredbe (EU) 2016/2031.

(27)

V skladu s členom 72(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je treba določiti seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na ozemlje Unije se zahteva fitosanitarno spričevalo, ter ustreznih tretjih držav izvora ali odpreme.

(28)

Z Izvedbeno uredbo (EU) 2018/2019 se za vnos rastlin, ki niso vključene na seznam iz člena 72(1), na ozemlje Unije v skladu s prvim odstavkom člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 zahteva fitosanitarno spričevalo. Vendar je bilo za nekatere plodove ugotovljeno, da izpolnjujejo merila iz Priloge VI k Uredbi (EU) 2016/2031, in so bili opredeljeni kot rastline, za katere se ne zahteva fitosanitarno spričevalo. Zato se za vnos plodov iz Priloge II k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/2019 v Unijo ne bi smelo zahtevati fitosanitarno spričevalo.

(29)

Zaradi jasnosti bi bilo treba črtati člen 2 in Prilogo II k navedeni uredbi, da se prepreči prekrivanje s to uredbo.

(30)

V skladu s členom 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je treba določiti seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na zadevna varovana območja se zahteva fitosanitarno spričevalo, ter zadevnih tretjih držav izvora ali odpreme. Tak seznam bo pomagal zagotoviti jasnost za izvajalce poslovnih dejavnosti, pristojne organe in vse druge uporabnike navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(31)

V skladu s členom 79(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je treba določiti seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih po ozemlju Unije se zahteva rastlinski potni list. Tak seznam bo pomagal zagotoviti jasnost za izvajalce poslovnih dejavnosti, pristojne organe in vse druge uporabnike navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(32)

Da se ne bi naložile zahteve izvajalcem poslovnih dejavnosti, se navedeni rastlinski potni listi ne bi smeli zahtevati za premike semen, za katera veljajo odstopanja od zahtev iz zadevnih direktiv o trženju semen. To je primerno, saj se ta uredba uporablja brez poseganja v ukrepe, sprejete na podlagi navedenih direktiv, zato se z njo izvajalcem poslovnih dejavnosti ne bi smelo naložiti dodatno breme potrjevanja poleg tistega, ki trenutno izhaja iz obveznosti iz navedenih direktiv.

(33)

V skladu s členom 80(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je treba določiti seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja in premike po njih se zahteva rastlinski potni list. Na navedenih rastlinskih potnih listih bi morala biti oznaka „PZ“, da bi se razlikovali od rastlinskih potnih listov, ki se zahtevajo za premike po celotnem ozemlju Unije. Tak seznam bo pomagal zagotoviti jasnost za izvajalce poslovnih dejavnosti, pristojne organe in vse druge uporabnike navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

(34)

Za preprečitev motenj v trgovini zaradi sprememb zahtev glede nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov bi bilo treba odobriti omejeno prehodno obdobje za semena in druge rastline za saditev, ki so že bili proizvedeni v Uniji, vneseni vanjo ali premaknjeni po njej v skladu z zahtevami v zvezi s prisotnostjo nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov, ki se uporabljajo pred 14. decembrom 2019, tj. datumom začetka uporabe te uredbe. Navedena semena in druge rastline za saditev se lahko še naprej vnašajo v Unijo ali premikajo po njej v skladu z navedenimi zahtevami za omejeno časovno obdobje. Prav tako bi bilo sorazmerno zahtevati, da bi rastlinski potni listi potrjevali le skladnost navedenih semen in drugih rastlin za saditev z veljavnimi zahtevami za karantenske škodljive organizme za Unijo, karantenske škodljive organizme za varovano območje in ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031. Tak pristop bi bil potreben zaradi velike količine semen in drugih rastlin za saditev, ki so v procesu proizvodnje ali so bili proizvedeni pred 14. decembrom 2019 v skladu s pravili direktiv o trženju semen in drugega razmnoževalnega materiala, ki se uporabljajo pred navedenim datumom, in kadar se ne zahtevajo rastlinski potni listi v zvezi s prisotnostjo nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov. Navedene rastline za saditev so že bile potrjene, zato bi bilo v skladu z novimi pravili nesorazmerno zahtevati njihovo nadaljnje potrjevanje. Zato bi bilo potrebno enoletno prehodno obdobje za zagotovitev nemotenega dajanja navedenih rastlin za saditev na trg ter za lažjo prilagoditev pristojnih organov in izvajalcev poslovne dejavnosti na nova pravila.

(35)

Ta uredba bi morala začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da bi imeli pristojni organi in izvajalci poslovnih dejavnosti na voljo čim več časa za pripravo na njeno uporabo.

(36)

Zaradi pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma kot Uredba (EU) 2016/2031, tj. od 14. decembra 2019.

(37)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

S to uredbo se izvaja Uredba (EU) 2016/2031 v zvezi z določitvijo seznamov karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo ter ukrepi glede rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov za zmanjšanje tveganj zaradi navedenih škodljivih organizmov na sprejemljivo raven.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Priloge I.

2.   Poleg tega se uporabljajo še naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„praktično nenapaden s škodljivimi organizmi“ pomeni obseg navzočnosti škodljivih organizmov, ki niso karantenski škodljivi organizmi za Unijo ali karantenski škodljivi organizmi za varovano območje, na rastlinah za saditev ali sadnih rastlinah, ki je dovolj majhen, da sta zagotovljeni sprejemljiva kakovost in uporabnost navedenih rastlin;

(b)

„uradna izjava“ pomeni fitosanitarno spričevalo iz člena 71 Uredbe (EU) 2016/2031, rastlinski potni list iz člena 78 navedene uredbe, oznako na lesenem pakirnem materialu, lesu ali drugih predmetih iz člena 96 navedene uredbe ali uradna potrdila iz člena 99 navedene uredbe;

(c)

„sistemski pristop“ pomeni vključitev različnih ukrepov za obvladovanje tveganj, od katerih vsaj dva delujeta neodvisno in s katerimi se, kadar se uporabljajo skupaj, doseže ustrezna raven varstva pred karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, karantenskimi škodljivimi organizmi za varovano območje in škodljivimi organizmi, za katere se uporabljajo ukrepi, sprejeti v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 3

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo iz člena 5 Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi II k tej uredbi.

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere ni znano, da bi se pojavljali na ozemlju Unije, je določen v delu A Priloge II, seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, za katere je znano, da se pojavljajo na ozemlju Unije, pa je določen v delu B Priloge II.

Člen 4

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje iz člena 32(3) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi III k tej uredbi.

Člen 5

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo (RNQP) in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi iz člena 37(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi IV k tej uredbi. Navedene rastline za saditev se ne vnesejo v Unijo ali premikajo po njej, če navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ali simptomov, ki jih povzročajo nekarantenski škodljivi organizmi, na navedenih rastlinah za saditev presega navedene pragove.

Prepoved vnosa in premikov iz prvega odstavka se uporablja samo za kategorije rastlin za saditev iz Priloge IV.

Člen 6

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev

1.   Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov iz člena 37(4) Uredbe (EU) 2016/2031, ki zadevajo vnos določenih rastlin za saditev v Unijo in njihove premike po njej, so določeni v Prilogi V k tej uredbi.

2.   Seznama iz Priloge IV k tej uredbi in Priloge V k tej uredbi ne vplivata na ukrepe, sprejete v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES, v zvezi z:

(a)

uradnimi pregledi, vzorčenjem in testiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo;

(b)

izvorom zadevnih rastlin za saditev z območij ali iz enot, ki so nenapadene z zadevnimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi ali fizično zaščitene pred njimi;

(c)

tretiranjem zadevnih rastlin za saditev ali rastlin, iz katerih izvirajo;

(d)

pridelavo rastlin za saditev.

3.   Poleg tega seznama iz Priloge IV k tej uredbi in Priloge V k tej uredbi ne vplivata na izjeme za rastline za saditev, sprejete v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES, v zvezi z zahtevami glede trženja iz navedenih direktiv, vključno z:

(a)

izjemami v zvezi z dobavo rastlin za saditev uradnim organom za testiranje in inšpekcijski nadzor;

(b)

izjemami v zvezi z dobavo nedodelanih rastlin za saditev izvajalcem storitev za dodelavo ali pakiranje, pod pogojem, da izvajalec storitev ne pridobi lastninske pravice na tako dobavljenih rastlinah in da je zagotovljena pristnost rastlin;

(c)

izjemami v zvezi z dobavo rastlin za saditev pod nekaterimi pogoji izvajalcem storitev za proizvodnjo nekaterih kmetijskih surovin za industrijske namene ali razmnoževanje semena za navedeni namen;

(d)

izjemami za rastline za saditev za znanstvene namene, vzgojo novih sort ali druge testne ali poskusne namene;

(e)

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja za rastline za saditev, ki niso bile dokončno potrjene;

(f)

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja iz določb Izvedbenega sklepa (EU) 2017/478;

(g)

izjemami v zvezi z zahtevami glede trženja za rastline za saditev, za katere se dokaže, da so namenjene za izvoz v tretje države.

Člen 7

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos v Unijo iz nekaterih tretjih držav je prepovedan

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos na ozemlje Unije je prepovedan, ter tretjih držav, skupin tretjih držav ali določenih območij tretjih držav, za katera velja prepoved, iz člena 40(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VI k tej uredbi.

Člen 8

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ali z ozemlja Unije ter ustreznih posebnih zahtev za njihov vnos na ozemlje Unije ali premike po njem

1.   Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ter ustreznih posebnih zahtev za njihov vnos na ozemlje Unije iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VII k tej uredbi.

2.   Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom z ozemlja Unije ter ustreznih posebnih zahtev za njihove premike po ozemlju Unije iz člena 41(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi VIII k tej uredbi.

Člen 9

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, katerih vnos na nekatera varovana območja je prepovedan

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov z izvorom iz tretjih držav ali z ozemlja Unije, katerih vnos na nekatera varovana območja je prepovedan, iz člena 53(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi IX k tej uredbi.

Člen 10

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki bodo vneseni na varovana območja ali se bodo premikali po njih, ter ustreznih posebnih zahtev za varovana območja

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, zadevnih varovanih območij in ustreznih posebnih zahtev za varovana območja iz člena 54(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi X k tej uredbi.

Člen 11

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se zahtevajo fitosanitarna spričevala, ter zadevnih tretjih držav izvora ali odpreme

1.   Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na ozemlje Unije se zahteva fitosanitarno spričevalo, ter zadevnih tretjih držav izvora ali odpreme iz člena 72(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v delu A Priloge XI k tej uredbi.

2.   Seznam rastlin, za katere velja izjema v zvezi s fitosanitarnim spričevalom, iz člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v delu C Priloge XI k tej uredbi.

3.   Vse rastline, razen tistih iz odstavkov 1 in 2, se v Unijo vnesejo le, če jih v skladu s prvim pododstavkom člena 73 Uredbe (EU) 2016/2031 spremlja fitosanitarno spričevalo. Razpoložljive oznake KN za navedene rastline so navedene v delu B Priloge XI k tej uredbi.

Člen 12

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na varovano območje iz nekaterih tretjih držav izvora ali odpreme se zahteva fitosanitarno spričevalo

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja iz nekaterih tretjih držav izvora ali odpreme se zahteva fitosanitarno spričevalo, iz člena 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XII k tej uredbi.

Člen 13

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih po ozemlju Unije se zahteva rastlinski potni list

1.   Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih po ozemlju Unije se zahteva rastlinski potni list, iz člena 79(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XIII k tej uredbi.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se rastlinski potni list ne zahteva za premike semen po Uniji, če ta semena izpolnjujejo oba naslednja pogoja:

(a)

zanje veljajo izjeme iz člena 6(3) in

(b)

zanje ne veljajo posebne zahteve iz Priloge VIII ali Priloge X.

Člen 14

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja in premike po njih se zahteva rastlinski potni list z oznako „PZ“

Seznam rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za vnos katerih na nekatera varovana območja in premike po njih se zahteva rastlinski potni list, iz člena 80(1) Uredbe (EU) 2016/2031 je določen v Prilogi XIV k tej uredbi.

Na rastlinskih potnih listih iz prvega odstavka je oznaka „PZ“.

Člen 15

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 690/2008

Uredba (ES) št. 690/2008 se razveljavi.

Člen 16

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2018/2019

Izvedbena uredba (EU) 2018/2019 se spremeni:

(1)

člen 2 se črta;

(2)

Priloga II se črta.

Člen 17

Prehodni ukrepi

Semena in druge rastline za saditev, ki se vnesejo na ozemlje Unije, premikajo po njem ali proizvedejo na njem pred 14. decembrom 2019, se lahko v skladu z veljavnimi zahtevami iz direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES glede prisotnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov pred navedenim datumom do 14. decembra 2020 vnesejo na ozemlje Unije ali premikajo po njem, če izpolnjujejo navedene zahteve. Člena 5 in 6 se od 14. decembra 2020 uporabljata za vse rastline za saditev, ki jih zajema ta uredba.

Rastlinski potni listi, ki se s to uredbo zahtevajo za premike semen in drugih rastlin za saditev po ozemlju Unije, za katere velja prehodno obdobje iz odstavka 1 tega člena, morajo do 14. decembra 2020 le potrjevati njihovo skladnost s pravili za karantenske škodljive organizme za Unijo, karantenske škodljive organizme za varovano območje ali ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/2031.

Člen 18

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 690/2008 z dne 4. julija 2008 o priznavanju varovanih območij v Skupnosti, izpostavljenih posebni nevarnosti za zdravstveno varstvo rastlin (UL L 193, 22.7.2008, str. 1).

(4)  Direktiva Sveta št. 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL 125, 11.7.1966, str. 2298).

(5)  Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 trženju semena žit (UL 125, 11.7.1966, str. 2309).

(6)  Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L 93, 17.4.1968, str. 15).

(7)  Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L 226, 13.8.1998, str. 16).

(8)  Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

(9)  Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L 193, 20.7.2002, str. 60).

(10)  Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).

(11)  Direktiva Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L 205, 1.8.2008, str. 28).

(12)  Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L 267, 8.10.2008, str. 8).

(13)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/478 z dne 16. marca 2017 o odvezi nekaterih držav članic od obveznosti, da za nekatere vrste uporabijo direktive Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES o trženju semen krmnih rastlin oziroma semena žit oziroma materiala za vegetativno razmnoževanje trte oziroma gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semena pese oziroma semena zelenjadnic oziroma semena oljnic in predivnic ter o razveljavitvi Sklepa Komisije 2010/680/EU (UL L 73, 18.3.2017, str. 29).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov iz člena 2(1)

V tej uredbi imajo pojmi, ki so navedeni v delu A in se uporabljajo v prilogah k tej uredbi, enak pomen, kot je opredeljen v ustreznih direktivah iz drugega stolpca dela B.

DEL A

Seznam pojmov

Predosnovno seme;

osnovno seme;

certificirano seme;

standardno seme;

vinska trta;

izvorni razmnoževalni material;

osnovni razmnoževalni material;

predosnovni material;

osnovni material;

certificirani material;

standardni material;

razmnoževalni material okrasnih rastlin;

gozdni reprodukcijski material;

razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic;

razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja;

rastlina kandidatka za predosnovno matično rastlino;

predosnovna matična rastlina;

osnovna matična rastlina;

certificirana matična rastlina;

material CAC (Conformitas Agraria Communitatis);

seme krmnih rastlin;

žitno seme;

zelenjadnično seme;

semenski krompir;

seme oljnic in predivnic.

DEL B

Seznam direktiv in prilog

1.

PRILOGE K TEJ UREDBI

2.

DIREKTIVE

PRILOGA IV, del A

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlin)

PRILOGA V, del A

(Ukrepi v zvezi s semenom krmnih rastlin)

Direktiva 66/401/EGS

PRILOGA IV, del B

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenom)

PRILOGA V, del B

(Ukrepi v zvezi z žitnim semenom)

Direktiva 66/402/EGS

PRILOGA IV, del C

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trte)

Direktiva 68/193/EGS

PRILOGA IV, del D

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin)

PRILOGA V, del C

(Ukrepi v zvezi z okrasnimi rastlinami)

Direktiva 98/56/ES

PRILOGA IV, del E

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni)

PRILOGA V, del D

(Ukrepi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni)

Direktiva 1999/105/ES

PRILOGA IV, del F

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenom)

PRILOGA V, del E

(Ukrepi v zvezi z zelenjadničnim semenom)

Direktiva 2002/55/ES

PRILOGA IV, del G

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjem)

PRILOGA V, del F

(Ukrepi v zvezi s semenskim krompirjem)

Direktiva 2002/56/ES

PRILOGA IV, del H

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnic)

PRILOGA V, del G

(Ukrepi v zvezi s semenom oljnic in predivnic)

Direktiva 2002/57/ES

PRILOGA IV, del I

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic)

PRILOGA V, del H

(Ukrepi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic)

Direktiva 2008/72/ES

PRILOGA IV, del J

(Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja)

Direktiva 2008/90/ES

PRILOGA XIII, točka 4

Žitno seme

Direktiva 66/402/EGS

Priloga XIII, točka 5

Zelenjadnično seme

Direktiva 2002/55/ES

PRILOGA XIII, točka 6

Seme oljnic in predivnic

Direktiva 2002/57/ES


PRILOGA II

Seznam karantenskih škodljivih organizmov za Unijo in njihovih oznak

VSEBINA

Del A: Škodljivi organizmi, za katere ni znano, da bi se pojavljali na ozemlju Unije

A.

Bakterije

B.

Glive in oomicete

C.

Žuželke in pršice

D.

Ogorčice

E.

Parazitske rastline

F.

Virusi, viroidi in fitoplazme

Del B: Škodljivi organizmi, za katere je znano, da se pojavljajo na ozemlju Unije

A.

Bakterije

B.

Glive in oomicete

C.

Žuželke in pršice

D.

Mehkužci

E.

Ogorčice

F.

Virusi, viroidi in fitoplazme

DEL A

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE NI ZNANO, DA BI SE POJAVLJALI NA OZEMLJU UNIJE

 

Karantenski škodljivi organizmi in njihove oznake, ki jim jih je dodelila organizacija EPPO

A. Bakterije

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Glive in oomicete

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G. Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z. W de Beer, T. A. Duong & M. J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], razen Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] in Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R. W. Davidson) Z. W. de Beer, T. A. Duong & M. J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X. L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], razen:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L. W. Zhou & Y. C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L. W. Zhou & Y. C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (neunijski izolati) Werres, De Cock & Man in ‚t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E. T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Žuželke in pršice

1.

Acleris spp. (neevropske) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (neevropske populacije), za katere je znano, da so virusni vektorji [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neevropske) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neevropske) [1CICDF], ki so znane kot vektor za Xylella fastidiosa, kot so:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, neevropske vrste [1MARGG], kot so:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (neevropske populacije) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neevropske) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neevropske) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neevropske) [1TEPHF], kot so:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Ogorčice

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], razen:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] in Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (neunijske populacije) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitske rastline

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], razen:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl in Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut Cadang-Cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (neunijski izolati) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0];

(b)

CiLV-C2 [CILVC2];

(c)

HGSV-2 [HGSV20];

(d)

Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus strain);

(e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Fitoplazme Palm lethal yellowing [PHYP56]

8.

Virusi, viroidi in fitoplazme krompirja, kot so:

(a)

Andean potato latent virus [APLV00];

(b)

Andean potato mottle virus [APMOV0];

(c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

(d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0];

(e)

Potato virus T [PVT000];

(f)

neevropski izolati virusov krompirja A, M, S, V, X in Y (vključno z Yo, Yn in Yc) ter Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (vključno z Yo, PVYN00, PVYC00)] in [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tobacco ringspot virus [TORSV0]

12.

Virusi, viroidi in fitoplazme na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L., kot so:

(a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

(b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

(c)

Peach mosaic virus [PCMV00];

(d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

(e)

American plum line pattern virus [APLPV0];

(f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

(g)

fitoplazma Strawberry witches‘ broom [SYWB00];

(h)

neevropski virusi, viroidi in fitoplazme na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. in Vitis L.

13.

Begomoviruses, razen:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA] in Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Fitoplazma Witches’ broom disease of lime [PHYPAF]

DEL B

ŠKODLJIVI ORGANIZMI, ZA KATERE JE ZNANO, DA SE POJAVLJAJO NA OZEMLJU UNIJE

 

Karantenski škodljivi organizmi in njihove oznake, ki jih je dodelila organizacija EPPO

A. Bakterije

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Glive in oomicete

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Žuželke in pršice

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mehkužci

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Ogorčice

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Fitoplazma Grapevine flavescence dorée [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


PRILOGA III

Seznam varovanih območij in z njimi povezanih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje ter njihove oznake

Varovana območja iz tretjega stolpca naslednje preglednice zajemajo eno od naslednjega:

(a)

celotno ozemlje države članice, uvrščene na seznam;

(b)

ozemlje države članice, uvrščene na seznam, pri čemer so v oklepajih navedene izjeme;

(c)

samo del ozemlja države članice, ki je naveden v oklepajih.

Karantenski škodljivi organizmi za varovano območje

Oznaka EPPO

Varovana območja

(a)   Bakterije

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)

Estonija;

(b)

Španija (razen avtonomnih skupnosti Andaluzija, Aragonija, Kastilja - Manča, Kastilja in Leon, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra in Rioja, pokrajine Guipuzcoa (Baskija), okrožij Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià in Urgell v pokrajini Lleida (avtonomna skupnost Katalonija), občin Alborache in Turís v pokrajini Valencia ter okrožij L’Alt Vinalopó in El Vinalopó Mitjà v pokrajini Alicante (avtonomna skupnost Valencija));

(c)

Francija (Korzika);

(d)

Italija (Abruci, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Lacij, Ligurija, Marke, Molize, Piemont (razen občin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca in Villafalletto v pokrajini Cuneo), Sardinija, Sicilija (razen občin Cesarò (pokrajina Messina), Maniace, Bronte, Adrano (pokrajina Catania) ter Centuripe, Regalbuto in Troina (pokrajina Enna)), Toskana, Umbrija, Dolina Aoste);

(e)

Latvija;

(f)

Finska;

(g)

Združeno kraljestvo (Otok Man, Kanalski otoki);

(h)

do 30. aprila 2020: Irska (razen mesta Galway);

(i)

do 30. aprila 2020: Italija (Apulija, Lombardija (razen pokrajin Milano, Mantova, Sondrio in Varese ter občin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese in Varedo v pokrajini Monza Brianza), Benečija (razen pokrajin Rovigo in Venezia, občin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano in Vescovana v pokrajini Padova ter območja južno od avtoceste A4 v pokrajini Verona));

(j)

do 30. aprila 2020: Litva (razen občin Babtai in Kėdainiai (regija Kaunas));

(k)

do 30. aprila 2020: Slovenija (razen regij Gorenjska, Koroška in Notranjska ter občin Maribor, Lendava in Renče-Vogrsko (južno od avtoceste H4) in Velika Polana ter naselij Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec in Znojile pri Krki v občini Ivančna Gorica);

(l)

do 30. aprila 2020: Slovaška (razen okrožja Dunajská Streda, občin Hronovce in Hronské Kľačany (okrožje Levice), Dvory nad Žitavou (okrožje Nové Zámky), Málinec (okrožje Poltár), Hrhov (okrožje Rožňava), Veľké Ripňany (okrožje Topoľčany) ter Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše in Zatín (okrožje Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Do 30. aprila 2020: Združeno kraljestvo

(b)   Glive in oomicete

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grčija

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)

Češka;

(b)

Irska;

(c)

Švedska;

(d)

Združeno kraljestvo.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)

Irska;

(b)

Združeno kraljestvo (Severna Irska).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irska

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‚t Veld (unijski izolati)

PHYTRA

Do 30. aprila 2023: Francija (razen departmaja Finistère (Bretanja))

(c)   Žuželke in pršice

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropske populacije)

BEMITA

(a)

Irska;

(b)

Švedska;

(c)

Združeno kraljestvo.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)

Irska;

(b)

Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)

Irska;

(b)

Grčija;

(c)

Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)

Irska;

(b)

Združeno kraljestvo.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)

Irska;

(b)

Grčija;

(c)

Združeno kraljestvo (Severna Irska, Otok Man in Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)

Grčija;

(b)

Portugalska (Azori).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)

Irska;

(b)

Grčija;

(c)

Združeno kraljestvo.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)

Irska;

(b)

Grčija;

(c)

Združeno kraljestvo (Severna Irska in Otok Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)

Irska;

(b)

Grčija;

(c)

Združeno kraljestvo.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)

Irska;

(b)

Ciper;

(c)

Združeno kraljestvo (Severna Irska in Otok Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)

Irska;

(b)

Združeno kraljestvo.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)

Irska;

(b)

Španija (Ibiza in Menorka);

(c)

Ciper;

(d)

Malta;

(e)

Portugalska (Azori in Madeira);

(f)

Finska (okrožja Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)

Švedska (okrožja Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar in Skåne);

(h)

Združeno kraljestvo.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)

Irska;

(b)

Združeno kraljestvo (Severna Irska).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)

Do 30. aprila 2020: Irska;

(b)

do 30. aprila 2020: Združeno kraljestvo (Severna Irska).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)

Do 30. aprila 2020: Irska;

(b)

do 30. aprila 2020: Združeno kraljestvo (Severna Irska).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)

Irska;

(b)

Malta;

(c)

Združeno kraljestvo.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)

Irska;

b)

Portugalska (Azori);

(c)

Združeno kraljestvo.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)

Španija (Granada in Malaga);

(b)

Portugalska (Alentejo, Algarve in Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Združeno kraljestvo

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)

Irska;

(b)

do 30. aprila 2020: Združeno kraljestvo (razen lokalnih upravnih enot Barking and Dagenham, Barnet, Basildon, Basingstoke and Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brent, Brentwood, Bromley, Broxbourne, Camden, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, City of London, City of Westminster, Crawley, Croydon, Dacorum, Dartford, Ealing, East Hertfordshire, Elmbridge District, Enfield, Epping Forest, Epsom and Ewell District, Gravesham, Greenwich, Guildford, Hackney, Hammersmith and Fulham, Haringey, Harlow, Harrow, Hart, Havering, Hertsmere, Hillingdon, Horsham, Hounslow, Islington, Kensington and Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Littlesford, Medway, Merton, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Reading, Redbridge, Reigate and Banstead, Richmond upon Thames, Runnymede District, Rushmoor, Sevenoaks, Slough, South Bedfordshire, South Bucks, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, St Albans, Sutton, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge and Malling, Tower Hamlets, Waltham Forest, Wandsworth, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, West Berkshire, Windsor and Maidenhead, Woking, Wokingham in Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Ciper

(d)   Virusi, viroidi in fitoplazme

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)

Irska;

(b)

Francija (Bretanja);

(c)

Portugalska (Azori);

(d)

Finska;

(e)

Združeno kraljestvo (Severna Irska).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Združeno kraljestvo

3.

Citrus tristeza virus (unijski izolati)

CTV000

Malta


PRILOGA IV

Seznam nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo (RNQP) in določenih rastlin za saditev s kategorijami in pragovi, kot je naveden v členu 5

VSEBINA

Del A:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlin

Del B:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenom

Del C:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trte

Del D:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Del E:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni

Del F:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenom

Del G:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjem

Del H:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnic

Del I:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic, razen semeni

Del J:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja

Del K:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semeni Solanum tuberosum

Del L:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z rastlinami Humulus lupulus za saditev, razen semeni

DEL A

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom krmnih rastlin

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

DEL B

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z žitnim semenom

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Glive

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktično nenapadeno

Praktično nenapadeno

Praktično nenapadeno

DEL C

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom vinske trte

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Necepljena Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., razen necepljene Vitis vinifera L.

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev, razen semen (rod ali vrsta)

Prag za izvorni razmnoževalni material, osnovni razmnoževalni material, certificirani material

Prag za standardni material

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Podlage Vitis spp. in njihovih hibridov, razen Vitis vinifera L.

0 % za izvorni razmnoževalni material

Ni relevantno za osnovni razmnoževalni material in certificirani material.

Ni relevantno.

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

DEL D

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastline za saditev, razen semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastline za saditev, razen semen

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rastline za saditev, razen semen

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semena

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rastline za saditev, razen semen

Chrysanthemum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rastline za saditev, razen semen

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rastline za saditev, razen semen

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rastline za saditev, razen semen

Palmae, kar zadeva naslednje rodove in vrste: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rastline za saditev, razen semen

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rastline za saditev, razen semen

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Rastline za saditev, razen semen

Argyranthemum Webb ex Sch. Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., in njihovi hibridi

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, novogvinejski hibridi Impatiens L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Rastline iz naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., druge vrste Prunus L., občutljive za Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski hibridi Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

DEL E

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, razen semeni

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni gozdni reprodukcijski material

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

DEL F

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z zelenjadničnim semenom

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevno zelenjadnično seme

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL G

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenskim krompirjem

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za neposredno potomstvo predosnovnega semenskega krompirja

Prag za neposredno potomstvo osnovnega semenskega krompirja

Prag za neposredno potomstvo certificiranega semenskega krompirja

PBTC

PB

Simptomi virusne okužbe

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za rastline za saditev predosnovnega semenskega krompirja

Prag za rastline za saditev osnovnega semenskega krompirja

Prag za rastline za saditev certificiranega semenskega krompirja

PBTC

PB

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Praktično nenapaden

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Bela noga, ki jo povzroča Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

5,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

5,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

Prašnata krastavost, ki jo povzroča Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

3,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

3,0 %

prizadene več kot 10 % površine gomoljev

Simptomi mozaika, ki jih povzročajo virusi

in

simptomi, ki jih povzroča Leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Del H

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenom oljnic in predivnic

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za predosnovno seme

Pragovi za osnovno seme

Pragovi za certificirano seme

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – lan

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

1 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – laneno seme

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

5 % prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr.

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

15 % za okužbo s Phomopsis complex

Fusarium (anamorfni rod) Link [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

prizadetih z Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini in Fusarium (anamorfni rod) Link, razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ deset sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

V laboratorijski preiskavi reprezentativnega vzorca vsake partije semena, katerega velikost je določena v stolpcu 4 Priloge III k Direktivi 2002/57/ES, je odkritih največ pet sklerocijev ali delčkov sklerocijev.

DEL I

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim in sadilnim materialom zelenjadnic, razen semeni

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Fusarium Link (anamorfni rod) [1FUSAG], razen Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] in Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

DEL J

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z razmnoževalnim materialom sadnih rastlin in sadnimi rastlinami, namenjenimi za pridelavo sadja

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rastline za saditev, razen semen

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rastline za saditev, razen semen

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R. E. Smith & E. H. Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C. J. Hickman [PHYTFR]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W. E. McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle in Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za zadevni razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Bolezen apple flat limb [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Bolezen apple star crack [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Bolezen apple rubbery wood [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. in Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Bolezen aucuba mosaic in bolezen blackcurrant yellows skupaj

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rastline za saditev, razen semen

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Bolezen chestnut mosaic

Castanea sativa Mill.

0 %

Bolezen Citrus cristacortis [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Bolezen Citrus impietratura [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Fitoplazma Clover phyllody [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma Cranberry false blossom [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Bolezen fig mosaic [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Bolezni plodov: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 and 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Bolezen pear bark necrosis [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bolezen pear bark split [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Bolezen pear rough bark [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

V primeru hibridov Prunus, pri katerih je material cepljen na podlage, podlage drugih vrst Prunus L., občutljive za Plum pox virus

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Bolezen quince yellow blotch [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma Strawberry multiplier disease [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Rastline za saditev, razen semen

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

DEL K:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi s semenomSolanum tuberosum L.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Prag za semena

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

DEL L

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi v zvezi z rastlinami Humulus lupulus za saditev, razen semeni

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Prag za rastline za saditev

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H. W. Platt, Bostock, R. M. Davis & K. V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


PRILOGA V

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na določenih rastlinah za saditev

VSEBINA

Del A:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

3.

Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Del B:

Ukrepi v zvezi z žitnim semenom

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje žitnega semena

3.

Dodatni ukrepi za semena Oryza sativa L.

Del C:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

Del D:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen na semenih

1.

Vizualni pregledi

2.

Ukrepi po rodu ali vrsti in kategoriji

Del E:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

Del F:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Del G:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu oljnic in predivnic

1.

Uradni pregled posevkov

2.

Vzorčenje in testiranje semena oljnic in predivnic

3.

Dodatni ukrepi za seme oljnic in predivnic

Del H:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem in sadilnem materialu zelenjadnic, razen na semenih

Del I:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu Solanum tuberosum

Del J:

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah Humulus lupulus za saditev, razen na semenih

DEL A

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenu krmnih rastlin

1.   Uradni pregled posevkov

(1)

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja seme krmnih rastlin, glede navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na posevku za zagotovitev, da navzočnost nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz te preglednice:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2)

Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled. Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3)

Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

2.   Vzorčenje in testiranje semena krmnih rastlin

(1)

Pristojni organ:

(a)

uradno odvzame vzorce semena iz partij semena krmnih rastlin;

(b)

pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c)

vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom iz točke (b);

(d)

nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2)

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom seme krmnih rastlin vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3)

Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki se uradno nadzorujejo.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporablja preglednica iz Priloge III k Direktivi 66/401/EGS.

3.   Dodatni ukrepi za nekatere rastlinske vrste

Pristojni organi ali izvajalci poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnih organov opravljajo naslednje dodatne uradne preglede ali sprejemajo druge ukrepe za nekatere rastlinske vrste na:

(1)

predosnovnih, osnovnih in certificiranih semenih Medicago sativa L., da se prepreči navzočnost Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus in zagotovi:

(a)

da semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, ali

(b)

da je bil posevek vzgojen na zemljišču, na katerem v zadnjih treh letih pred sajenjem ni bilo posevka Medicago sativa L., in da med poljskim pregledom v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ali da pri predhodni rastlinski pridelavi pri sosednjem posevku Medicago sativa L. niso bili opaženi simptomi Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus ali

(c)

da posevek spada v sorto, ki je priznana kot zelo odporna proti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, in da vsebnost inertne snovi ne presega 0,1 mas. %;

(2)

predosnovnem, osnovnem in certificiranem semenu Medicago sativa L., da se prepreči navzočnost Ditylenchus dipsaci in zagotovi:

(a)

da v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci, da se v enoti pridelave v preteklih dveh letih niso gojili glavni gostiteljski posevki in da so bili sprejeti ustrezni higienski ukrepi za preprečitev napada na mestu pridelave ali

(b)

da v enoti pridelave pri predhodni rastlinski pridelavi niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci in da z laboratorijskimi testi na reprezentativnem vzorcu ni bil odkrit Ditylenchus dipsaci ali

(c)

da so bila semena ustrezno fizikalno ali kemično tretirana proti Ditylenchus dipsaci in je bilo zanje po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

DEL B

Ukrepi v zvezi z žitnim semenom

1.   Uradni pregled posevkov

(1)

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa izvaja poljske preglede posevka, iz katerega se proizvaja žitno seme, za potrditev, da navzočnost nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov ne presega pragov iz te preglednice:

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Največ dve simptomatični rastlini na 200 m2, opaženi med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Certificirano seme prve generacije (C1):

največ štiri simptomatične rastline na 200 m2, opažene med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Certificirano seme druge generacije (C2):

največ osem simptomatičnih rastlin na 200 m2, opaženih med poljskimi pregledi reprezentativnega vzorca rastlin vsakega posevka, izvedenimi ob ustreznem času

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev (rod ali vrsta)

Pragovi za proizvodnjo predosnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo osnovnega semena

Pragovi za proizvodnjo certificiranega semena

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pristojni organ lahko pooblasti inšpektorje, ki niso izvajalci poslovne dejavnosti, da v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom opravljajo poljske preglede.

(2)

Navedeni poljski pregledi se opravijo, kadar stanje in stopnja razvoja posevkov omogočata ustrezen pregled.

Vsako leto se opravi najmanj en poljski pregled, in sicer ob najustreznejšem času za odkritje ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov.

(3)

Pristojni organ v skladu z ustreznimi metodami določi velikost, število in razporeditev kontrolnih enot polja, ki bodo pregledane.

Delež posevkov za proizvodnjo semena, ki ga mora uradno pregledati pristojni organ, znaša najmanj 5 %.

2.   Vzorčenje in testiranje žitnega semena

(1)

Pristojni organ:

(a)

uradno odvzame vzorce semena iz partij žitnega semena;

(b)

pooblasti vzorčevalce semena, da bodo v njegovem imenu in pod njegovim uradnim nadzorom izvedli vzorčenje;

(c)

vzorce semena, ki jih odvzame, primerja z vzorci iz iste partije semena, ki so jih odvzeli vzorčevalci semena pod uradnim nadzorom iz točke (b);

(d)

nadzoruje delovanje vzorčevalcev semena iz točke 2.

(2)

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom žitno seme vzorči in testira v skladu z najsodobnejšimi mednarodnimi metodami.

Pristojni organ kontrolno vzorči najmanj 5 % partij semena, predloženih v postopek uradnega potrjevanja, razen pri avtomatskem vzorčenju. Navedeni delež je čim bolj enakomerno porazdeljen med fizične in pravne osebe, ki predložijo seme v potrjevanje, in predložene vrste, kontrolno testiranje pa je lahko namenjeno tudi odpravi morebitnih posebnih dvomov.

(3)

Za avtomatsko vzorčenje se uporabijo ustrezni postopki, ki se uradno nadzorujejo.

Vzorci za pregled semena za potrjevanje se odvzamejo iz homogenih partij. Za maso partij in vzorcev se uporabljajo določbe iz preglednice v Prilogi III k Direktivi 66/402/EGS.

3.   Dodatni ukrepi za semena Oryza sativa L.

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja naslednje dodatne uradne preglede ali sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da seme Oryza sativa L. izpolnjuje eno od naslednjih zahtev:

(a)

izvira z območja, za katero je znano, da je nenapadeno z Aphelenchoides besseyi;

(b)

pristojni organi so ga uradno testirali z ustreznimi nematološkimi testi, izvedenimi na reprezentativnem vzorcu iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena z Aphelenchoides besseyi;

(c)

ustrezno je bilo tretirano z vročo vodo ali drugim ustreznim tretiranjem proti Aphelenchoides besseyi.

DEL C

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na razmnoževalnem materialu okrasnih rastlin in drugih rastlin za saditev, predvidenih za okrasne namene

V zvezi z ustreznimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in rastlinami za saditev se sprejmejo naslednji ukrepi:

pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz te preglednice:

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rastline za saditev, razen semen

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)

Rastline so bile vzgojene na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

ali

(b)

rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, ki je bila v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledana, da bi se odkril navedeni škodljivi organizem, rastline, ki so kazale simptome okužbe z njim, in vse okoliške gostiteljske rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rastline za saditev, razen semen

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)

Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie,

ali

(b)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(c)

med vizualnimi pregledi, izvedenimi v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene.

Spiroplasma citri Saglio

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Spiroplasma citri Saglio, in

(a)

rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Spiroplasma citri Saglio, ali

(b)

za enoto pridelave je bilo z vizualnim pregledom rastlin ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma v zadnji rastni sezoni ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Spiroplasma citri Saglio, ali

(c)

med vizualnim pregledom, izvedenim v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin, vse okužene rastline pa so bile takoj izruvane in uničene.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

(a)

Rastline so bile pridelane na območju, za katero je znano, da je nenapadeno s Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(b)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., vse simptomatične rastline v neposredni bližini in sosednje rastline pa so bile takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(c)

med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v enoti pridelave in neposredni bližini ter sosednje rastline takoj izruvane in uničene, razen če so bile testirane na podlagi reprezentativnega vzorca simptomatičnih rastlin, pri čemer so testi pokazali, da simptomov ni povzročil Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., ali

(d)

v primeru zimzelenih vrst so bile rastline pred premikom vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

V primeru semen:

(a)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana, pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)

V primeru rastlin, razen semen:

(a)

sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)

za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

V primeru semen:

(a)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)

V primeru rastlin, razen semen:

(a)

sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)

za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

V primeru semen:

(a)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas perforans Jones et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)

V primeru rastlin, razen semen:

(a)

sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)

za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)

V primeru semen:

(a)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil z ustreznimi metodami uradno testiran na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. (in sicer ne glede na to, ali so bila semena prej ustrezno tretirana), pri testiranju pa je bilo ugotovljeno, da so semena nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)

V primeru rastlin, razen semen:

(a)

sadike so bile vzgojene iz semen, ki izpolnjujejo zahteve iz točke (1) tega vnosa,

in

(b)

za mlade rastline so bile zagotovljene ustrezne higienske razmere za preprečitev okužbe.

Glive in oomicete

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo

Rastline za saditev, razen semen

Ukrepi

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)

Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

ali

(b)

v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ali

(c)

rastline, ki so kazale simptome Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, so bile izruvane, preostale rastline pa so bile vsak teden uradno pregledane, pri čemer v enoti pridelave simptomi niso bili opaženi najmanj tri tedne pred premikom.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)

Rastline izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena z Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet in Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

ali

(b)

od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla v enoti pridelave ali njeni neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

ali

(c)

izvedeni so bili ustrezni postopki tretiranja proti boleznim iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ali Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rastline pa so bile pred premikom uradno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov bolezni iglic.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Seme Helianthus annuus L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nanapadena s Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(b)

med najmanj dvema uradnima pregledoma, izvedenima v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v enoti pridelave semena niso bili opaženi simptomi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

ali

(c)

(i)

enota pridelave semena je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana

in

(ii)

med temi uradnimi pregledi je simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni kazalo največ 5 % rastlin, pri čemer so bile vse take rastline takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene,

ter

(iii)

pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(d)

(i)

enota pridelave semena je bila v rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma najmanj dvakrat uradno pregledana

in

(ii)

vse rastline, ki so kazale simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, so bile takoj po uradnem pregledu odstranjene in uničene

ter

(iii)

pri končnem uradnem pregledu ni bila odkrita nobena rastlina, ki bi kazala simptome Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec iz vsake partije, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

ali

(e)

semena so bila ustrezno tretirana s postopki, ki so dokazano učinkoviti proti vsem znanim sevom Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

(a)

Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley,

ali

(b)

rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, za katero je bilo med najmanj dvema vizualnima pregledoma, izvedenima v zadevni rastni sezoni ob ustreznem času, ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(c)

med najmanj dvema vizualnima pregledoma, izvedenima v zadnji rastni sezoni ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, sta sindrome kazala največ 2 % rastlin v partiji, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse druge simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh mesecih najmanj mesečno uradno pregledane, pri čemer v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi,

ali

(b)

matične rastline, ki so kazale simptome, so bile odstranjene in uničene skupaj z rastlinami, ki so bile od njih oddaljene največ 1 m, poleg tega so bile rastline ustrezno fizikalno ali kemično tretirane, pred premikom pa so bile uradno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov.

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Aculops fuchsiae Keifer

Rastline za saditev, razen semena

Fuchsia L.

(a)

Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Aculops fuchsiae Keifer,

ali

(b)

na rastlinah ali matičnih rastlinah, iz katerih izvirajo, med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, ki so bili izvedeni v pretekli rastni sezoni ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, niso bili opaženi simptomi

ali

(c)

rastline so bile pred premikom ustrezno kemično ali fizikalno tretirane, nato pa uradno pregledane, pri čemer niso bili opaženi simptomi tega škodljivega organizma.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)

Rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena z Opogona sacchari Bojer,

ali

(b)

rastline so bile vzgojene v enoti pridelave, v kateri med vizualnimi pregledi, ki so bili v najmanj šestih mesecih pred premikom izvedeni najmanj vsake tri mesece, niso bili opaženi simptomi ali znaki Opogona sacchari Bojer,

ali

(c)

v enoti pridelave se uporablja režim spremljanja in zatiranja populacije Opogona sacchari Bojer ter odstranjevanja napadenih rastlin, vsaka partija pa je bila pred premikom vizualno pregledana ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rastline Palmae za saditev, razen plodov in semen, s premerom debla ob vznožju več kot 5 cm, ki spadajo v naslednje rodove in vrste:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)

Rastline so se v celotni življenjski dobi gojile na območju, ki ga je pristojni uradni organ v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi za fitosanitarne ukrepe potrdil kot nenapadeno z Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

(b)

rastline so se v dveh letih pred premikom gojile na mestu v Uniji, ki je fizično popolnoma zaščiteno pred vnosom Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), ali v enoti v Uniji, kjer so bila izvedena ustrezna preventivna tretiranja v zvezi z navedenim škodljivim organizmom;

(c)

rastline so bile najmanj enkrat vsake štiri mesece vizualno pregledane za potrditev, da je navedeni material nenapaden z Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)

Rastline ali semenice so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ali

(b)

na podlagi vizualnih pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rastline za saditev, razen semena

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)

Rastline so bile uradno pregledane, pri čemer od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla na partiji niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, ali

(b)

na podlagi vizualnih pregledov, izvedenih ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, je bilo ugotovljeno, da čebulice nimajo simptomov Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, nato pa so bile zapakirane za prodajo končnemu potrošniku.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Malus Mill.

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, in

(b)

(i)

rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

ali

(ii)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(iii)

med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Prunus L.

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

in

(b)

(i)

rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

ali

(ii)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene,

ali

(iii)

med uradnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 1 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile odkrite simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rastline za saditev, razen semen

Pyrus L.

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nimajo simptomov Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, in

(b)

(i)

rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, ali

(ii)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s škodljivim organizmom, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

(c)

med vizualnimi pregledi, izvedenimi ob ustreznem času v zadnji rastni sezoni, so bili simptomi opaženi pri največ 2 % rastlin v enoti pridelave, pri čemer so bile zadevne simptomatične rastline in vse simptomatične rastline v neposredni bližini takoj izruvane in uničene.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rastline za saditev, razen semena

Lavandula L.

(a)

Rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je znano, da je nenapadena s Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi partije v zadnjem popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

ali

(c)

rastline, ki so kazale simptome Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., so bile izruvane in uničene, partija pa je bila testirana na podlagi reprezentativnega vzorca preostalih rastlin, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapadena s škodljivim organizmom.

Chrysanthemum stunt viroid

Rastline za saditev, razen semen

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Zadnje tri generacije rastlin izvirajo iz razmnoževalnega materiala, za katerega je bilo s testiranjem ugotovljeno, da je nenapaden s Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L.

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile vizualno pregledane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Citrus exocortis viroid,

in

(b)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo z vizualnim pregledom rastlin ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s škodljivim organizmom.

Citrus tristeza virus (unijski izolati)

Rastline za saditev, razen semen

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. in njihovi hibridi

(a)

Rastline izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih treh letih testirane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Citrus tristeza virus,

in

(b)

(i)

rastline so bile pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Citrus tristeza virus,

ali

(ii)

rastline so rasle v enoti pridelave, za katero je bilo s testiranjem reprezentativnega vzorca rastlin ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma ugotovljeno, da je bila v zadnji popolni rastni sezoni nenapadena s Citrus tristeza virus,

ali

(iii)

rastline so rasle v enoti pridelave, ki je fizično zaščitena pred vektorji, pri čemer je bilo z naključnim testiranjem rastlin, izvedenim ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma, ugotovljeno, da so bile v zadnji popolni rastni sezoni nenapadene s Citrus tristeza virus,

ali

(iv)

kadar je bil rezultat testa na navzočnost Citrus tristeza virus za partijo pozitiven, so bile vse rastline posamično testirane, pri čemer je bilo pozitivnih največ 2 % rastlin, rastline, za katere je bilo s testiranjem ugotovljeno, da so okužene s škodljivim organizmom, pa so bile takoj izruvane in uničene.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis Fotsch, novogvinejski hibridi Impatiens L.

(a)

Rastline so rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (Frankliniella occidentalis Pergande), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij,

in

(b)

(i)

na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Impatiens necrotic spot tospovirus ali

(ii)

vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Impatiens necrotic spot tospovirus, so bile izruvane, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec rastlin, ki naj bi se premaknile, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden z Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

(a)

Na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(b)

rastline so bile z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirane na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene z navedenim škodljivim organizmom.

Plum pox virus

Rastline iz naslednjih vrst Prunus L. za saditev, razen semen

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., občutljive za Plum pox virus

(a)

Vegetativno razmnožene podlage Prunus izvirajo iz matičnih rastlin, ki so bile v preteklih petih letih vzorčene in testirane, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadene s Plum pox virus, in

(b)

(i)

razmnoževalni material je bil pridelan na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Plum pox virus, ali

(ii)

na razmnoževalnem materialu v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus niso bili opaženi simptomi Plum pox virus, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, ali

(iii)

simptomi Plum pox virus so bili v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni v najustreznejšem obdobju leta ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije Plum pox virus opaženi na največ 1 % rastlin, vse simptomatične rastline v neposredni bližini pa so bile takoj izruvane in uničene, poleg tega je bil testiran reprezentativni vzorec preostalih asimptomatičnih rastlin v partijah, v katerih so bile najdene simptomatične rastline, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s škodljivim organizmom. Reprezentativni del rastlin, ki pri vizualnem pregledu ne kaže simptomov Plum pox virus, se lahko vzorči in testira na podlagi ocene tveganja okužbe zadevnih rastlin glede navzočnosti navedenega škodljivega organizma.

Tomato spotted wilt tospovirus

Rastline za saditev, razen semen

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novogvinejski hibridi Impatiens L., Pelargonium L.

(a)

Rastline so rasle v enoti pridelave, v kateri so se spremljali ustrezni tripsovi vektorji (Frankliniella occidentalis in Thrips tabaci), ob njihovem odkritju pa so bili izvedeni ustrezni postopki tretiranja za zagotovitev učinkovitega zatiranja njihovih populacij,

in

(b)

na rastlinah v enoti pridelave v trenutni rastni dobi niso bili opaženi simptomi Tomato spotted wilt tospovirus ali

(c)

vse rastline v enoti pridelave, ki so v trenutni rastni dobi kazale simptome Tomato spotted wilt tospovirus, so bile izruvane, reprezentativni vzorec rastlin, ki naj bi se premaknile, pa je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Tomato spotted wilt tospovirus.

DEL D

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na gozdnem reprodukcijskem materialu, razen na semenih

1.   Vizualni pregledi

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev:

(a)

za gozdni reprodukcijski material Castanea sativa Mill., razen za semena, se pri vizualnem pregledu v enoti pridelave ali na mestu pridelave ugotovi, da je nenapaden s Cryphonectria parasitica;

(b)

za gozdni reprodukcijski material Pinus spp., razen za semena, se pri vizualnem pregledu v enoti pridelave ali na mestu pridelave ugotovi, da je nenapaden z Dothistroma pini, Dothistroma septosporum in Lecanosticta acicola.

Vizualni pregledi se opravijo enkrat letno v najustreznejšem obdobju za odkritje navedenih škodljivih organizmov ob upoštevanju podnebnih razmer in pogojev za gojenje rastlin ter biologije ustreznih škodljivih organizmov.

2.   Zahteve za posamezne rodove ali vrste in kategorije

Pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema vse druge ukrepe v zvezi z naslednjimi rodovi ali vrstami za zagotovitev:

Castanea sativa Mill.

(a)

da gozdni reprodukcijski material izvira z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Cryphonectria parasitica, ali

(b)

da na mestu pridelave ali v enoti pridelave v zadnji popolni rastni sezoni niso bili opaženi simptomi Cryphonectria parasitica ali

(c)

da je bil gozdni reprodukcijski material, ki je kazal simptome Cryphonectria parasitica, na mestu pridelave ali v enoti pridelave izruvan, preostali material se je tedensko uradno pregledoval, najmanj tri tedne pred premikom navedenega materiala pa na mestu pridelave ali v enoti pridelave niso bili opaženi simptomi navedenega škodljivega organizma.

Pinus spp.

(a)

da gozdni reprodukcijski material izvira z območij, za katera je znano, da so nenapadena z Dothistroma pini, Dothistroma septosporum in Lecanosticta acicola, ali

(b)

da v zadnji popolni rastni sezoni na mestu pridelave ali v enoti pridelave ali v njeni neposredni bližini niso bili opaženi simptomi bolezni iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ali Lecanosticta acicola, ali

(c)

da so bili na mestu pridelave ali v enoti pridelave izvedeni ustrezni postopki tretiranja proti boleznim iglic, ki jih povzročajo Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ali Lecanosticta acicola, in da je bil gozdni reprodukcijski material pred premikom vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da nima simptomov Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ali Lecanosticta acicola.

DEL E

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na zelenjadničnem semenu

V zvezi z ustreznimi nadzorovanimi nekarantenskimi škodljivimi organizmi in rastlinami za saditev se sprejmejo naslednji ukrepi: pristojni organ ali izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz tretjega stolpca te preglednice:

Bakterije

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena so bila pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo

in

(b)

(i)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

ali

(ii)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

ali

(iii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s škodljivim organizmom.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

ali

(b)

posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

ali

(b)

posevek, iz katerega je bilo pridobljeno seme, je bil v rastni sezoni ob ustreznem času vizualno pregledan, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

ali

(c)

reprezentativni vzorec semen je bil testiran, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je nenapaden s Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(c)

(i)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

ali

(ii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(c)

(i)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

ali

(ii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas perforans Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(c)

(i)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas perforans Jones et al.,

ali

(ii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas perforans Jones et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(a)

Semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(b)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena se pridobivajo z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije in

(b)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(c)

(i)

med vizualnimi pregledi v enoti pridelave, izvedenimi ob ustreznem času, v popolnem vegetacijskem ciklu rastlin niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jo povzroča Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

ali

(ii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., in sicer ne glede na to, ali so bila prej ustrezno tretirana, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Žuželke in pršice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)

Reprezentativni vzorec semena, ki je bilo pred tem lahko ustrezno tretirano, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan, pri čemer

(b)

je bilo za seme ugotovljeno, da je nenapadeno z Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)

Reprezentativni vzorec semena, ki je bilo pred tem lahko ustrezno tretirano, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan, pri čemer

(b)

je bilo za seme ugotovljeno, da je nenapadeno z Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

(a)

Reprezentativni vzorec semena, ki je bilo pred tem lahko ustrezno tretirano, je bil ob najustreznejšem času za odkritje škodljivega organizma vizualno pregledan, pri čemer

(b)

je bilo za seme ugotovljeno, da je nenapadeno z Bruchus rufimanus L.

Ogorčice

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)

Posevek je bil od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla najmanj enkrat vizualno pregledan ob ustreznem času za odkritje škodljivega organizma, pri čemer niso bili opaženi simptomi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(b)

za pridobljena semena je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena z Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

ali

(c)

sadilni material je bil ustrezno kemično ali fizikalno tretiran proti Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, za semena pa je bilo po laboratorijskih testih na reprezentativnem vzorcu ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

Virusi, viroidi, virozam podobne bolezni in fitoplazme

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Ukrepi

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

(a)

Semena so bila pridobljena z ustrezno metodo kislinske ekstrakcije ali enakovredno metodo in

(b)

(i)

semena izvirajo z območij, za katera je znano, da se Pepino mosaic virus na njih ne pojavlja, ali

(ii)

na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Pepino mosaic virus, ali

(iii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Pepino mosaic virus, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

(a)

(i)

(a)(i) Semena izvirajo z območij, za katera ni znano, da bi se na njih pojavljal Potato spindle tuber viroid, ali

(ii)

na rastlinah na mestu pridelave v popolnem vegetacijskem ciklu niso bili opaženi simptomi bolezni, ki jih povzroča Potato spindle tuber viroid, ali

(iii)

semena so bila z ustreznimi metodami na reprezentativnem vzorcu uradno testirana na Potato spindle tuber viroid, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so nenapadena s tem škodljivim organizmom.

DEL F

Ukrepi za preprečevanje navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na semenskem krompirju

Pristojni organ ali po potrebi izvajalec poslovne dejavnosti pod uradnim nadzorom pristojnega organa opravlja preglede in sprejema druge ukrepe za zagotovitev, da so izpolnjene zahteve glede ustreznih nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov in rastlin za saditev iz te preglednice:

Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ali simptomi, ki jih povzročajo nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi

Rastline za saditev

Zahteve

Črna noga (Dickeya Samson et al. spp., Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

(a)

V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

uradni pregledi kažejo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene z Dickeya Samson et al. spp. in Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

(b)

V primeru vseh kategorij:

so pristojni organi opravili uradni poljski pregled rastočih rastlin.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

V primeru predosnovnega semenskega krompirja:

uradni pregledi kažejo, da izvira iz matičnih rastlin, ki so nenapadene s Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

(b)

V primeru vseh kategorij:

(i)

so bile rastline pridelane na območjih, za katera je znano, da so nenapadena s Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., ob upoštevanju možne navzočnosti vektorjev,

ali

(ii)

pristojni organi med uradnimi pregledi rastočih rastlin v enoti pridelave od začetka zadnjega popolnega vegetacijskega cikla niso odkrili simptomov Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.