EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, annettu 28 päivänä marraskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

OJ L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 319/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2072,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta, komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoamisesta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan, 32 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan 2 kohdan, 37 artiklan 4 kohdan, 40 artiklan 2 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 2 kohdan, 54 artiklan 2 kohdan, 72 artiklan 1 kohdan, 73 artiklan, 79 artiklan 2 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetusta (EU) 2016/2031 on määrä soveltaa 14 päivästä joulukuuta 2019. Jotta sen säännöksiä voidaan soveltaa täysimääräisesti, on annettava täytäntöönpanosääntöjä, joilla säännellään tuhoojia, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, sekä asetettava asiaankuuluvia vaatimuksia, joita tarvitaan unionin alueen suojelemiseksi kasvinterveysriskeiltä.

(2)

Tämän vuoksi olisi vahvistettava erityiset säännöt unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloimiseksi sekä toimenpiteet niiden esiintymisen ehkäisemiseksi asianomaisilla unionin alueilla tai asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’EFSA’, on arvioinut uudelleen neuvoston direktiivin 2000/29/EY (2) liitteessä I olevassa A osassa ja liitteessä II olevan A osan I jaksossa luetellut tuhoojat asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklan mukaisen unionikaranteenituhoojien luettelon laatimiseksi. Uudelleenarviointi oli tarpeen kyseisten tuhoojien kasvinterveydellisen aseman päivittämiseksi viimeisimmän teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti ja sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne kyseisen asetuksen 3 artiklassa säädetyt kriteerit unionin alueen osalta ja kyseisen asetuksen liitteessä I olevan 1 jakson kriteerit.

(4)

Uudelleenarvioinnin tuloksena tiettyjä direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II lueteltuja tuhoojia ei pitäisi sisällyttää unionikaranteenituhoojien luetteloon, koska ne eivät täytä asetuksen (EU) 2016/2031 3 artiklassa säädettyjä edellytyksiä unionin alueen osalta.

(5)

Tiettyjen muiden tuhoojien, joista osa on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 3 artiklassa säädetyt edellytykset unionin alueen osalta, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä unionikaranteenituhoojien luetteloon.

(6)

Uudelleenarvioinnin tuloksena osa tuhoojista, jotka on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II tuhoojina, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella, olisi sisällytettävä unionikaranteenituhoojien luetteloon tuhoojina, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella, johtuen niiden vakiintuneesta esiintymisestä sen tietyissä osissa.

(7)

Tiettyjen tuhoojien nimet olisi saatettava ajan tasalle kansainvälisen nimikkeistön viimeaikaisen kehityksen huomioon ottamiseksi. Kyseiset tuhoojat on lueteltava yhdessä Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestön, jäljempänä ’EPPO’, niille osoittamien koodien kanssa. Tämä on tarpeen kyseisten tuhoojien tunnistamisen varmistamiseksi myös siinä tapauksessa, että niiden nimiä muutetaan tulevaisuudessa.

(8)

Komissio on arvioinut komission asetuksen (EY) N:o 690/2008 (3) mukaisesti tunnustetut suoja-alueet ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa luetellut niihin liittyvät tuhoojat. Uudelleenarvioinnin tarkoituksena oli päätellä, vastaavatko kyseiset tuhoojat asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 1 kohdassa olevaa suoja-aluekaranteenituhoojan kuvausta.

(9)

Uudelleenarviointi perustui suoja-alueiden tunnustamista, muuttamista tai peruuttamista koskeviin jäsenvaltioiden hakemuksiin, jäsenvaltioiden toimittamiin säännöllisiin selvityksiin, komission tarkastuksiin ja muihin tieteellisiin ja teknisiin tietoihin.

(10)

Tiettyjen tuhoojien, joista osa on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä suoja-aluekaranteenituhoojien luetteloon. Kyseiset tuhoojat olisi lueteltava yhdessä EPPOn niille osoittamien koodien kanssa, jotta voidaan varmistaa kyseisten tuhoojien tunnistaminen myös siinä tapauksessa, että niiden nimiä muutetaan tulevaisuudessa.

(11)

Asetus (EY) N:o 690/2008 olisi kumottava, jotta vältetään päällekkäisyydet tämän asetuksen mukaisen suoja-alueiden luettelon kanssa.

(12)

EPPO on arvioinut uudelleen direktiivin 2000/29/EY liitteessä II olevan A osan II jaksossa luetellut tuhoojat, direktiivin 66/401/ETY (4) liitteessä I olevassa 3 kohdassa luetellut viljelykasvit ja 6 kohdassa luetellut tuhoojat sekä neuvoston direktiivin 66/402/ETY (5) liitteessä II olevassa 3 kohdassa ja neuvoston direktiivin 68/193/ETY (6) liitteessä I luetellut tuhoojat sekä tuhoojat, jotka on lueteltu neuvoston direktiivin 98/56/EY (7) 5 artiklan 5 kohdan, neuvoston direktiivin 2002/55/EY (8) liitteen II ja neuvoston direktiivin 2002/56/EY (9) liitteen I ja liitteessä II olevan B kohdan nojalla annetuissa säädöksissä ja kyseisen direktiivin 18 artiklan c kohdan, neuvoston direktiivin 2002/57/EY (10) liitteessä I olevan 4 kohdan ja liitteessä II olevan I osan 5 kohdan nojalla annetuissa säädöksissä, neuvoston direktiivin 2008/72/EY (11) 4 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä sekä neuvoston direktiivin 2008/90/EY (12) 4 artiklan nojalla annetuissa säädöksissä.

(13)

Uudelleenarviointi oli tarpeen kyseisten tuhoojien kasvinterveydellisen aseman päivittämiseksi viimeisimmän teknisen ja tieteellisen kehityksen mukaisesti sekä sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne asetuksen (EU) 2016/2031 36 artiklassa säädetyt kriteerit unionin alueen osalta ja liitteessä I olevassa 4 jaksossa säädetyt kriteerit.

(14)

Tiettyjen tuhoojien, joista osa on lueteltu kyseisissä direktiiveissä, on todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 36 artiklassa säädetyt edellytykset unionin alueen osalta, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloon. Kyseisen asetuksen 37 artiklan 7 kohdan mukaisesti kyseisessä luettelossa on tarkoitus säätää tietyistä direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY tarkoitettujen asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luokista.

(15)

Tietyissä tapauksissa asianomaisia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei saisi tuoda unionin alueelle eikä siirtää sen sisällä, jos säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden kasveille aiheuttamat oireet ylittävät tietyn kynnysarvon, kuten asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 8 kohdassa säädetään. Kuten kyseisessä artiklassa myös säädetään, tällainen kynnysarvo on vahvistettava ainoastaan, jos ammattimaisten toimijoiden on mahdollista varmistaa, että säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan esiintymistiheys kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ei ylitä kyseistä kynnysarvoa, ja jos on mahdollista tarkistaa, että kynnysarvo ei ylity kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien erissä.

(16)

Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimenpiteitä säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi asianomaisissa istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa on sovellettava rajoittamatta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 98/56/ETY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä. Sen vuoksi tämä asetus ei saisi vaikuttaa kyseisten direktiivien nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tai kasvien, joista ne ovat peräisin, tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta, asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperää alueilla tai paikoissa, jotka ovat asianomaisista muista kuin unionikaranteenituhoojista vapaita tai niiltä fyysisesti suojattuja, asianomaisille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille tai kasveille, joista ne ovat peräisin, tehtäviä käsittelyjä tai istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuotantoa.

(17)

Säänneltyjä muita kuin unionikaranteenituhoojia koskevat tämän asetuksen säännökset eivät saisi myöskään vaikuttaa niihin mainittujen direktiivien nojalla vahvistettuihin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin poikkeuksiin kyseisissä direktiiveissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat siementen toimittamista virallisille koe- ja tarkastuslaitoksille, kasvien toimittamista tiettyjen palvelujen tarjoajille, tieteellisiin tarkoituksiin, valintatyöhön tai muihin testi- tai koetarkoituksiin tarkoitettujen kasvien siirtoja, lopullisesti sertifioimattomia siemeniä, siemeniä, joihin sovelletaan poikkeuksia täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/478 (13) säännöksistä, ja kasveja, jotka on todistetusti tarkoitettu vientiin.

(18)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, jotka on lueteltu direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa, tuonti unioniin kaikista tai tietyistä kolmansista maista on kielletty.

(19)

Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita on tarkasteltu uudelleen uuden näytön, niiden unionin alueelle aiheuttaman tuhoojariskin ja ajan tasalle saatetun unionikaranteenituhoojien luettelon perusteella.

(20)

Uudelleentarkastelun perusteella olisi asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdan nojalla laadittava luettelo tietyistä kyseisistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin mainittua kieltoa sovelletaan. Tällainen kielto on tarpeen, koska kasvinsuojelua unionin alueella ei voida taata soveltamalla tässä suhteessa vähemmän tiukkoja toimenpiteitä.

(21)

Unionikaranteenituhoojien uudelleenarvioinnin vuoksi olisi asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti annettava uusia säännöksiä, jotka koskevat tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomista unioniin ja siihen sovellettavia erityisiä vaatimuksia sekä tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden siirtoja unionissa ja niihin sovellettavia erityisiä vaatimuksia.

(22)

CN-koodien ilmoittamisen ei tulisi olla pakollista niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luetteloissa, joiden siirtoihin unionin alueella sovelletaan erityisiä vaatimuksia. Tämä olisi oikeasuhteinen lähestymistapa, koska CN-koodit ovat tarpeen kyseisten kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden tunnistamiseksi ainoastaan silloin, kun ne tuodaan unioniin kolmannesta maasta. Tällainen lähestymistapa olisi myös linjassa asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan kanssa, sillä sen mukaan näitä koodeja ei anneta niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden luettelossa, joiden osalta vaaditaan kasvipassi.

(23)

Kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuominen niitä koskeville suoja-alueille on kielletty, tarvittaessa riippuen niiden alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta, direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevassa B osassa olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevassa B osassa lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda niitä koskeville suoja-alueille ainoastaan, jos ne täyttävät asiaa koskevat erityiset vaatimukset.

(24)

Kyseisiä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita on tarkasteltu uudelleen uuden näytön, niiden niitä koskeville suoja-alueille aiheuttaman tuhoojariskin ja ajan tasalle saatetun suoja-aluekaranteenituhoojien ja suoja-alueiden luettelon perusteella.

(25)

Uudelleentarkastelun perusteella olisi tässä asetuksessa asetuksen (EU) 2016/2031 53 artiklan 2 kohdan nojalla laadittava luettelo tietyistä kyseisistä kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista ja niitä koskevista suoja-alueista sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin mainittua kieltoa sovelletaan.

(26)

Lisäksi tietyt kyseiset kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä niitä koskevat suoja-alueet ja erityiset vaatimukset olisi lueteltava tässä asetuksessa asetuksen (EU) 2016/2031 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti

(27)

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten, olisi vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(28)

Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2018/2019 vaaditaan asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti kasvinterveystodistus tuotaessa unionin alueelle muita kuin kyseisen asetuksen 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa mainittuja kasveja. Joidenkin hedelmien on kuitenkin todettu täyttävän asetuksen (EU) 2016/2031 liitteessä VI vahvistetut kriteerit, ja ne on tunnistettu kasveiksi, joille ei vaadita kasvinterveystodistusta. Kasvinterveystodistusta ei näin ollen tulisi vaatia tuotaessa unioniin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 liitteessä II lueteltuja hedelmiä.

(29)

Selkeyden vuoksi mainitun asetuksen 2 artikla ja liite II olisi poistettava, jotta vältetään päällekkäisyydet tämän asetuksen kanssa.

(30)

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus niitä koskeville suoja-alueille tuomista varten, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.

(31)

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 79 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.

(32)

Jotta ammattimaisille toimijoille ei asetettaisi vaatimuksia, kyseisiä kasvipasseja ei pitäisi vaatia sellaisten siementen siirtoja varten, joihin sovelletaan poikkeuksia siementen kaupan pitämistä koskevien asiaankuuluvien direktiivien vaatimuksista. Tämä on aiheellista, sillä tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta kyseisten direktiivien nojalla vahvistettujen toimenpiteiden soveltamista eikä siinä näin ollen pitäisi ottaa käyttöön ammattimaisia toimijoita koskevia uusia sertifiointivelvoitteita kyseisissä direktiiveissä vahvistettujen velvoitteiden lisäksi.

(33)

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen tietyillä suoja-alueilla vaaditaan kasvipassi, on vahvistettava asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Näissä kasvipasseissa olisi oltava merkintä ”PZ”, jotta ne voidaan erottaa koko unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten tarvittavista kasvipasseista. Tällainen luettelo auttaa varmistamaan selkeyden ammattimaisille toimijoille, toimivaltaisille viranomaisille ja kaikille muille kyseisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden käyttäjille.

(34)

Jotta vältettäisiin kaupan häiriöt, jotka johtuvat säänneltyihin muihin kuin unionikaranteenituhoojiin liittyvien vaatimusten muutoksista, olisi myönnettävä kestoltaan rajoitettu siirtymäkausi siemenille ja muille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille, joita on jo tuotettu unionissa, tuotu unioniin tai siirretty unionissa niiden säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevien vaatimusten mukaisesti, joita on sovellettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019, joka on tämän asetuksen soveltamispäivä. Kyseisiä siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja saa edelleen tuoda unioniin ja siirtää unionissa kyseisten vaatimusten mukaisesti rajoitetun ajan. Olisi myös oikeasuhteista edellyttää, että kasvipasseissa osoitetaan ainoastaan, että kyseiset siemenet ja muut istutettaviksi tarkoitetut kasvit täyttävät sovellettavat vaatimukset, jotka koskevat unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä. Tällainen lähestymistapa olisi tarpeen, kun otetaan huomioon, että suuri määrä siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja on tuotannossa tai tuotettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019 ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen siementen ja muun lisäysmateriaalin kaupan pitämistä koskevien direktiivien sääntöjen mukaisesti, jolloin kasvipasseja ei vaadittu säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen osalta. Kyseiset istutettaviksi tarkoitetut kasvit on jo sertifioitu, ja olisi suhteetonta edellyttää lisäsertifiointia uusien sääntöjen nojalla. Yhden vuoden siirtymäkausi olisi sen vuoksi tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että kyseisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien saattaminen markkinoille tapahtuu sujuvasti, ja jotta voidaan helpottaa toimivaltaisten viranomaisten ja ammattimaisten toimijoiden mukautumista uusiin sääntöihin.

(35)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla ja ammattimaisilla toimijoilla on mahdollisimman paljon aikaa valmistautua sen soveltamiseen.

(36)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä kuin asetusta (EU) 2016/2031 eli 14 päivästä joulukuuta 2019.

(37)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön asetus (EU) 2016/2031 unionikaranteenituhoojien, suoja-aluekaranteenituhoojien ja säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien luetteloiden sekä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevien toimenpiteiden osalta kyseisten tuhoojien aiheuttamien riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan liitteen I mukaisia määritelmiä.

2.   Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

ilmauksella ’käytännössä vapaa tuhoojista’ sellaista muiden tuhoojien kuin unionikaranteenituhoojien ja suoja-aluekaranteenituhoojien määrää istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa tai hedelmäkasveissa, joka on tarpeeksi vähäinen kyseisten kasvien hyväksyttävän laadun ja käyttökelpoisuuden varmistamiseksi;

b)

’virallisella lausunnolla’ asetuksen (EU) 2016/2031 71 artiklan mukaista kasvinterveystodistusta, kyseisen asetuksen 78 artiklan mukaista kasvipassia, kyseisen asetuksen 96 artiklassa tarkoitettua puiseen pakkausmateriaaliin, puuhun tai muihin tavaroihin tehtyä merkkiä tai kyseisen asetuksen 99 artiklassa tarkoitettuja virallisia todennuksia;

c)

’järjestelmäpohjaisella lähestymistavalla’ sellaisten erilaisten riskinhallintatoimenpiteiden integrointia, joista vähintään kaksi toimii riippumattomasti ja joilla yhdessä sovellettuina saavutetaan asianmukainen suoja unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia ja tuhoojia, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä, vastaan.

3 artikla

Luettelo unionikaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 5 artiklassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

Sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa A osassa, ja sellaisten unionikaranteenituhoojien luettelo, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella, vahvistetaan liitteessä II olevassa B osassa.

4 artikla

Luettelo suoja-alueista ja niihin liittyvistä suoja-aluekaranteenituhoojista

Asetuksen (EU) 2016/2031 32 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä III.

5 artikla

Luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnysarvoista

Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien ja tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luettelo sekä luokat ja kynnysarvot vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IV. Kyseisiä istutettaviksi tarkoitettuja kasveja ei saa tuoda unioniin eikä siirtää unionissa, jos säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien tai niiden aiheuttamien oireiden esiintyminen kyseisissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa ylittää kyseiset kynnysarvot.

Ensimmäisessä kohdassa säädetty tuonti- ja siirtokielto koskee ainoastaan liitteessä IV tarkoitettuja istutettaviksi tarkoitettujen kasvien luokkia.

6 artikla

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

1.   Asetuksen (EU) 2016/2031 37 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, jotka koskevat tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtämistä unionissa ja tuomista unioniin, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä V.

2.   Tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, jotka koskevat

a)

asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tai kasvien, joista ne ovat peräisin, tarkastuksia, näytteenottoa ja testausta;

b)

asianomaisten istutettaviksi tarkoitettujen kasvien alkuperää alueilla tai paikoissa, jotka ovat vapaita asianomaisista muista kuin unionikaranteenituhoojista tai fyysisesti suojattuja niiltä;

c)

asianomaisille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille tai kasveille, joista ne ovat peräisin, tehtäviä käsittelyjä;

d)

istutettaviksi tarkoitettujen kasvien tuotantoa.

3.   Lisäksi tämän asetuksen liitteessä IV vahvistettu luettelo ja liite V eivät vaikuta direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY nojalla hyväksyttyihin istutettaviksi tarkoitettuja kasveja koskeviin poikkeuksiin kyseisissä direktiiveissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista; näihin poikkeuksiin sisältyvät

a)

poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista virallisille testaus- ja tarkastuslaitoksille;

b)

poikkeukset, jotka koskevat käsittelemättömien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille käsiteltäväksi tai pakattavaksi sillä edellytyksellä, että oikeus toimitettuihin kasveihin ei siirry palvelujen tarjoajalle ja että näiden kasvien tunnistettavuus varmistetaan;

c)

poikkeukset, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettujen kasvien toimittamista palvelujen tarjoajille tiettyjen edellytysten täyttyessä tiettyjen teolliseen käyttöön tarkoitettujen maatalouden raaka-aineiden tuotantoa varten tai siemenlisäykseen tätä tarkoitusta varten;

d)

poikkeukset, jotka koskevat tieteellisiin tarkoituksiin, valintatyöhön tai muihin testi- tai koetarkoituksiin tarkoitettuja kasveja;

e)

poikkeukset kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat lopullisesti sertifioimattomia istutettaviksi tarkoitettuja kasveja;

f)

poikkeukset täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/478 säännöksissä säädetyistä kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista;

g)

poikkeukset kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista, jotka koskevat istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, jotka on todistetusti tarkoitettu vietäviksi kolmansiin maihin.

7 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle tietyistä kolmansista maista on kielletty

Asetuksen (EU) 2016/2031 40 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen unionin alueelle on kielletty, sekä kolmansista maista, kolmansien maiden ryhmistä tai kolmansien maiden tietyistä alueista, joihin kieltoa sovelletaan, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VI.

8 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta, sekä niiden tuomista unionin alueelle tai siirtämistä siellä koskevista erityisistä vaatimuksista

1.   Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista, sekä niiden tuomista unionin alueelle koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VII.

2.   Asetuksen (EU) 2016/2031 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin unionin alueelta, sekä niiden siirtämistä unionin alueella koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä VIII.

9 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty

Asetuksen (EU) 2016/2031 53 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, jotka ovat peräisin kolmansista maista tai unionin alueelta ja joiden tuominen tietyille suoja-alueille on kielletty, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä IX.

10 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joita tuodaan suoja-alueille tai siirretään niillä, ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista

Asetuksen (EU) 2016/2031 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, niitä koskevista suoja-alueista ja suoja-alueita koskevista erityisistä vaatimuksista vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä X.

11 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus

1.   Asetuksen (EU) 2016/2031 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista sekä asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana olevat kolmannet maat, joiden osalta vaaditaan kasvinterveystodistus unionin alueelle tuomista varten, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa A osassa.

2.   Luettelo kasveista, joihin sovelletaan asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta kasvinterveystodistuksesta, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa C osassa.

3.   Kaikkia muita kasveja kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kasveja saa tuoda unioniin ainoastaan, jos niiden mukana on kasvinterveystodistus, kuten asetuksen (EU) 2016/2031 73 artiklan ensimmäisessä alakohdassa säädetään. Saatavilla olevat kyseisten kasvien CN-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä XI olevassa B osassa.

12 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen suoja-alueelle tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus

Asetuksen (EU) 2016/2031 74 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tietyistä alkuperä- tai lähetysmaana olevista kolmansista maista vaaditaan kasvinterveystodistus, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XII.

13 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi

1.   Asetuksen (EU) 2016/2031 79 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden siirtämiseen unionin alueella vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIII.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kasvipassia ei vaadita, kun siirretään unionin alueella siemeniä, jotka täyttävät molemmat seuraavista edellytyksistä:

a)

niihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia; ja

b)

niihin ei sovelleta liitteessä VIII tai liitteessä X olevia erityisiä vaatimuksia.

14 artikla

Luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille ja siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, jossa on merkintä ”PZ”

Asetuksen (EU) 2016/2031 80 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luettelo kasveista, kasvituotteista ja muista tavaroista, joiden tuomiseen tietyille suoja-alueille tai siirtämiseen niillä vaaditaan kasvipassi, vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä XIV.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa kasvipasseissa on oltava merkintä ”PZ”.

15 artikla

Asetuksen (EY) N:o 690/2008 kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 690/2008.

16 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/2019 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/2019 seuraavasti:

(1)

Kumotaan 2 artikla;

(2)

Poistetaan liite II.

17 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Siemeniä ja muita istutettaviksi tarkoitettuja kasveja, joita on tuotu unionin alueelle tai siirretty unionin alueella tai jotka on tuotettu ennen 14 päivää joulukuuta 2019 direktiiveissä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 98/56/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY, 2002/57/EY, 2008/72/EY ja 2008/90/EY säädettyjen, säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymistä koskevien, ennen kyseistä päivämäärää sovellettujen vaatimusten mukaisesti, saa tuoda unionin alueelle tai siirtää unionin alueella 14 päivään joulukuuta 2020 saakka, jos ne täyttävät kyseiset vaatimukset. Tämän asetuksen 5 ja 6 artiklaa sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin 14 päivästä joulukuuta 2020.

Kasvipasseissa, joita tässä asetuksessa edellytetään niiden siementen ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen kasvien siirtoihin unionin alueella, joihin sovelletaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua siirtymäaikaa, vaaditaan 14 päivään joulukuuta 2020 saakka ainoastaan sen todistamista, että unionikaranteenituhoojia, suoja-aluekaranteenituhoojia tai asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan nojalla hyväksyttyjä toimenpiteitä koskevia sääntöjä on noudatettu.

18 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi (EUVL L 193, 22.7.2008, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi 66/401/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2298; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 001 s. 131).

(5)  Neuvoston direktiivi 66/402/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1966, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 001 s. 142).

(6)  Neuvoston direktiivi 68/193/ETY, annettu 9 päivänä huhtikuuta 1968, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 93, 17.4.1968, s. 15; suomenk. erityispainos: Luku 03 Nide 002 s. 32).

(7)  Neuvoston direktiivi 98/56/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EYVL L 226, 13.8.1998, s. 16).

(8)  Neuvoston direktiivi 2002/55/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, vihannesten siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Neuvoston direktiivi 2002/56/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, siemenperunoiden pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Neuvoston direktiivi 2002/57/EY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan (EYVL L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Neuvoston direktiivi 2008/72/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2008, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan (EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Neuvoston direktiivi 2008/90/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan (EUVL L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/478, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2017, tiettyjen jäsenvaltioiden vapauttamisesta velvollisuudesta soveltaa tiettyjen lajien osalta rehukasvien siementen, viljakasvien siementen, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston, metsänviljelyaineiston, juurikkaiden siementen, vihannesten siementen sekä öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annettuja neuvoston direktiivejä 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 1999/105/EY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY sekä päätöksen 2010/680/EU kumoamisesta (EUVL L 73, 18.3.2017, s. 29);


LIITE I

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määritelmät

Tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan A osassa luetelluilla termeillä samaa kuin B osan toisessa sarakkeessa luetelluissa direktiiveissä olevissa määritelmissä, kun kyseisiä termejä käytetään tämän asetuksen liitteissä.

A OSA

Termiluettelo

Esiperussiemenet

Perussiemenet

Sertifioidut siemenet

Vakiosiemenet

Viiniköynnökset

Alkuperäinen lisäysaineisto

Peruslisäysaineisto

Esiperusaineisto

Perusaineisto

Sertifioitu aineisto

Vakioaineisto

Koristekasvien lisäysaineisto

Metsänviljelyaineisto

Vihannesten lisäys- ja taimiaineisto

Hedelmäkasvien lisäysaineisto ja hedelmäntuotantoon tarkoitetut hedelmäkasvit

Esiperusemokasviehdokkaat

Esiperusemokasvit

Perusemokasvit

Sertifioidut emokasvit

Conformitas Agraria Communitatis (CAC) -aineisto

Rehukasvien siemenet

Viljakasvien siemenet

Vihannesten siemenet

Siemenperunat

Öljy- ja kuitukasvien siemenet.

B OSA

Luettelo direktiiveistä ja liitteistä

1.

TÄMÄN ASETUKSEN LIITTEET

2.

DIREKTIIVIT

LIITE IV, A osa

(Rehukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, A osa

(Rehukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 66/401/ETY

LIITE IV, B osa

(Viljakasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, B osa

(Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 66/402/ETY

LIITE IV, C osa

(Viiniköynnöksen lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

Direktiivi 68/193/ETY

LIITE IV, D osa

(Koristekasvien lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, C osa

(Koristekasveja koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 98/56/EY

LIITE IV, E osa

(Metsänviljelyaineistoon, lukuun ottamatta siemeniä, liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, D osa

(Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 1999/105/EY

LIITE IV, F osa

(Vihannesten siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, E osa

(Vihannesten siemeniä koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 2002/55/EY

LIITE IV, G osa

(Siemenperunoihin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, F osa

(Siemenperunoita koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 2002/56/EY

LIITE IV, H osa

(Öljy- ja kuitukasvien siemeniin liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, G osa

(Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 2002/57/EY

LIITE IV, I osa

(Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

LIITE V, H osa

(Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa koskevat toimenpiteet)

Direktiivi 2008/72/EY

LIITE IV, J osa

(Hedelmäntuotantoon tarkoitettuihin hedelmäkasveihin ja niiden lisäysaineistoon liittyvät säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat)

Direktiivi 2008/90/EY

LIITE XIII, 4 kohta

Viljakasvien siemenet

Direktiivi 66/402/ETY

LIITE XIII, 5 kohta

Vihannesten siemenet

Direktiivi 2002/55/EY

LIITE XIII, 6 kohta

Öljy- ja kuitukasvien siemenet

Direktiivi 2002/57/EY


LIITE II

Luettelo unionikaranteenituhoojista ja niitä koskevat koodit

SISÄLLYSLUETTELO

A osa: Tuhoojat, joiden ei tiedetä esiintyvän unionin alueella

A.

Bakteerit

B.

Sienet ja munasienet

C.

Hyönteiset ja punkit

D.

Ankeroiset

E.

Loiskasvit

F.

Virukset, viroidit ja fytoplasmat

B osa: Tuhoojat, joiden tiedetään esiintyvän unionin alueella

A.

Bakteerit

B.

Sienet ja munasienet

C.

Hyönteiset ja punkit

D.

Nilviäiset

E.

Ankeroiset

F.

Virukset, viroidit ja fytoplasmat

A OSA

TUHOOJAT, JOIDEN EI TIEDETÄ ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

 

Karanteenituhoojat ja EPPOn niille osoittamat koodit

A. Bakteerit

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Sienet ja munasienet

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun ja E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], lukuun ottamatta seuraavia: Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ja Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], lukuun ottamatta seuraavia:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (EU:n ulkopuoliset isolaatit) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hyönteiset ja punkit

1.

Acleris spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot), joiden tiedetään olevan virusten vektoreita [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (Euroopan ulkopuoliset) [1CICDF], joiden tiedetään olevan Xylella fastidiosa -bakteerin vektoreita, kuten:

a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, Euroopan ulkopuoliset lajit [1MARGG], kuten:

a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (Euroopan ulkopuoliset populaatiot) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (Euroopan ulkopuoliset) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (Euroopan ulkopuoliset) [1TEPHF], kuten:

a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Ankeroiset

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], lukuun ottamatta seuraavia:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (EU:n ulkopuoliset populaatiot) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Loiskasvit

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], lukuun ottamatta seuraavia:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl ja Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.

Juurikkaan käppyrälatvavirus [BCTV00]

2.

Mustavatun piilovirus [TSVBL0]

3.

Kookospähkinän cadang-cadang -viroidi [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis -virus [CSNV00]

5.

Sitruspuun suruvirus (EU:n ulkopuoliset isolaatit) [CTV000]

6.

Citrus leprosis -virukset [CILV00]:

a)

CiLV-C [CILVC0];

b)

CiLV-C2 [CILVC2];

c)

HGSV-2 [HGSV20]

d)

Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus strain);

e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing -fytoplasmat [PHYP56]

8.

Perunoiden virukset, viroidit ja fytoplasmat, kuten

a)

Andien perunan piilovirus [APLV00];

b)

Andien perunan läikkävirus [APMOV0];

c)

Arrakatsan B-virus, oca-kanta [AVBO00];

d)

Perunan mustarengaslaikkuvirus [PBRSV0];

e)

Perunan T-virus [PVT000];

f)

Perunan A-, M-, S-, V-, X- ja Y-virusten (mukaan lukien Yo, Yn ja Yc) Euroopan ulkopuoliset isolaatit ja perunan kierrelehtivirus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (mukaan lukien Yo, PVYN00, PVYC00)] ja [PLRV00].

9.

Satsuman kääpiökasvuvirus [SDV000]

10.

Tupakan rengaslaikkuvirus [TRSV00]

11.

Tomaatin rengaslaikkuvirus [TORSV0]

12.

Seuraavien kasvien virukset, viroidit ja fytoplasmat: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L., kuten

a)

Pensasmustikan lehtiläikkävirus [BLMOV0];

b)

Kirsikan karhealehtivirus [CRLV00];

c)

Persikan mosaiikkivirus [PCMV00];

d)

Persikan ruusukemosaiikkivirus [PRMV00];

e)

Luumun amerikkalainen juovakuviovirus [APLPV0];

f)

Vadelman käppyrälehtivirus [RLCV00];

g)

Mansikan pensomistauti [SYWB00];

h)

Seuraavien kasvien Euroopan ulkopuoliset virukset, viroidit ja fytoplasmat: Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L.

13.

Begomovirukset, lukuun ottamatta seuraavia:

aulion mosaiikkivirus [ABMV00], sweet potato leaf curl -virus [SPLCV0], tomato leaf curl New Delhi -virus [TOLCND], tomaatin keltakäppyrälehtivirus [TYLCV0], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Sardinia [TYLCSV], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Malaga [TYLCMA], tomaatin keltakäppyrälehtivirus – Axarquia [TYLCAX]

14.

Pitkäpavun lievä läikkävirus [CPMMV0]

15.

Salaatin tarttuva keltavirus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated -virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing -virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt -virus [SPCSV0]

19.

Bataatin lievä läikkävirus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate -virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez -virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle -virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime -fytoplasma [PHYPAF]

B OSA

TUHOOJAT, JOIDEN TIEDETÄÄN ESIINTYVÄN UNIONIN ALUEELLA

 

Karanteenituhoojat ja EPPOn niille osoittamat koodit

A. Bakteerit

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Sienet ja munasienet

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Hyönteiset ja punkit

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Nilviäiset

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Ankeroiset

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.

Grapevine flavescence dorée fytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi -virus [TOLCND]


LIITE III

Suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien luettelo sekä niitä koskevat koodit

Seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa luetellut suoja-alueet kattavat jonkin seuraavista:

a)

luettelossa olevan jäsenvaltion koko alue;

b)

luettelossa olevan jäsenvaltion alue, pois lukien suluissa mainitut poikkeukset;

c)

ainoastaan suluissa mainittu jäsenvaltion alueen osa.

Suoja-aluekaranteenituhoojat

EPPO-koodi

Suoja-alueet

a)   Bakteerit

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)

Viro

b)

Espanja (lukuun ottamatta itsehallintoalueita Andalusia, Aragonia, Kastilia-La Mancha, Castilia ja León, Extremadura, Madridin itsehallintoalue, Murcia, Navarra ja La Rioja, Guipúzcoan maakuntaa (Baskimaa), Lleidan maakunnassa sijaitsevia seutukuntia Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià ja Urgell (Comunidad autónoma de Catalunya), ja Valencian maakunnassa sijaitsevia kuntia Alborache ja Turís ja Alicanten maakunnassa sijaitsevia seutukuntia L’Alt Vinalopó ja El Vinalopó Mitjà (Comunidad Valenciana))

c)

Ranska (Korsika)

d)

Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (lukuun ottamatta Cuneon maakunnassa sijaitsevia kuntia Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca ja Villafalleto), Sardinia, Sisilia (lukuun ottamatta kuntia Cesarò (Messinan maakunta), Maniace, Bronte, Adrano (Catanian maakunta) ja Centuripe, Regalbuto ja Troina (Ennan maakunta), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)

e)

Latvia

f)

Suomi

g)

Yhdistynyt kuningaskunta (Mansaari; Kanaalisaaret)

h)

30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti (lukuun ottamatta Galwayn kaupunkia)

i)

30. huhtikuuta 2020 asti: Italia (Apulia, Lombardia (lukuun ottamatta maakuntia Milano, Mantova, Sondrio ja Varese sekä Monza Brianzan maakunnassa sijaitsevia kuntia Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese ja Varedo), Veneto (lukuun ottamatta maakuntia Rovigo ja Venetsia, Padovan maakunnassa sijaitsevia kuntia Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano ja Vescovana ja A4-valtatiestä etelään sijaitsevaa aluetta Veronan maakunnassa))

j)

30. huhtikuuta 2020 asti: Liettua (lukuun ottamatta kuntia Babtai ja Kėdainiai (Kaunasin alue))

k)

30. huhtikuuta 2020 asti: Slovenia (lukuun ottamatta alueita Gorenjska, Koroška, Maribor ja Notranjska sekä kuntia Lendava ja Renče-Vogrsko (H4-moottoritiestä etelään) ja Velika Polana sekä Ivančna Gorican kunnassa sijaitsevia asutusalueita Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec ja Znojile pri Krki)

l)

30. huhtikuuta 2020 asti: Slovakia (lukuun ottamatta piirikuntaa Dunajská Streda, kuntia Hronovce ja Hronské Kľačany (Levicen piirikunta), Dvory nad Žitavou (Nové Zámkyn piirikunta), Málinec (Poltárin piirikunta), Hrhov (Rožňavan piirikunta), Veľké Ripňany (Topoľčanyn piirikunta), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ja Zatín (Trebišovin piirikunta))

2.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta

b)   Sienet ja munasienet

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Kreikka

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

ENDOPA

a)

Tšekki

b)

Irlanti

c)

Ruotsi

d)

Yhdistynyt kuningaskunta

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

a)

Irlanti

b)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanti

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (EU-isolaatit)

PHYTRA

30. huhtikuuta 2023 asti: Ranska (lukuun ottamatta Bretagnessa sijaitsevaa Finistèren departementtia)

c)   Hyönteiset ja punkit

1.

Bemisia tabaci Genn. (eurooppalaiset populaatiot)

BEMITA

a)

Irlanti

b)

Ruotsi

c)

Yhdistynyt kuningaskunta

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)

Irlanti

b)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)

Irlanti

b)

Kreikka

c)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)

Irlanti

b)

Yhdistynyt kuningaskunta

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)

Irlanti

b)

Kreikka

c)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti, Mansaari ja Jersey)

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)

Kreikka

b)

Portugali (Azorit)

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)

Irlanti

b)

Kreikka

c)

Yhdistynyt kuningaskunta

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)

Irlanti

b)

Kreikka

c)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)

Irlanti

b)

Kreikka

c)

Yhdistynyt kuningaskunta

10.

Ips sexdentatus Börner

IPSXSE

a)

Irlanti

b)

Kypros

c)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti ja Mansaari)

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)

Irlanti

b)

Yhdistynyt kuningaskunta

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)

Irlanti

b)

Espanja (Ibiza ja Menorca)

c)

Kypros

d)

Malta

e)

Portugali (Azorit ja Madeira)

f)

Suomi (Ahvenanmaa, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku ja Uusimaa)

g)

Ruotsi (Blekingen, Gotlannin, Hallandin, Kalmarin ja Skånen läänit)

h)

Yhdistynyt kuningaskunta

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)

Irlanti

b)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)

30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti

b)

30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)

30. huhtikuuta 2020 asti: Irlanti

b)

30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)

Irlanti

b)

Malta

c)

Yhdistynyt kuningaskunta

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)

Irlanti

b)

Portugali (Azorit)

c)

Yhdistynyt kuningaskunta

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)

Espanja (Granada ja Málaga)

b)

Portugali (Alentejo, Algarve ja Madeira)

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Yhdistynyt kuningaskunta

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)

Irlanti

b)

30. huhtikuuta 2020 asti: Yhdistynyt kuningaskunta (lukuun ottamatta paikallishallintoalueita Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith and Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington and Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham ja Wycombe)

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kypros

d)   Virukset, viroidit ja fytoplasmat

1.

Juurikkaan nekroottinen keltasuonivirus

BNYVV0

a)

Irlanti

b)

Ranska (Bretagne)

c)

Portugali (Azorit)

d)

Suomi

e)

Yhdistynyt kuningaskunta (Pohjois-Irlanti)

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Yhdistynyt kuningaskunta

3.

Sitruspuun suruvirus (EU-isolaatit)

CTV000

Malta


LIITE IV

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu luettelo säännellyistä muista kuin unionikaranteenituhoojista ja tietyistä istutettaviksi tarkoitetuista kasveista sekä luokista ja kynnysarvoista

SISÄLLYSLUETTELO

A osa:

Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

B osa:

Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

C osa:

Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

D osa:

Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

E osa:

Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

F osa:

Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

G osa:

Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

H osa:

Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

I osa:

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

J osa:

Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

K osa:

Lajin Solanum tuberosum kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

L osa:

Istutettaviksi tarkoitettuja lajin Humulus lupulus kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

A OSA

Rehukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Esiperussiemeniä koskevat kynnysarvot

Perussiemeniä koskevat kynnysarvot

Sertifioituja siemeniä koskevat kynnysarvot

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Esiperussiemeniä koskevat kynnysarvot

Perussiemeniä koskevat kynnysarvot

Sertifioituja siemeniä koskevat kynnysarvot

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Sienet

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Käytännössä vapaa

Käytännössä vapaa

Käytännössä vapaa

C OSA

Viiniköynnöksen lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)

Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa

Kynnysarvo vakioaineistossa

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)

Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa

Kynnysarvo vakioaineistossa

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Varttamaton Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., muu kuin varttamaton Vitis vinifera L.

Käytännössä vapaa

Käytännössä vapaa

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä (suku tai laji)

Kynnysarvo alkuperäisessä lisäysaineistossa, peruslisäysaineistossa, sertifioidussa aineistossa

Kynnysarvo vakioaineistossa

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Suvun Vitis spp. perusrungot ja niiden hybridit, lukuun ottamatta Vitis vinifera L.

0 % alkuperäiselle lisäysaineistolle

ei sovelleta peruslisäysaineistolle ja sertifioidulle aineistolle

Ei sovelleta

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

D OSA

Koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Siemenet

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Chrysanthemum L.

0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Palmae, seuraavien sukujen ja lajien osalta: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisten koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Lavandula L.

0 %

Krysanteemin kitukasvuviroidi [CSVD00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

0 %

Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L.

0 %

Sitruspuun suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Palsamin kuoliolaikkuvirus [INSV00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. New Guinea -hybridit

0 %

Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]

Capsicum annuum L.

0 %

Luumun rokkovirus [PPV000]

Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., muut suvun Prunus L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle

0 %

Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea -hybridit, Pelargonium L.

0 %

E OSA

Metsänviljelyaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisessä metsänviljelyaineistossa

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

F OSA

Vihannesten siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L.

0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä vihannesten siemenissä

Pepinon mosaiikkivirus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

G OSA

Siemenperunoita koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa

Kynnysarvo perussiemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa

Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden ensimmäisessä sukupolvessa

PBTC

PB

Virustartunnan oireet

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

Kynnysarvo perussiemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

PBTC

PB

Tyvimätä (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Käytännössä vapaa

Käytännössä vapaa

Käytännössä vapaa

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Perunaseitti, jonka aiheuttaja on Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

5,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

5,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

Kuorirokko, jonka aiheuttaja on Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L.

0 %

1,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

3,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

3,0 %

mukulan pinta-alasta saastunut yli 10 %

Virusten aiheuttamia mosaiikkimaisia oireita

ja

kierrelehtiviruksen [PLRV00] aiheuttamia oireita

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

H OSA

Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvot esiperussiemenissä

Kynnysarvot perussiemenissä

Kynnysarvot sertifioiduissa siemenissä

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – kuitupellava

1 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

1 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

1 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – öljypellava

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

5 % jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini tai Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 %, kun kyseessä on Phomopsis-ryhmän aiheuttama tartunta

15 %, kun kyseessä on Phomopsis-ryhmän aiheuttama tartunta

15 %, kun kyseessä on Phomopsis-ryhmän aiheuttama tartunta

Fusarium Link (anaforminen muoto) [1FUSAG], lukuun ottamatta seuraavia: Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

jonkin seuraavan saastuttamia: Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini ja Fusarium Link (anamorfinen muoto), lukuun ottamatta seuraavia: Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 10. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

Kunkin siemenerän edustavasta näytteestä laboratoriotutkimuksessa löydettyjen sklerootioiden tai sklerootioiden kappaleiden lukumäärä enintään 5. Niiden koko on täsmennetty direktiivissä 2002/57/EY olevan liitteen III sarakkeessa 4.

I OSA

Vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa

Fusarium Link (anamorfinen muoto) [1FUSAG], lukuun ottamatta seuraavia: Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] ja Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisessä vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa

Purjon keltajuovavirus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Sipulin keltakääpiökasvuvirus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomaatin pronssilaikkuvirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomaatin keltakäppyrälehtivirus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

J OSA

Hedelmäntuotantoon tarkoitettuja hedelmäkasveja ja niiden lisäysaineistoa koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli -anamorfi) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo kyseisissä hedelmäkasveissa ja niiden lisäysaineistossa

Omenan kloroottinen lehtilaikkuvirus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Omenan mosaiikkivirus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Omenan tähtirosoviroidi [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Omenapuun uurteisuusvirus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabiksen mosaiikkivirus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent ja blackcurrant yellows agent yhdessä

Ribes L.

0 %

Mustavatun kuoliovirus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Mustaherukan suonenkatovirus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Pensasmustikan punarengaslaikkuvirus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Pensasmustikan kengännauhavirus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kirsikan kierrelehtivirus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sitruksen rosokuoriviroidi [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sitruksen lehtiläiskävirus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Sitruksen suruvirus [CTV000] (EU-isolaatit)

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

0 %

Sitruksen kirjovirus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody -fytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom -fytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Kurkun mosaiikkivirus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Hedelmien vauriot: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Humalan kitukasvuviroidi [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 ja 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Kirsikkaluumun piilevä rengaslaikkuvirus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Luumun rokkovirus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Jos kyseessä ovat Prunus-hybridit, joissa aineistoa on vartettu perusrunkoihin, muiden suvun Prunus L. lajien perusrungot, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle.

0 %

Luumun kääpiökasvuvirus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Luumun nekroottinen rengaslaikkuvirus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Vadelman kääpiökasvuvirus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Vadelman lehtiläikkävirus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Vadelman rengaslaikkuvirus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Vadelman suonikloroosivirus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Vatukan keltaverkkovirus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Mansikan kurttuvirus [SCRV00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Mansikan piilevä rengaslaikkuvirus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Mansikan lievä lehtireunan kellastumisvirus [SMYEV0]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Mansikan suoninauhavirus [SVBV00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L.

0 %

Tomaatin mustarengaslaikkuvirus [TBRV00]

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

K OSA

Lajin Solanum tuberosum kasvien siemeniä koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Virukset, viroidit, viruksenkaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Kynnysarvo siemenissä

Perunan sukkulamukulaviroidi [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

L OSA:

Istutettaviksi tarkoitettuja lajin Humulus lupulus kasveja, lukuun ottamatta siemeniä, koskevat säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo istutettavaksi tarkoitetussa kasvissa

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


LIITE V

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi tietyissä istutettaviksi tarkoitetuissa kasveissa

SISÄLLYSLUETTELO

A osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä

1.

Kasvuston tarkastus

2.

Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus

3.

Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet

B osa:

Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet

1.

Kasvuston tarkastus

2.

Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus

3.

Lajin Oryza sativa L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

C osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

D osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljelyaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

1.

Silmämääräiset tarkastukset

2.

Sukua tai lajia ja luokkaa koskevat toimenpiteet

E osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä

F osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa

G osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi öljy- ja kuitukasveissa

1.

Kasvuston tarkastus

2.

Öljy- ja kuitukasvien siementen näytteenotto ja testaus

3.

Öljy- ja kuitukasvien siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

H osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten lisäys- ja taimiaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

I osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi lajin Solanum tuberosum siemenissä

J osa:

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitetuissa lajin Humulus lupulus kasveissa, lukuun ottamatta siemeniä

A OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi rehukasvien siemenissä

1.   Kasvuston tarkastus

1)

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta rehukasvien siemenet tuotetaan, kasvustossa olevien säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien varalta sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Perussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

2)

Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen. Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

3)

Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2.   Rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus

1)

Toimivaltaisen viranomaisen on

a)

otettava virallisia siemennäytteitä rehukasvien siementen eristä;

b)

valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa;

c)

verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenerästä ottamiin siemennäytteisiin;

d)

valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.

2)

Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava rehukasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemeneristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

3)

Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/401/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3.   Tiettyjä kasvilajeja koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisten viranomaisten tai niiden virallisessa valvonnassa olevien ammattimaisten toimijoiden on suoritettava seuraavat lisätarkastukset tai mahdolliset muut toimet tiettyjen kasvilajien osalta:

1)

Lajin Medicago sativa L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioitujen siementen osalta Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että

a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Clavibacter michiganensis spp. insidiosus -kasvintuhoojasta; tai

b)

kasvusto on kasvatettu maalla, jolla ei ole viljelty lajin Medicago sativa L. kasveja kylvöä edeltäneiden kolmen vuoden aikana, ja viljelystarkastuksen aikana ei havaita Clavibacter michiganensis spp. insidiosus -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita tuotantotilassa tai Clavibacter michiganensis spp. insidiosus -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu yhdessäkään sen vieressä sijaitsevassa Medicago sativa L. -kasvustossa edellisen kasvuston aikana; tai

c)

viljeltävän lajikkeen tiedetään olevan hyvin resistentti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus -kasvintuhoojalle, ja inertin aineksen määrä siementen sisällöstä on enintään 0,1 prosenttia painosta;

2)

Lajin Medicago sativa L. esiperussiementen, perussiementen ja sertifioitujen siementen osalta Ditylenchus dipsaci -kasvintuhoojan esiintymisen estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että

a)

tuotantotilassa ei ole havaittu Ditylenchus dipsaci -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja tuotantotilassa ei ole kasvatettu mitään tärkeimpiä isäntäkasveja edeltävien kahden vuoden aikana, ja tuotantopaikan saastumisen estämiseksi on suoritettu asianmukaisia hygieniatoimenpiteitä; tai

b)

tuotantotilassa ei ole havaittu Ditylenchus dipsaci -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita aiemman kasvuston aikana, ja Ditylenchus dipsaci -kasvintuhoojaa ei ole löydetty edustavasta näytteestä tehdyissä laboratoriotesteissä; tai

c)

siemenille on tehty asianmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely Ditylenchus dipsaci -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja ne on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

B OSA

Viljakasvien siemeniä koskevat toimenpiteet

1.   Kasvuston tarkastus

1)

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on tehtävä viljelystarkastuksia kasvustolle, josta viljakasvien siemenet tuotetaan, sen vahvistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen ei ylitä tässä taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Perussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m2 havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.

Enintään 2 oireellista kasvia / 200 m2 havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.

Ensimmäisen sukupolven sertifioidut siemenet (C1):

Enintään 4 oireellista kasvia / 200 m2 havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.

Toisen sukupolven sertifioidut siemenet (C2):

Enintään 8 oireellista kasvia / 200 m2 havaittu kunkin kasvuston kasvien edustavalle näytteelle tarkoituksenmukaisina ajankohtina tehdyissä viljelystarkastuksissa.

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Esiperussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Perussiementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Sertifioitujen siementen tuotantoa koskevat kynnysarvot

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Toimivaltainen viranomainen voi valtuuttaa tarkastajia, lukuun ottamatta ammattimaisia toimijoita, tekemään viljelystarkastukset sen puolesta ja sen virallisessa valvonnassa.

2)

Kyseiset viljelystarkastukset on tehtävä silloin, kun kasvuston tila ja kehitysvaihe mahdollistavat riittävän tarkastuksen.

Joka vuosi on oltava vähintään yksi viljelystarkastus, joka on suoritettava kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana.

3)

Toimivaltaisen viranomaisen on määritettävä tarkastettavien viljelyksen lohkojen koot, numerointi ja sijainti asianmukaisin menetelmin.

Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä virallinen tarkastus vähintään 5 prosentille siementen tuottamiseen tarkoitetuista kasvustoista.

2.   Viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus

1)

Toimivaltaisen viranomaisen on

a)

otettava virallisia siemennäytteitä viljakasvien siementen eristä;

b)

valtuutettava siementen näytteenottajat suorittamaan näytteenottoa sen puolesta ja virallisessa valvonnassa;

c)

verrattava itse ottamiaan siemennäytteitä b alakohdassa tarkoitettujen virallisessa valvonnassa olevien siementen näytteenottajien samasta siemenerästä ottamiin siemennäytteisiin;

d)

valvottava 2 kohdassa tarkoitettua siementen näytteenottajien toimintaa.

2)

Toimivaltaisen viranomaisen tai virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava viljakasvien siementen näytteenotto ja testaus ajan tasalla olevien kansainvälisten menetelmien mukaisesti.

Automaattista näytteenottoa lukuun ottamatta toimivaltaisen viranomaisen on otettava tarkastusnäytteet vähintään 5 prosentista virallista sertifiointia varten vastaanotetuista siemeneristä. Tämän osuuden on edustettava mahdollisimman tasaisesti luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden sertifiointia varten toimittamia siemeneriä ja tarkastettavia lajikkeita, mutta sillä voidaan myös pyrkiä sulkemaan pois erityisiä epäilyksiä.

3)

Automaattiseen näytteenottoon on sovellettava asianmukaisia menettelyjä, ja sitä on valvottava virallisesti.

Tarkastettaessa siemeniä sertifiointia varten näytteet on otettava yhtenäisistä eristä. Erien ja näytteiden painoihin sovelletaan direktiivin 66/402/ETY liitteessä III olevaa taulukkoa.

3.   Lajin Oryza sativa L. siemeniä koskevat lisätoimenpiteet

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava seuraavat lisätarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että lajin Oryza sativa L. siemenet täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

a)

ne ovat peräisin alueelta, jonka tiedetään olevan vapaa Aphelenchoides besseyi -kasvintuhoojasta;

b)

toimivaltaiset viranomaiset ovat testanneet ne virallisesti asianmukaisilla ankeroiskokeilla kustakin erästä otetusta edustavasta näytteestä, ja ne on todettu vapaiksi Aphelenchoides besseyi -kasvintuhoojasta;

c)

ne on käsitelty asianmukaisella kuumavesikäsittelyllä tai muulla asianmukaisella käsittelyllä Aphelenchoides besseyi -kasvintuhoojan torjumiseksi.

C OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi koristekasvien ja muiden istutettaviksi tarkoitettujen koristekäyttöön soveltuvien kasvien lisäysaineistossa

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitetun kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Vaatimukset

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)

Kasvit on kasvatettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana, ja kasvit, joissa on ollut kyseisen tuhoojan aiheuttamia oireita, sekä niitä ympäröivät isäntäkasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;

tai

c)

enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Spiroplasma citri Saglio

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ja todettu vapaiksi Spiroplasma citri Saglio -kasvintuhoojasta, ja

a)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Spiroplasma citri Saglio -kasvintuhoojasta; tai

b)

tuotantotila on todettu vapaaksi Spiroplasma citri Saglio -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana kasvien silmämääräisellä tarkastuksella, joka on suoritettu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana; tai

c)

enintään 2 prosentissa kasveista on ollut oireita tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeisimmän kasvukauden aikana tehdyn silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kaikki saastuneet kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus L.

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai

c)

enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset tuotantotilassa ja sen välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit sekä niiden läheisyydessä olevat kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, paitsi jos ne on testattu oireellisista kasveista otetun edustavan näytteen perusteella ja kyseiset testit osoittavat, että oireet eivät johdu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. -kasvintuhoojasta; tai

d)

ikivihreiden lajien tapauksessa kasvit on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtämistä, ja ne on todettu vapaiksi Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Siementen tapauksessa:

a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta.

2)

Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:

a)

siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;

ja

b)

nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Siementen tapauksessa:

a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta.

2)

Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:

a)

siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;

ja

b)

nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Siementen tapauksessa:

a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta.

2)

Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:

a)

siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;

ja

b)

nuoret taimet on pidetty asiamukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

Siementen tapauksessa:

a)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta.

2)

Muiden kasvien kuin siementen tapauksessa:

a)

siementaimet on kasvatettu siemenistä, jotka täyttävät tämän kohdan 1 kohdassa asetetut vaatimukset;

ja

b)

nuoret taimet on pidetty asianmukaisissa hygieniaolosuhteissa tartunnan estämiseksi.

Sienet ja munasienet

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Toimenpiteet

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojasta;

tai

b)

tuotantotilassa ei ole havaittu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;

tai

c)

kasvit, joissa on Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois, ja jäljellä olevat kasvit on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)

Kasvit ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Dothistroma pini Hulbary-, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet- ja Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojista;

tai

b)

tuotantotilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu Dothistroma pini Hulbary-, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet- tai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;

tai

c)

asianmukaiset käsittelyt Dothistroma pini Hulbary-, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet- tai Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi on suoritettu, ja kasvit on tutkittu ennen siirtoa ja todettu vapaiksi neulastautien oireista.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Lajin Helianthus annuus L. siemenet

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta

tai

b)

siementen tuotantotilassa ei ole havaittu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita vähintään kahdessa tarkoituksenmukaisina ajankohtina suoritetussa tarkastuksessa, jotka on tehty tuhoojan havaitsemiseksi kasvukauden aikana;

tai

c)

i)

siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana;

ja

ii)

enintään 5 prosentissa kasveista on ollut Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita näiden tarkastusten aikana, ja kaikki kasvit, joissa on ollut Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen;

ja

iii)

lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita;

tai

d)

i)

siementen tuotantotilaan on tehty vähintään kaksi tarkastusta tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana;

ja

ii)

kaikki kasvit, joissa on Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on poistettu ja hävitetty välittömästi tarkastuksen jälkeen;

ja

iii)

lopputarkastuksessa yhdessäkään kasvissa ei ole havaittu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, ja kustakin erästä otetut edustavat näytteet on testattu ja todettu vapaiksi Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojasta;

tai

e)

siemenille on tehty asianmukainen käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi kaikkia Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni -kasvintuhoojan tunnettuja kantoja vastaan.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana vähintään kahdella tarkoituksenmukaisina ajankohtina kyseisen kasvukauden aikana tehdyllä silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;

tai

c)

enintään 2 prosentissa erän kasveista on ollut oireita tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen vähintään kahden silmämääräisen tarkastuksen aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset muut niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu vähintään kuukausittain viimeisten kolmen kuukauden aikana, eikä tuotantotilassa ole havaittu oireita;

tai

b)

oireelliset emokasvit sekä niistä 1 metrin säteellä olevat kasvit on poistettu ja hävitetty, ja kasveille, jotka on tarkastettu ennen siirtoa ja todettu oireettomiksi, on tehty asiatarkoituksenmukainen fysikaalinen tai kemiallinen käsittely.

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Aculops fuchsiae Keifer

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Fuchsia L.

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Aculops fuchsiae Keifer -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasveissa tai niiden emokasveissa ei ole havaittu oireita tuotantotilassa edellisen kasvukauden aikana tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

ennen siirtoa on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely, jonka jälkeen kasvit on tarkastettu eikä kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)

Kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Opogona sacchari Bojer -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jossa ei ole havaittu oireita tai merkkejä Opogona sacchari Bojer -kasvintuhoojasta silmämääräisissä tarkastuksissa, joita on tehty vähintään joka kolmas kuukausi siirtoa edeltävän vähintään kuuden kuukauden jakson aikana;

tai

c)

tuotantotilaan sovelletaan järjestelmää, jonka tarkoituksena on seurata ja rajoittaa Opogona sacchari Bojer -kasvintuhoojan populaatiota ja poistaa saastuneita kasveja, ja jokainen erä on tarkastettu silmämääräisesti tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ennen siirtoa ja todettu vapaaksi Opogona sacchari Bojer -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Istutettaviksi tarkoitetut heimon Palmae kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin tai lajeihin:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)

Kasvit on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka vastuussa oleva virallinen elin on vahvistanut vapaaksi Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -kasvintuhoojasta kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti;

b)

kasveja on kasvatettu niiden siirtoa edeltävien kahden vuoden ajan sellaisissa tiloissa unionissa, jotka on fyysisesti täysin suojattu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -kasvintuhoojan kulkeutumiselta, tai sellaisissa tiloissa unionissa, joissa on kyseisen tuhoojan osalta sovellettu asianmukaisia ennalta ehkäiseviä käsittelyjä;

c)

kasveille on tehty vähintään joka neljäs kuukausi silmämääräiset tarkastukset, joilla vahvistetaan aineiston olevan vapaa Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -kasvintuhoojasta.

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)

Kasvit tai siementen tuotantoon tarkoitetut kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; tai

b)

sipulit on todettu vapaiksi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäviksi lopulliselle kuluttajalle.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)

Kasvit on tarkastettu, eikä erässä ole havaittu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen; tai

b)

sipulit on todettu vapaiksi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten perusteella ja pakattu myytäviksi lopulliselle kuluttajalle.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Malus Mill.

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja

b)

i)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta;

tai

ii)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;

tai

iii)

enintään 2 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Prunus L.

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista;

ja

b)

i)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta;

tai

ii)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi;

tai

iii)

enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja kaikki niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Pyrus L.

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista; ja

b)

i)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider -kasvintuhoojasta; tai

ii)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana silmämääräisellä tarkastuksella, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai

c)

enintään 2 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on ollut oireita tarkoituksenmukaisina ajankohtina viimeisimmän kasvukauden aikana tehtyjen silmämääräisten tarkastusten aikana, ja kyseiset oireelliset kasvit ja mahdolliset niiden välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Lavandula L.

a)

Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, jonka tiedetään olevan vapaa Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu viimeksi päättyneen kasvujakson aikana erän silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

kasvit, joissa on Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty ja hävitetty, ja erässä jäljellä olevista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja erä on sen perusteella todettu vapaaksi tuhoojasta.

Krysanteemin kitukasvuviroidi

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Kasvit polveutuvat enintään kolmannessa sukupolvessa lisäyksen kautta aineistosta, joka on testeissä todettu vapaaksi krysanteemin kitukasvuviroidista.

Sitruksen rosokuoriviroidi

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L.

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu silmämääräisesti ja todettu vapaiksi sitruksen rosokuoriviroidista;

ja

b)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi tuhoojasta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana tehdyllä kasvien silmämääräisellä tarkastuksella.

Sitruspuun suruvirus (EU-isolaatit)

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridit

a)

Kasvit polveutuvat emokasveista, jotka on tarkastettu edeltävien kolmen vuoden aikana ja todettu vapaiksi sitruksen suruviruksesta;

ja

b)

i)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita sitruksen suruviruksesta;

tai

ii)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana testaamalla edustava näyte kasveista tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana;

tai

iii)

kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, joka on suojattu fyysisesti vektoreilta ja todettu vapaaksi sitruksen suruviruksesta viimeksi päättyneen kasvukauden aikana tekemällä kasveille pistokokeita tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana;

tai

iv)

siinä tapauksessa, että erän testitulos on ollut positiivinen sitruksen suruviruksen osalta, kaikki kasvit on testattu yksittäin ja enintään 2 prosenttia kyseisistä kasveista on todettu positiivisiksi, ja testatut ja tuhoojan saastuttamiksi todetut kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi.

Palsamin kuoliolaikkuvirus

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. New Guinea -hybridit

a)

Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (Frankliniella occidentalis Pergande) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi;

ja

b)

i)

tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai

ii)

kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut palsamin kuoliolaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi palsamin kuoliolaikkuviruksesta.

Perunan sukkulamukulaviroidi

Capsicum annuum L.

a)

Tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana; tai

b)

kasveille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

Luumun rokkovirus

Seuraavat istutettaviksi tarkoitetut suvun Prunus L. kasvilajit, lukuun ottamatta siemeniä:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,– Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,– Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., suvun Prunus L. lajit, jotka ovat alttiita luumun rokkovirukselle

a)

Suvun Prunus kasvien kasvullisesti lisätyt perusrungot polveutuvat emokasveista, joille on tehty näytteenotto ja testaus edeltävien viiden vuoden aikana ja jotka on todettu vapaiksi luumun rokkoviruksesta; ja

b)

i)

lisäysaineisto on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita luumun rokkoviruksesta; tai

ii)

tuotantotilassa olevassa lisäysaineistossa ei ole havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi; tai

iii)

enintään 1 prosentissa tuotantotilassa olevista kasveista on havaittu luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana ilmasto-olosuhteiden ja kasvin kasvuolosuhteiden sekä luumun rokkoviruksen biologian kannalta tarkoituksenmukaisimpaan aikaan vuodesta, ja kaikki välittömässä läheisyydessä olevat oireelliset kasvit on kitketty ja hävitetty välittömästi, ja edustava näyte jäljellä olevista oireettomista kasveista, jotka kuuluvat eriin, joissa oireellisia kasveja havaittiin, on testattu ja todettu vapaaksi tuhoojasta. Edustavalle otokselle kasveja, joissa ei silmämääräisessä tarkastuksessa havaita luumun rokkoviruksen aiheuttamia oireita, voidaan tehdä näytteenotto ja testaus näiden kasvien saastumisriskin arvioinnin perusteella kyseisen tuhoojan esiintymisen varalta.

Tomaatin pronssilaikkuvirus

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. New Guinea -hybridit, Pelargonium L.

a)

Kasvit on kasvatettu tuotantotilassa, johon on sovellettu valvontaa olennaisten vektoriripsiäisten (Frankliniella occidentalis ja Thrips tabaci) osalta, ja kun kyseisiä vektoreita on havaittu, asianmukaisia käsittelyjä niiden populaatioiden tehokkaan rajoittamisen varmistamiseksi;

ja

b)

tuotantotilassa olevissa kasveissa ei ole havaittu tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana; tai

c)

kaikki tuotantotilassa olevat kasvit, joissa on ollut tomaatin pronssilaikkuviruksen aiheuttamia oireita meneillään olevan kasvukauden aikana, on kitketty pois, ja siirrettäviksi tarkoitetuista kasveista otettu edustava näyte on testattu ja todettu vapaaksi tomaatin pronssilaikkuviruksesta.

D OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi metsänviljelyaineistossa, lukuun ottamatta siemeniä

1.   Silmämääräiset tarkastukset

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat vaatimukset täyttyvät:

a)

Lajin Castanea sativa Mill. metsänviljelyaineisto, lukuun ottamatta siemeniä, todetaan vapaaksi Cryphonectria parasitica -kasvintuhoojasta silmämääräisellä tarkastuksella tuotantotilassa tai tuotantopaikassa;

b)

Suvun Pinus spp. kasvien metsänviljelyaineisto, lukuun ottamatta siemeniä, todetaan vapaaksi Dothistroma pini-, Dothistroma septosporum- ja Lecanosticta acicola -kasvintuhoojista silmämääräisellä tarkastuksella tuotantotilassa tai tuotantopaikassa.

Silmämääräiset tarkastukset on tehtävä kerran vuodessa tuhoojien havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana ottaen huomioon ilmasto-olosuhteet ja kasvin kasvuolosuhteet sekä kunkin tuhoojan biologia.

2.   Sukua tai lajia ja luokkaa koskevat vaatimukset

Toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet seuraavien sukujen tai lajien osalta sen varmistamiseksi, että

Castanea sativa Mill.

a)

metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Cryphonectria parasitica -kasvintuhoojasta; tai

b)

tuotantopaikassa tai tuotantotilassa ei ole havaittu Cryphonectria parasitica -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai

c)

tuotantopaikassa tai tuotantotilassa oleva metsänviljelyaineisto, jossa on Cryphonectria parasitica -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita, on kitketty pois, ja jäljellä oleva aineisto on tarkastettu viikoittain, eikä tuotantopaikassa tai tuotantotilassa ole havaittu tuhoojan aiheuttamia oireita kyseisen aineiston siirtoa edeltävien vähintään kolmen viikon aikana.

Pinus spp.

a)

metsänviljelyaineisto on peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Dothistroma pini-, Dothistroma septosporum- ja Lecanosticta acicola -kasvintuhoojista; tai

b)

tuotantopaikassa tai tuotantotilassa taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei ole havaittu Dothistroma pini-, Dothistroma septosporum- tai Lecanosticta acicola -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien oireita viimeksi päättyneen kasvukauden aikana; tai

c)

tuotantopaikassa tai tuotantotilassa on suoritettu asianmukaiset käsittelyt Dothistroma pini-, Dothistroma septosporum- tai Lecanosticta acicola -kasvintuhoojan aiheuttamien neulastautien torjumiseksi, ja metsänviljelyaineisto on tarkastettu silmämääräisesti ennen siirtoa ja todettu vapaaksi Dothistroma pini-, Dothistroma septosporum- tai Lecanosticta acicola -kasvintuhoojan aiheuttamista oireista.

E OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi vihannesten siemenissä

Kunkin säännellyn muun kuin unionikaranteenituhoojan ja istutettavaksi tarkoitetun kasvin osalta on toteutettava seuraavat toimenpiteet: toimivaltaisen viranomaisen tai sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavan taulukon kolmannessa sarakkeessa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Bakteerit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Vaatimukset

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla;

ja

b)

i)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojasta

tai

ii)

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

iii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al -kasvintuhoojasta;

tai

c)

edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

kasvusto, josta siemenet korjattiin, tarkastettiin silmämääräisesti tarkoituksenmukaisina ajankohtina kasvukauden aikana ja todettiin vapaaksi Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. -kasvintuhoojasta;

tai

c)

edustava siemennäyte on testattu ja todettu kyseisissä testeissä vapaaksi Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.-kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja

b)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

c)

i)

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.-kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

ii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja

b)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

c)

i)

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

ii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja

b)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta;

tai

c)

i)

Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

ii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas perforans Jones et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

a)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta;

tai

b)

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

c)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän avulla; ja

b)

siemenet ovat peräisin alueilta, joiden tiedetään olevan vapaita Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta;

tai

c)

i)

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan aiheuttaman taudin oireita ei ole havaittu tarkoituksenmukaisina ajankohtina tuotantotilassa olevien kasvien päättyneen kasvujakson aikana tehdyissä silmämääräisissä tarkastuksissa;

tai

ii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojan varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä (mahdollisen asianmukaisen käsittelyn jälkeen), ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. -kasvintuhoojasta.

Hyönteiset ja punkit

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)

Edustavalle siemennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja

b)

siemenet on todettu vapaiksi Acanthoscelides obtectus (Say) -kasvintuhoojasta.

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)

Edustavalle siemennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja

b)

siemenet on todettu vapaiksi Bruchus pisorum (L.) -kasvintuhoojasta.

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

a)

Edustavalle siemennäytteelle on tehty silmämääräinen tarkastus tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisimpana ajankohtana, mitä ennen on mahdollisesti tehty tarkoituksenmukainen käsittely, ja

b)

siemenet on todettu vapaiksi Bruchus rufimanus L. -kasvintuhoojasta.

Ankeroiset

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)

Kasvusto on tarkastettu silmämääräisesti vähintään kerran tuhoojan havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen, eikä Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ole havaittu;

tai

b)

korjatut siemenet on todettu vapaiksi Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen;

tai

c)

taimiaineistolle on tehty asianmukainen kemiallinen tai fysikaalinen käsittely Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev -kasvintuhoojan torjumiseksi, ja siemenet on todettu vapaiksi tästä tuhoojasta edustavasta näytteestä tehtyjen laboratoriotestien jälkeen.

Virukset, viroidit, virusten kaltaiset taudit ja fytoplasmat

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Toimenpiteet

Pepinon mosaiikkivirus

Solanum lycopersicum L.

a)

Siemenet on saatu asianmukaisen happouuttomenetelmän tai vastaavan menetelmän avulla; ja

b)

i)

siemenet ovat peräisin alueilta, joista tiedetään, ettei niillä esiinny pepinon mosaiikkivirusta; tai

ii)

tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu pepinon mosaiikkiviruksen aiheuttamien tautien oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana; tai

iii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus pepinon mosaiikkiviruksen varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

Perunan sukkulamukulaviroidi

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)

i)

Siemenet ovat peräisin alueilta, joilla ei tiedetä esiintyvän perunan sukkulamukulaviroidia; tai

ii)

tuotantopaikassa olevissa kasveissa ei ole havaittu perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamien tautien oireita niiden päättyneen kasvujakson aikana; tai

iii)

siemenille on suoritettu virallinen testaus perunan sukkulamukulaviroidin varalta edustavasta näytteestä asianmukaisilla menetelmillä, ja ne on näissä testeissä todettu vapaiksi kyseisestä tuhoojasta.

F OSA

Toimenpiteet säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintymisen estämiseksi siemenperunoissa

Toimivaltaisen viranomaisen tai tarvittaessa sen virallisessa valvonnassa olevan ammattimaisen toimijan on suoritettava tarkastukset ja mahdolliset muut toimet sen varmistamiseksi, että kutakin säänneltyä muuta kuin unionikaranteenituhoojaa ja istutettavaksi tarkoitettua kasvia koskevat seuraavassa taulukossa esitetyt vaatimukset täyttyvät:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Vaatimukset

Tyvimätä (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)

Esiperussiemenperunoiden tapauksessa

viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita Dickeya Samson et al. spp.- ja Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. -kasvintuhoojista.

b)

Kaikkien luokkien tapauksessa

toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen viljelystarkastuksen.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)

Esiperussiemenperunoiden tapauksessa

viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.. -kasvintuhoojasta.

b)

Kaikkien luokkien tapauksessa

i)

kasvit on tuotettu alueilla, joiden tiedetään olevan vapaita Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. -kasvintuhoojasta, ottaen huomioon vektorien mahdollinen esiintyminen;

tai

ii)

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita ei ole havaittu toimivaltaisten viranomaisten tekemissä tuotantotilassa olevien kasvavien kasvien virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)

Esiperussiemenperunoiden tapauksessa

viralliset tarkastukset osoittavat, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojasta.

b)

Kaikkien luokkien tapauksessa

i)

tuotantotilassa ei ole havaittu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojan aiheuttamia oireita virallisissa tarkastuksissa viimeksi päättyneen kasvujakson alun jälkeen;

tai

ii)

kaikki tuotantotilassa olevat oireelliset kasvit on kitketty pois jälkeläismukuloineen ja hävitetty, ja kaikille aineistoille, joissa on havaittu oireita kasvavassa kasvustossa, on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus kullekin erälle sen varmistamiseksi, että Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. -kasvintuhoojaa ei esiinny.

Virusten aiheuttamat mosaiikkimaiset oireet ja

oireet, jotka on aiheuttanut

perunan kierrelehtivirus

Solanum tuberosum L.

a)

Esiperussiemenperunoiden tapauksessa

ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan A-viruksesta, perunan M-viruksesta, perunan S-viruksesta, perunan X-viruksesta, perunan Y-viruksesta ja perunan kierrelehtiviruksesta.

Jos käytetään mikrolisäysmenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava emokasvin virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella.

Jos käytetään kloonivalintamenetelmiä, tämän kohdan noudattaminen on vahvistettava klooniaineiston virallisella testauksella tai virallisessa valvonnassa tapahtuvalla testauksella.

b)

Kaikkien luokkien tapauksessa

toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet kasvaville kasveille virallisen tarkastuksen.

Perunan sukkulamukulaviroidi

Solanum tuberosum L.

a)

Klooniaineiston tapauksessa

virallinen testaus tai virallisessa valvonnassa tapahtunut testaus on osoittanut, että ne polveutuvat emokasveista, jotka ovat vapaita perunan sukkulamukulaviroidista.

b)

Esiperus- ja perussiemenperunoiden tapauksessa

perunan sukkulamukulaviroidin aiheuttamia oireita ei ole havaittu;

tai

kunkin erän osalta on suoritettu virallinen sadonkorjuun jälkeinen mukuloiden testaus, ja mukulat on todettu vapaiksi perunan sukkulamukulaviroidista.

c)

Sertifioitujen siemenperunoiden tapauksessa

virallinen silmämääräinen tarkastus on osoittanut, että ne ovat vapaita tuhoojasta, ja testaus suoritetaan, jos havaitaan tuhoojan aiheuttamia oireita.


Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Vaatimukset

Virustaudin oireet

Solanum tuberosum L.

Ensimmäisen sukupolven kasvien virallisessa tarkastuksessa oireellisten kasvien määrä ei saa ylittää liitteessä IV ilmoitettua prosenttiosuutta.


Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit

Vaatimukset

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Toimivaltainen viranomainen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Toimivaltainen viranomainen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk -kasvintuhoojan aiheuttama perunaseitti, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta

Solanum tuberosum L

Toimivaltainen viranomainen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

Spongospora subterranea (Wallr.) -kasvintuhoojan aiheuttama kuorirokko, joka on saastuttanut yli 10 prosenttia mukulan pinta-alasta Lagerh.

Solanum tuberosum L

Toimivaltainen viranomainen on suorittanut erille virallisen tarkastuksen ja vahvistaa, että ne ovat liitteessä IV olevien niitä koskevien säännösten mukaisia.

Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava virallisia tarkastuksia sen varmistamiseksi, että säänneltyjen muiden kuin unionikaranteenituhoojien esiintyminen kasvavissa kasveissa ei ylitä seuraavassa taulukossa vahvistettuja kynnysarvoja:

Säännellyt muut kuin unionikaranteenituhoojat tai niiden aiheuttamat oireet

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit (suku tai laji)

Kynnysarvo esiperussiemenperunoiden kasvavissa kasveissa

Kynnysarvo perussiemenperunoiden kasvavissa kasveissa

Kynnysarvo sertifioitujen siemenperunoiden kasvavissa kasveissa

PBTC

PB

Tyvimätä (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.