EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2072, 28. november 2019, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

ELT L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 319/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2072,

28. november 2019,

millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2, artikli 32 lõiget 2, artikli 37 lõiget 2, artikli 37 lõiget 4, artikli 40 lõiget 2, artikli 41 lõiget 2, artikli 53 lõiget 2, artikli 54 lõiget 2, artikli 72 lõiget 1, artiklit 73, artikli 79 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrust (EL) 2016/2031 tuleb kohaldada alates 14. detsembrist 2019. Selleks et kõnealuse määruse sätted jõustuksid täielikult, tuleb võtta vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse taimekahjustajaid, taimi, taimseid saadusi ja muid objekte, ja vastavad nõuded, mis on vajalikud, et kaitsta liidu territooriumi fütosanitaarsete riskide eest.

(2)

Seda silmas pidades tuleks kehtestada erieeskirjad, et loetleda liidu karantiinsed taimekahjustajad, kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad ja liidu reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad, ning meetmed, et hoida ära nende esinemine liidu vastaval territooriumil või istutamiseks ettenähtud taimedel.

(3)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) hindas ümber nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ (2) I lisa A osas ja II lisa A osa I jaos loetletud taimekahjustajad, et kehtestada määruse (EL) 2016/2031 artikli 5 kohane liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu. Ümberhindamine oli vajalik selleks, et ajakohastada kõnealuste taimekahjustajate fütosanitaarset olukorda vastavalt uusimatele tehnilistele ja teaduslikele saavutustele, ning hinnata nende vastavust kõnealuse määruse artikli 3 kriteeriumidele seoses liidu territooriumiga ning kõnealuse määruse I lisa 1. jaole.

(4)

Selle ümberhindamise tulemusena ei peaks osa direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas loetletud taimekahjustajatest liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu kandma, kuna need ei vasta liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artiklis 3 sätestatud tingimustele.

(5)

On leitud, et teatavad muud taimekahjustajad, millest mõned on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas, vastavad liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artiklis 3 sätestatud tingimustele, mistõttu tuleks need lisada liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu.

(6)

Ümberhindamise tulemusena tuleks mõned taimekahjustajad, mis on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas taimekahjustajatena, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine, lisada liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu taimekahjustajatena, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb, kuna need on teatavates piirkondades avastatud.

(7)

Teatavate taimekahjustajate nimesid tuleks ajakohastada, et võtta arvesse rahvusvahelise nomenklatuuri viimaseid muutusi. Need taimekahjustajad tuleb loetleda koos Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni (edaspidi „EPPO“) määratud vastavate koodidega. See on vajalik kõnealuste taimekahjustajate identifitseerimise tagamiseks, isegi kui nende nimed võivad tulevikus muutuda.

(8)

Komisjon on hinnanud ümber komisjoni määruse (EÜ) nr 690/2008 (3) kohaselt tunnustatud kaitstavad piirkonnad ning direktiivi 2000/29/EÜ I lisa B osas ja II lisa B osas loetletud vastavad taimekahjustajad. Ümberhindamise eesmärk oli teha kindlaks, kas asjaomased taimekahjustajad vastavad määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 1 sätestatud kaitstava piirkonna karantiinse taimekahjustaja kirjeldusele.

(9)

Ümberhindamise aluseks on liikmesriikide esitatud taotlused, mille eesmärk on tunnustada, muuta või tühistada kaitstavaid piirkondi, liikmesriikide esitatud regulaarseid uuringuaruandeid, komisjoni kontrolle ning mitmeid muid teaduslikke ja tehnilisi andmeid.

(10)

On leitud, et teatavad taimekahjustajad, millest mõned on loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ja II lisas, vastavad liidu territooriumi kohta määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 1 sätestatud tingimustele, mistõttu tuleks need lisada kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Need taimekahjustajad tuleks loetleda koos EPPO määratud vastavate koodidega, et tagada nende taimekahjustajate identifitseerimine, isegi kui nende nimed võivad tulevikus muutuda.

(11)

Määrus (EÜ) nr 690/2008 tuleks kehtetuks tunnistada, et vältida kattumist käesolevas määruses esitatud kaitstavate piirkondade loeteluga.

(12)

EPPO on hinnanud ümber direktiivi 2000/29/EÜ II lisa A osa II jaos loetletud taimekahjustajad, direktiivi 66/401/EMÜ (4)I lisa punktis 3 loetletud põllukultuurid ja punktis 6 loetletud taimekahjustajad, samuti nõukogu direktiivi 66/402/EMÜ (5) II lisa punktis 3 ja nõukogu direktiivi 68/193/EMÜ (6) I lisas loetletud taimekahjustajad ning taimekahjustajad, mis on loetletud nõukogu direktiivi 98/56/EÜ (7) artikli 5 lõike 5, nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ (8) II lisa, nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ (9) I lisa ja II lisa B punkti kohaselt vastu võetud õigusaktides, kõnealuse direktiivi artikli 18 punkti c, nõukogu direktiivi 2002/57/EÜ (10) I lisa punkti 4 ja II lisa I osa punkti 5 kohaselt vastu võetud õigusaktides, nõukogu direktiivi 2008/72/EÜ (11) artikli 4 kohaselt vastu võetud õigusaktides ja nõukogu direktiivi 2008/90/EÜ (12) artikli 4 kohaselt vastu võetud õigusaktides.

(13)

Ümberhindamine oli vajalik selleks, et ajakohastada kõnealuste taimekahjustajate fütosanitaarset seisundit vastavalt uusimatele tehnilistele ja teaduslikele saavutustele ning hinnata nende vastavust määruse (EL) 2016/2031 artikli 36 asjakohastele kriteeriumidele seoses liidu territooriumiga ning kõnealuse määruse I lisa 4. jaole.

(14)

On leitud, et nendes direktiivides loetletud teatavad taimekahjustajad vastavad määruse (EL) 2016/2031 artiklis 36 sätestatud tingimustele seoses liidu territooriumiga ja seepärast tuleks need lisada liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetellu. Vastavalt kõnealuse määruse artikli 37 lõikele 7 tuleb kõnealuses loetelus kehtestada konkreetsed istutamiseks ettenähtud taimede kategooriad, millele on osutatud direktiivides 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ.

(15)

Teatavatel juhtudel ei tohiks vastavaid istutamiseks ettenähtud taimi liitu sisse tuua ega liidus vedada, kui reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomite esinemise sagedus ületab määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 8 sätestatud teatavaid piirmäärasid. Nagu kõnealuses artiklis on sätestatud, tuleb selline piirmäär kehtestada üksnes juhul, kui ettevõtjatel on võimalik tagada, et kõnealuse reguleeritud mittekarantiinse taimekahjustaja esinemise sagedus kõnealustel istutamiseks ettenähtud taimedel ei ületa nimetatud piirmäära, ning et on võimalik kindlaks teha, kas nimetatud piirmäära ei ole istutamiseks ettenähtud taimede partiides ületatud.

(16)

Vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikele 4 tuleb kohaldada meetmeid, et ennetada reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist vastavatel istutamiseks ettenähtud taimedel, ilma et see piiraks direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt vastu võetud meetmeid. Seepärast ei tohiks käesolev määrus mõjutada nimetatud direktiivide kohaselt vastu võetud meetmeid, mis on seotud asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede kontrollimise, proovide võtmise ja analüüsimisega, asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede pärinemisega piirkondadest või kohtadest, mis on asjaomasest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad või selle eest füüsiliselt kaitstud, asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede töötlemise meetoditega.

(17)

Peale selle ei tohiks käesoleva määruse sätted reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kohta mõjutada nimetatud direktiivide kohaselt vastu võetud istutamiseks ettenähtud taimedega seotud erandeid nendes direktiivides sätestatud turustamisnõuetest, mis käsitlevad seemnete tarnimist ametlikele testimis- ja kontrolliasutustele, taimede tarnimist teatavate teenuste osutajatele, teaduslikeks uuringuteks, selektsiooniks, muudeks katseteks või uuringuteks ettenähtud taimede vedu, ametlikult sertifitseerimata seemneid, seemneid, mille suhtes kohaldatakse rakendusotsuse (EL) 2017/478 (13) sätteid, ja eksportimiseks ettenähtud taimi.

(18)

Direktiivi 2000/29/EÜ III lisa A osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud.

(19)

Kõnealuseid taimi, taimseid saadusi ja muid objekte on uute tõendite, nendest liidu territooriumi jaoks tuleneva taimekahjustajaga seotud riski ja liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu ajakohastamise alusel uuesti hinnatud.

(20)

Selle uuesti hindamise põhjal tuleb seega teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid loetleda vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikele 2 koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse. Selline keeld on vajalik, kuna taimetervise kaitset liidus ei saa tagada, kui selles küsimuses kohaldatakse leebemaid meetmeid.

(21)

Võttes arvesse liidu karantiinsete taimekahjustajate ümberhindamist, tuleks vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikele 2 vastu võtta teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu toomist käsitlevad uued sätted ja vastavad erinõuded ning teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liidus vedamist käsitlevad uued sätted ja vastavad erinõuded.

(22)

CN-koodide märkimine ei tohiks olla kohustuslik selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetlemisel, mille liidu territooriumil vedamise suhtes kohaldatakse erinõudeid. See oleks proportsionaalne lähenemisviis, kuna CN-koodid on vajalikud üksnes kõnealuste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide identifitseerimiseks, kui need tuuakse liitu kolmandast riigist. See lähenemisviis oleks ka kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artikliga 80, mille kohaselt ei esitata neid koode selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetlemisel, mille puhul nõutakse taimepassi.

(23)

Direktiivi 2000/29/EÜ III lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomine nende vastavatesse kaitstavatesse piirkondadesse ning kohaldatavuse korral nende päritoluriigiks olevasse kolmandasse riiki on keelatud. Lisaks võib direktiivi 2000/29/EÜ IV lisa B osas loetletud taimi, taimseid saadusi ja muid objekte vastavatesse kaitstavatesse piirkondadesse sisse tuua üksnes juhul, kui vastavad erinõuded on täidetud.

(24)

Kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid on uute tõendite, vastavate kaitstavate piirkondade jaoks tuleneva taimekahjustajaga seotud riski ja kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate loetelu ajakohastamise alusel läbi vaadatud.

(25)

Selle läbivaatamise põhjal tuleb teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid ning vastavad kaitstavad piirkonnad loetleda vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 53 lõikele 2 koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse.

(26)

Lisaks tuleks teatavad kõnealused taimed, taimsed saadused ja muud objektid ning vastavad kaitstavad piirkonnad ja erinõuded loetleda käesolevas määruses vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 54 lõikele 2.

(27)

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest.

(28)

Rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 nõutakse fütosanitaarsertifikaati muude kui artikli 72 lõikes 1 osutatud loetelus sisalduvate taimede sissetoomisel liidu territooriumile vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 esimesele lõigule. On siiski leitud, et teatavad viljad vastavad määruse (EL) 2016/2031 VI lisas esitatud kriteeriumidele ja need on tunnistatud taimedeks, mille puhul ei nõuta fütosanitaarsertifikaati. Seepärast ei tuleks nõuda fütosanitaarsertifikaati määruse (EL) 2018/2019 II lisas loetletud viljade sissetoomisel liitu.

(29)

Selguse huvides tuleks kõnealuse määruse artikkel 2 ja II lisa välja jätta, et vältida kattumist käesoleva määrusega.

(30)

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 74 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel asjaomasesse kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.

(31)

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse taimepassi. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.

(32)

Selleks et hoiduda kehtestamast nõudeid ettevõtjatele, ei tohiks kõnealuseid taimepasse nõuda selliste seemnete vedamisel, mille suhtes kohaldatakse erandeid nõuetest, mis on sätestatud vastavates seemnete turustamist käsitlevates direktiivides. See on asjakohane, kuna käesoleva määrus kohaldamine ei piira kõnealuste direktiivide kohaselt vastu võetud meetmeid ja sellega ei tohiks tekitada ettevõtjatele täiendavat sertifitseerimise koormust lisaks sellele, mis on sätestatud kõnealustes direktiivides kehtestatud kohustustes.

(33)

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 80 lõike 1 kohaselt tuleb kehtestada loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavatesse kaitstavatesse piirkondadesse või seal vedamisel nõutakse taimepassi. Nendel taimepassidel peaks olema märge „PZ“, et eristada neid taimepassidest, mida nõutakse kogu liidu territooriumil vedamise korral. Selline loetelu aitab tagada selguse ettevõtjatele, pädevatele asutustele ning kõikidele muudele selliste taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kasutajatele.

(34)

Selleks et vältida kaubandushäireid, mis tulenevad reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajatega seotud nõuete muudatustest, tuleks kehtestada piiratud üleminekuperiood seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede jaoks, mis on juba liidus toodetud, liitu sisse toodud või liidus veetud vastavalt reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist käsitlevatele nõutele, mida on kohaldatud enne 14. detsembrit 2019, mis on käesoleva määruse kohaldamise kuupäev. Kõnealuseid seemneid ja istutamiseks ettenähtud taimi võib nende nõuete kohaselt jätkuvalt liitu sisse tuua või liidus vedada piiratud aja jooksul. Lisaks oleks proportsionaalne nõuda, et taimepassid tõendaksid üksnes kõnealuste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede vastavust nõuetele, mida kohaldatakse liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstava piirkonna karantiinsete taimekahjustajate ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmete suhtes. Selline lähenemisviis oleks vajalik, kui arvestada selliste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede suurt kogust, mis on tootmisel või mis toodeti enne 14. detsembrit 2019 vastavalt seemnete ja muu paljundusmaterjali turustamist käsitlevate direktiivide eeskirjadele, mis on kohaldatavad enne nimetatud kuupäeva ja mille puhul ei nõuta reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemisega seoses taimepasse. Kõnealused istutamiseks ettenähtud taimed on juba sertifitseeritud ja oleks ebaproportsionaalne nõuda nende täiendavat sertifitseerimist uute eeskirjade alusel. Seega oleks vaja kehtestada ühe aasta pikkune üleminekuperiood, et tagada nende taimede sujuv turuleviimine ning aidata pädevatel asutustel ja ettevõtjatel kohaneda uute eeskirjadega.

(35)

Käesolev määrus peaks jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, et anda pädevatele asutustele ja ettevõtjatele võimalikult palju aega valmistuda määruse kohaldamiseks.

(36)

Õiguskindluse huvides tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast kui määrust (EL) 2016/2031, st 14. detsembrist 2019.

(37)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega rakendatakse määrust (EL) 2016/2031 seoses liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loeteluga ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud meetmetega, et vähendada taimekahjustajatega seotud riske vastuvõetavale tasemele.

Artikkel 2

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse I lisas esitatud mõisteid.

2.   Lisaks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„taimekahjustajatest peaaegu vaba“ – taimekahjustajate (v.a liidu karantiinsed taimekahjustajad või kaitstava piirkonna karantiinsed taimekahjustajad) esinemise määr istutamiseks ettenähtud taimedel või viljapuudel on piisavalt madal, et tagada nende taimede vastuvõetav kvaliteet ja kasulikkus;

b)

„ametlik kinnitus“ – määruse (EL) 2016/2031 artiklis 71 sätestatud fütosanitaarsertifikaat, kõnealuse määruse artiklis 78 sätestatud taimepass, kõnealuse määruse artiklis 96 sätestatud puidust pakkematerjalile, puidule või muudele objektidele pandud märgis või kõnealuse määruse artiklis 99 osutatud ametlikud kinnitused;

c)

„süsteemne lähenemisviis“ – selliste eri riskijuhtimismeetmete integreerimine, millest vähemalt kaks toimivad sõltumatult ning mis koos kohaldamise korral aitavad saavutada liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmete kohaldamisalasse kuuluvate taimekahjustajate vastane kaitse nõuetekohasel tasemel.

Artikkel 3

Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu

Määruse (EL) 2016/2031 artiklis 5 osutatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud käesoleva määruse II lisas.

Loetelu liidu karantiinsetest taimekahjustajatest, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine, on esitatud II lisa A osas, ja liidu territooriumil teadaolevalt esinevate liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu on esitatud II lisa B osas.

Artikkel 4

Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 32 lõikes 3 osutatud loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavate kaitstavate piirkondade karantiinsetest taimekahjustajatest on esitatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 5

Loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 2 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega on esitatud käesoleva määruse IV lisas. Kõnealuseid istutamiseks ettenähtud taimi ei tohi liitu sisse tuua ega seal vedada, kui reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate või nende põhjustatud sümptomite esinemise sagedus ületab kõnealuseid piirmäärasid.

Esimeses lõigus sätestatud sissetoomise ja vedamise keeldu kohaldatakse ainult IV lisas esitatud istutamiseks ettenähtud taimede kategooriate suhtes.

Artikkel 6

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel

1.   Määruse (EL) 2016/2031 artikli 37 lõikes 4 osutatud meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seoses liidus vedamise ja liitu sissetoomisega, on esitatud käesoleva määruse V lisas.

2.   Käesoleva määruse IV ja V lisas esitatud loetelu ei mõjuta meetmeid, mis on vastu võetud direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt ning mis on seotud järgmisega:

a)

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede kontrollimine, proovide võtmine ja analüüsimine;

b)

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede pärinemine piirkondadest või kohtadest, mis on asjaomasest reguleeritud mittekarantiinsest taimekahjustajast vabad või selle eest füüsiliselt kaitstud;

c)

asjaomaste istutamiseks ettenähtud taimede või nende päritolutaimede töötlemise meetodid;

d)

istutamiseks ettenähtud taimede tootmine.

3.   Samuti ei mõjuta käesoleva määruse IV lisas esitatud loetelu ja V lisa direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ kohaselt vastu võetud, istutamiseks ettenähtud taimedega seotud erandeid nimetatud direktiivides sätestatud turustamisnõuetest; need erandid hõlmavad järgmist:

a)

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist ametlikele testimis- ja kontrolliasutustele;

b)

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teenuste osutajatele töötlemiseks või pakkimiseks, tingimusel, et teenuste osutaja ei omanda õigust selliselt tarnitud taimedele ja et taimi on võimalik identifitseerida;

c)

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimede tarnimist teatavatel tingimustel teenuste osutajatele teatavate tööstuslikuks kasutamiseks ettenähtud põllumajandussaaduste tootmiseks või sel eesmärgil seemnete paljundamiseks;

d)

erandid, mis käsitlevad istutamiseks ettenähtud taimi, mis on ette nähtud kasutamiseks teaduslikel eesmärkidel, selektsiooniks, muudeks katseteks või uuringuteks;

e)

erandid, mis käsitlevad ametlikult sertifitseerimata istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõudeid;

f)

erandid rakendusotsuses (EL) 2017/478 sätestatud turustamisnõuetest;

g)

erandid selliste istutamiseks ettenähtud taimedega seotud turustamisnõuetest, mis on ette nähtud eksportimiseks kolmandatesse riikidesse.

Artikkel 7

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille kolmandatest riikidest liitu sissetoomine on keelatud

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 40 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine liitu on keelatud, koos kolmandate riikide, kolmandate riikide rühmade või kolmandate riikide konkreetsete piirkondadega, mille suhtes seda keeldu kohaldatakse, on esitatud käesoleva määruse VI lisas.

Artikkel 8

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks

1.   Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest, ning vastavatest erinõuetest nende sissetoomiseks liidu territooriumile, on esitatud käesoleva määruse VII lisas.

2.   Määruse (EL) 2016/2031 artikli 41 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit liidu territooriumilt, ning vastavatest erinõuetest nende vedamiseks liidu territooriumil, on esitatud käesoleva määruse VIII lisas.

Artikkel 9

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 53 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on pärit kolmandatest riikidest või liidu territooriumilt ja mille sissetoomine teatavasse kaitstavasse piirkonda on keelatud, on esitatud käesoleva määruse IX lisas.

Artikkel 10

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mis on ette nähtud kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks või mida seal veetakse, ning vastavatest kaitstavate piirkondade erinõuetest

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 54 lõikes 2 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, vastavatest kaitstavatest piirkondadest ja kaitstavate piirkondade erinõuetest on esitatud käesoleva määruse X lisas.

Artikkel 11

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille puhul nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning vastavatest päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest

1.   Määruse (EL) 2016/2031 artikli 72 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel liidu territooriumile nõutakse fütosanitaarsertifikaati, ning päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest on esitatud käesoleva määruse XI lisas.

2.   Loetelu taimedest, mille puhul kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 teises lõigus sätestatud fütosanitaarsertifikaati käsitlevat erandit, on esitatud käesoleva määruse XI lisa C osas.

3.   Kõiki taimi (v.a lõigetes 1 ja 2 osutatud taimed) võib liitu sisse tuua üksnes juhul, kui nendega on kaasas määruse (EL) 2016/2031 artikli 73 esimese lõigu kohane fütosanitaarsertifikaat. Kõnealuste taimede olemasolevad CN-koodid on loetletud käesoleva määruse XI lisa B osas.

Artikkel 12

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest teatavasse kaitstavasse piirkonda sissetoomisel nõutakse fütosanitaarsertifikaati

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 74 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille päritolu- või lähteriigiks olevatest kolmandatest riikidest sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda nõutakse fütosanitaarsertifikaati, on esitatud käesoleva määruse XII lisas.

Artikkel 13

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi

1.   Määruse (EL) 2016/2031 artikli 79 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille vedamisel liidu territooriumil nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIII lisas.

2.   Erandina lõikest 1 ei nõuta taimepassi selliste seemnete vedamisel liidu territooriumil, mis vastavad mõlemale järgmisele tingimusele:

a)

nende puhul kohaldatakse artikli 6 lõikes 3 osutatud erandeid ja

b)

nende puhul kohaldatakse VIII või X lisas esitatud erinõudeid.

Artikkel 14

Loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi märkega „PZ“

Määruse (EL) 2016/2031 artikli 80 lõikes 1 osutatud loetelu taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest, mille sissetoomisel teatavasse kaitstavasse piirkonda ja seal vedamisel nõutakse taimepassi, on esitatud käesoleva määruse XIV lisas.

Esimeses lõigus osutatud taimepassidel peab olema märge „PZ“.

Artikkel 15

Määruse (EÜ) nr 690/2008 kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 690/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 16

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmäärust (EL) 2018/2019 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 2 jäetakse välja;

2)

II lisa jäetakse välja.

Artikkel 17

Üleminekumeetmed

Seemneid ja istutamiseks ettenähtud taimi, mis tuuakse liidu territooriumile, mida veetakse liidu territooriumil või mis toodetakse enne 14. detsembrit 2019 vastavalt reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist käsitlevate direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 98/56/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ nõuetele, mis on kohaldatavad enne nimetatud kuupäeva, võib kuni 14. detsembrini 2020 tuua liidu territooriumile või seal vedada juhul, kui need vastavad kõnealustele nõuetele. Alates 14. detsembrist 2020 kohaldatakse artikleid 5 ja 6 kõikide käesoleva määrusega hõlmatud istutamiseks ettenähtud taimede suhtes.

Taimepassid, mida nõutakse käesoleva määrusega selliste seemnete ja istutamiseks ettenähtud taimede vedamiseks liidu territooriumil, mille puhul kohaldatakse käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud üleminekuperioodi, peavad kuni 14. detsembrini 2020 tõendama üksnes seda, et need seemned ja taimed vastavad eeskirjadele, mis käsitlevad liidu karantiinseid taimekahjustajaid, kaitstava piirkonna karantiinseid taimekahjustajaid ja määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 kohaselt vastu võetud meetmeid.

Artikkel 18

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. november 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1).

(3)  Komisjoni 4. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 690/2008, millega tunnistatakse kaitstavaid alasid, mis ühenduses taimetervise ohtudega tõenäolisemalt kokku puutuvad (ELT L 193, 22.7.2008, lk 1).

(4)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298).

(5)  Nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT 125, 11.7.1966, lk 2309).

(6)  Nõukogu 9. aprilli 1968. aasta direktiiv 68/193/EMÜ viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 93, 17.4.1968, lk 15).

(7)  Nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiiv 98/56/EÜ dekoratiivtaimede paljundusmaterjali turustamise kohta (EÜT L 226, 13.8.1998, lk 16).

(8)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 33).

(9)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 60).

(10)  Nõukogu 13. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.7.2002, lk 74).

(11)  Nõukogu 15. juuli 2008. aasta direktiiv 2008/72/EÜ köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali, välja arvatud seemne turustamise kohta (ELT L 205, 1.8.2008, lk 28).

(12)  Nõukogu 29. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/90/EÜ puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamise kohta (ELT L 267, 8.10.2008, lk 8).

(13)  Komisjoni 16. märtsi 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/478, millega vabastatakse teatavad liikmesriigid kohustusest kohaldada teatavate liikide suhtes nõukogu direktiive 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 1999/105/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ vastavalt söödakultuuride seemne, teraviljaseemne, viinamarjade vegetatiivse paljundusmaterjali, metsapaljundusmaterjali, peediseemne, köögiviljaseemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2010/680/EL (ELT L 73, 18.3.2017, lk 29).


I LISA

Artikli 2 lõikes 1 osutatud mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel on A osas loetletud mõistetel käesoleva määruse lisas kasutamise korral sama tähendus kui B osa teises veerus loetletud vastavates direktiivides määratletud mõistetel.

A OSA

Mõistete loetelu

Supereliitseeme,

eliitseeme,

sertifitseeritud seeme,

standardseeme,

viinapuu,

lähtepaljundusmaterjal,

eliitpaljundusmaterjal,

supereliitmaterjal,

eliitmaterjal,

sertifitseeritud materjal,

standardmaterjal,

dekoratiivtaimede paljundusmaterjal,

kultiveerimismaterjal,

köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjal,

puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud,

taotletav supereliitemataim,

supereliitemataim,

eliitemataim,

sertifitseeritud emataim,

CAC-materjal (Conformitas Agraria Communitatis),

söödakultuuride seeme,

teraviljaseeme,

köögiviljaseeme,

seemnekartul,

õli- ja kiutaimede seeme.

B OSA

Direktiivide ja lisade loetelu

1.

KÄESOLEVA MÄÄRUSE LISAD

2.

DIREKTIIVID

IV LISA A osa

(söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA A osa

(söödakultuuride seemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 66/401/EMÜ

IV LISA B osa

(teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA B osa

(teraviljaseemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 66/402/EMÜ

IV LISA C osa

(viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

Direktiiv 68/193/EMÜ

IV LISA D osa

(dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA C osa

(dekoratiivtaimi käsitlevad meetmed)

Direktiiv 98/56/EÜ

IV LISA E osa

(kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA D osa

(kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud meetmed)

Direktiiv 1999/105/EÜ

IV LISA F osa

(köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA E osa

(köögiviljaseemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/55/EÜ

IV LISA G osa

(seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA F osa

(seemnekartulit käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/56/EÜ

IV LISA H osa

(õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA G osa

(õli- ja kiutaimede seemet käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2002/57/EÜ

IV LISA I osa

(köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

V LISA H osa

(köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali käsitlevad meetmed)

Direktiiv 2008/72/EÜ

IV LISA J osa

(puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad)

Direktiiv 2008/90/EÜ

XIII LISA punkt 4

Teraviljaseeme

Direktiiv 66/402/EMÜ

XIII LISA punkt 5

Köögiviljaseeme

Direktiiv 2002/55/EÜ

XIII LISA punkt 6

Õli- ja kiutaimede seeme

Direktiiv 2002/57/EÜ


II LISA

Liidu karantiinsete taimekahjustajate ja nende vastavate koodide loetelu

SISUKORD

A osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine

A.

Bakterid

B.

Seened ja munasseened

C.

Putukad ja lestad

D.

Ümarussid

E.

Parasiittaimed

F.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

B osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb

A.

Bakterid

B.

Seened ja munasseened

C.

Putukad ja lestad

D.

Limused

E.

Ümarussid

F.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

A OSA

TAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT EI ESINE

 

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

A. Bakterid

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Seened ja munasseened

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], v.a Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] & Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], v.a:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (mitte-ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Putukad ja lestad

1.

Acleris spp. (mitte-Euroopa) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid), mis on teadaolevalt viiruste siirutaja [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (mitte-Euroopa) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (mitte-Euroopa) [1CICDF], mis on teadaolevalt Xylella fastidiosa siirutaja, näiteks:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU],

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI],

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT],

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, mitte-Euroopa liigid [1MARGG], näiteks:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR],

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI],

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

40.

Monochamus spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (mitte-Euroopa) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (mitte-Euroopa) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (mitte-Euroopa) [1TEPHF], näiteks:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR],

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU],

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB],

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU],

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO],

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR],

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS],

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO],

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI],

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA],

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY],

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU],

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO],

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA],

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA],

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN],

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME],

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO],

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI],

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU],

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Ümarussid

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], v.a:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ja Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parasiittaimed

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], v.a:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl ja Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (mitte-ELi isolaadid) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0],

b)

CiLV-C2 [CILVC2],

c)

HGSV-2 [HGSV20],

d)

OFV tsitrusi nakatav tüvi [OFV00] (tsitrusi nakatav tüvi),

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasma [PHYP56]

8.

Kartuliviirused, -viroidid ja fütoplasmad, näiteks:

a)

Andean potato latent virus [APLV00],

b)

Andean potato mottle virus [APMOV0],

c)

Arracacha virus B, oca strain [AVBO00],

d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0],

e)

kartuliviirus T [PVT000],

f)

kartuliviiruste A, M, S, V, X ja Y (kaasa arvatud Yo, Yn ja Yc) ja kartuli keerdlehisuse viiruse [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (kaasa arvatud Yo, PVYN00, PVYC00)] ja [PLRV00] mitte-Euroopa isolaadid.

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tobacco ringspot virus [TORSV0]

12.

Perekondade Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L. viirused, viroidid ja fütoplasmad, näiteks:

a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0],

b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00],

c)

Peach mosaic virus [PCMV00],

d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00],

e)

American plum line pattern virus [APLPV0],

f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00],

g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00],

h)

perekondade Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L. mitte-Euroopa viirused, viroidid ja fütoplasmad.

13.

Begomoviirused, v.a:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

B OSA

TAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT ESINEB

 

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

A. Bakterid

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Seened ja munasseened

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Putukad ja lestad

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Limused

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Ümarussid

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


III LISA

Loetelu kaitstavatest piirkondadest ja vastavatest kaitstava piirkonna karantiinsetest taimekahjustajatest ning nende koodidest

Järgmise tabeli kolmandas veerus loetletud kaitstavad piirkonnad hõlmavad ühte järgmistest:

a)

loetletud liikmesriigi kogu territoorium;

b)

loetletud liikmesriigi territoorium koos sulgudes täpsustatud eranditega;

c)

ainult liikmesriigi territooriumi osa, mis on täpsustatud sulgudes.

Kaitstavate piirkondade karantiinsed taimekahjustajad

EPPO kood

Kaitstavad piirkonnad

a)   Bakterid

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Eesti;

b)

Hispaania (v.a Andaluusia, Aragóni, Castilla la Mancha, Castilla y Leóni ja Extremadura autonoomsed piirkonnad, Madridi autonoomne piirkond, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipuzcoa provints (Baskimaa) ning Kataloonia autonoomse piirkonna Lleida provintsi järgmised piirkonnad (comarca’d): Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell, ning Valencia provintsi omavalitsusüksused Alborache ja Turís ning Alicante provintsi piirkonnad (comarca’d) L’Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana);

c)

Prantsusmaa (Korsika);

d)

Itaalia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguuria, Marche, Molise, Piemonte (v.a Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalleto kommuunid Cuneo provintsis), Sardiinia, Sitsiilia (v.a järgmised omavalitsusüksused: Cesarò (Messina provints), Maniace, Bronte, Adrano (Catania provints) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Enna provints)), Toskaana, Umbria, Valle d’Aosta);

e)

Läti;

f)

Soome;

g)

Ühendkuningriik (Mani saar, Kanalisaared);

h)

kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa (v.a Galway linn);

i)

kuni 30. aprillini 2020: Itaalia (Apuulia, Lombardia (v.a Milano, Mantua, Sondrio ja Varese provintsid, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese kommuunid ning Varedo kommuun Monza Brianza provintsis), Veneto (v.a Rovigo ja Veneetsia provintsid, Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana kommuunid Padova provintsis ning kiirteest A4 lõuna pool asetsev piirkond Verona provintsis);

j)

kuni 30. aprillini 2020: Leedu (v.a Babtai ja Kėdainiai omavalitsusüksused (Kaunase piirkond));

k)

kuni 30. aprillini 2020: Sloveenia (v.a Gorenjska, Koroška, Maribori ja Notranjska piirkonnad ning Lendava ja Renče-Vogrsko (kiirteest H4 lõuna pool) ja Velika Polana kommuunid ning Fużina, Gabrovčeci, Glogovica, Gorenja vasi, Gradičeki, Grintoveci, Ivančna Gorica, Krka, Krška vasi, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vasi, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradeci ja Znojile pri Krki asulad Ivančna Gorica kommuunis);

l)

kuni 30. aprillini 2020: Slovakkia (v.a Dunajská Streda maakond, Hronovce ja Hronské Kľačany (Levice maakond), Dvory nad Žitavou (Nové Zámky maakond), Málinec (Poltári maakond), Hrhov (Rožňava maakond), Veľké Ripňany (Topoľčany maakond), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovi maakond)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

Kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik

b)   Seened ja munasseened

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Kreeka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ENDOPA

a)

Tšehhi Vabariik;

b)

Iirimaa;

c)

Rootsi;

d)

Ühendkuningriik.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Iirimaa

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (ELi isolaadid)

PHYTRA

Kuni 30. aprillini 2023: Prantsusmaa (v.a Finistère departemang (Bretagne))

c)   Putukad ja lestad

1.

Bemisia tabaci Genn. (Euroopa populatsioonid)

BEMITA

a)

Iirimaa;

b)

Rootsi;

c)

Ühendkuningriik.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa, Mani saar ja Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Kreeka;

b)

Portugal (Assoorid).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Iirimaa;

b)

Kreeka;

c)

Ühendkuningriik.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)

Iirimaa;

b)

Küpros;

c)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa ja Mani saar).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Iirimaa;

b)

Hispaania (Ibiza ja Menorca);

c)

Küpros;

d)

Malta;

e)

Portugal (Assoorid ja Madeira);

f)

Soome (Ahvenamaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turu ja Uusimaa maakond);

g)

Rootsi (Blekinge, Gotland, Hallandi, Kalmari ja Skåne lään);

h)

Ühendkuningriik.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Iirimaa;

b)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

kuni 30. aprillini 2020: Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Iirimaa;

b)

Malta;

c)

Ühendkuningriik.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Iirimaa;

b)

Portugal (Assoorid);

c)

Ühendkuningriik.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Hispaania (Granada ja Malaga);

b)

Portugal (Alentejo, Algarve ja Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Ühendkuningriik

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Iirimaa;

b)

kuni 30. aprillini 2020: Ühendkuningriik (v.a järgmised kohalike omavalitsuste piirkonnad: Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge’i halduspiirkond; Enfield; Epping Forest; Epsomi ja Ewelli halduspiirkond; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede’i halduspiirkond; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne’i halduspiirkond; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Küpros

d)   Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)

Iirimaa;

b)

Prantsusmaa (Bretagne);

c)

Portugal (Assoorid);

d)

Soome;

e)

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Ühendkuningriik

3.

Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)

CTV000

Malta


IV LISA

Artiklis 5 osutatud loetelu liidu reguleeritud mittekarantiinsetest taimekahjustajatest ja konkreetsetest istutamiseks ettenähtud taimedest koos kategooriate ja piirmääradega

SISUKORD

A osa.

Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

B osa.

Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

C osa.

Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

D osa.

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

E osa.

Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

F osa.

Köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

G osa.

Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

H osa.

Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

I osa.

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

J osa.

Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

K osa.

Liigi Solanum tuberosum seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

L osa.

Liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

A OSA

Söödakultuuride seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B OSA

Teraviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Seened

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

C OSA

Viinapuude paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Pookimata Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., muu kui pookimata Vitis vinifera L.

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme (perekond või liik)

Piirmäär lähtepaljundusmaterjalile, eliitpaljundusmaterjalile ja sertifitseeritud materjalile

Piirmäär standardmaterjalile

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Liigi Vitis spp. ja selle hübriidide (v.a Vitis vinifera L.) pookealused

0 % lähtepaljundusmaterjalist.

Ei kohaldata eliitpaljundusmaterjali ega sertifitseeritud materjali puhul.

Ei kohaldata

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D OSA

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Seeme

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Chrysanthemum L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Palmae, järgmiste perekondade ja liikide puhul: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Perekonna Prunus L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., muud Prunus L. liigid, mis on vastuvõtlikud viirusele Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid, Pelargonium L.

0 %

E OSA

Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase kultiveerimismaterjali paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F OSA

Köögiviljaseemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase köögiviljaseemnega seotud piirmäär

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G OSA

Seemnekartuliga seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

Eliitseemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

Sertifitseeritud seemnekartuli vahetu järglaskonnaga seotud piirmäär

PBTC

PB

Viirusnakkuse sümptomid

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

Eliitseemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

Sertifitseeritud seemnekartuli istutamiseks ettenähtud taimega seotud piirmäär

PBTC

PB

Varrepõletik (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Praktiliselt vabad

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Kartuli mustkärn, mille on põhjustanud Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

5,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

5,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

Süvikkärn, mille on põhjustanud Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

3,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

3,0 %

nakatunud üle 10 % mugula pinnast

Viiruste põhjustatud mosaiikviiruse sümptomid

ja

sümptomid, mille on põhjustanud keerdlehisuse viirus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H OSA

Õli- ja kiutaimede seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemnega seotud piirmäärad

Eliitseemnega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemnega seotud piirmäärad

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – kiulina

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

1 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – õlilina

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %

5 %, mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

15 % Phomopsis complex nakkuse puhul

Fusarium (anamorfne perekond) Link [1FUSAG], v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %,

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

mida on kahjustanud Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium (anamorfne perekond) Link, v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni kümme sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

Iga seemnepartii esindusproovi (suurus on täpsustatud direktiivi 2002/57/EÜ III lisa 4. veerus) laboriuuringus on leitud kuni viis sklerootsiumi või sklerootsiumi osa.

I OSA

Köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Fusarium Link (anamorfne perekond) [1FUSAG], v.a Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Raspberry leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J OSA

Puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste puuviljade paljundus- ja istutusmaterjaliga seotud piirmäär

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. ja Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent kombineerituna

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Puuviljahaigused: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Perekonna Prunus hübriidide puhul, kui materjal poogitakse pookealustele, muud perekonna Prunus L. liigid, mille pookealused on viirusele Plum pox virus vastuvõtlikud.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K OSA

Liigi Solanum tuberosum L. seemnega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Istutamiseks ettenähtud taimed

Seemnega seotud piirmäär

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L OSA

Liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Istutamiseks ettenähtud taimedega seotud piirmäär

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


V LISA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist konkreetsetel istutamiseks ettenähtud taimedel

SISUKORD

A osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes

1.

Kultuuri kontroll

2.

Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks

B osa.

Teraviljaseemet käsitlevad meetmed

1.

Kultuuri kontroll

2.

Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed liigi Oryza sativa L. seemne jaoks

C osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis

D osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalis (v.a seeme)

1.

Visuaalne kontroll

2.

Meetmed perekondade või liikide ja kategooriate kaupa

E osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes

F osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis

G osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist õli- ja kiutaimede seemnes

1.

Kultuuri kontroll

2.

Õli- ja kiutaimede seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

3.

Lisameetmed õli- ja kiutaimede seemne jaoks

H osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjalis (v.a seeme)

I osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Solanum tuberosum seemnes

J osa.

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Humulus lupulus istutamiseks ettenähtud taimedes (v.a seeme)

A OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist söödakultuuride seemnes

1.   Kultuuri kontroll

1)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab põldtunnustama kultuuri, millest söödakultuuride seeme toodetakse; kontrollitakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist, tagamaks, et see ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2)

Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli. Aastas tuleb teha vähemalt üks kohapealne kontroll ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3)

Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

2.   Söödakultuuride seemnest proovide võtmine ja analüüsimine

(1)

Pädev asutus:

a)

võtab söödakultuuride seemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b)

määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c)

võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d)

teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

(2)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes kohaldatakse ametlikku järelevalvet, peab võtma söödakultuuride seemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

(3)

Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/401/EMÜ III lisa tabelit.

3.   Lisameetmed teatavate taimeliikide jaoks

Pädevad asutused või ettevõtjad, kelle suhtes pädevad asutused kohaldavad ametlikku järelevalvet, peavad teatavate taimeliikide puhul tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid seoses järgmistega:

(1)

liigi Medicago sativa L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus esinemist ning kontrollida, et:

a)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, või

b)

kultuuri on kasvatatud maatükil, kus külvamisele eelneva kolme aasta vältel ei ole kasvatatud liigi Medicago sativa L. taimi, ning eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses tehtud kohapealse kontrolli käigus kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus põhjustatud sümptomeid ega sellega piirnevas liigi Medicago sativa L. kasvukohas kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus põhjustatud sümptomeid, või

c)

kultuur kuulub sorti, mis on tunnistatud väga resistentseks kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus suhtes ja inertse aine sisaldus ei tohi ületada 0,1 % seemne massist;

(2)

liigi Medicago sativa L. supereliit-, eliit- ja sertifitseeritud seeme, et ennetada kahjustaja Ditylenchus dipsaci esinemist ning kontrollida, et:

a)

eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja Ditylenchus dipsaci põhjustatud sümptomeid ning eelneval kahel aastal ei ole kasvatatud peamisi peremeestaimi ja võetud on asjakohased hügieenimeetmed, et vältida tootmisüksuse saastumist, või

b)

eelmisel kasvuhooajal ei täheldatud tootmisüksuses kahjustaja Ditylenchus dipsaci põhjustatud sümptomeid ja esindusproovide laboratoorse analüüsiga ei leitud kahjustajat Ditylenchus dipsaci või

c)

seeme on läbinud kahjustaja Ditylenchus dipsaci vastase asjakohase füüsikalise või keemilise töötluse ja on sellest taimekahjustajast vabad, nagu leiti esindusproovi laboratoorse analüüsiga.

B OSA

Teraviljaseemet käsitlevad meetmed

1.   Kultuuri kontroll

1)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab kontrollima kohapeal kultuuri, millest teraviljaseeme toodetakse, tagamaks, et reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemine ei ületa käesolevas tabelis esitatud piirmäärasid.

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaks sümptomitega taime.

Esimese põlvkonna sertifitseeritud seeme (C1):

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni neli sümptomitega taime.

Teise põlvkonna sertifitseeritud seeme (C2):

Iga kultuuri taimede vaatlusüksuse asjakohasel ajal tehtud põldtunnustamise käigus on 200 m2 kohta leitud kuni kaheksa sümptomitega taime.

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Supereliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Eliitseemne tootmisega seotud piirmäärad

Sertifitseeritud seemne tootmisega seotud piirmäärad

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Pädev asutus võib lubada inspektoritel (v.a ettevõtjad) teha põldtunnustamisi tema nimel ja tema ametliku järelevalve all.

2)

Need põldtunnustamised tuleb teha siis, kui kultuuri seisund ja kasvufaas võimaldavad adekvaatset kontrolli.

Aastas tuleb teha vähemalt üks põldtunnustamine ja seda vastavate reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal.

3)

Pädev asutus määrab kooskõlas asjakohaste meetoditega kindlaks kontrollitavate põlluosade suuruse, arvu ja jaotuse.

Pädev asutus peab ametlikult kontrollima vähemalt 5 % seemne tootmiseks kasvatavatest kultuuridest.

2.   Teraviljaseemnest proovide võtmine ja analüüsimine

1)

Pädev asutus:

a)

võtab teraviljaseemne partiidest ametlikud seemneproovid;

b)

määrab seemneproovide võtjad, kes võtavad proove tema nimel ja tema ametliku järelevalve all;

c)

võrdleb enda võetud seemneproove seemneproovide võtjate poolt samast seemnepartiist ametliku järelevalve all võetud proovidega vastavalt punktile b;

d)

teostab järelevalvet seemneproovide võtjate tegevuse üle vastavalt punktile 2.

2)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab võtma teraviljaseemnest proovid ja analüüsima neid vastavalt ajakohastele rahvusvahelistele meetoditele.

Muu kui automaatse proovivõtu puhul peab pädev asutus võtma pistelisi proove vähemalt 5 %-st ametlikuks sertifitseerimiseks esitatud seemnepartiidest. Kõnealune osa jaotatakse võimalikult ühtlaselt seemneid sertifitseerimiseks esitavate füüsiliste ja juriidiliste isikute ning esitatud liikide vahel, kuid kontrollproove võib võtta ka konkreetse kahtluse kõrvaldamiseks.

3)

Automaatse proovivõtu puhul tuleb kohaldada asjakohaseid menetlusi ja seda tehakse ametliku järelevalve all.

Sertifitseerimiseks ettenähtud seemne kontrolliks tuleb proovid võtta homogeensetest partiidest. Partiide ja proovide kaalu puhul tuleb kohaldada direktiivi 66/402/EMÜ III lisa tabelit.

3.   Lisameetmed liigi Oryza sativa L. seemne jaoks

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema lisakontrolle või võtma muid meetmeid, tagamaks, et liigi Oryza sativa L. seeme vastab järgmistele nõuetele:

a)

see on pärit piirkonnast, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Aphelenchoides besseyi;

b)

selle puhul on pädev asutus teinud igast partiist võetud esindusproovi asjakohased ametlikud nematoloogilised analüüsid ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Aphelenchoides besseyi;

c)

see on läbinud kahjustaja Aphelenchoides besseyi vastase asjakohase kuuma veega või muu töötlemise.

C OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist dekoratiivtaimede ja muude dekoratiivseks kasutuseks mõeldud istutamiseks ettenähtud taimede paljundusmaterjalis

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed.

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

Taimed on kasvanud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.,

või

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mida on viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, ning taimed, millel esineb selle taimekahjustaja põhjustatud sümptomeid, ja kõik ümbruses kasvavad peremeestaimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie,

või

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustajast Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie kogu viimasel kasvuperioodil, ning kõik vahetuses läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

c)

mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Spiroplasma citri Saglio

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

Taimed on saadud emataimedest, mida on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, ning

a)

taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, või

b)

tootmisüksus on eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus tunnistatud kogu viimasel kasvuperioodil vabaks kahjustajast Spiroplasma citri Saglio, või

c)

mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

a)

Taimed on kasvatatud piirkonnas, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovi analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

c)

mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need sümptomitega taimed, kõik tootmisüksuses ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, välja arvatud juhul, kui neid on kontrollitud sümptomitega taimedest võetud esindusproovide analüüsiga ja kui see analüüs näitab, et neid sümptomeid ei põhjusta kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., või

d)

igihaljaste liikide taimi on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustaja Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. põhjustatud sümptomitest.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Seemne puhul:

a)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al..

2)

Taimede, v.a seemne puhul:

a)

seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)

noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Seemne puhul:

a)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

Taimede, v.a seemne puhul:

a)

seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)

noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Seemne puhul:

a)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

Taimede, v.a seemne puhul:

a)

seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)

noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

Seemne puhul:

a)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

Taimede, v.a seemne puhul:

a)

seemikud on kasvatatud seemnest, mis vastab käesoleva kande punktis 1 esitatud nõuetele,

ja

b)

noori taimi on hoitud asjakohastes hügieenitingimustes, et vältida nakatumist.

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Meetmed

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

või

b)

tootmisüksuses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid

või

c)

taimed, millel esineb kahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning ülejäänud taimi on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit vähemalt kolm nädalat enne nende vedu.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

Taimed on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajatest Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ja Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

või

b)

tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi sümptomeid,

või

c)

kahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi vastu on kohaldatud asjakohast töötlust ning taimi on enne vedu kontrollitud ja need on tunnistatud punavöötaudist vabaks.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Liigi Helianthus annuus L. seeme

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

või

b)

vähemalt kahe kontrolli käigus, mis tehti kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal seemne tootmise üksuses, ei täheldatud kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid,

või

c)

i)

seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,

ning

ii)

mitte üle 5 %-l taimedest on esinenud nende kontrollide käigus kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid ning kõik kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,

ning

iii)

lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühtki kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taime,

või

d)

i)

seemne tootmise üksust on kontrollitud vähemalt kaks korda kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal,

ning

ii)

kõik kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomitega taimed on pärast kontrolli viivitamata eemaldatud ja hävitatud,

ning

iii)

lõpliku kontrolli käigus ei esinenud ühelgi taimel kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni põhjustatud sümptomeid ning igast partiist võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks kahjustajast Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

või

e)

seeme on läbinud asjakohase töötluse, mis on tõendatult tõhus kõikide kahjustaja Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni tüvede vastu.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

või

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on kogu viimase kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud vähemalt kahe visuaalse kontrolli käigus tunnistatud vabaks kahjustajast Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

c)

mitte üle 2 %-l partiis olevatest taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on eelnenud kolme kuu jooksul vähemalt kord kuus kontrollitud, ja tootmisüksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit,

või

b)

sümptomitega emataimed koos 1 m raadiuses kasvavate taimedega on eemaldatud ja hävitatud ning taimed, mida on enne vedu kontrollitud ja mis on tunnistatud sümptomitest vabaks, on läbinud asjakohase füüsikalise või keemilise töötluse.

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Aculops fuchsiae Keifer

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Fuchsia L.

a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Aculops fuchsiae Keifer,

või

b)

taimedel või nende emataimedel ei ole täheldatud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tootmisüksuses tehtud visuaalse kontrolli käigus,

või

c)

taimed on enne vedu läbinud asjakohase keemilise või füüsikalise töötluse, misjärel on taimi kontrollitud ja neil ei ole täheldatud ühtki taimekahjustaja põhjustatud sümptomit.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Opogona sacchari Bojer,

või

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, kus ei ole täheldatud kahjustaja Opogona sacchari Bojer põhjustatud sümptomeid või tunnuseid visuaalse kontrolli käigus, mis tehakse vähemalt iga kolme kuu tagant veole eelneva kuue kuu jooksul,

või

c)

tootmisüksuses kohaldatakse korda, mille eesmärk on jälgida ja pidurdada kahjustaja Opogona sacchari Bojer populatsiooni levimist, eemaldada nakatunud taimed ja kontrollida visuaalselt kõiki partiisid taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal enne vedu ja tunnistada need vabaks kahjustajast Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Sugukonna Palmae istutamiseks ettenähtud taimed (v.a viljad ja seemned), mille tüve alumise osa läbimõõt on üle 5 cm ning mis kuuluvad järgmistesse perekondadesse või liikidesse:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

Taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud piirkonnas, mille vastutav ametiasutus on kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete standarditega tunnistanud vabaks palmikahjurist Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)

taimi on kasvatatud kaks aastat enne nende vedu sellises üksuses liidus, mis on füüsiliselt täiesti kaitstud palmikahjuri Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sissetoomise eest, või sellisel alal liidus, kus on selle taimekahjustaja suhtes võetud asjakohaseid ennetusmeetmeid;

c)

taimi on visuaalselt kontrollitud vähemalt iga nelja kuu tagant, kinnitamaks, et need on vabad palmikahjurist Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

Taimi või seemneid kasvatavaid taimi on kontrollitud ja nende partiis ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või

b)

sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

Taimi on kontrollitud ja nende partiis ei ole viimase täieliku kasvuperioodi algusest täheldatud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid, või

b)

sibulad on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud visuaalse kontrolli põhjal tunnistatud vabaks kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomitest ja pakendatud lõpptarbijale müügiks.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Malus Mill.

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ning

b)

i)

taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

või

ii)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

iii)

mitte üle 2 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Prunus L.

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest,

ja

b)

i)

taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

või

ii)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

iii)

mitte üle 1 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning need taimed ja kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks kahjustajast Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pyrus L.

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks kahjustaja Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ning

b)

i)

taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, või

ii)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud taimekahjustajast vabaks kogu viimasel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või

c)

mitte üle 2 %-l tootmisüksuse taimedest on esinenud sümptomeid eelmisel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ning kõik sümptomitega taimed ja vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Lavandula L.

a)

Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on teadaolevalt vaba kahjustajast Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

või

b)

viimase täieliku kasvuperioodi jooksul ei ole partii visuaalse kontrolli käigus avastatud kahjustaja Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. põhjustatud sümptomeid,

või

c)

kahjustaja Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. põhjustatud sümptomitega taimed on välja juuritud ja hävitatud; partiid on ülejäänud taimedest võetud esindusproovi alusel kontrollitud ja see on tunnistatud kahjustajast vabaks.

Chrysanthemum stunt viroid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Taimed on kolmanda põlvkonna taimed, mis on saadud analüüside põhjal viroidist Chrysanthemum stunt viroid vabaks tunnistatud materjalist.

Citrus exocortis viroid

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L.

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viroidist Citrus exocortis viroid,

ning

b)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud taimekahjustajast vabaks kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus.

Citrus tristeza virus (ELi isolaadid)

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja nende hübriidid

a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on eelmise kolme aasta jooksul kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus;

ning

b)

i)

taimed on kasvatatud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest Citrus tristeza virus,

või

ii)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus,

või

iii)

taimed on kasvanud tootmisüksuses, mis on siirutajate eest füüsiliselt kaitstud ja tunnistatud vabaks viirusest Citrus tristeza virus kogu viimasel kasvuperioodil taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud pistelise kontrolli käigus,

või

iv)

kui viiruse Citrus tristeza virus esinemise kontrolliks tehtud analüüsi tulemus on positiivne, on kõiki partiis olevaid taimi üksikult kontrollitud ja mitte üle 2 % nendest taimedest osutusid positiivseks ning kõik kontrollitud ja kahjustajaga nakatunud taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis Fotsch, Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid

a)

Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (Frankliniella occidentalis Pergande) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsiooni levimist,

ning

b)

i)

praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Impatiens necrotic spot tospovirus põhjustatud sümptomeid, või

ii)

kõik tootmisüksuses olevad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Impatiens necrotic spot tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproovi on analüüsitud ja see on tunnistatud vabaks viirusest Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L.

a)

Taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

b)

taimed on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks.

Plum pox virus

Perekonna Prunus L. järgmiste liikide istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl & Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L., mis on vastuvõtlikud viirusele Plum pox virus

a)

Perekonna Prunus vegetatiivselt paljundatud pookealused, mis on saadud emataimedest, millest on võetud proovid, mida on analüüsitud eelmise viie aasta jooksul ning mis on tunnistatud vabaks viirusest Plum pox virus, ja

b)

i)

paljundusmaterjal on toodetud piirkondades, mis on teadaolevalt vabad viirusest Plum pox virus, või

ii)

tootmisüksuses ei ole paljundusmaterjalil täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja taime kasvutingimusi ning viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud, või

iii)

tootmisüksuses ei ole täheldatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid mitte üle 1 %-l taimedest kogu viimasel kasvuperioodil kõige asjakohasemal ajal aastast, võttes arvesse ilmastikutingimusi ning taime kasvutingimusi ja viiruse Plum pox virus bioloogiat; kõik vahetus läheduses kasvavad sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud; partiidest, kust sümptomitega taimed avastati, pärit sümptomiteta taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud taimekahjustajast vabaks. Representatiivsest osast taimedest, millel ei esine visuaalse kontrolli käigus avastatud viiruse Plum pox virus põhjustatud sümptomeid, võib võtta proove ja neid analüüsida kõnealuste taimede nakatumise riski hindamise tulemuse alusel seoses selle taimekahjustaja esinemisega.

Tomato spotted wilt tospovirus

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. Uus-Guinea hübriidid, Pelargonium L.

a)

Taimed on kasvanud tootmisüksuses, mille suhtes on kohaldatud vastavate ripslaste siirutajate (Frankliniella occidentalis ja Thrips tabaci) seiret ning nende avastamise korral asjakohast töötlust, et pidurdada tulemuslikult nende populatsioonide levimist,

ning

b)

praeguse kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuse taimedel täheldatud viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, või

c)

kõik tootmisüksuses olevad taimed, millel esineb praeguse kasvuperioodi jooksul viiruse Tomato spotted wilt tospovirus põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning veetavatest taimedest võetud esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud vabaks viirusest Tomato spotted wilt tospovirus.

D OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalis (v.a seeme)

1.   Visuaalne kontroll

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

a)

Castanea sativa Mill. kultiveerimismaterjal (v.a seeme) on tunnistatud vabaks kahjustajast Cryphonectria parasitica tootmisüksuses või -kohas tehtud visuaalse kontrolli käigus,

b)

Pinus spp. kultiveerimismaterjal (v.a seeme) on tunnistatud vabaks kahjustajatest Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ja Lecanosticta acicola tootmisüksuses või -kohas tehtud visuaalse kontrolli käigus.

Visuaalseid kontrolle tuleb teha kord aastas taimekahjustajate avastamiseks kõige asjakohasemal ajal, võttes arvesse ilmastikutingimusi ja taime kasvutingimusi ning vastavate taimekahjustajate bioloogiat.

2.   Nõuded perekondade või liikide ja kategooriate kaupa

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid järgmiste perekondade või liikide puhul, tagamaks et:

Castanea sativa Mill.

a)

kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Cryphonectria parasitica, või

b)

kogu viimasel kasvuperioodil ei ole tootmiskohas ega -üksuses täheldatud kahjustaja Cryphonectria parasitica põhjustatud sümptomeid, või

c)

kultiveerimismaterjal, millel esineb kahjustaja Cryphonectria parasitica põhjustatud sümptomeid tootmiskohas või -üksuses, on välja juuritud ning ülejäänud materjali on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmiskohas ega -üksuses ei ole täheldatud ühtki sümptomit vähemalt kolm nädalat enne materjali vedu.

Pinus spp.

a)

kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mis on teadalevalt vabad kahjustajatest Dothistroma pini, Dothistroma septosporum ja Lecanosticta acicola, või

b)

tootmiskohas või -üksuses või selle vahetus läheduses ei ole kogu viimasel kasvuperioodil täheldatud kahjustaja Dothistroma pini, Dothistroma septosporum või Lecanosticta acicola põhjustatud vöötaudi sümptomeid, või

c)

tootmiskohas või -üksuses on kahjustaja Dothistroma pini, Dothistroma septosporum või Lecanosticta acicola põhjustatud vöötaudi vastu kohaldatud asjakohast töötlust ning kultiveerimismaterjali on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja tunnistatud kahjustaja Dothistroma pini, Dothistroma septosporum või Lecanosticta acicola põhjustatud sümptomitest vabaks.

E OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist köögiviljaseemnes

Reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate ja istutamiseks ettenähtud taimedega seoses tuleb võtta järgmised meetmed. Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil või mõnel muul võrdväärsel meetodil,

ning

b)

i)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

või

ii)

tootmisüksuses olevate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

iii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

või

b)

kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

või

c)

seemne esindusproove on kontrollitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

või

b)

kultuuri, millelt seeme koristati, kontrolliti visuaalselt kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal ja see tunnistati vabaks kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

või

c)

seemne esindusproove on analüüsitud ja need on tunnistatud analüüside põhjal vabaks kahjustajast Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

või

c)

i)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.,

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

või

c)

i)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.,

või

c)

i)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas perforans Jones et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)

Seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

b)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

c)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil ja

b)

seeme on pärit piirkondadest, mis on teadaolevalt vabad kahjustajast Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

või

c)

i)

tootmisüksuses kasvavate taimede täieliku kasvuperioodi jooksul asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus ei ole täheldatud kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. põhjustatud haiguse sümptomeid,

või

ii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli kahjustaja Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades (millele järgneb asjakohane töötlemine või mitte) ning nende analüüside alusel on need tunnistatud vabaks kahjustajastXanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Putukad ja lestad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning

b)

seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning

b)

seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)

Seemne esindusproovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ning

b)

seeme on tunnistatud vabaks kahjustajast Bruchus rufimanus L.

Ümarussid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

Kultuuri on viimase täieliku kasvuperioodi algusest alates visuaalselt kontrollitud vähemalt üks kord taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal ja kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev põhjustatud sümptomeid ei ole täheldatud,

või

b)

koristatud seeme on pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi tunnistatud vabaks kahjustajast Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,

või

c)

istutusmaterjal on läbinud kahjustaja Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev vastase asjakohase keemilise või füüsikalise töötluse ja seeme on tunnistatud sellest taimekahjustajast vabaks pärast esindusproovi laboratoorset analüüsi.

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)

Seeme on saadud asjakohasel happega abstraheerimise meetodil või muul võrdväärsel meetodil ning

b)

i)

seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viirust Pepino mosaic virus, või

ii)

taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viiruse Pepino mosaic virus põhjustatud haiguste sümptomeid, või

iii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli viiruse Pepino mosaic virus suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

Seeme on pärit piirkondadest, kus teadaolevalt ei esine viroidi Potato spindle tuber viroid, või

ii)

taimedel ei ole tootmiskohas ühe täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud viroidi Potato spindle tuber viroid põhjustatud haiguste sümptomeid või

iii)

seeme on läbinud ametliku kontrolli viroidi Potato spindle tuber viroid suhtes esindusproovi analüüsi põhjal ja asjakohaseid meetodeid kasutades ning nende analüüside alusel on need tunnistatud taimekahjustajast vabaks.

F OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist seemnekartulis

Pädev asutus või vajaduse korral ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle ja võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmises tabelis), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Varrepõletik (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

Supereliitseemnekartulite puhul:

ametlikud kontrollid näitavad, et need on saadud emataimedest, mis on vabad kahjustajatest Dickeya Samson et al. spp. ja Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)

Kõikide kategooriate puhul:

kasvavaid taimi on kohapeal ametlikult kontrollinud pädev asutus.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

Supereliitseemnekartulite puhul:

ametlikud kontrollid näitavad, et need on