10.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 319/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/2072

z dnia 28 listopada 2019 r.

ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, art. 32 ust. 2, art. 37 ust. 2, art. 37 ust. 4, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 2, art. 53 ust. 2, art. 54 ust. 2, art. 72 ust. 1, art. 73, art. 79 ust. 2 i art. 80 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2016/2031 ma zacząć obowiązywać od dnia 14 grudnia 2019 r. Aby jego przepisy stały się w pełni skuteczne, należy przyjąć przepisy wykonawcze regulujące agrofagi, rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, a także odpowiednie wymogi niezbędne do ochrony terytorium Unii przed zagrożeniami fitosanitarnymi.

(2)

W związku z tym należy ustanowić szczegółowe przepisy w celu ujęcia w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii, a także środki zapobiegające ich występowaniu na odpowiednich terytoriach Unii lub na roślinach przeznaczonych do sadzenia.

(3)

Agrofagi wymienione w części A załącznika I do dyrektywy Rady 2000/29/WE (2) oraz w sekcji I części A w załączniku II do tej dyrektywy zostały poddane ponownej ocenie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w celu ustanowienia wykazu agrofagów kwarantannowych dla Unii na podstawie art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Ponowna ocena była konieczna do aktualizacji statusu fitosanitarnego tych agrofagów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i naukowymi oraz do oceny ich zgodności z kryteriami określonymi w art. 3 tego rozporządzenia w odniesieniu do terytorium Unii i w sekcji 1 załącznika I do tego rozporządzenia.

(4)

Z tej ponownej oceny wynika, że niektóre agrofagi wymienione w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE nie powinny figurować w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii, ponieważ nie spełniają warunków określonych w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do terytorium Unii.

(5)

Niektóre inne agrofagi, z których część jest wymieniona w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE, zostały uznane za spełniające warunki przewidziane w art. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do terytorium Unii, a zatem powinny zostać umieszczone w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii.

(6)

W wyniku ponownej oceny niektóre z agrofagów wymienionych w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE jako agrofagi, których występowania nie stwierdzono na terytorium Unii, powinny zostać ujęte w wykazie agrofagów kwarantannowych dla Unii jako agrofagi, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii, z uwagi na ich stwierdzoną obecność w niektórych częściach tego terytorium.

(7)

Nazwy niektórych agrofagów należy zaktualizować w celu uwzględnienia najnowszych zmian w międzynarodowej nomenklaturze. Agrofagi te należy wymienić wraz z odpowiednimi kodami przypisanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin („EPPO”). Jest to konieczne w celu zapewnienia identyfikacji tych agrofagów, nawet w przypadku potencjalnej zmiany ich nazw w przyszłości.

(8)

Komisja przeprowadziła ponowną ocenę chronionych stref uznanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 690/2008 (3) oraz odnośnych agrofagów wymienionych w części B załącznika I i części B załącznika II do dyrektywy 2000/29/WE. Celem tej ponownej oceny było stwierdzenie, czy odnośne agrofagi odpowiadają opisowi agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej, zawartego w art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(9)

Ponowna ocena opiera się na odpowiednich wnioskach państw członkowskich o uznanie, zmianę lub odwołanie stref chronionych, na regularnych sprawozdaniach z badań przedłożonych przez państwa członkowskie, inspekcjach Komisji oraz kilku innych danych naukowych i technicznych.

(10)

Niektóre agrofagi, z których część jest wymieniona w załącznikach I i II do dyrektywy 2000/29/WE, zostały uznane za spełniające warunki przewidziane w art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, a zatem powinny zostać umieszczone w wykazie agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej. Agrofagi te powinny być wymienione wraz z odpowiednimi kodami przypisanymi przez EPPO w celu zapewnienia identyfikacji tych agrofagów nawet w przypadku potencjalnej zmiany ich nazw w przyszłości.

(11)

Należy uchylić rozporządzenie (WE) nr 690/2008, aby jego zakres nie pokrywał się z wykazem stref chronionych w niniejszym rozporządzeniu.

(12)

EPPO dokonała ponownej oceny agrofagów wymienionych w sekcji II w części A załącznika II do dyrektywy 2000/29/WE, roślin wymienionych w pkt 3 i agrofagów wymienionych w pkt 6 załącznika I do dyrektywy 66/401/EWG (4), a także agrofagów wymienionych w pkt 3 załącznika II do dyrektywy Rady 66/402/EWG (5), załączniku I do dyrektywy Rady 68/193/EWG (6) oraz agrofagów wymienionych w aktach przyjętych na podstawie art. 5 ust. 5 dyrektywy Rady 98/56/WE (7), załączniku II do dyrektywy Rady 2002/55/WE (8), załączniku I i pkt B załącznika II do dyrektywy Rady 2002/56/WE (9) oraz aktach przyjętych na podstawie art. 18 lit. c) tej dyrektywy, pkt 4 załącznika I i pkt 5 w części I załącznika II do dyrektywy Rady 2002/57/WE (10), aktach przyjętych na podstawie art. 4 dyrektywy Rady 2008/72/WE (11) oraz aktach przyjętych na podstawie art. 4 dyrektywy Rady 2008/90/WE (12).

(13)

Ponowna ocena była konieczna do aktualizacji statusu fitosanitarnego tych agrofagów zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i naukowymi oraz do oceny ich zgodności z odpowiednimi kryteriami określonymi w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do terytorium Unii i w sekcji 4 załącznika I do tego rozporządzenia.

(14)

Niektóre agrofagi, z których część jest wymieniona tych dyrektywach, zostały uznane za spełniające warunki przewidziane w art. 36 rozporządzenia (UE) 2016/2031 w odniesieniu do terytorium Unii, a zatem powinny zostać umieszczone w wykazie regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”). Zgodnie z art. 37 ust. 7 tego rozporządzenia wykaz ten ma zawierać określone kategorie roślin przeznaczonych do sadzenia, o których mowa w dyrektywach 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE.

(15)

W niektórych przypadkach odnośne rośliny przeznaczone do sadzenia nie powinny być wprowadzane do Unii lub przemieszczane na jej terytorium, jeżeli występowanie RAN lub objawy wywoływane przez RAN na tych roślinach przekraczają pewne progi, o których mowa w art. 37 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Zgodnie z tym samym artykułem próg ten ma być ustalony tylko wówczas, gdy podmioty zawodowe mają możliwość zapewnienia, aby częstotliwość występowania RAN na tych roślinach przeznaczonych do sadzenia nie przekraczała tego progu i aby można było sprawdzić, czy próg ten nie został przekroczony w partiach tych roślin przeznaczonych do sadzenia.

(16)

Zgodnie z art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031 środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na roślinach przeznaczonych do sadzenia mają zastosowanie bez uszczerbku dla środków przyjętych na podstawie dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 98/56/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE. W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na środki przyjęte na podstawie tych dyrektyw, dotyczące inspekcji, pobierania próbek i badania przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia lub roślin, z których pochodzą, pochodzenia przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia z obszarów lub stanowisk wolnych od danych RAN lub przed nimi chronionych, zabiegów przeprowadzanych na przedmiotowych roślinach przeznaczonych do sadzenia lub roślinach, z których one pochodzą, lub produkcji roślin przeznaczonych do sadzenia.

(17)

Ponadto przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące RAN powinny pozostawać bez wpływu na – przyjęte na podstawie tych dyrektyw i dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia – wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, ustanowionych tymi dyrektywami w odniesieniu do: dostarczania materiału siewnego do organów ds. badań i kontroli urzędowych, dostarczania roślin podmiotom świadczącym niektóre usługi, przemieszczania roślin przeznaczonych do celów naukowych, selekcji, innych badań lub testów, materiału siewnego niekwalifikowanego ostatecznie, materiału siewnego podlegającego wyjątkom określonym w przepisach decyzji wykonawczej (UE) 2017/478 (13) oraz roślin zadeklarowanych jako przeznaczone do wywozu.

(18)

Zakazane jest wprowadzanie do Unii – ze wszystkich lub niektórych państw trzecich – roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w części A załącznika III do dyrektywy 2000/29/WE.

(19)

Te rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty zostały poddane przeglądowi na podstawie wszelkich nowych dowodów, powodowanego przez nie zagrożenia agrofagami dla terytorium Unii oraz aktualizacji wykazu agrofagów kwarantannowych dla Unii.

(20)

Na podstawie tego przeglądu niektóre z tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów należy zatem umieścić w wykazie na podstawie art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, łącznie z państwami trzecimi, grupami państw trzecich lub określonymi obszarami w państwach trzecich, do których ten zakaz ma zastosowanie. Taki zakaz jest konieczny, ponieważ ochrona fitosanitarna Unii nie byłaby zagwarantowana w przypadku zastosowania mniej rygorystycznych środków w tym zakresie.

(21)

W świetle ponownej oceny agrofagów kwarantannowych dla Unii należy – na podstawie art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031– przyjąć nowe przepisy dotyczące wprowadzania do Unii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, oraz odpowiednie wymogi szczególne, a także przepisy dotyczące przemieszczania na terytorium Unii określonych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wraz z odpowiednimi wymogami szczególnymi.

(22)

Podawanie kodów CN nie powinno być obowiązkowe w przypadku umieszczania w wykazie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów objętych szczególnymi wymogami dotyczącymi przemieszczania na terytorium Unii. Byłoby to stosowne podejście, ponieważ kody CN są niezbędne do identyfikacji tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów jedynie wówczas, gdy są one wprowadzane do Unii z państwa trzeciego. Byłoby ono również zgodne z art. 80 rozporządzenia (UE) 2016/2031, w którym nie wymaga się takich kodów przy sporządzaniu wykazu roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w przypadku których wymagany jest paszport roślin.

(23)

Wprowadzanie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów jest zakazane w wymienionych w części B załącznika III do dyrektywy 2000/29/WE odpowiednich strefach chronionych oraz, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do ich państwa trzeciego pochodzenia. Ponadto rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w części B załącznika IV do dyrektywy 2000/29/WE mogą być wprowadzane do odpowiednich stref chronionych wyłącznie wówczas, gdy spełniają odpowiednie wymogi szczególne.

(24)

Te rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty zostały poddane przeglądowi na podstawie wszelkich nowych dowodów, powodowanego przez nie zagrożenia agrofagami w odpowiednich strefach chronionych oraz zaktualizowanego wykazu stref chronionych i agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej.

(25)

Na podstawie tego przeglądu niektóre z tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odnośne strefy chronione powinny zostać wymienione w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, łącznie z państwami trzecimi i grupami państw trzecich pochodzenia, których dotyczy ten zakaz.

(26)

Ponadto niektóre z tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odnośne strefy chronione i wymogi szczególne powinny zostać wymienione w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(27)

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne do celów wprowadzenia na terytorium Unii, oraz odpowiednich państw trzecich pochodzenia lub wysyłki ma zostać ustanowiony na podstawie art. 72 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

(28)

Na podstawie art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031 rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2019 wymaga świadectwa fitosanitarnego przy wprowadzaniu na terytorium Unii roślin innych niż rośliny ujęte w wykazie, o którym mowa w art. 72 ust. 1. Stwierdzono jednakże że niektóre owoce spełniają kryteria określone w załączniku VI do rozporządzenia (UE) 2016/2031 i określono je jako rośliny, które nie muszą mieć świadectwa fitosanitarnego. W związku z tym nie należy wymagać świadectwa fitosanitarnego w przypadku wprowadzania do Unii owoców wymienionych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019.

(29)

Dla jasności należy skreślić art. 2 i załącznik II do tego rozporządzenia, aby nie pokrywały się one z niniejszym rozporządzeniem.

(30)

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w przypadku których wymagane jest świadectwo fitosanitarne w celu wprowadzenia do odpowiednich stref chronionych oraz odpowiednich państw trzecich pochodzenia lub wysyłki ma zostać ustanowiony na podstawie art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Wykaz ten przyczyni się do jasności na potrzeby podmiotów profesjonalnych, właściwych organów i wszystkich pozostałych użytkowników tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.

(31)

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin do celów przemieszczania na terytorium Unii ma zostać ustanowiony na podstawie art. 79 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Wykaz ten przyczyni się do zapewnienia jasności na potrzeby podmiotów profesjonalnych, właściwych organów i wszystkich pozostałych użytkowników tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.

(32)

Aby uniknąć nakładania wymogów na podmioty zawodowe, nie należy wymagać paszportów roślin w odniesieniu do przemieszczania nasion, które są objęte odstępstwami od wymogów określonych w odpowiednich dyrektywach w sprawie wprowadzania do obrotu materiału siewnego. Jest to wskazane, ponieważ niniejsze rozporządzenie stosuje się bez uszczerbku dla środków przyjętych na podstawie tych dyrektyw i nie powinno wprowadzać dla podmiotów profesjonalnych dodatkowych obciążeń związanych z certyfikacją, innych niż te, które są obecnie ustanowione w tych dyrektywach.

(33)

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin do celów wprowadzania do określonych stref chronionych lub przemieszczania w ich obrębie, ma zostać ustanowiony na podstawie art. 80 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Te paszporty roślin powinny zawierać oznaczenie „PZ” tak, aby można je było odróżnić od paszportów roślin wymaganych do przemieszczania na całym terytorium Unii. Wykaz ten przyczyni się do zapewnienia jasności na potrzeby podmiotów profesjonalnych, właściwych organów i wszystkich pozostałych użytkowników tych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów.

(34)

Aby uniknąć zakłóceń w handlu wynikających ze zmian w wymogach dotyczących RAN, należy przyznać krótki okres przejściowy w odniesieniu do nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, które zostały już wyprodukowane w Unii, wprowadzone do Unii lub przemieszczone w Unii zgodnie z wymogami dotyczącymi obecności RAN mającymi zastosowanie przed dniem 14 grudnia 2019 r., czyli datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia. Nasiona i inne rośliny przeznaczone do sadzenia mogą być w dalszym ciągu wprowadzane do Unii lub przemieszczane na jej terytorium zgodnie z tymi wymogami przez określony czas. Stosowne byłoby również wprowadzenie wymogu, aby paszporty roślin poświadczały jedynie zgodność tych nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia z odpowiednimi wymogami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej oraz środkami przyjętymi na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/2031. Takie podejście byłoby konieczne z uwagi na duże ilości nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, które są produkowane lub zostały wyprodukowane przed dniem 14 grudnia 2019 r. na podstawie przepisów dyrektyw w sprawie wprowadzania do obrotu nasion i innego materiału rozmnożeniowego, mających zastosowanie przed tą datą, oraz w przypadku gdy paszporty roślin nie były wymagane odniesieniu do obecności RAN. Te rośliny przeznaczone do sadzenia są już kwalifikowane i wymóg ich kolejnej kwalifikacji na podstawie nowych przepisów byłby nieproporcjonalny. W związku z tym konieczny byłby roczny okres przejściowy w celu zapewnienia sprawnego zbytu tych roślin do sadzenia oraz ułatwienia właściwym organom i podmiotom profesjonalnym dostosowania się do nowych przepisów.

(35)

Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aby dać właściwym organom i podmiotom profesjonalnym możliwie najdłuższy czas na przygotowanie się do jego zastosowania.

(36)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od tego samego dnia co rozporządzenie (UE) 2016/2031, czyli od dnia 14 grudnia 2019 r.

(37)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie wdraża rozporządzenie (UE) 2016/2031 w odniesieniu do wykazów agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej i regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii oraz środków dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych agrofagów do dopuszczalnego poziomu.

Artykuł 2

Definicje

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje określone w załączniku I.

2.   Dodatkowo zastosowanie mają następujące definicje:

a)

„praktycznie wolne od agrofagów” oznacza stopień występowania agrofagów, innych niż agrofagi kwarantannowe dla Unii lub agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej, na roślinach przeznaczonych do sadzenia lub roślinach sadowniczych, który jest na tyle niski, aby zapewniona była zadowalająca jakość i użyteczność tych roślin;

b)

„deklaracja urzędowa” oznacza świadectwo fitosanitarne przewidziane w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, paszport roślin przewidziany w art. 78 tego rozporządzenia, znakowanie drewnianego materiału opakowaniowego, drewna lub innych przedmiotów, o którym mowa w art. 96 tego rozporządzenia, lub poświadczenia urzędowe, o których mowa w art. 99 tego rozporządzenia;

c)

„podejście systemowe” oznacza połączenie różnych środków zarządzania ryzykiem, z których co najmniej dwa działają niezależnie i które, stosowane łącznie, zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed agrofagami kwarantannowymi dla Unii, agrofagami kwarantannowymi dla strefy chronionej i agrofagami podlegającymi środkom przyjętym na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 3

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, których występowania nie stwierdzono na terytorium Unii, znajduje się w części A załącznika II, a wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii, znajduje się w części B załącznika II.

Artykuł 4

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, o którym mowa w art. 32 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia łącznie z kategoriami i progami

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii (RAN) i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia łącznie z kategoriami i progami, o którym mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. Te rośliny przeznaczone do sadzenia nie mogą być wprowadzane do Unii lub przemieszczane w jej obrębie, jeżeli obecność RAN lub objawy wywołane przez RAN na tych roślinach przeznaczonych do sadzenia przekraczają wspomniane progi.

Zakaz wprowadzania i przemieszczania, przewidziany w akapicie pierwszym, ma zastosowanie tylko do kategorii roślin przeznaczonych do sadzenia wymienionych w załączniku IV.

Artykuł 6

Środki zapobiegające obecności RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia

1.   W załączniku V do niniejszego rozporządzenia określono środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN w odniesieniu do wprowadzania do Unii i przemieszczania na jej terytorium określonych roślin przeznaczonych do sadzenia, o których to środkach mowa w art. 37 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

2.   Wykaz ustanowiony w załączniku IV i załącznik V do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez wpływu na środki przyjęte na podstawie dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE, dotyczące:

a)

inspekcji, pobierania próbek i badania przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia lub roślin, z których te rośliny pochodzą;

b)

pochodzenia odnośnych roślin przeznaczonych do sadzenia z obszarów lub stanowisk, które są wolne od przedmiotowych RAN lub są przed nimi fizycznie chronione;

c)

poddawania zabiegom przedmiotowych roślin przeznaczonych do sadzenia lub roślin, z których te rośliny pochodzą;

d)

produkcji roślin przeznaczonych do sadzenia.

3.   Ponadto wykaz ustanowiony w załączniku IV i załącznik V do niniejszego rozporządzenia pozostaje bez wpływu na – przyjęte na podstawie dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE i 2008/90/WE – wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia, takie jak:

a)

wyjątki dotyczące dostarczania roślin przeznaczonych do sadzenia do organów ds. badań i kontroli urzędowych;

b)

wyjątki dotyczące dostarczania uprawianych roślin przeznaczonych do sadzenia do usługodawców zajmujących się przetwarzaniem lub pakowaniem, pod warunkiem że usługodawca nie nabywa prawa do dostarczanych roślin, a tożsamość roślin jest potwierdzona;

c)

wyjątki dotyczące dostarczania roślin przeznaczonych do sadzenia, pod pewnymi warunkami, do usługodawców zajmujących się produkcją niektórych surowców rolnych przeznaczonych do celów przemysłowych, lub rozmnażaniem materiału siewnego do tego celu;

d)

wyjątki dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów naukowych, selekcji, innych badań lub testów;

e)

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu, dotyczące roślin przeznaczonych do sadzenia niekwalifikowanych ostatecznie;

f)

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu ustanowione w przepisach decyzji wykonawczej (UE) 2017/478;

g)

wyjątki od wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu roślin przeznaczonych do sadzenia, które są przeznaczone na wywóz do państw trzecich.

Artykuł 7

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Unii jest zakazane, łącznie z państwami trzecimi, grupami państw trzecich lub określonymi obszarami państw trzecich, do których ma zastosowanie zakaz, o którym to wykazie mowa w art. 40 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii oraz odpowiednie szczególne wymogi dotyczące ich wprowadzania na terytorium Unii lub przemieszczania na terytorium Unii

1.   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich wprowadzania na terytorium Unii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z terytorium Unii, łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi ich przemieszczania na terytorium Unii, o którym mowa w art. 41 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 9

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do określonych stref chronionych jest zakazane

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich lub z terytorium Unii, których wprowadzanie do określonych stref chronionych jest zakazane, o którym to wykazie mowa w art. 53 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które mają być wprowadzone do stref chronionych lub przemieszczane w ich obrębie, łącznie z odpowiednimi specjalnymi wymogami dotyczącymi stref chronionych

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, odpowiednich stref chronionych łącznie z odpowiednimi wymogami szczególnymi dotyczącymi stref chronionych, o którym to wykazie mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku X do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 11

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odnośnych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki, w przypadku których wymagane są świadectwa fitosanitarne

1.   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz odpowiednich państw trzecich pochodzenia lub wysyłki, w przypadku których do wprowadzania na terytorium Unii wymagane jest świadectwo fitosanitarne, o którym to wykazie mowa w art. 72 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w części A załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

2.   Wykaz roślin objętych wyłączeniem z obowiązku stosowania świadectwa fitosanitarnego, przewidzianym w art. 73 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w części C załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

3.   Wszystkie rośliny, inne niż rośliny, o których mowa w ust. 1 i 2, są wprowadzane do Unii wyłącznie wówczas, gdy towarzyszy im świadectwo fitosanitarne zgodne z art. 73 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2016/2031. Dostępne kody CN tych roślin są wymienione w części B załącznika XI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 12

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzenia do strefy chronionej z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki wymagane jest świadectwo fitosanitarne

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzenia do określonych stref chronionych z niektórych państw trzecich pochodzenia lub wysyłki wymaganie jest świadectwo fitosanitarne, o którym to wykazie mowa w art. 74 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 13

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których przemieszczania na terytorium Unii wymagany jest paszport roślin

1.   Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których przemieszczania na terytorium Unii wymagany jest paszport roślin, o którym to wykazie mowa w art. 79 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XIII do niniejszego rozporządzenia.

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 nie wymaga się paszportu roślin w odniesieniu do przemieszczania na terytorium Unii nasion, które spełniają oba poniższe warunki:

a)

są objęte wyjątkami, o których mowa w art. 6 ust. 3; oraz

b)

nie podlegają wymogom szczególnym określonym w załączniku VIII lub załączniku X.

Artykuł 14

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzania do określonych stref chronionych i przemieszczania w ich obrębie wymagany jest paszport roślin z oznaczeniem „PZ”

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, do których wprowadzania do określonych stref chronionych lub przemieszczania w ich obrębie wymagany jest paszport roślin, o którym to wykazie mowa w art. 80 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031, znajduje się w załączniku XIV do niniejszego rozporządzenia.

Paszporty roślin, o których mowa akapicie pierwszym, mają oznaczenie „PZ”.

Artykuł 15

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 690/2008

Rozporządzenie (WE) nr 690/2008 traci moc.

Artykuł 16

Zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2019

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/2019 wprowadza się następujące zmiany:

1)

uchyla się art. 2;

2)

uchyla się załącznik II.

Artykuł 17

Środki przejściowe

Nasiona i inne rośliny przeznaczone do sadzenia wprowadzone na terytorium Unii, przemieszczane na terytorium Unii lub wyprodukowane przed dniem 14 grudnia 2019 r. na podstawie mających zastosowanie wymogów dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 98/56/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE, 2002/57/WE, 2008/72/WE, 2008/90/WE w odniesieniu do obecności RAN przed tą datą, mogą być wprowadzane na terytorium Unii lub przemieszczane na jej terytorium do dnia 14 grudnia 2020 r., jeżeli spełniają te wymogi. Od dnia14 grudnia 2020 r. art. 5 i 6 mają zastosowanie do wszystkich roślin przeznaczonych do sadzenia objętych niniejszym rozporządzeniem.

Paszporty roślin wymagane na podstawie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do przemieszczania nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia na terytorium Unii, które korzystają z okresu przejściowego ustanowionego w ust. 1 niniejszego artykułu, są wymagane do dnia 14 grudnia 2020 r. wyłącznie do potwierdzenia ich zgodności z przepisami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych dla Unii, agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej lub ze środkami przyjętymi na podstawie art. 30 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

Artykuł 18

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 z dnia 4 lipca 2008 r. uznające chronione strefy narażone na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 1).

(4)  Dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2298).

(5)  Dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309).

(6)  Dyrektywa Rady 68/193/EWG z dnia 9 kwietnia 1968 r. w sprawie wprowadzania do obrotu materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośli (Dz.U. L 93 z 17.4.1968, s. 15).

(7)  Dyrektywa Rady 98/56/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin ozdobnych (Dz.U. L 226 z 13.8.1998, s. 16).

(8)  Dyrektywa Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33).

(9)  Dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 60).

(10)  Dyrektywa Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 74).

(11)  Dyrektywa Rady 2008/72/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona (Dz.U. L 205 z 1.8.2008, s. 28).

(12)  Dyrektywa Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców (Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8).

(13)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/478 z dnia 16 marca 2017 r. zwalniająca niektóre państwa członkowskie z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE, 2002/54/WE, 2002/55/WE i 2002/57/WE w sprawie, odpowiednio, obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym roślin zbożowych, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym, materiałem siewnym buraka, materiałem siewnym warzyw oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych oraz uchylająca decyzję Komisji 2010/680/UE (Dz.U. L 73 z 18.3.2017, s. 29).


ZAŁĄCZNIK I

Definicje, o których mowa w art. 2 ust. 1

Do celów niniejszego rozporządzenia terminy wymienione w części A, jeżeli są stosowane w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, występują w rozumieniu odpowiednich dyrektyw wymienionych w drugiej kolumnie części B.

CZĘŚĆ A

Wykaz terminów

wstępny elitarny materiał siewny;

elitarny materiał siewny;

kwalifikowany materiał siewny;

standardowy materiał siewny;

winorośl;

wstępny materiał rozmnożeniowy;

podstawowy materiał rozmnożeniowy;

materiał przedelitarny;

materiał podstawowy;

zatwierdzony materiał rozmnożeniowy;

standardowy materiał rozmnożeniowy;

materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych;

leśny materiał rozmnożeniowy;

materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy roślin warzywnych;

materiał rozmnożeniowy roślin sadowniczych i rośliny sadownicze przeznaczone do produkcji owoców;

roślina kandydacka na przedelitarną roślinę mateczną;

przedelitarna roślina mateczna;

elitarna roślina mateczna;

kwalifikowana roślina mateczna;

materiał Conformitas Agraria Communitatis (CAC);

materiał siewny roślin pastewnych;

materiał siewny roślin zbożowych;

materiał siewny warzyw;

sadzeniaki ziemniaka;

materiał siewny roślin oleistych i włóknistych.

CZĘŚĆ B

Wykaz dyrektyw i załączników

1.

ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA

2.

DYREKTYWY

ZAŁĄCZNIK IV, część A

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnych)

ZAŁĄCZNIK V, część A

(środki dotyczące materiału siewnego roślin pastewnych)

Dyrektywa 66/401/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część B

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowych)

ZAŁĄCZNIK V, część B

(środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych)

Dyrektywa 66/402/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część C

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośli)

Dyrektywa 68/193/EWG

ZAŁĄCZNIK IV, część D

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych)

ZAŁĄCZNIK V, część C

(Środki dotyczące roślin ozdobnych)

Dyrektywa 98/56/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część E

(RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona)

ZAŁĄCZNIK V, część D

(Środki dotyczące leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona)

Dyrektywa 1999/105/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część F

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzyw)

ZAŁĄCZNIK V, część E

(Środki dotyczące materiału siewnego warzyw)

Dyrektywa 2002/55/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część G

(RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka)

ZAŁĄCZNIK V, część F

(Środki dotyczące sadzeniaków ziemniaka)

Dyrektywa 2002/56/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część H

(RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych)

ZAŁĄCZNIK V, część G

(Środki dotyczące materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych)

Dyrektywa 2002/57/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część I

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw

ZAŁĄCZNIK V, część H

(Środki dotyczące materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw)

Dyrektywa 2008/72/WE

ZAŁĄCZNIK IV, część J

(RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców)

Dyrektywa 2008/90/WE

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 4

Materiał siewny roślin zbożowych

Dyrektywa 66/402/EWG

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 5

Materiał siewny warzyw

Dyrektywa 2002/55/WE

ZAŁĄCZNIK XIII, pkt 6

Materiał siewny roślin oleistych i włóknistych

Dyrektywa 2002/57/WE


ZAŁĄCZNIK II

Wykaz agrofagów kwarantannowych dla Unii i ich odpowiednich kodów

SPIS TREŚCI

Część A: Agrofagi, których występowania nie stwierdzono na terytorium Unii

A.

Bakterie

B.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

C.

Owady i roztocza

D.

Nicienie

E.

Rośliny pasożytnicze

F.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

Część B: Agrofagi, których występowanie stwierdzono na terytorium Unii

A.

Bakterie

B.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

C.

Owady i roztocza

D.

Mięczaki

E.

Nicienie

F.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

CZĘŚĆ A

AGROFAGI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE STWIERDZONO NA TERYTORIUM UNII

 

Agrofagi kwarantannowe i kody przypisane im przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO)

A. Bakterie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], z wyjątkiem Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] i Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], z wyjątkiem:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izolaty spoza UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Owady i roztocza

1.

Acleris spp. (pozaeuropejskie) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) znany jako wektor wirusów [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (pozaeuropejskie) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (pozaeuropejskie) [1CICDF] znane jako wektory Xylella fastidiosa, takie jak:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR].

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, gatunki pozaeuropejskie [1MARGG], takie jak:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populacje pozaeuropejskie) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (pozaeuropejskie) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (pozaeuropejskie) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (pozaeuropejskie) [1TEPHF], takie jak:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nicienie

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], z wyjątkiem:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] i Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (populacje pozaeuropejskie) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Rośliny pasożytnicze

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], z wyjątkiem:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl i Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka [BCTV00]

2.

Utajony wirus maliny zachodniej [TSVBL0]

3.

Wiroid cadang cadang palmy kokosowej [CCCVD0]

4.

Wirus nekrozy łodygi chryzantemy [CSNV00]

5.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty spoza UE) [CTV000]

6.

Wirusy trądu cytrusowych [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0];

(b)

CiLV-C2 [CILVC2];

(c)

HGSV-2 [HGSV20];

(d)

szczep OFV patogenetyczny dla cytrusowych [OFV00] (szczep patogenetyczny dla cytrusowych);

(e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Fitoplazmy letalnego żółknięcia palmy [PHYP56]

8.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy ziemniaka, takie jak:

(a)

Andyjski utajony wirus ziemniaka [APLV00];

(b)

Andyjski wirus pstrości ziemniaka [APMOV0];

(c)

Wirus B ziemniary – szczep patogenetyczny dla szczawika bulwiastego [AVBO00];

(d)

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka [PBRSV0];

(e)

Wirusa T ziemniaka [PVT000];

(f)

Pozaeuropejskie izolaty wirusów A, M, S, V, X i Y ziemniaka (w tym Yo, Yn i Yc) oraz wirus liściozwoju ziemniaka [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (w tym Yo, PVYN00, PVYC00)] i [PLRV00].

9.

Wirus karłowatości cytryny Satsuma [SDV000]

10.

Wirus pierścieniowej plamistości tytoniu [TRSV00]

11.

Wirus pierścieniowej plamistości pomidora [TORSV0]

12.

Wirusy, wiroidy i fitoplazmy występujące na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L., takie jak:

(a)

Wirus pstrości liści borówki wysokiej [BLMOV0];

(b)

Wirus szorstkości liści czereśni [CRLV00];

(c)

Wirus mozaiki brzoskwini [PCMV00];

(d)

Wirus mozaikowatej rozetowatości brzoskwini [PRMV00];

(e)

Amerykański wirus wstęgowej mozaiki śliwy [APLPV0];

(f)

Wirus kędzierzawki maliny [RLCV00];

(g)

Fitoplazma miotlastości truskawki [SYWB00];

(h)

Pozaeuropejskie wirusy, wiroidy i fitoplazmy występujące na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. i Vitis L.

13.

Wirusy z rodzaju Begomovirus, z wyjątkiem:

wirusa mozaiki abutilonu [ABMV00], wirusa kędzierzawki liści batata [SPLCV0], wirusa kędzierzawki liści pomidora z New Delhi [TOLCND], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0], sardyńskiego wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCSV], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora z Malagi [TYLCMA], wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora z Axarquia [TYLCAX]

14.

Wirus łagodnej pstrości wspięgi chińskiej [CPMMV0]

15.

Wirus zakaźnej żółtaczki sałaty [LIYV00]

16.

Wirus żółknięcia melona [MYAV00]

17.

Wirus żółknięcia nerwów dyni [SQVYVX]

18.

Wirus chlorotycznej karłowatości batata [SPCSV0]

19.

Wirus łagodnej pstrości batata [SPMMV0]

20.

Wirus chocolate pomidora [TOCHV0]

21.

Wirus marchitez pomidora [TOANV0]

22.

Wirus łagodnej pstrości pomidora [TOMMOV]

23.

Fitoplazma miotlastości limonki [PHYPAF]

CZĘŚĆ B

AGROFAGI, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE STWIERDZONO NA TERYTORIUM UNII

 

Agrofagi kwarantannowe i kody przypisane im przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin (EPPO)

A. Bakterie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Owady i roztocza

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Mięczaki

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nicienie

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Fitoplazma żółtaczki winorośli typu Flavescence dorée [PHYP64]

2.

Wirus kędzierzawki liści pomidora z New Delhi [TOLCND]


ZAŁĄCZNIK III

Wykaz stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej wraz z ich odpowiednimi kodami

Strefy chronione, wymienione w trzeciej kolumnie poniższej tabeli, obejmują odpowiednio jedno z następujących:

a)

całe terytorium państwa członkowskiego wymienionego w wykazie;

b)

terytorium wymienionego w wykazie państwa członkowskiego z wyjątkami określonymi w nawiasach;

c)

tylko określona w nawiasach część terytorium państwa członkowskiego.

Agrofagi kwarantannowe dla strefy chronionej

Kod EPPO

Strefy chronione

a)   Bakterie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Estonia;

b)

Hiszpania (z wyjątkiem wspólnot autonomicznych Andaluzji, Aragonii, Kastylii-La Mancha, Kastylii i León, Estremadury, wspólnoty autonomicznej Madrytu, Murcji, Nawarry i La Rioja, prowincji Guipuzcoa (Kraj Basków), okręgów (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell w prowincji Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); oraz gmin Alborache i Turís w prowincji Walencja oraz okręgów (comarcas) L’Alt Vinalopó i El Vinalopó Mitjà w prowincji Alicante (Comunidad Valenciana));

c)

Francja (Korsyka);

d)

Włochy (Abruzja, Basilicata, Kalabria, Kampania, Lacjum, Liguria, Marche, Molise, Piemont (z wyjątkiem gmin Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca i Villafalleto w prowincji Cuneo), Sardynia, Sycylia (z wyjątkiem gmin Cesarò (prowincja Mesyna), Maniace, Bronte, Adrano (prowincja Katania) oraz Centuripe, Regalbuto i Troina (prowincja Enna)), Toskania, Umbria, Valle d’Aosta);

e)

Łotwa;

f)

Finlandia;

g)

Zjednoczone Królestwo (Wyspa Man; Wyspy Normandzkie);

h)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia (z wyjątkiem miasta Galway);

i)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Włochy (Apulia, Lombardia (z wyjątkiem prowincji Mediolan, Mantua, Sondrio i Varese oraz gmin Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese i Varedo w prowincji Monza i Brianza), Wenecja Euganejska (z wyjątkiem prowincji Rovigo i Wenecja, gmin Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano i Vescovana w prowincji Padwa oraz obszaru położonego na południe od autostrady A4 w prowincji Werona));

j)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Litwa (z wyjątkiem gmin Babtai i Kėdainiai (okręg kowieński));

k)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Słowenia (z wyjątkiem regionów: Gorenjska, Koroška, Maribor i Notranjska oraz gmin Lendava i Renče-Vogrsko (na południe od autostrady H4) oraz Velika Polana oraz wsi Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec i Znojile pri Krki w gminie Ivančna Gorica);

l)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Słowacja (z wyjątkiem powiatu Dunajská Streda, Hronovce i Hronské Kľačany (powiat Levice), Dvory nad Žitavou (powiat Nové Zámky), Málinec (powiat Poltár), Hrhov (powiat Rožňava), Veľké Ripňany (powiat Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše i Zatín (powiat Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo

b)   Grzyby i organizmy grzybopodobne

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecja

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)

Republika Czeska;

b)

Irlandia;

c)

Szwecja;

d)

Zjednoczone Królestwo.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

a)

Irlandia;

b)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlandia

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolaty z UE)

PHYTRA

do dnia 30 kwietnia 2023 r.: Francja (z wyjątkiem departamentu Finistère (Bretania))

c)   Owady i roztocza

1.

Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie)

BEMITA

a)

Irlandia;

b)

Szwecja;

c)

Zjednoczone Królestwo.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irlandia;

b)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irlandia;

b)

Grecja;

c)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irlandia;

b)

Zjednoczone Królestwo.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irlandia;

b)

Grecja;

c)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Grecja;

b)

Portugalia (Azory).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irlandia;

b)

Grecja;

c)

Zjednoczone Królestwo.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irlandia;

b)

Grecja;

c)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irlandia;

b)

Grecja;

c)

Zjednoczone Królestwo.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Irlandia;

b)

Cypr;

c)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i Wyspa Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irlandia;

b)

Zjednoczone Królestwo.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irlandia;

b)

Hiszpania (Ibiza i Minorka);

c)

Cypr;

d)

Malta;

e)

Portugalia (Azory i Madera);

f)

Finlandia (okręgi Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)

Szwecja (regiony Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar i Skåne);

h)

Zjednoczone Królestwo.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irlandia;

b)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia;

b)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Irlandia;

b)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irlandia;

b)

Malta;

c)

Zjednoczone Królestwo.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irlandia;

b)

Portugalia (Azory);

c)

Zjednoczone Królestwo.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Hiszpania (Grenada i Malaga);

b)

Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Zjednoczone Królestwo

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irlandia;

b)

do dnia 30 kwietnia 2020 r.: Zjednoczone Królestwo (z wyjątkiem obszarów podlegających władzom lokalnym: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham i Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cypr

d)   Wirusy, wiroidy i fitoplazmy

1.

Wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka

BNYVV0

a)

Irlandia;

b)

Francja (Bretania);

c)

Portugalia (Azory);

d)

Finlandia;

e)

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Zjednoczone Królestwo

3.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE)

CTV000

Malta


ZAŁĄCZNIK IV

Wykaz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii („RAN”) i określonych roślin przeznaczonych do sadzenia, wraz z kategoriami i progami, o których mowa w art. 5

SPIS TREŚCI

Część A:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnych

Część B:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowych

Część C:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośli

Część D:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Część E:

RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona

Część F:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzyw

Część G:

RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka

Część H:

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Część I:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego warzyw, innego niż nasiona

Część J:

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców

Część K:

RAN w odniesieniu do nasion Solanum tuberosum

Część L:

RAN w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasiona

CZĘŚĆ A

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnych

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ B

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin zbożowych

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Grzyby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

CZĘŚĆ C

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego winorośli

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Nieszczepiony Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., inny niż nieszczepiony Vitis vinifera L.

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona (rodzaj lub gatunek)

Próg dla wstępnego materiału rozmnożeniowego, podstawowego materiału rozmnożeniowego, zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Próg dla standardowego materiału rozmnożeniowego

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus wachlarzowatości liści winorośli [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus plamistości liści winorośli [GFKV00]

Podkładki korzeniowe Vitis spp. oraz ich mieszańce z wyjątkiem Vitis vinifera L.

0 % dla wstępnego materiału rozmnożeniowego

Nie dotyczy podstawowego i zatwierdzonego materiału rozmnożeniowego

Nie dotyczy

Wirus liściozwoju winorośli 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Wirus liściozwoju winorośli 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

CZĘŚĆ D

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Nasiona

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Chrysanthemum L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Palmae, w odniesieniu do następujących rodzajów i gatunków: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Lavandula L.

0 %

Wiroid karłowatości chryzantemy [CSVD00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L.

0 %

Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich mieszańce

0 %

Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka [INSV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., inne gatunki Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., nowogwinejskie mieszańce Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

CZĘŚĆ E

RAN w odniesieniu do leśnego materiału rozmnożeniowego, innego niż nasiona

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla przedmiotowego leśnego materiału rozmnożeniowego

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

CZĘŚĆ F

RAN w odniesieniu do materiału siewnego warzyw

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału siewnego roślin warzywnych

Wirus mozaiki pepino [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

CZĘŚĆ G

RAN w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia wstępnych sadzeniaków elitarnych

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia sadzeniaków elitarnych

Próg dla bezpośredniego rozmnożenia sadzeniaków kwalifikowanych

PBTC

PB

Objawy infekcji wirusowej

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia wstępnych sadzeniaków elitarnych

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia sadzeniaków elitarnych

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia sadzeniaków kwalifikowanych

PBTC

PB

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Praktycznie wolny

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoktonioza wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

5,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

5,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

Parch prószysty wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

3,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

3,0 %

bulw o powierzchni porażenia przekraczającej 10 %

Objawy mozaiki wywołane wirusami

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ H

RAN w odniesieniu do materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla elitarnego materiału siewnego

Progi dla kwalifikowanego materiału siewnego

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – siemię lniane

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

15 % w przypadku porażeń kompleksem Phomopsis

Fusarium (anamorfa) Link [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

porażone Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfa) Link innymi niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 10 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

Nie więcej niż 5 sklerocjów lub ich fragmentów wykrytych w badaniu laboratoryjnym reprezentatywnej próbki każdej partii materiału siewnego, o wielkości określonej w kolumnie 4 załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

CZĘŚĆ I

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych innego niż nasiona

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Fusarium Link (anamorfa) [1FUSAG] inne niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych

Wirus żółtej pasiastości pora [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Wirus żółtej karłowatości cebuli [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Wirus brązowej plamistości pomidora [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

CZĘŚĆ J

RAN w odniesieniu do materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i do roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorf Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych i roślin sadowniczych

Wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Wiroid marszczenia owoców jabłek [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Czynnik spłaszczenia konarów jabłoni [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Wirus mozaiki jabłoni [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Czynnik gwiaździstego spękania jabłek [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Czynnik gumowatości drewna jabłoni [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. i Pyrus L.

0 %

Wiroid bliznowatości skórki jabłek [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Wirus żłobkowatości pnia jabłoni [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus jamkowatości pnia jabłoni [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Utajony wirus moreli [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Wirus mozaiki gęsiówki [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Czynnik mozaiki aukuba i czynnik żółtaczki porzeczki czarnej łącznie

Ribes L.

0 %

Wirus nekrozy jeżyny [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Wirus rewersji porzeczki czarnej [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Wirus mozaiki borówki wysokiej [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus czerwonej pierścieniowej plamistości borówki wysokiej [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Wirus oparzeliny borówki wysokiej [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus szoku borówki wysokiej [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Wirus nitkowatości borówki wysokiej [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Wirus zielonej pierścieniowej pstrości czereśni [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus liściozwoju czereśni [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus cętkowanej plamistości liści czereśni [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Wirus nekrotycznej rdzawej plamistości czereśni [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Czynnik mozaiki kasztanowca

Castanea sativa Mill.

0 %

Czynnik cristacortis cytrusowych [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Czynnik impietratura cytrusowych [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus plamistości liści cytrusowych [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus psorozy cytrusowych [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus tristeza cytrusowych [CTV000] (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

0 %

Wirus różnobarwności cytrusowych [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma pozornego kwitnienia żurawiny [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Wirus mozaiki ogórka [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Czynnik mozaiki figowca [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Zaburzenia owoców: drobnienie owoców [APCF00], zielone marszczenie [APGC00], nierówność owoców Ben Davis, szorstkość skórki [APRSK0], gwiaździste spękania, rdzawe pierścienie [APLP00], rdzawe brodawki

Malus Mill.

0 %

Wirus otaśmienia nerwów agrestu [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Wiroid karłowatości chmielu [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Wirus 1 i 2 drobnienia czereśni ([LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Utajony wirus pierścieniowej plamistości mirabelki [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Wirus żółknięcia liści oliwki [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Wirus żółknięcia nerwów oliwki [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Wirus żółtej pstrości i zamierania oliwki [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Utajony wiroid mozaiki brzoskwini [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Czynnik nekrozy kory gruszy[PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Czynnik spękania kory gruszy[PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wiroid pęcherzowatych zrakowaceń gruszy [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Czynnik szorstkości kory gruszy[PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus ospowatości śliwy [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

W przypadku mieszańców rodzaju Prunus, gdy materiał jest szczepiony na podkładkach – inne gatunki Prunus L. podatne na wirusa ospowatości śliwy.

0 %

Wirus karłowatości śliwy [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Czynnik żółtej plamistości pigwy[ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Wirus krzaczastej karłowatości maliny [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Wirus pstrości liści maliny [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Wirus pierścieniowej plamistości maliny [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Wirus chlorozy nerwów liści maliny [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Wirus żółtej plamistości liści maliny [RYS000]

Rubus L.

0 %

Wirus żółtaczki nerwów liści maliny [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Wirus marszczycy truskawki [SCRV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawki [SMYEV0]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Wirus pstrości truskawki [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Fitoplazma wybujałości liści truskawki [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Wirus otaśmienia nerwów truskawki [SVBV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L.

0 %

Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora [TBRV00]

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

CZĘŚĆ K

RAN w odniesieniu do nasion Solanum tuberosum L.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Próg dla nasion

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

CZĘŚĆ L

RAN w odniesieniu do roślin przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasiona

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin przeznaczonych do sadzenia

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ZAŁĄCZNIK V

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na określonych roślinach przeznaczonych do sadzenia

SPIS TREŚCI

Część A:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin pastewnych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin pastewnych

3.

Dodatkowe środki w przypadku niektórych gatunków roślin

Część B:

Środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin zbożowych

3.

Dodatkowe środki w przypadku nasion Oryza sativa L.

Część C:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin ozdobnych i roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

Część D:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na leśnym materiale rozmnożeniowym, innym niż nasiona

1.

Inspekcje wzrokowe

2.

Środki w przypadku poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii

Część E:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym warzyw

Część F:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na sadzeniakach ziemniaka

Część G:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin oleistych i włóknistych

1.

Inspekcja upraw

2.

Pobieranie próbek i badanie materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

3.

Dodatkowe środki w przypadku materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Część H:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona

Część I:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na nasionach Solanum tuberosum

Część J:

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na roślinach przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus, innych niż nasiona

CZĘŚĆ A

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin pastewnych

1.   Inspekcja upraw

1)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje polowe upraw, z których produkowany jest materiał siewny roślin pastewnych, pod kątem występowania RAN na tych uprawach w celu zapewnienia, aby obecność RAN nie przekraczała progów określonych w tabeli:

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innych niż podmioty profesjonalne, do wykonywania inspekcji polowych upraw w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2)

Takie inspekcje polowe przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji. Inspekcję polową upraw przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3)

Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane inspekcji zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.   Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin pastewnych

(1)

Właściwy organ:

a)

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin pastewnych;

b)

udziela upoważnienia do pobierania próby materiału siewnego w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem;

c)

porównuje wyniki prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii przez osoby upoważnione na podstawie lit. b) do pobierania prób pod urzędowym nadzorem;

d)

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt 2).

(2)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin pastewnych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do urzędowej kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

(3)

W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji, próbki należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 66/401/EWG.

3.   Dodatkowe środki w przypadku niektórych gatunków roślin

Właściwe organy lub podmioty profesjonalne pod urzędowym nadzorem właściwych organów przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe lub podejmują wszelkie inne działania w odniesieniu do określonych gatunków roślin:

(1)

wstępnego elitarnego, elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego gatunku Medicago sativa L. w celu zapobieżenia występowaniuClavibacter michiganensis ssp. insidiosus oraz w celu ustalenia, czy:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; lub

b)

rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie był uprawiany gatunek Medicago sativa L. i podczas inspekcji polowej w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus lub w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na żadnej sąsiadującej z nim uprawie gatunku Medicago sativa L.; lub

c)

uprawa należy do odmiany uznanej za wysoce odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, a zawartość składników obojętnych nie przekracza 0,1 % masy;

(2)

wstępnego elitarnego, elitarnego i kwalifikowanego materiału siewnego gatunku Medicago sativa L. w celu zapobieżenia występowaniu Ditylenchus dipsaci oraz w celu ustalenia, czy:

a)

w punkcie produkcji w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Ditylenchus dipsaci, a w ciągu dwóch poprzednich lat w punkcie produkcji nie uprawiano żadnych z głównych roślin żywicielskich i zastosowano odpowiednie środki higieny, aby zapobiec porażeniu miejsca produkcji; lub

b)

w punkcie produkcji w czasie prowadzenia poprzedniej uprawy nie zaobserwowano objawów Ditylenchus dipsaci, a badanie laboratoryjne reprezentatywnej próbki nie wykazało obecności Ditylenchus dipsaci; lub

c)

nasiona poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ B

Środki dotyczące materiału siewnego roślin zbożowych

1.   Inspekcja upraw

1)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje upraw nasiennych, na których produkowany jest materiał siewny roślin zbożowych, w celu zapewnienia, aby obecność RAN nie przekraczała progów określonych w tabeli:

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nie więcej niż 2 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Nie więcej niż 2 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Kwalifikowany materiał siewny pierwszego pokolenia (C1):

Nie więcej niż 4 rośliny wykazujące objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowane podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Kwalifikowany materiał siewny drugiego pokolenia (C2):

Nie więcej niż 8 roślin wykazujących objawy zakażenia na 200 m2 zaobserwowanych podczas inspekcji polowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie na reprezentatywnej próbce roślin w każdej uprawie.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innych niż podmioty profesjonalne, do wykonywania inspekcji polowych w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2)

Takie inspekcje polowe przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji.

Inspekcję przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3)

Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane inspekcji zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.   Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin zbożowych

1)

Właściwy organ:

(a)

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin zbożowych;

(b)

udziela upoważnienia do pobierania próbek materiału siewnego w jego imieniu i pod urzędowym nadzorem;

(c)

porównuje prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii, przez osoby upoważnione na podstawie lit. b) pod urzędowym nadzorem;

(d)

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt 2).

2)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin zbożowych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do urzędowej kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

3)

W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji, próby należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 66/402/EWG.

3.   Dodatkowe środki w przypadku nasion Oryza sativa L.

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe lub podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia, aby materiał siewny gatunku Oryza sativa L. spełniał jeden z następujących wymogów:

a)

pochodzi z obszaru, o którym wiadomo, że jest wolny od Aphelenchoides besseyi;

b)

został urzędowo zbadany przez właściwe organy z zastosowaniem odpowiednich metod nematologicznych na reprezentatywnej próbce z każdej partii i został uznany za wolny od Aphelenchoides besseyi;

c)

został poddany działaniu gorącej wody lub innemu stosownemu zabiegowi przeciw Aphelenchoides besseyi.

CZĘŚĆ C

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym roślin ozdobnych i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, przeznaczonych do celów ozdobnych

W odniesieniu do odpowiednich RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia podejmowane są następujące działania:

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

rośliny były uprawiane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

lub

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który został poddany inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy tego agrofaga oraz wszelkie rośliny żywicielskie w sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

lub

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

c)

nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Spiroplasma citri Saglio

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

Rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga i uznane za wolne od Spiroplasma citri Saglio oraz

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Spiroplasma citri Saglio lub

b)

w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym punkt produkcji został uznany za wolny od Spiroplasma citri Saglio na podstawie inspekcji wzrokowej roślin przeprowadzonej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym; lub

c)

nie więcej niż 2 % roślin wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a wszystkie zakażone rośliny zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

a)

rośliny były uprawiane na obszarze, o którym wiadomo, że jest wolny od Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie, a także rośliny z nimi sąsiadujące, zostały natychmiast usunięte i zniszczone, chyba że zostały zbadane na podstawie reprezentatywnej próbki roślin wykazujących objawy i badania te wykazały, że objawy nie są wywołane przez Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

c)

nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego sezonu wegetacyjnego, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w punkcie produkcji i w bezpośrednim sąsiedztwie, a także sąsiadujące z nimi rośliny, zostały natychmiast usunięte i zniszczone, chyba że zostały zbadane na podstawie reprezentatywnej próbki roślin wykazujących objawy i badania te wykazały, że objawy nie są wywołane przez Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; lub

d)

w przypadku gatunków zimozielonych, przed przemieszczeniem rośliny zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

W przypadku nasion:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

W przypadku nasion:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

W przypadku nasion:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

W przypadku nasion:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod (niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi) i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

W przypadku roślin innych niż nasiona:

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w pkt 1) niniejszej pozycji;

oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Środki

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

b)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

lub

c)

rośliny wykazujące objawy Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr zostały usunięte, a pozostałe rośliny były poddawane cotygodniowym inspekcjom i w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów przez co najmniej trzy tygodnie przed przemieszczeniem.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

rośliny pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet i Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

lub

b)

w punkcie produkcji i w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów plamistości igieł wywołanej przez Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet lub Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

lub

c)

przeprowadzono odpowiednie zabiegi przeciw plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet lub Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, a przed przemieszczeniem rośliny zostały poddane inspekcji i uznane za wolne od objawów plamistości igieł.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Nasiona Helianthus annuus L.

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

lub

b)

w punkcie produkcji materiału siewnego nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni na podstawie co najmniej dwóch inspekcji przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

lub

c)

(i)

punkt produkcji materiału siewnego został poddany co najmniej dwóm inspekcjom w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

oraz

(ii)

podczas tych inspekcji nie więcej niż 5 % roślin wykazywało objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji;

oraz

(iii)

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni u żadnej z roślin;

lub

d)

(i)

punkt produkcji materiału siewnego został poddany co najmniej dwóm inspekcjom w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego;

oraz

(ii)

wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji;

oraz

(iii)

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni u żadnej z roślin, a reprezentatywna próbka z każdej partii została zbadana i uznana za wolną od Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

lub

e)

nasiona zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, którego skuteczność w zwalczaniu wszystkich znanych szczepów Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni została udowodniona.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

lub

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, które w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley na podstawie co najmniej dwóch inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie w ciągu tego sezonu wegetacyjnego, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

c)

nie więcej niż 2 % roślin w danej partii wykazywało objawy zakażenia podczas co najmniej dwóch inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie inne rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

rośliny pochodzą z roślin matecznych, które były poddawane inspekcji co najmniej raz w miesiącu w ciągu ostatnich trzech miesięcy i w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia;

lub

b)

rośliny mateczne wykazujące objawy zakażenia zostały usunięte i zniszczone wraz z roślinami znajdującymi się w promieniu 1 m, a rośliny, które poddano inspekcji przed przemieszczeniem i uznano za wolne od objawów, poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu.

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Aculops fuchsiae Keifer

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Fuchsia L.

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Aculops fuchsiae Keifer;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów zakażenia na roślinach lub roślinach matecznych, z których one pochodzą, na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w poprzednim sezonie wegetacyjnym w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

c)

przed przemieszczeniem zastosowano odpowiedni zabieg chemiczny lub fizyczny, po którym rośliny poddano inspekcji i nie stwierdzono żadnych objawów występowania agrofaga.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Opogona sacchari Bojer;

lub

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, na którym nie zaobserwowano żadnych objawów ani oznak występowania Opogona sacchari Bojer na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzanych co najmniej raz na trzy miesiące w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed przemieszczeniem;

lub

c)

w punkcie produkcji stosowany jest system mający na celu monitorowanie i zwalczanie populacji Opogona sacchari Bojer oraz usuwanie porażonych roślin, a każda partia została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga przed przemieszczeniem i uznana za wolną od objawów Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Palmae, inne niż owoce i nasiona, o średnicy pnia przy podstawie ponad 5 cm, należące do następujących rodzajów i gatunków:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

rośliny były uprawiane przez cały cykl życia na obszarze, który został ustanowiony jako wolny od Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) przez właściwą urzędową instytucję zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych;

b)

przez dwa lata przed przemieszczeniem rośliny były uprawiane w punkcie produkcji leżącym w obrębie Unii, w którym występuje całkowita ochrona fizyczna przed wprowadzeniem organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), lub w punkcie produkcji leżącym w obrębie Unii, na którym stosowano odpowiednie zabiegi zapobiegawcze w odniesieniu do tego agrofaga;

c)

rośliny były poddawane inspekcjom wzrokowym przeprowadzanym co najmniej raz na cztery miesiące w celu potwierdzenia, że materiał ten jest wolny od organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji rośliny lub rośliny przeznaczone do produkcji nasion zostały poddane inspekcji i na przedmiotowej parti nie zaobserwowano żadnych objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; lub

b)

cebulki zostały uznane za wolne od objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga, i zapakowane w celu sprzedaży konsumentowi końcowemu.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji rośliny zostały poddane inspekcji i nie zaobserwowano na przedmiotowej partii żadnych objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev; lub

b)

cebulki zostały uznane za wolne od objawów Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga, i zapakowane w celu sprzedaży konsumentowi końcowemu.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Malus Mill.

a)

rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; oraz

b)

(i)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

lub

(ii)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

(iii)

nie więcej niż 2 % roślin w punkcie produkcji wykazało objawy zakażenia podczas inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie podczas ostatniego sezonu wegetacyjnego, a te rośliny i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Prunus L.

a)

rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

oraz

b)

(i)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

lub

(ii)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone;

lub

(iii)

nie więcej niż 1 % roślin w punkcie produkcji wykazał objawy zakażenia podczas inspekcji przeprowadzonych w odpowiednim momencie podczas ostatniego sezonu wegetacyjnego, a rośliny wykazujące objawy i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Pyrus L.

a)

rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od objawów Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; oraz

b)

(i)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; lub

(ii)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym uznano za wolny od tego agrofaga na podstawie inspekcji wzrokowej, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone; lub

c)

nie więcej niż 2 % roślin w punkcie produkcji wykazywało objawy zakażenia na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednim momencie w ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy zakażenia i wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Lavandula L.

a)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, o którym wiadomo, że jest wolny od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

b)

w ostatnim pełnym cyklu wegetacji podczas inspekcji wzrokowych danej partii nie zaobserwowano żadnych objawów Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

c)

rośliny wykazujące objawy Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. zostały usunięte i zniszczone, a dana partia została zbadana na podstawie reprezentatywnej próbki pozostałych roślin i uznana za wolną od tego agrofaga.

Wiroid karłowatości chryzantemy

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rośliny otrzymano w trzecim pokoleniu z materiału roślinnego, który na podstawie badań uznano za wolny od wiroida karłowatości chryzantemy.

Wiroid łuszczycy kory cytrusowych

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L.

a)

rośliny pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej i uznane za wolne od wiroida łuszczycy kory cytrusowych;

oraz

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym został uznany za wolny od tego agrofaga na podstawie inspekcji wzrokowej roślin przeprowadzonej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie agrofaga.

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty z UE)

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce

a)

rośliny pochodzą od roślin matecznych, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały poddane badaniu i uznane za wolne od wirusa tristeza cytrusowych;

oraz

b)

(i)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa tristeza cytrusowych;

lub

(ii)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji uznanym za wolny od wirusa tristeza cytrusowych w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na podstawie badania reprezentatywnej próbki roślin przeprowadzonego w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

(iii)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji objętym fizyczną ochroną przed wektorami i uznanym za wolny od wirusa tristeza cytrusowych w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym na podstawie wyrywkowego badania roślin przeprowadzonego w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

lub

(iv)

w przypadkach, w których uzyskano dodatni wynik badania na obecność wirusa tristeza cytrusowych w partii, wszystkie rośliny zostały przebadane indywidualnie i wynik dodatni uzyskano w przypadku nie więcej niż 2 % z nich, a rośliny poddane badaniu i uznane za zakażone agrofagiem zostały natychmiast usunięte i zniszczone.

Wirus nekrotycznej plamistości niecierpka

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis, Fotsch, nowogwinejskie mieszańce Impatiens L.

a)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalis Pergande) oraz, po ich wykryciu, zastosowano odpowiednie zabiegi mające na celu skuteczne zwalczenie ich populacji;

oraz

b)

(i)

w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka; lub

(ii)

wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od wirusa nekrotycznej plamistości niecierpka.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capiscum annuum L.

a)

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)

rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wirus ospowatości śliwy

Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. podatne na wirus ospowatości śliwy

a)

rozmnażane wegetatywnie podkładki korzeniowe rodzaju Prunus pochodzące od roślin matecznych, z których w ciągu ostatnich 5 lat pobrano i zbadano próbki oraz uznano je za wolne od wirusa ospowatości śliwy; oraz

b)

(i)

materiał rozmnożeniowy został wyprodukowany na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od wirusa ospowatości śliwy; lub

(ii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa ospowatości śliwy w najbardziej odpowiednim okresie w roku wybranym przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii wirusa ospowatości śliwy, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; lub

(iii)

w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym objawy występowania wirusa ospowatości śliwy zaobserwowano na nie więcej niż 1 % roślin w najbardziej odpowiednim okresie w roku wybranym przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii wirusa ospowatości śliwy, a wszelkie rośliny wykazujące objawy zakażenia w bezpośrednim sąsiedztwie zostały usunięte i natychmiast zniszczone; reprezentatywna próbka pozostałych roślin niewykazujących objawów w partiach, w których stwierdzono obecność roślin wykazujących objawy zakażenia, została zbadana i uznana za wolną od tego agrofaga. Z reprezentatywnej części roślin niewykazujących, na podstawie inspekcji wzrokowej, żadnych objawów wirusa ospowatości śliwy można pobrać próbki i zbadać je na obecność tego agrofaga na podstawie oceny ryzyka zakażenia tych roślin.

Wirus brązowej plamistości pomidora

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea Hybrids, Pelargonium L.

a)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalisThrips tabaci) oraz, po ich wykryciu, zastosowano odpowiednie zabiegi mające w celu skuteczne zwalczenie ich populacji;

oraz

b)

w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa brązowej plamistości pomidora; lub

c)

wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy wirusa brązowej plamistości pomidora w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od wirusa brązowej plamistości pomidora.

CZĘŚĆ D

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na leśnym materiale rozmnożeniowym, innym niż nasiona

1.   Inspekcje wzrokowe

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia:

a)

leśny materiał rozmnożeniowy, inny niż nasiona, gatunku Castanea sativa Mill. został uznany za wolny od Cryphonectria parasitica na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji;

b)

leśny materiał rozmnożeniowy, inny niż nasiona, gatunków Pinus spp. został uznany za wolny od Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola na podstawie inspekcji wzrokowej przeprowadzonej w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji.

Inspekcje wzrokowe przeprowadza się raz w roku, w najbardziej odpowiednim okresie umożliwiającym wykrycie tych agrofagów, przy uwzględnieniu warunków klimatycznych i warunków uprawy roślin oraz biologii odnośnych agrofagów.

2.   Wymogi w przypadku poszczególnych rodzajów lub gatunków oraz kategorii

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w odniesieniu do poniższych rodzajów lub gatunków w celu zapewnienia spełnienia następujących warunków:

Castanea sativa Mill.

a)

leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Cryphonectria parasitica; lub

b)

w miejscu lub w punkcie produkcji w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica; lub

c)

leśny materiał rozmnożeniowy w miejscu lub w punkcie produkcji wykazujący objawy Cryphonectria parasitica został usunięty, a pozostały materiał był poddawany cotygodniowym inspekcjom i w punkcie produkcji lub w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów tego agrofaga przez co najmniej trzy tygodnie przed przemieszczeniem materiału.

Pinus spp.

a)

leśny materiał rozmnożeniowy pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola; lub

b)

w miejscu lub w punkcie produkcji, lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w ostatnim pełnym sezonie wegetacyjnym nie zaobserwowano żadnych objawów plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola; lub

c)

w miejscu lub w punkcie produkcji przeprowadzono odpowiednie zabiegi przeciw plamistości igieł wywoływanej przez Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola, a leśny materiał rozmnożeniowy przed przemieszczeniem został poddany inspekcji wzrokowej i uznany za wolny od objawów Dothistroma pini, Dothistroma septosporum lub Lecanosticta acicola.

CZĘŚĆ E

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym warzyw

W odniesieniu do odpowiednich RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia podejmowane są następujące działania: właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w trzeciej kolumnie poniższej tabeli.

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów lub równoważnej metody;

oraz

b)

(i)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

lub

(ii)

w punkcie produkcji w ciągu pełnego cyklu wegetacji roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

(iii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce z zastosowaniem odpowiednich metod i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

lub

b)

uprawy, z których zebrano materiał siewny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednich momentach w sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

lub

c)

reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w wyniku tych badań uznana za wolną od Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

lub

b)

uprawy, z których zebrano materiał siewny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednich momentach w sezonie wegetacyjnym i uznane za wolne od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

lub

c)

reprezentatywna próbka nasion została poddana badaniom i w wyniku tych badań uznana za wolną od Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

lub

c)

(i)

w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

(ii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji w pełnym cyklu wegetacji tych roślin nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

lub

c)

(i)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.;

lub

c)

(i)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas perforans Jones et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas perforans Jones et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

c)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów; oraz

b)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

lub

c)

(i)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywoływanej przez Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. na podstawie inspekcji wzrokowych przeprowadzonych w odpowiednich momentach w pełnym cyklu wegetacji tych roślin;

lub

(ii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., przeprowadzonemu na reprezentatywnej próbce i z zastosowaniem odpowiednich metod, niezależnie od tego, czy zostały wcześniej poddane odpowiedniemu zabiegowi, i badanie to wykazało, że są wolne od Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Owady i roztocza

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)

materiał siewny został uznany za wolny od Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)

materiał siewny został uznany za wolny od Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

reprezentatywna próbka materiału siewnego, po ewentualnym odpowiednim zabiegu, została poddana inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga oraz

b)

materiał siewny został uznany za wolny od Bruchus rufimanus L.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)

pozyskane nasiona są uznane za wolne od Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)

materiał sadzeniowy został poddany odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce nasiona uznano za wolne od tego agrofaga.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Wirus mozaiki pepino

Solanum lycopersicum L.

a)

nasiona poddano zabiegowi z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasów lub równoważnej metody; oraz:

b)

(i)

nasiona pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że nie występuje na nich wirus mozaiki pepino; lub

(ii)

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wirus mozaiki pepino; lub

(iii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wirusa mozaiki pepino przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

(i)

nasiona pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

(ii)

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

(iii)

nasiona zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ F

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na sadzeniakach ziemniaka

Właściwy organ lub, jeżeli to wymagane, podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Dickeya Samson et al. spp. i Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

W przypadku wszystkich kategorii:

uprawiane rośliny zostały poddane urzędowej inspekcji polowej przeprowadzonej przez właściwe organy.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al..

b)

W przypadku wszystkich kategorii:

(i)

rośliny zostały wyprodukowane na obszarach, o których wiadomo, że są wolne od Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., przy uwzględnieniu możliwej obecności wektorów;

lub

(ii)

podczas urzędowych inspekcji uprawianych roślin, przeprowadzanych przez właściwe organy w punkcie produkcji od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

(a)

W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

urzędowe inspekcje wykazują, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(b)

W przypadku wszystkich kategorii:

(i)

podczas inspekcji wzrokowych przeprowadzanych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

lub

(ii)

wszystkie rośliny w punkcie produkcji, wykazujące objawy zakażenia, zostały usunięte wraz z potomnymi bulwami i zniszczone, a w przypadku wszystkich zbiorów, dla których zaobserwowano objawy w rosnącej uprawie, przeprowadzono – w odniesieniu do każdej partii – urzędowe badania bulw po zbiorze w celu potwierdzenia nieobecności Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Objawy mozaiki wywołane wirusami oraz

objawy wywołane przez:

wirusa liściozwoju ziemniaka

Solanum tuberosum L.

(a)

W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych:

pochodzą od roślin matecznych wolnych od wirusa A ziemniaka, wirusa M ziemniaka, wirusa S ziemniaka, wirusa X ziemniaka, wirusa Y ziemniaka i wirusa liściozwoju ziemniaka.

Jeżeli wykorzystywane są metody mikrorozmnażania, zgodność z niniejszym punktem ustala się w drodze urzędowego badania rośliny matecznej lub badania rośliny matecznej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.

Jeżeli wykorzystywane są metody selekcji klonalnej, zgodność z niniejszym punktem ustala się w drodze urzędowego badania linii klonalnej lub badania linii klonalnej przeprowadzonego pod urzędowym nadzorem.

b)

W przypadku wszystkich kategorii:

uprawiane rośliny zostały poddane urzędowej inspekcji przeprowadzonej przez właściwe organy.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Solanum tuberosum L.

(a)

W przypadku linii klonalnej:

Badanie urzędowe lub badanie pod nadzorem urzędowym wykazało, że pochodzą one od roślin matecznych, które są wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

(b)

W przypadku wstępnych sadzeniaków elitarnych i sadzeniaków elitarnych:

nie stwierdzono żadnych objawów występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

lub

w przypadku każdej partii przeprowadzono urzędowe badania bulw po zbiorze i uznano te bulwy za wolne od wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka.

(c)

W przypadku sadzeniaków kwalifikowanych:

urzędowa inspekcja wzrokowa wykazała, że są one wolne od tego agrofaga, a jeżeli zaobserwowano jakiekolwiek objawy występowania agrofaga, przeprowadzane jest badanie.


RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Objawy infekcji wirusowej

Solanum tuberosum L.

Podczas urzędowej inspekcji bezpośredniego rozmnożenia liczba roślin wykazujących objawy nie może przekraczać odsetka określonego w załączniku IV.


RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Rizoktonioza porażająca bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołana przez Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Parch prószysty porażający bulwy na ponad 10 % ich powierzchni, wywołany przez Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Właściwy organ poddał partie urzędowej inspekcji i potwierdza, że są one zgodne z odpowiednimi przepisami załącznika IV.

Ponadto właściwe organy przeprowadzają urzędowe inspekcje w celu zapewnienia, aby występowanie RAN na uprawianych roślinach nie przekraczało progów określonych w poniższej tabeli:

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Próg dla roślin uprawianych na wstępne sadzeniaki elitarne

Próg dla roślin uprawianych na sadzeniaki elitarne

Próg dla roślin uprawianych na sadzeniaki kwalifikowane

PBTC

PB

Czarna nóżka (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Objawy mozaiki wywołane wirusami

oraz

objawy wywołane przez wirusa liściozwoju ziemniaka [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

CZĘŚĆ G

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym roślin oleistych i włóknistych

1.   Inspekcja upraw

1)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają inspekcje upraw, z których produkowany jest materiał siewny roślin oleistych i włóknistych w celu zapewnienia, aby obecność RAN na tych uprawach nie przekraczała progów określonych w poniższej tabeli:

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia (rodzaj lub gatunek)

Progi dla produkcji wstępnego elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji elitarnego materiału siewnego

Progi dla produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Właściwy organ może upoważnić inspektorów, innym niż podmioty profesjonalne, na wykonywania inspekcji polowych upraw w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem.

2)

Takie inspekcje polowe upraw przeprowadza się wówczas, gdy stan i stopień rozwoju upraw umożliwiają przeprowadzenie właściwych inspekcji.

Inspekcję przeprowadza się co najmniej raz w roku, w momencie najbardziej odpowiednim do wykrycia odnośnych RAN.

3)

Właściwy organ określa wielkość, liczbę i rozmieszczenie części pola, które mają zostać poddane ocenie zgodnie z odpowiednimi metodami.

Część upraw przeznaczonych do produkcji materiału siewnego, które mają zostać poddane urzędowej inspekcji przez właściwy organ, wynosi co najmniej 5 %.

2.   Pobieranie prób i badanie materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

1)

Właściwy organ:

a)

urzędowo pobiera próby materiału siewnego z partii materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych;

b)

udziela upoważnienia do pobierania prób materiału siewnego w jego imieniu i pod jego urzędowym nadzorem;

c)

porównuje wyniki prób materiału siewnego pobranych urzędowo z próbami pobranymi z tej samej partii przez osoby upoważnione do pobierania prób pod urzędowym nadzorem;

d)

nadzoruje pobieranie prób materiału siewnego przez osoby, o których mowa w pkt b).

2)

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem pobiera i bada próby materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych zgodnie z aktualnymi metodami międzynarodowymi.

Właściwy organ poddaje badaniu kontrolnemu część obejmującą co najmniej 5 % partii materiału siewnego zgłoszonych do kwalifikacji – zasada ta nie ma zastosowania do automatycznego pobierania próbek. Część ta jest co do zasady możliwie najbardziej równomiernie rozprowadzona wśród osób fizycznych i prawnych zgłaszających materiał siewny do kwalifikacji i zgłoszonych gatunków, ale może być również ukierunkowana na usunięcie konkretnych wątpliwości.

3)

W przypadku automatycznego pobierania prób należy stosować się do odpowiednich procedur pod urzędowym nadzorem.

4)

Na potrzeby badania materiału siewnego przeznaczonego do kwalifikacji i badania handlowego materiału siewnego próby należy pobierać z partii jednorodnych. Jeżeli chodzi o wagę partii i próbek, zastosowanie ma tabela z załącznika III do dyrektywy 2002/57/WE.

3.   Dodatkowe środki w przypadku materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają następujące inspekcje dodatkowe i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia, aby wymagania w odniesieniu do odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, były spełnione:

(1)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Helianthus annuus L. zapobiegające występowaniu Plasmopora halstedii

a)

nasiona Helianthus annuus L. pochodzą z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Plasmopara halstedii;

lub

b)

w punkcie produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Plasmopara halstedii na podstawie co najmniej dwóch inspekcji przeprowadzonych w odpowiednich momentach podczas sezonu wegetacyjnego;

lub

c)

(i)

punkt produkcji został poddany co najmniej dwóm inspekcjom polowym przeprowadzonym w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie tego agrofaga podczas sezonu wegetacyjnego; oraz

(ii)

podczas inspekcji polowych nie więcej niż 5 % roślin wykazywało objawy Plasmopara halstedii, a wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji; oraz

(iii)

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii u żadnej z roślin;

lub

d)

(i)

punkt produkcji został poddany co najmniej dwóm inspekcjom polowym przeprowadzonym w odpowiednich momentach podczas sezonu wegetacyjnego; oraz

(ii)

wszystkie rośliny wykazujące objawy Plasmopara halstedii zostały usunięte i zniszczone niezwłocznie po inspekcji; oraz

(iii)

podczas ostatniej inspekcji nie stwierdzono objawów występowania Plasmopara halstedii u żadnej z roślin, a reprezentatywna próbka z każdej partii została zbadana i uznana za wolną od Plasmopara halstedii lub nasiona zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi, którego skuteczność w zwalczaniu wszystkich znanych szczepów Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni została udowodniona.

2)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Helianthus annuus L. i Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Botrytis cinerea

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Botrytis cinerea;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

3)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Glycine max (L.) Merryl zapobiegające występowaniu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora);

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

4)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Glycine max (L.) Merryl zapobiegające występowaniu Diaporthe var. sojae

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Diaporthe var. sojae;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

5)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Alternaria linicola

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Alternaria linicola;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

6)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Boeremia exigua var. linicola

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Boeremia exigua var. linicola;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

7)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Colletotrichum lini

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Colletotrichum lini;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

8)

Środki w odniesieniu do materiału siewnego Linum usitatissimum L. zapobiegające występowaniu Fusarium (anamorfa), innego niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell.

a)

zastosowano zaprawianie nasion, dopuszczone do stosowania przeciwko Fusarium (anamorfa), innemu niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell;

lub

b)

z badania laboratoryjnego reprezentatywnej próbki wynika, że próg tolerancji dla materiału siewnego nie jest przekroczony.

CZĘŚĆ H

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale rozmnożeniowym i nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona

Inspekcja wzrokowa

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia następujących warunków:

a)

rośliny są, przynajmniej na podstawie kontroli wzrokowej, praktycznie wolne od agrofagów wymienionych w tabeli w niniejszym punkcie, w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku;

b)

wszelkie rośliny wykazujące, na etapie rosnącej uprawy, widoczne oznaki lub objawy występowania agrofagów wymienionych w tabelach w niniejszym punkcie, zostały poddane odpowiednim zabiegom natychmiast po pojawieniu się tych oznak lub objawów lub, w stosownych przypadkach, zostały wyeliminowane;

c)

w przypadku bulw szalotki i czosnku rośliny pochodzą bezpośrednio z materiału, który, na etapie rosnącej uprawy, został skontrolowany i uznany za praktycznie wolny od wszelkich agrofagów wymienionych w tabelach w niniejszym punkcie.

Ponadto właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

Bakterie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rośliny zostały wyhodowane z nasion spełniających wymogi określone w załączniku V część E i były utrzymywane w warunkach uniemożliwiających zakażenie dzięki zastosowaniu odpowiednich środków higieny.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

siewki wyhodowano z nasion spełniających wymogi określone w części E w odniesieniu do materiału siewnego warzyw; oraz

b)

młode rośliny były utrzymywane w odpowiednich warunkach higienicznych, aby zapobiec zakażeniu.

Grzyby i organizmy grzybopodobne

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Fusarium (anamorfa), inny niż Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon i Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Asparagus officinalis L.

a)

(i)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, wyrwano reprezentatywną próbkę roślin i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Fusarium Link; lub

(ii)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej dwukrotnie w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Fusarium Link zostały natychmiast usunięte, a w czasie ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów; oraz

b)

korony zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)

(i)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, wyrwano reprezentatywną próbkę roślin i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk; lub

(ii)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej dwukrotnie w odpowiednich momentach umożliwiających wykrycie agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk zostały natychmiast usunięte, a w czasie ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów; oraz

b)

korony zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)

rośliny są przeszczepami wyhodowanymi w pojemnikach, uprawianymi na podłożu wolnym od Stromatinia cepivora Berk.;

lub

b)

(i)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.; lub

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Stromatinia cepivora Berk. zostały natychmiast usunięte, a w czasie dodatkowej ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów;

oraz

(ii)

rośliny zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)

(i)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.; lub

(ii)

uprawa została poddana inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga w sezonie wegetacyjnym, rośliny wykazujące objawy zakażenia Stromatinia cepivora Berk. zostały natychmiast usunięte, a w czasie dodatkowej ostatniej inspekcji rosnącej uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów;

oraz

b)

rośliny lub pęczki roślin zostały poddane kontroli wzrokowej przed przemieszczeniem i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)

rośliny mateczne pochodzą z materiału badanego na obecność patogenów; oraz

b)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, którego historia upraw jest znana i nie zawiera odnotowanych przypadków występowania Verticillium dahliae Kleb.; oraz

c)

rośliny zostały poddane inspekcji wzrokowej w odpowiednim momencie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji i zostały uznane za wolne od objawów zakażenia Verticillium dahliae Kleb.

Nicienie

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

W przypadku roślin innych niż rośliny przeznaczone do produkcji upraw komercyjnych:

a)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)

(i)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 2 % roślin wykazywało objawy porażenia przez Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev oraz

(ii)

rośliny uznane za zakażone tym agrofagiem zostały natychmiast usunięte oraz

(iii)

rośliny zostały uznane za wolne od tego agrofaga na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)

rośliny zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu przeciw Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od tego agrofaga.

W przypadku roślin przeznaczonych do produkcji upraw komercyjnych:

a)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

lub

b)

(i)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję upraw przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga;

(ii)

rośliny wykazujące objawy Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev zostały natychmiast usunięte oraz

(iii)

rośliny zostały uznane za wolne od tego agrofaga na podstawie badań laboratoryjnych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbce;

lub

c)

rośliny poddano odpowiedniemu zabiegowi fizycznemu lub chemicznemu i po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych na reprezentatywnej próbce uznano je za wolne od Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Wirusy, wiroidy, choroby wirusopodobne i fitoplazmy

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Wymogi

Wirus żółtej pasiastości pora

Allium sativum L.

a)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej pasiastości pora;

lub

b)

od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacji uprawa została poddana inspekcji wzrokowej co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 10 % roślin wykazało objawy zakażenia wirusem żółtej pasiastości pora, a rośliny te zostały natychmiast usunięte; podczas ostatniej inspekcji nie więcej niż 1 % roślin wykazywał objawy zakażenia.

Wirus żółtej karłowatości cebuli

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie i nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej karłowatości cebuli;

lub

b)

(i)

od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji inspekcję wzrokową uprawy przeprowadzono co najmniej raz w odpowiednim momencie umożliwiającym wykrycie tego agrofaga i nie więcej niż 10 % roślin wykazywało objawy zakażenia wirusem żółtej karłowatości cebuli; oraz

(ii)

rośliny uznane za zakażone tym agrofagiem zostały natychmiast usunięte; oraz

(iii)

podczas ostatniej inspekcji nie więcej niż 1 % roślin wykazywał objawy zakażenia tym agrofagiem.

Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)

rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

Wirus brązowej plamistości pomidora

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)

rośliny były uprawiane w punkcie produkcji, który poddano monitorowaniu pod kątem obecności odpowiednich wciorniastków będących wektorami (Frankliniella occidentalis Pergande i Thrips tabaci Lindeman) oraz, po wykryciu tych wektorów, zastosowano odpowiednie zabiegi mające w celu skuteczne zwalczenie ich populacji; oraz

b)

(i)

w bieżącym okresie wegetacji na roślinach w punkcie produkcji nie zaobserwowano objawów występowania wirusa brązowej plamistości pomidora; lub

(ii)

wszelkie rośliny w punkcie produkcji wykazujące objawy zakażenia wirusem brązowej plamistości pomidora w bieżącym okresie wegetacji zostały usunięte, a reprezentatywna próbka roślin, które mają zostać przemieszczone, została zbadana i uznana za wolną od tego agrofaga.

Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora

Solanum lycopersicum L.

a)

u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów zakażenia wirusem żółtej kędzierzawki liści pomidora;

lub

b)

w miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów choroby wywołanej wirusem żółtej kędzierzawki liści pomidora

CZĘŚĆ I

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na materiale siewnym Solanum tuberosum L.

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia następujących wymogów dotyczących występowania RAN na materiale siewnym Solanum tuberosum:

a)

nasiona pochodzą z obszarów, na których nie stwierdzono występowania wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

b)

w miejscu produkcji na roślinach, w ciągu ich pełnego cyklu wegetacji, nie zaobserwowano żadnych objawów chorób wywoływanych przez wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lub

c)

rośliny zostały poddane urzędowemu badaniu na obecność wiroida wrzecionowatości bulw ziemniaka, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i na podstawie tego badania zostały uznane za wolne od tego agrofaga.

CZĘŚĆ J

Środki mające na celu zapobieganie występowaniu RAN na roślinach przeznaczonych do sadzenia gatunku Humulus lupulus L., innych niż nasiona

Właściwy organ lub podmiot profesjonalny pod urzędowym nadzorem właściwego organu przeprowadzają kontrole i podejmują wszelkie inne działania w celu zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących odnośnych RAN i roślin przeznaczonych do sadzenia, zgodnie z opisem w trzeciej kolumnie poniższej tabeli.

Grzyby

RAN lub objawy wywołane przez RAN

Rośliny przeznaczone do sadzenia

Środki

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)

rośliny przeznaczone do sadzenia pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie i uznane za wolne od objawów Verticillium dahliae; oraz

b)

(i)

rośliny przeznaczone do sadzenia zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Verticillium dahliae; lub

(ii)

rośliny przeznaczone do sadzenia zostały odseparowane od upraw produkcyjnych Humulus lupulus; oraz

punkt produkcji został uznany za wolny od Verticillium dahliae na podstawie inspekcji wzrokowej liści przeprowadzonej w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego; oraz

historia pola, dotycząca chorób przenoszonych przez uprawy i przez glebę, jest rejestrowana, a pomiędzy stwierdzeniem obecności Verticillium dahliae a kolejnym sadzeniem następował okres odpoczynku od uprawy roślin żywicielskich wynoszący co najmniej cztery lata.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)

rośliny przeznaczone do sadzenia pochodzą od roślin matecznych, które zostały poddane inspekcji wzrokowej w najbardziej odpowiednim momencie i uznane za wolne od objawów Verticillium nonalfalfae; oraz

b)

(i)

rośliny przeznaczone do sadzenia zostały wyprodukowane w miejscu produkcji, o którym wiadomo, że jest wolne od Verticillium nonalfalfae; lub

(ii)

rośliny przeznaczone do sadzenia zostały odseparowane od upraw produkcyjnych Humulus lupulus; oraz

punkt produkcji został uznany za wolny od Verticillium nonalfalfae na podstawie inspekcji wzrokowej liści przeprowadzonej w odpowiednich momentach w ciągu ostatniego pełnego sezonu wegetacyjnego; oraz

historia pola, dotycząca chorób przenoszonych przez uprawy i przez glebę jest rejestrowana, a pomiędzy stwierdzeniem obecności Verticillium nonalfalfae a kolejnym sadzeniem następował okres odpoczynku od uprawy roślin żywicielskich wynoszący co najmniej cztery lata.


ZAŁĄCZNIK VI

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, których wprowadzanie do Unii z niektórych państw trzecich jest zakazane

 

Opis

Kod CN

Państwo trzecie, grupa państw trzecich lub określony obszar państwa trzeciego

1.

Rośliny z rodzajów Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

2.

Rośliny rodzajów Castanea Mill., i Quercus L., z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

3.

Rośliny z rodzaju Populus L., z liśćmi, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

4.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Wszystkie państwa trzecie

5.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Quercus L., innych niż rośliny gatunku Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

6.

Odseparowana kora roślin gatunku Accer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone

7.

Odseparowana kora roślin z rodzaju Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Obie Ameryki

8.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug), Północnokaukaski Okręg Federalny (Siewiero-kawkazskij fiedieralnyj okrug i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug)), San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

9.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodzajów Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L. oraz ich mieszańce, oraz Fragaria L., inne niż nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Kanada, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Stany Zjednoczone z wyjątkiem Hawajów, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

10.

Rośliny z rodzaju Vitis L., inne niż owoce

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

11.

Rośliny z rodzajów Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich mieszańce, inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Wszystkie państwa trzecie

12.

Rośliny przeznaczone do sadzenia rodzaju Photinia Ldl., inne niż rośliny w stanie spoczynku pozbawione liści, kwiatów i owoców

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Chiny, Japonia, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Korei i Stany Zjednoczone

13.

Rośliny z rodzaju Phoenix spp., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Algieria, Maroko

14.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Poaceae, inne niż rośliny z wieloletnich ozdobnych gatunków traw z podrodzin Bambusoideae i Panicoideae oraz rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., inne niż nasiona

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

15.

Bulwy gatunku Solanum tuberosum L., sadzeniaki ziemniaka

0701 10 00

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

16.

Rośliny przeznaczone do sadzenia gatunków wytwarzających bulwy lub stolony z rodzaju Solanum L. lub ich mieszańce, inne niż bulwy Solanum tuberosum L. wymienione w pozycji 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

17.

Bulwy roślin z rodzaju Solanum L. i ich mieszańce, inne niż wymienione w pozycjach 15 i 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Państwa trzecie inne niż:

a)

Algieria, Egipt, Izrael, Libia, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja

lub

b)

państwa spełniające następujące warunki:

(i)

należą do następującej grupy państw:

Albania, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

oraz

(ii)

zostały uznane za wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031 albo

ich przepisy prawa zostały uznane za równoważne z przepisami Unii w zakresie ochrony przed Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 107 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

18.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z rodziny Solanaceae, inne niż nasiona i rośliny objęte pozycjami 15, 16 lub 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze

19.

Gleba, składająca się w części ze stałych substancji organicznych

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

20.

Podłoże uprawowe, inne niż gleba, składające się w całości lub w części ze stałych substancji organicznych, inne niż składające się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera L., wcześniej niewykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych celów rolniczych

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria


ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich oraz odpowiednich wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzenia na terytorium Unii

 

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Kody CN

Pochodzenie

Wymogi szczególne

1.

Podłoże uprawowe, związane z roślinami lub towarzyszące roślinom, przeznaczone do utrzymywania żywotności roślin, z wyjątkiem sterylnego podłoża dla roślin uprawianych in vitro

Nie dotyczy (1)

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Urzędowe oświadczenie, że:

a)

podłoże uprawowe w momencie sadzenia roślin z nim związanych:

(i)

było wolne od gleby i substancji organicznych i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych innych celów rolniczych,

lub

(ii)

składało się w całości z torfu lub włókien Cocos nucifera L. i nie było wcześniej wykorzystywane do uprawy roślin ani do żadnych innych celów rolniczych,

lub

(iii)

zostało poddane skutecznemu zabiegowi fumigacji lub obróbce termicznej w celu zapewnienia eliminacji agrofagów, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

(iv)

zostało objęte skutecznym podejściem systemowym w celu zapewnienia eliminacji agrofagów, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031;

oraz

we wszystkich przypadkach wymienionych w ppkt (i) – (iv) było przechowywane i utrzymywane w odpowiednich warunkach, aby było wolne od agrofagów kwarantannowych

oraz

b)

od czasu sadzenia:

(i)

wprowadzono odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby podłoże uprawowe było wolne od agrofagów kwarantannowych dla Unii, w tym przynajmniej:

fizyczne odizolowanie podłoża uprawowego od gleby i innych możliwych źródeł zanieczyszczenia,

środki higieny,

korzystanie z wody wolnej od agrofagów kwarantannowych dla Unii;

lub

(ii)

w ciągu dwóch tygodni przed wywozem podłoże uprawowe, w tym – w stosownych przypadkach – gleba, zostało całkowicie usunięte poprzez mycie przy użyciu wody wolnej od agrofagów kwarantannowych dla Unii. Przesadzanie może odbywać się na podłożu uprawowym spełniającym wymogi określone w lit. a). Należy zachować odpowiednie warunki w celu zapewnienia braku agrofagów kwarantannowych dla Unii, jak przewidziano w lit. b).

2.

Maszyny i pojazdy, które były używane przed wywozem do celów rolniczych lub leśnych

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Państwa trzecie inne niż Szwajcaria

Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że maszyny lub pojazdy są oczyszczone i wolne od gleby i pozostałości roślin.

3.

Rośliny przeznaczone do sadzenia z korzeniami, uprawiane na wolnym powietrzu

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że:

a)

o miejscu produkcji wiadomo, że jest wolne od Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

oraz

b)

rośliny pochodzą z pola, o którym wiadomo, że jest wolne od Globodera pallida (Stone) Behrens i Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż cebulki, bulwocebule, kłącza, nasiona, bulwy i rośliny w kulturze tkankowej

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie

Urzędowe oświadczenie, że rośliny były uprawiane w szkółkach i że:

a)

pochodzą z obszaru, który w państwie pochodzenia został ustanowiony przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolny od Thrips palmi Karny zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031,

lub

b)

pochodzą z miejsca produkcji, które w państwie pochodzenia zostało ustanowione przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa jako wolne od Thrips palmi Karny zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, co potwierdzono w rubryce „Deklaracja dodatkowa” w świadectwie fitosanitarnym, o którym mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz które zostało zadeklarowane jako wolne od Thrips palmi Karny na podstawie urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz na miesiąc przez trzy miesiące poprzedzające wywóz,

lub

c)

bezpośrednio przed wywozem zostały poddane odpowiedniemu zabiegowi przeciwko Thrips palmi Karny, o którym informacje podano w świadectwach fitosanitarnych, o których mowa w art. 71 rozporządzenia (UE) 2016/2031, oraz zostały poddane urzędowej inspekcji i uznane za wolne od Thrips palmi Karny.

5.

Jednoroczne i dwuletnie rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż Poaceae i nasiona

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Państwa trzecie inne niż:

Albania, Algieria, Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Islandia, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Maroko, Mołdawia, Monako, Norwegia, Rosja (tylko następujące części: Centralny Okręg Federalny (Centralnyj fiedieralnyj okrug), Północno-Zachodni Okręg Federalny (Siewiero-zapadnyj fiedieralnyj okrug), Południowy Okręg Federalny (Jużnyj fiedieralnyj okrug) i Nadwołżański Okręg Federalny (Priwołżskij fiedieralnyj okrug), San Marino, Serbia, Syria, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wyspy Kanaryjskie i Wyspy Owcze.

Urzędowe oświadczenie, że rośliny: