EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията

OB L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/2072 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2019 година

за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 5, параграф 2, член 32, параграф 2, член 37, параграф 2, член 37, параграф 4, член 40, параграф 2, член 41, параграф 2, член 53, параграф 2, член 54, параграф 2, член 72, параграф 1, член 73, член 79, параграф 2 и член 80, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) 2016/2031 ще се прилага от 14 декември 2019 г. За да могат неговите разпоредби да започнат да действат в пълна степен, трябва да бъдат приети правила за прилагане, уреждащи вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти, както и съответни изисквания, необходими за защитата на Съюза от фитосанитарни рискове.

(2)

Предвид това следва да бъдат определени специални правила за изготвяне на списъци на карантинните вредители от значение за Съюза, на карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза, както и мерки за предотвратяване на тяхната поява на съответните територии на Съюза или по растенията за засаждане.

(3)

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) извърши повторна оценка на вредителите, изброени в част А от приложение I и в част А, раздел I от приложение II към Директива 2000/29/ЕО на Съвета (2), за да изготви списъка на карантинните вредители от значение за Съюза съгласно член 5 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Повторната оценка беше необходима с цел да се актуализира фитосанитарният статус на тези вредители съгласно последните достижения на научно-техническия прогрес, както и да се оцени тяхното съответствие с критериите, определени в член 3 от същия регламент по отношение на територията на Съюза и в раздел 1 от приложение I към него.

(4)

В резултат на извършената повторна оценка някои вредители, изброени в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО, не следва да бъдат включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза, тъй като не отговарят на условията, предвидени в член 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на територията на Съюза.

(5)

За някои други вредители, част от които са изброени в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО, беше установено, че отговарят на условията, определени в член 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на територията на Съюза, и следователно следва бъдат включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза.

(6)

В резултат на извършената повторна оценка някои от вредителите, изброени в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО като вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза, следва да бъдат включени в списъка на карантинните вредители от значение за Съюза като вредители, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза заради установеното им присъствие в определени части от нея.

(7)

Наименованията на някои вредители следва да бъдат актуализирани спрямо последните промени в международната номенклатура. Тези вредители трябва да бъдат включени в списък заедно със съответните кодове, определени от Европейската и средиземноморска организация за растителна защита (ЕОРЗ). Това е необходимо, за да могат тези вредители да бъдат идентифицирани дори в случай на евентуална промяна на наименованията им в бъдеще.

(8)

Комисията извърши повторна оценка на защитените зони, признати в съответствие с Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията, (3) както и на вредителите, изброени в част Б от приложение I и в част Б от приложение II към Директива 2000/29/ЕО. Целта на повторната оценка беше да се установи дали съответните вредители отговарят на описанието за карантинни вредители по отношение на определена защитена зона, посочено в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(9)

Повторната оценка бе извършена въз основа на съответните заявления на държави членки за признаване, изменение или отмяна на признаването на защитени зони, на периодични доклади от наблюдения, изпратени от държавите членки, на проверки на Комисията и на някои други научно-технически данни.

(10)

За някои вредители, част от които са изброени в приложения I и II към Директива 2000/29/ЕО, беше установено, че отговарят на условията, определени в член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, и следователно следва бъдат включени в списъка на карантинните вредители по отношение на определена защитена зона. Тези вредители следва да бъдат включени в списък заедно със съответните кодове, определени от ЕОРЗ, за да могат да бъдат идентифицирани дори в случай на евентуална промяна на наименованията им в бъдеще.

(11)

Регламент (ЕО) № 690/2008 следва да бъде отменен, за да се избегне припокриване със списъка на защитените зони в настоящия регламент.

(12)

ЕОРЗ извърши повторна оценка на вредителите, изброени в част А, раздел II от приложение II към Директива 2000/29/ЕО, на посевите съгласно точка 3 и на вредителите съгласно точка 6 от приложение I към Директива 66/401/ЕИО на Съвета (4), както и на вредителите съгласно точка 3 от приложение II към Директива 66/402/ЕИО на Съвета (5), приложение I към Директива 68/193/ЕИО на Съвета (6), както и на вредителите, изброени в актовете, приети съгласно член 5, параграф 5 от Директива 98/56/ЕО на Съвета (7), приложение II към Директива 2002/55/ЕО на Съвета (8), приложение I и точка Б от приложение II към Директива 2002/56/ЕО на Съвета (9), и актовете, приети съгласно член 18, точка в) от тази директива, точка 4 от приложение I и част I, точка 5 от приложение II към Директива 2002/57/ЕО на Съвета (10), актовете, приети съгласно член 4 от Директива 2008/72/ЕО на Съюза (11), и актовете, приети съгласно член 4 от Директива 2008/90/ЕО на Съюза (12).

(13)

Повторната оценка беше необходима с цел да се актуализира фитосанитарният статус на тези вредители съгласно последните достижения на научно-техническия прогрес, както и да се оцени тяхното съответствие с приложимите критерии, определени в член 36 от Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на територията на Съюза и в раздел 4 от приложение I към него.

(14)

За някои вредители, част от които са изброени в тези директиви, беше установено, че отговарят на условията, определени в член 36 от Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на територията на Съюза, и следователно следва бъдат включени в списъка на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза („РНКВ“). Съгласно член 37, параграф 7 от този регламент в списъка се указват конкретните категории на съответните растения за засаждане, посочени в Директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО.

(15)

В някои случаи съответните растения за засаждане не следва да бъдат въвеждани или придвижвани на територията на Съюза, ако наличието на РНКВ по тях или на симптоми, причинени от РНКВ, е над определен праг, съгласно посоченото в член 37, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В същия член се посочва още, че този праг се определя само ако професионалните оператори могат да гарантират, че разпространението на посочения РНКВ по тези растения за засаждане не надвишава посочения праг и е възможно да се провери дали този праг не е надвишен в партидите със съответните растения за засаждане.

(16)

Съгласно член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031 мерките за предотвратяване на появата на РНКВ по съответните растения за засаждане се прилагат, без да се засягат мерките, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 98/56/ЕИО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО. Следователно настоящият регламент не следва да засяга приетите съгласно съответните директиви мерки относно проверките, вземането на проби и изпитванията на съответните растения за засаждане или на растенията, от които произхождат, относно произхода на съответните растения за засаждане от области или обекти, свободни от съответните РНКВ или с физическа защита от такива, относно видовете третиране на съответните растения за засаждане или на растенията, от които произхождат, или относно производството на растенията за засаждане.

(17)

Наред с това разпоредбите на настоящия регламент относно РНКВ не следва да засягат приетите съгласно тези директиви изключения за растенията за засаждане — както по отношение на изискванията за предлагането на пазара, определени в тези директиви, така и по отношение на доставките на семена за официални органи за изпитвания и проверки, по отношение на доставките на растения за доставчици на определени услуги, по отношение на движението на растения, предназначени за научни цели, подбор, други изпитвания или опити, на семена, които не са окончателно сертифицирани, на семена, които са предмет на изключенията съгласно разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/478 (13) и на растения, които доказано не са предназначени за износ.

(18)

Забранява се въвеждането в Съюза на растения, растителни продукти и други обекти от всички или от някои трети държави, изброени в част А от приложение III към Директива 2000/29/ЕО.

(19)

Тези растения, растителни продукти и други обекти бяха преразгледани въз основа на всички нови доказателства, техния риск от вредители за територията на Съюза и актуализирания списък на карантинните вредители от значение за Съюза.

(20)

Въз основа на извършения преглед някои от тези растения, растителни продукти и други обекти следва да бъдат включени в списъка съгласно член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, по отношение на които важи тази забрана. Такава забрана е необходима, защото фитосанитарната защита на Съюза не може да бъде гарантирана с прилагането на по-малко строги мерки в тази област.

(21)

Предвид извършената повторна оценка на карантинните вредители от значение за Съюза следва да бъдат приети нови разпоредби за въвеждането и движението в Съюза на определени растения, растителни продукти и други обекти, както и съответните специални изисквания, в съответствие с член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(22)

Не следва да е задължително указването на кодовете по КН при включването в списъка на растения, растителни продукти и други обекти, които са предмет на специални изисквания по отношение на движението им на територията на Съюза. Прилагането на такъв подход не би било пропорционално, тъй като кодовете по КН са необходими за идентифицирането на такива растения, растителни продукти или други обекти единствено при въвеждането им в Съюза от трета държава. Този подход също би бил в съответствие с член 80 от Регламент (ЕС) 2016/2031, съгласно който кодовете по КН не се посочват при включването в списъка на такива растения, растителни продукти и други обекти, за които се изисква растителен паспорт.

(23)

Въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти се забранява в съответните защитени зони и, където е приложимо, по отношение на съответните трети държави на произход, изброени в част Б от приложение III към Директива 2000/29/ЕО. Наред с това растенията, растителните продукти и другите обекти, включени в списъка в част Б от приложение IV към Директива 2000/29/ЕО, могат да бъдат въвеждани в съответните защитени зони само ако отговарят на приложимите специални изисквания.

(24)

Тези растения, растителни продукти и други обекти бяха преразгледани въз основа на всички нови доказателства, на техния риск от вредители за съответните защитени зони и на актуализирания списък на карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и на защитените зони.

(25)

Въз основа на този преглед някои от тези растения, растителни продукти и други обекти и съответните защитени зони следва да бъдат изброени в настоящия регламент, както е предвидено в член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, заедно с третите държави и групите от трети държави на произход, по отношение на които важи тази забрана.

(26)

Освен това някои от тези растения, растителни продукти и други обекти, както и съответните защитени зони и специални изисквания, следва да бъдат изброени в настоящия регламент, както е предвидено в член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

(27)

Съгласно член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 трябва да бъде изготвен списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане на територията на Съюза, както и на съответните трети държави на произход или изпращане.

(28)

По реда на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 фитосанитарен сертификат се изисква при въвеждането на територията на Съюза на растения, различни от растенията, включени в списъка по член 72, параграф 1, както е предвидено в първата алинея на член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031. За някои плодове обаче беше установено, че отговарят на критериите, посочени в приложение VI към Регламент (ЕС) 2016/2031, и те бяха определени като растения, за които не се изисква фитосанитарен сертификат. Следователно фитосанитарен сертификат не следва да се изисква при въвеждане в Съюза на плодовете, включени в списъка от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019.

(29)

С цел по-голяма яснота, член 2 и приложение II от този регламент следва да бъдат заличени, за да се избегне припокриване с настоящия регламент.

(30)

Съгласно член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 трябва да бъде изготвен списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат при въвеждане в съответните защитени зони, както и на съответните трети държави на произход или изпращане. Този списък ще допринесе за да се осигури яснота за професионалните оператори, компетентните органи и всички останали потребители на тези растения, растителни продукти и други обекти.

(31)

Съгласно член 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 трябва да бъде изготвен списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движение в рамките на територията на Съюза. Такъв списък ще допринесе за осигуряване на яснота за професионалните оператори, компетентните органи и всички останали потребители на тези растения, растителни продукти и други обекти.

(32)

За да не се прибягва до налагане на изисквания за професионалните оператори, тези растителни паспорти не следва да са задължителни при движението на семена, които подлежат на дерогации от изискванията на съответните директиви относно търговията със семена. Това е подходяща мярка, тъй като настоящият регламент се прилага, без да се засягат мерките, приети съгласно тези директиви, и с него не следва да се въвежда допълнителна тежест за професионалните оператори във връзка със сертифицирането, освен понастоящем включената в задълженията по тези директиви.

(33)

Съгласно член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 трябва да бъде изготвен списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при въвеждане или движение в рамките на някои защитени зони. Тези растителни паспорти следва да носят обозначението PZ, за да могат да бъдат отличавани от растителните паспорти, които се изискват при движение на територията на целия Съюз. Такъв списък ще допринесе за осигуряване на яснота за професионалните оператори, компетентните органи и всички останали потребители на тези растения, растителни продукти и други обекти.

(34)

С цел да бъдат избегнати нарушения в търговията поради промени в изискванията относно РНКВ, за семената и другите растения за засаждане, които вече са произведени в Съюза, следва да се предостави преходен период с ограничена продължителност, в съответствие с изискванията относно наличието на РНКВ, приложими преди 14 декември 2019 г. — началната дата на прилагане на настоящия регламент. Тези семена и други растения за засаждане могат да продължат да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на Съюза в съответствие с тези изисквания за ограничен период от време. Би било също така пропорционално да се изисква растителните паспорти да удостоверяват само съответствието на тези семена и други растения за засаждане с приложимите изисквания по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и мерките, приети в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Подобен подход би бил необходим с оглед на големите количества семена и други растения за засаждане в процес на производство или вече произведени преди 14 декември 2019 г. в съответствие с правилата на приложимите преди тази дата директиви относно търгуването на семена и друг посадъчен материал, когато не са изисквани растителни паспорти относно наличието на РНКВ. Тези растения за засаждане вече са били сертифицирани и би било непропорционално да се изисква допълнителното им сертифициране съгласно новите правила. За да се гарантира плавното навлизане на пазара на тези растения за засаждане и за да могат компетентните органи и професионалните оператори по-лесно да се адаптират към новите правила, може да е необходим преходен период от една година.

(35)

Регламентът следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, така че компетентните органи и професионалните оператори да разполагат с възможно най-много време, за да се подготвят за неговото прилагане.

(36)

С оглед на правната сигурност настоящият регламент следва да се прилага от същата дата като Регламент (ЕС) 2016/2031, а именно 14 декември 2019 г.

(37)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се прилага Регламент (ЕС) 2016/2031 по отношение на изготвянето на списъци на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители по отношение на определена защитена зона и регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза, както и по отношение на мерките за растенията, растителните продукти и другите обекти, с цел намаляване на рисковете от тези вредители до приемливо ниво.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията, посочени в приложение I.

2.   Наред с това важат и следните определения:

а)

„практически свободни от вредители“ означава степента на присъствие на вредители, различни от карантинни вредители от значение за Съюза или карантинни вредители по отношение на определена защитена зона, по растенията за засаждане или овощните растения, която е достатъчно ниска, за да се гарантира приемливо качество и полезност на съответните растения;

б)

„официално удостоверение“ означава фитосанитарен сертификат съгласно предвиденото в член 71 от Регламент (ЕС) 2016/2031, растителен паспорт съгласно предвиденото в член 78 от същия регламент, маркировката върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти по смисъла на член 96 от същия регламент или официалните удостоверения по смисъла на член 99 от същия регламент;

в)

„системен подход“ означава прилагането на различни мерки за управление на риска, като поне две от тях функционират независимо, и чрез които, когато са приложени заедно, се постига подходящо ниво на защита срещу карантинни вредители от значение за Съюза, карантинни вредители по отношение на определена защитена зона и вредители, предмет на мерките, приети в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Член 3

Списък на карантинните вредители от значение за Съюза

Списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, посочен в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение II към настоящия регламент.

Списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза, е определен в част А от приложение II, а списъкът на карантинните вредители от значение за Съюза, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза, е определен в част Б от приложение II.

Член 4

Списък на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони

Списъкът на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони, посочен в член 32, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение III към настоящия регламент.

Член 5

Списък на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза и конкретните растения за засаждане с категории и прагове

Списъкът на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза (РНКВ) и на конкретните растения за засаждане с категории и прагове, посочен в член 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, e определен в приложение IV към настоящия регламент. Тези растения за засаждане не се въвеждат и придвижват на територията на Съюза, ако наличието на РНКВ по тях или на симптоми, причинени от РНКВ, е над праговете.

Предвидената в първата алинея забрана за въвеждане и придвижване важи само по отношение на категориите растения за засаждане, посочени в приложение IV.

Член 6

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане

1.   Мерките за предотвратяване на появата на РНКВ, касаещи придвижването и въвеждането в Съюза на конкретни растения за засаждане, както е посочено в член 37, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031, са определени в приложение V към настоящия регламент.

2.   Списъците, определени в приложения IV и V към настоящия регламент, не засягат мерките, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО относно:

а)

проверките, вземането на проби и извършването на изпитвания със съответните растения за засаждане или с растенията, от които произхождат;

б)

произхода на съответните растения за засаждане от районите или обектите, които са свободни от съответните РНКВ или са с физическа защита от такива;

в)

третирането на съответните растения за засаждане или на растенията, от които произхождат;

г)

производството на растения за засаждане.

3.   Освен това списъците, определени в приложения IV и V към настоящия регламент, не засягат изключенията за растения за засаждане, приети съгласно директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО и 2008/90/ЕО, от изискванията по отношение на пускането на пазара, определени в същите директиви, включително:

а)

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане за органите за официални изпитвания и проверки;

б)

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане за масов посев за доставчици на услуги за обработка или опаковане, при условие че доставчикът на услуги не придобива право на собственост върху така доставените растения и идентичността на растенията е гарантирана;

в)

изключения, свързани с доставката на растения за засаждане при определени условия за доставчици на услуги за производството на определени земеделски суровини, предназначени за промишлени цели, или за размножаване на семена за тази цел;

г)

изключения за растения за засаждане, предназначени за научни цели, подбор, други изпитвания или опити;

д)

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара за растения за засаждане, които не са окончателно сертифицирани;

е)

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара, определени в разпоредбите на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/478;

ж)

изключения от изискванията по отношение на пускането на пазара за растения за засаждане, които доказано са предназначени за износ за трети държави.

Член 7

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в Съюза от определени трети държави е забранено

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане на територията на Съюза е забранено, заедно с третите държави, групи от трети държави или конкретни области в трети държави, по отношение на които важи тази забрана, посочен в член 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VI към настоящия регламент.

Член 8

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави или от територията на Съюза, и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане или движение на територията на Съюза

1.   Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от трети държави, и съответните специални изисквания за тяхното въвеждане на територията на Съюза, посочен в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VII към настоящия регламент.

2.   Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, произхождащи от територията на Съюза, и съответните специални изисквания за тяхното движение в рамките на територията на Съюза, посочен в член 41, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 9

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти с произход от трети държави или от територията на Съюза, чието въвеждане в определени защитени зони е забранено, посочен в член 53, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение IX към настоящия регламент.

Член 10

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, предназначени да бъдат въведени или придвижвани в защитени зони и съответните специални изисквания за защитените зони

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, съответните защитени зони и съответстващите им специални изисквания за защитени зони, посочен в член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение X към настоящия регламент.

Член 11

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, както и на съответните трети държави на произход или изпращане, за които се изискват фитосанитарни сертификати

1.   Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изискват фитосанитарни сертификати за въвеждане на територията на Съюза, както и на съответните трети държави на произход или изпращане, посочен в член 72, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в част А от приложение XI към настоящия регламент.

2.   Списъкът на растенията, за които се прилага изключение от изискването за фитосанитарен сертификат съгласно предвиденото във втората алинея на член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в част В от приложение XI към настоящия регламент.

3.   Всички растения, освен посочените в параграфи 1 и 2, се въвеждат в Съюза само ако са придружени от фитосанитарен сертификат в съответствие с първата алинея на член 73 от Регламент (ЕС) 2016/2031. Известните кодове по КН за тези растения са посочени в част Б от приложение XI към настоящия регламент.

Член 12

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане в защитена зона, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква фитосанитарен сертификат за въвеждане в защитена зона, когато идват от определени трети държави на произход или изпращане, посочен в член 74, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XII към настоящия регламент.

Член 13

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза

1.   Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт при движението им в рамките на територията на Съюза, посочен в член 79, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XIII към настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 растителен паспорт не се изисква при движението в рамките на Съюза на семена, които изпълняват следните две условия:

а)

предмет са на изключенията, посочени в член 6, параграф 3; и

б)

не са предмет на специалните изисквания в приложение VIII или приложение X.

Член 14

Списък на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт с обозначението PZ при въвеждане и движение в рамките на определени защитени зони

Списъкът на растенията, растителните продукти и другите обекти, за които се изисква растителен паспорт с обозначението ZP при въвеждане и движение в рамките на определени защитени зони, посочен в член 80, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031, е определен в приложение XIV към настоящия регламент.

Посоченият в параграф 1 растителен паспорт носи обозначението PZ.

Член 15

Отмяна на Регламент (ЕО) 690/2008

Регламент (ЕО) № 690/2008 се отменя.

Член 16

Изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 се изменя както следва:

1)

член 2 се заличава;

2)

приложение II се заличава.

Член 17

Преходни мерки

Семена и други растения за засаждане, въведени, придвижвани на територията на Съюза или произведени преди 14 декември 2019 г. в съответствие с приложимите изисквания на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 98/56/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО, 2002/57/ЕО, 2008/72/ЕО, 2008/90/ЕО относно наличието на РНКВ преди тази дата, могат до 14 декември 2020 г. да бъдат въвеждани или придвижвани в рамките на територията на Съюза ако съответстват на тези изисквания. Считано от 14 декември 2020 г. Членове 5 и 6 се прилагат по отношение на всички растения за засаждане, обхванати от настоящия регламент.

До 14 декември 2020 г. растителните паспорти, изисквани съгласно настоящия регламент за придвижването на семена и други растения за засаждане на територията на Съюза, които се ползват от преходния период, определен в параграф 1 от настоящия член, се изискват само за удостоверяване на съответствието на семената и другите растения за засаждане с правилата по отношение на карантинните вредители от значение за Съюза, карантинните вредители от определена защитена зона или мерките, приети в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

Член 18

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4.

(2)  Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 година относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 33, стр. 68—175).

(3)  Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията от 4 юли 2008 година относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове (ОВ L 193, 22.7.2008 г., стр. 1).

(4)  Директива 66/401/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от фуражни култури (ОВ L 125, 11.7.1966 г., стр. 2298).

(5)  Директива 66/402/ЕИО на Съвета от 14 юни 1966 година относно търговията със семена от зърнени култури (ОВ 125, 11.7.1966 г., стр. 2309).

(6)  Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 година относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15).

(7)  Директива 98/56/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 година относно търговията с посадъчен материал на декоративни растения (ОВ L 226, 13.8.1998 г., стр. 16).

(8)  Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от зеленчукови култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33).

(9)  Директива 2002/56/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията с посадъчен материал от картофи (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 60).

(10)  Директива 2002/57/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 година относно търговията със семена от маслодайни и влакнодайни култури (ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74).

(11)  Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (ОВ L 205, 1.8.2008 г., стр. 28).

(12)  Директива 2008/90/ЕО на Съвета от 29 септември 2008 година относно предлагането на пазара на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове (ОВ L 267, 8.10.2008 г., стр. 8).

(13)  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/478 на Комисията от 16 март 2017 г. за освобождаване на някои държави членки от задължението да прилагат по отношение на определени видове директиви 66/401/ЕИО, 66/402/ЕИО, 68/193/ЕИО, 1999/105/ЕО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО и 2002/57/ЕО на Съвета във връзка с търговията съответно със семена от фуражни култури, семена от зърнени култури, материал за вегетативно размножаване на лози, горски репродуктивен материал, семена от цвекло, семена от зеленчукови култури и семена от маслодайни и влакнодайни култури, и за отмяна на Решение 2010/680/ЕС на Комисията (ОВ L 73, 18.3.2017 г., стр. 29).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения, както е посочено в член 2, параграф 1

За целите на настоящия регламент, термините, изброени в част А, когато са използвани в приложенията към настоящия регламент, имат значението, определено в съответната директива, посочена в списъка във втората графа на част Б.

ЧАСТ А

Списък на термините

предбазови семена;

базови семена;

сертифицирани семена;

стандартни семена;

лози;

първоначален посадъчен материал;

базов посадъчен материал;

предбазов материал;

базов материал;

сертифициран материал;

стандартен материал;

посадъчен материал на декоративни растения;

горски репродуктивен материал;

зеленчуков размножителен и посадъчен материал;

посадъчен материал от овощни растения и овощни растения, предназначени за производство на плодове;

кандидати за предбазови майчини растения;

предбазови майчини растения;

базови майчини растения;

сертифицирани майчини растения;

Conformitas Agraria Communitatis (CAC) материал;

семена от фуражни култури;

семена от зърнени култури;

семена от зеленчукови култури;

картофи за посев;

семена от маслодайни и влакнодайни култури.

ЧАСТ Б

Списък на директивите и приложенията

1.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ

2.

ДИРЕКТИВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част А

(РНКВ, засягащи семена от фуражни култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част A

(Мерки по отношение на семената от фуражни култури)

Директива 66/401/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Б

(РНКВ, засягащи семена от зърнени култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Б

(Мерки по отношение на семената от зърнени култури)

Директива 66/402/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част В

(РНКВ, засягащи посадъчен лозов материал)

Директива 68/193/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Г

(РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част В

(Мерки по отношение на декоративните растения)

Директива 98/56/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Д

(РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семена)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Г

(Мерки по отношение на горския репродуктивен материал, различен от семена)

Директива 1999/105/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Е

(РНКВ, засягащи семена от зеленчукови култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Д

(Мерки по отношение на семената от зеленчукови култури)

Директива 2002/55/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Ж

(РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофи)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Е

(Мерки по отношение на посадъчния материал от картофи)

Директива 2002/56/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част З

(РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни култури)

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част Ж

(Мерки по отношение на семената от маслодайни и влакнодайни култури)

Директива 2002/57/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част И

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал

ПРИЛОЖЕНИЕ V, част З

(Мерки по отношение на зеленчуковия размножителен и посадъчен материал)

Директива 2008/72/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ IV, част Й

(РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове)

Директива 2008/90/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 4

Семена от зърнени култури

Директива 66/402/ЕИО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 5

Семена от зеленчукови култури

Директива 2002/55/ЕО

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII, точка 6

Семена от маслодайни и влакнодайни култури

Директива 2002/57/ЕО


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на карантинните вредители от значение за Съюза и съответстващите им кодове

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А: Вредители, за които не е известно да се срещат на територията на Съюза

1.

Бактерии

2.

Гъби и оомицети

3.

Насекоми и акари

4.

Нематоди

5.

Паразитни растения

6.

Вируси, вироиди и фитоплазми

Част Б: Вредители, за които е известно, че се срещат на територията на Съюза

1.

Бактерии

2.

Гъби и оомицети

3.

Насекоми и акари

4.

Мекотели

5.

Нематоди

6.

Вируси, вироиди и фитоплазми

ЧАСТ А

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО НЕ Е ИЗВЕСТНО ДА СЕ СРЕЩАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА

 

Карантинни вредители и техните кодове, определени от ЕОРЗ

1. Бактерии

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2. Гъби и оомицети

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], с изключение на Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] и Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI ]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam& Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], различни от:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (неевропейски изолати) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Насекоми и акари

1.

Acleris spp. (неевропейски) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (неевропейски популации), известен като разпространител на вируси [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (неевропейски) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (неевропейски) [1CICDF], известен като разпространител на Xylella fastidiosa, като например:

1)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

2)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

3)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

4)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, неевропейски видове [1MARGG] като:

1)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

2)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

3)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (неевропейски популации) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O'Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (неевропейски) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (неевропейски) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (неевропейски) [1TEPHF] като:

1)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

2)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

3)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

4)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

5)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

6)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

7)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

8)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

9)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

10)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

11)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

12)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

13)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

14)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

15)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

16)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

17)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

18)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

19)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

20)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

21)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4. Нематоди

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], различни от:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] and Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9.

Xiphinema rivesi (неевропейски популации) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Паразитни растения

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], различни от:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl и Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6. Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (неевропейски изолати) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

1)

CiLV-C [CILVC0];

2)

CiLV-C2 [CILVC2];

3)

HGSV-2 [HGSV20]

4)

Citrus strain of OFV [OFV00] (citrus щам);

5)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Вируси и вирусоподобни организми по картофите като:

1)

Андийски латентен вирус по картофите (Andean potato latent virus) [APLV00];

2)

Андийски латентен вирус по картофите (Andean potato latent virus) [APMOV0];

3)

Вирус Arracacha B, щам oca (Arracacha virus B. oca strain) [AVBO00];

4)

Вирус на черните пръстеновидни петна по картофите (Potato black ringspot virus) [PBRSV0];

5)

Картофен вирус T (Potato virus T) [PVT000];

6)

Неевропейски изолати на вирусите по картофите A, M, S, V, X и Y (включително Yo, Yn и Yc) и Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (включително Yo , PVYN00, PVYC00)] и [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Вирус на пръстеновидните петна по тютюна (Tobacco ringspot virus) [TRSV00]

11.

Вирус на пръстеновидните петна по доматите (Tomato ringspot virus) [TORSV0]

12.

Вируси, вирусоподобни организми и фитоплазми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L., като:

1)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

2)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

3)

Peach mosaic virus [PCMV00];

4)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

5)

American plum line pattern virus [APLPV0];

6)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

7)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

8)

Неевропейски вируси, вироиди и фитоплазми по Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. и Vitis L.

13.

Бегомовируси, различни от:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

ЧАСТ Б

ВРЕДИТЕЛИ, ЗА КОИТО Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ СЕ СРЕЩАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪЮЗА

 

Карантинни вредители и техните кодове, определени от ЕОРЗ

1. Бактерии

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2. Гъби и оомицети

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Насекоми и акари

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4. Мекотели

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5. Нематоди

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6. Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на защитените зони и съответните карантинни вредители по отношение на защитените зони и съответстващите им кодове

Съответните защитени зони, включени в третата графа на таблицата по-долу, обхващат едно от следните:

а)

цялата територия на посочената държава членка;

б)

територията на посочената държава членка с изключенията, упоменати в скобите;

в)

само посочената в скоби част от територията на държавата членка.

Карантинни вредители по отношение на определена защитена зона

Код на ЕОРЗ

Защитени зони

а)   Бактерии

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

а)

Естония;

б)

Испания (с изключение на автономни области Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, автономна област Madrid, Murcia, Navarra и La Rioja, провинция Guipuzcoa (Страната на баските), окръзите (Comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià и Urgell в провинция Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); и общините Alborache и Turís в провинция Valencia и окръзите (Comarcas) de L’Alt Vinalopó и El Vinalopó Mitjà в провинция Alicante (Comunidad Valenciana));

в)

Франция (Corsica);

г)

Италия (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (с изключение на общини Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca и Villafalleto в провинция Cuneo), Sardinia, Sicily (с изключение на общини Cesarò (провинция Messina), Maniace, Bronte, Adrano (провинция Catania) и Centuripe, Regalbuto и Troina (провинция Enna), Tuscany, Umbria, Valle d’Aosta);

д)

Латвия;

е)

Финландия;

ж)

Обединено кралство (остров Ман; Нормандски острови);

з)

до 30 април 2020 г.: Ирландия (с изключение на град Galway);

и)

до 30 април 2020 г.: Италия (Apúlia, Lombardy (с изключение на провинции Milan, Mantua, Sondrio и Varese и общини Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese и Varedo в провинция Monza Brianza), Veneto (с изключение на провинции Rovigo и Venice, общини Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano и Vescovana в провинция Padova и района, разположен на юг от автомагистрала A4 в провинция Verona));

й)

до 30 април 2020 г.: Литва (с изключение на общини Babtai и Kėdainiai (регион Kaunas));

к)

до 30 април 2020 г.: Словения (с изключение на области Gorenjska, Koroška, Maribor и Notranjska и общини Lendava и Renče-Vogrsko (на юг от магистрала H4) и Velika Polana, и селищата Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec и Znojile pri Krki в община Ivančna Gorica);

л)

до 30 април 2020 г.: Словакия (с изключение на области Dunajská Streda, Hronovce и Hronské Kľačany (област Levice), Dvory nad Žitavou (област Nové Zámky), Málinec (област Poltár), Hrhov (област Rožňava), Veľké Ripňany (област Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše и Zatín (област Trebišov)).

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

до 30 април 2020 г.: Обединено кралство

б)   Гъби и оомицети

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Гърция

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

а)

Чешка република;

б)

Ирландия;

в)

Швеция;

г)

Обединено кралство.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers & Ju

HYPOMA

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Ирландия

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (изолирани в ЕС)

PHYTRA

до 30 април 2023 г.: Франция (с изключение на департамент Finistère (Bretagne)

в)   Насекоми и акари

1.

Bemisia tabaci Genn. (европейски популации)

BEMITA

а)

Ирландия;

б)

Швеция;

в)

Обединено кралство.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия, островите Ман и Джърси).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия, островите Ман и Джърси).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия, островите Ман и Джърси).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

а)

Гърция;

б)

Португалия (Azores).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия и остров Ман).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

а)

Ирландия;

б)

Гърция;

в)

Обединено кралство.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

а)

Ирландия;

б)

Кипър;

в)

Обединено кралство (Северна Ирландия и остров Ман).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

а)

Ирландия;

б)

Испания (Ibiza и Menorca);

в)

Кипър;

г)

Малта;

д)

Португалия (Azores и Madeira);

е)

Финландия (окръзите Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

ж)

Швеция (области Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar и Skåne);

з)

Обединено кралство.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

а)

Ирландия;

б)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

а)

до 30 април 2020 г.: Ирландия;

б)

до 30 април 2020 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

а)

до 30 април 2020 г.: Ирландия;

б)

до 30 април 2020 г.: Обединено кралство (Северна Ирландия).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

а)

Ирландия;

б)

Малта;

в)

Обединено кралство.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

а)

Ирландия;

б)

Португалия (Azores);

в)

Обединено кралство.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

а)

Испания (Granada и Malaga);

б)

Португалия (Alentejo, Algarve и Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Обединено кралство

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

а)

Ирландия;

б)

до 30 април 2020 г.: Обединено кралство (с изключение на местните административно-териториални единици Barking и Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke & Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; град Лондон; град Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; окръг Elmbridge; Enfield; Epping Forest; окръг Epsom и Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate & Banstead; Richmond upon Thames; окръг Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; окръг Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge & Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor & Maidenhead; Woking, Wokingham и Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Кипър

г)   Вируси, вироиди и фитоплазми

1.

Вирус на жилкова некроза по цвеклото (Beet necrotic yellow vein virus)

BNYVV0

а)

Ирландия;

б)

Франция (Bretagne);

в)

Португалия (Azores);

г)

Финландия;

д)

Обединено кралство (Северна Ирландия).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Обединено кралство

3.

Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС)

CTV000

Малта


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Списък на регулираните некарантинни вредители от значение за Съюза (РНКВ) и на конкретните растения за засаждане с категории и прагове, както е посочено в член 5

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А:

РНКВ, засягащи семена от фуражни култури

Част Б:

РНКВ, засягащи семена от зърнени култури

Част В:

РНКВ, засягащи посадъчен лозов материал

Част Г:

РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Част Д:

РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семена

Част Е:

РНКВ, засягащи семена от зеленчукови култури

Част Ж:

РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофи

Част З:

РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни култури

Част И:

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Част Й:

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове

Част К:

РНКВ, засягащи семена от Solanum tuberosum

Част Л:

РНКВ, засягащи растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семена

ЧАСТ А

РНКВ, засягащи семена от фуражни култури

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ЧАСТ Б

РНКВ, засягащи семена от зърнени култури

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Гъби

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Практически свободни

Практически свободни

Практически свободни

ЧАСТ В

РНКВ, засягащи посадъчен лозов материал

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (родове или видове)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (род или вид)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Неприсадени Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., различни от неприсадени Vitis vinifera L.

Практически свободни

Практически свободни

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена (род или вид)

Праг за първоначален посадъчен материал, базов посадъчен материал, сертифициран материал

Праг за стандартен материал

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Вирус на късовъзлието при лозите (Grapevine fanleaf virus) [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Лозов флек вирус (Grapevine fleck virus) [GFKV00]

Подложки от Vitis spp. и техни хибриди, с изключение на Vitis vinifera L.

0 % за първоначален посадъчен материал

Не е наличен за базов посадъчен материал и сертифициран материал

Не е приложимо

Вирус на листното завиване при лозата 1 (Grapevine leafroll associated virus 1) [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Вирус на листното завиване при лозата 3 (Grapevine leafroll associated virus 3) [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ЧАСТ Г

РНКВ, засягащи посадъчен материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Растения за засаждане, различни от семена

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Растения за засаждане, различни от семена

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Семена

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Растения за засаждане, различни от семена

Chrysanthemum L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Растения за засаждане, различни от семена

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Растения за засаждане, различни от семена

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Растения за засаждане, различни от семена

Palmae, що се отнася до следните родове и видове: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Растения за засаждане, различни от семена

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за посадъчния материал на засегнати декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Растения за засаждане, различни от семена

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Растения за засаждане, различни от семена

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолиран в ЕС)

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., и техни хибриди

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis

Fotsch, Impatiens L. New Guinea Hybrids

0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Растения от следните видове от Prunus L., предназначени за засаждане, различни от семена:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. & Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., други видове от Prunus L., податливи на Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. — хибридите от Нова Гвинея, Pelargonium L.

0 %

ЧАСТ Д

РНКВ, засягащи горски репродуктивен материал, различен от семена

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнат горски репродуктивен материал

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ЧАСТ Е

РНКВ, засягащи семена от зеленчукови култури

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати семена от зеленчукови култури

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ЧАСТ Ж

РНКВ, засягащи посадъчен материал от картофи

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за прякото поколение на предбазов посадъчен материал от картофи

Праг за прякото поколение на базов посадъчен материал от картофи

Праг за прякото поколение на сертифициран посадъчен материал от картофи

клас PBTC

клас PB

Симптоми на вирусна инфекция

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за растенията за засаждане от предбазов посадъчен материал от картофи

Праг за растенията за засаждане от базов посадъчен материал от картофи

Праг за растенията за засаждане от сертифициран посадъчен материал от картофи

клас PBTC

клас PB

Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Практически свободни

Практически свободни

Практически свободни

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ризоктониоза (Black scurf), причинявана от Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

5,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

5,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

Прашеста краста (Powdery scab), причинявана от Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

3,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

3,0 %

при която поразената площ на повърхността на клубените е над 10 %

Образуване на мозаични петна, причинено от вируси

и

симптоми, причинени от вируса на листното завиване (leaf roll virus) [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ЧАСТ З

РНКВ, засягащи семена от маслодайни и влакнодайни култури

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за предбазови семена

Прагове за базови семена

Прагове за сертифицирани семена

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — лен

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

1 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. — ленено семе

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

5 %, засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % за инфекции от Phomopsis complex

15 % за инфекции от Phomopsis complex

15 % за инфекции от Phomopsis complex

Fusarium (анаморфен вид) Link [1FUSAG], различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %,

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

засегнати от Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini и Fusarium (анаморфен вид) Link, различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 10 склероции или фрагменти от такива.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

При лабораторно изследване на представителна проба от всяка партида семена с размер, посочен в графа 4 от Приложение III към Директива 2002/57/ЕО, са установени не повече от 5 склероции или фрагменти от такива.

ЧАСТ И

РНКВ, засягащи зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Fusarium Link (анаморфен вид) [1FUSAG], различни от Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] и Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativumL.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнатия зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ЧАСТ Й

РНКВ, засягащи овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Растения за засаждане, различни от семена

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Растения за засаждане, различни от семена

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (анаморф Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle и Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за засегнати овощен посадъчен материал и овощни растения

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. и Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Вирус на арабисовата мозайка (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent и blackcurrant yellows agent заедно

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Вирус на мозайката по кестена (Chestnut mosaic virus)

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолиран в ЕС)

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Заболявания по плодовете: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 и 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

Що се отнася до хибриди на Prunus, при условие че материалът е присаден на подложки — подложки на други видове от Prunus L., податливи на вируса Plum pox.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Растения за засаждане, различни от семена

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ЧАСТ К

РНКВ, засягащи семена от Solanum tuberosum L.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ

Растения за засаждане

Праг за семената

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid) [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ЧАСТ Л

РНКВ, засягащи растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семена

Гъби и оомицети

РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Праг за семената за засаждане

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по конкретни растения за засаждане

СЪДЪРЖАНИЕ

Част А:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

3.

Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Част Б:

Мерки по отношение на семената от зърнени култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

3.

Допълнителни мерки относно семена от Oryza sativa L.

Част В:

Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Част Г:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различни от семена

1.

Визуални проверки

2.

Мерки по родове или видове и категория

Част Д:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Част Е:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по посадъчен материал от картофи

Част Ж:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от маслодайни и влакнодайни култури

1.

Инспекция на културите

2.

Вземане на проби и провеждане на изпитвания върху семена от маслодайни и влакнодайни култури

3.

Допълнителни мерки относно семената от маслодайни и влакнодайни култури

Част З:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена

Част И:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от Solanum tuberosum

Част Й:

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по растения за засаждане от Humulus lupulus, различни от семена

ЧАСТ А

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от фуражни култури

1.   Инспекция на културите

1)

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват полеви инспекции на културата, от която са произведени семената от фуражни култури, във връзка с наличието на РНКВ по културата, с цел да гарантира че наличието на РНКВ не превишава определените в таблицата прагове.

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Семена за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършване на полеви инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

2)

Тези полеви инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна проверка. Извършва се поне една полева инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

3)

Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащ на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

2.   Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от фуражни култури

(1)

Компетентният орган:

а)

официално взема семенни проби от партиди със семена от фуражни култури;

б)

упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под неговия официален надзор;

в)

сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в точка б);

г)

извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2).

(2)

Компетентният орган или професионалният оператор под официален надзор извличат проби и извършват изпитвания със семената от фуражни култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

(3)

При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилага таблицата в приложение III към Директива 66/401/ЕИО.

3.   Допълнителни мерки по отношение на някои видове растения

Компетентните органи или професионалните оператори под официалния надзор на компетентните органи извършват следните допълнителни проверки или предприемат всякакви други действия за определени растителни видове, по отношение на:

(1)

предбазови, базови и сертифицирани семена на Medicago sativa L. — с цел предотвратяване на появата на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus и установяване на следното:

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; или

б)

културата е отгледана на земя, на която не е имало Medicago sativa L. през последните три години преди засаждането, като при полева инспекция на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus и по време на предходната реколта не са наблюдавани симптоми на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus по съседна на нея култура от вида Medicago sativa L.; или

в)

културата спада към сорт, за който е известно, че е изключително устойчив на Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus, като теглото на съдържанието на инертното вещество не превишава 0,1 %;

(2)

предбазовите, базовите и сертифицираните семена на Medicago sativa L. — с цел предотвратяване на появата на Ditylenchus dipsaci и установяване на следното:

а)

по време на предходната реколта на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci, през предходните две години на мястото на производство не са отглеждани основни посеви гостоприемници и са предприети подходящи хигиенни мерки за предотвратяване на нашествието на вредители на мястото на производство; или

б)

на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci през предходната реколта и при лабораторни изследвания, извършени върху представителна проба, не е установено наличие на Ditylenchus dipsaci; или

в)

семената са подложени на подходящо физическо или химическо третиране против Ditylenchus dipsaci и при лабораторни изследвания, извършени върху представителна проба, е установено, че те са свободни от този вредител.

ЧАСТ Б

Мерки по отношение на семената от зърнени култури

1.   Инспекция на културите

1)

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва полеви инспекции на културата, от която са произведени семената от зърнени култури, за да потвърди че наличието на РНКВ не превишава определените в следната таблица прагове:

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 м2.

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 2 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Сертифицираните семена от първото поколение (C1):

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 4 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Сертифицираните семена от второто поколение (C2):

По време на полевите инспекции на представителни проби от растенията от всяка култура, извършени в подходящо време, не се наблюдават повече от 8 растения със симптоми на всеки 200 м2.

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане (род или вид)

Прагове за производството на предбазови семена

Прагове за производството на базови семена

Прагове за производството на сертифицирани семена

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Компетентният орган може да упълномощава инспектори, различни от професионалните оператори, за извършването на полеви инспекции от негово име и под неговия официален надзор.

2)

Тези полеви инспекции се извършват, когато състоянието и етапът на развитие на културата позволяват извършването на адекватна проверка.

Извършва се поне една полева инспекция на година в най-подходящото време с оглед откриване на съответните РНКВ.

3)

Компетентният орган определя размера, броя и разпределението на участъците от полето, които ще бъдат инспектирани чрез подходящи методи.

Делът на културите за производство на семена, подлежащи на официална инспекция от компетентния орган, е поне 5 %.

2.   Вземане на проби и извършване на изпитвания върху семена от зърнени култури

1)

Компетентният орган:

а)

официално извлича семенни проби от партиди със семена от зърнени култури;

б)

упълномощава лица, които да извличат пробите от негово име и под официален надзор;

в)

сравнява извлечените от него семенни проби с пробите, извлечени под неговия официален надзор от същата семенна партида от определените за целта лица, както е посочено в точка б);

г)

извършва надзор на работата на определените за пробите лица, както е посочено в точка 2).

2)

Компетентният орган или професионалният оператор под официален надзор извлича проби и извършва изпитвания със семената от зърнени култури чрез актуалните международни методи.

С изключение на автоматичното извличане на проби, компетентният орган взема контролни проби от поне 5 % от семенните партиди, вписани за официално сертифициране. Този дял се разпределя възможно най-равномерно сред физическите и юридическите лица, внасящи семена за сертифициране, и внесените видове, но може да се използва и за отстраняване на конкретни съмнения.

3)

При автоматично извличане на проби се прилагат подходящи процедури и се провежда официален надзор.

За изследването на семена за сертифициране пробите се извличат от хомогенни партиди. По отношение на теглото на партидите и пробите се прилагат разпоредбите от таблицата в приложение III към Директива 66/402/ЕИП.

3.   Допълнителни мерки относно семена от Oryza sativa L.

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършва следните допълнителни инспекции или предприема всякакви други действия, за да гарантира че семената от Oryza sativa L. изпълняват едно от следните изисквания:

а)

произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Aphelenchoides besseyi;

б)

изследвани са официално от компетентните органи чрез подходящи нематологични тестове, извършени върху представителна проба от всяка партида и е установено, че те са свободни от Aphelenchoides besseyi;

в)

подложени са на подходящо третиране с гореща вода или друго подходящо третиране против Aphelenchoides besseyi.

ЧАСТ В

Мерки за предотвратяване наличието на РНКВ по посадъчния материал на декоративни растения и други растения за засаждане, предназначени за декоративни цели

Следните мерки се предприемат по отношение на съответните РНКВ и растенията за засаждане:

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в таблицата по-долу

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

а)

растенията са отгледани в райони, за които е известно, че са свободни от Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

или

б)

растенията са отгледани в производствен обект, на който през последния вегетационен сезон е извършена визуална проверка в подходящо време, като растенията, по които личат симптоми от съответния вредител, както и всички растения гостоприемници в непосредствена близост, незабавно са изкоренени и унищожени.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

а)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

или

б)

растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е свободен от Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, чрез визуална проверка, извършена през последния пълен вегетационен сезон и всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени;

или

в)

не повече от 2 % от растенията в партидата са показали симптоми при визуалните проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени.

Spiroplasma citri Saglio

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

Растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, и е установено, че те са свободни от Spiroplasma citri Saglio, както и, че

а)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Spiroplasma citri Saglio; или

б)

чрез визуална проверка на растенията, извършена през последния вегетационен сезон в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че производственият обект е бил свободен от Spiroplasma citri Saglio през целия последен вегетационен сезон; или

в)

не повече от 2 % от растенията са показали симптоми при визуална проверка, извършена в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като всички заразени растения незабавно са изкоренени и унищожени.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

а)

растенията са произведени в район, за който е известно, че е свободен от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

б)

растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка е установено, че е бил свободен от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. през последния пълен вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост и съседните растения незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

в)

не повече от 2 % от растенията от партидата са показали симптоми по време на визуални проверки, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като растенията, показали симптоми и всички растения, показали симптоми в производствения обект и в непосредствена близост, както и съседните растения, незабавно са изкоренени и унищожени, освен когато те са изследвани въз основа на представителна проба от растения със симптоми и проведените изследвания показват, че симптомите не са причинени от Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; или

г)

що се отнася до вечнозелените видове, растенията са преминали визуална проверка преди да бъдат придвижени и е установено, че те са свободни от симптоми на Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Що се отнася до семена:

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

или

б)

на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през пълния вегетационен цикъл на растенията;

или

в)

по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, независимо дали след подходящо третиране, или не, като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)

Що се отнася до растения, различни от семена:

а)

пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)

младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Що се отнася до семена:

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

или

б)

не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)

по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)

Що се отнася до растения, различни от семена:

а)

пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)

младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)

Що се отнася до семена:

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.;

или

б)

не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas perforans Jones et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)

по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas perforans Jones et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas perforans Jones et al.

2)

Що се отнася до растения, различни от семена:

а)

пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)

младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)

Що се отнася до семена:

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

или

б)

не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., при визуални проверки, извършени в подходящо време през пълния вегетационен цикъл на растенията на мястото на производство;

или

в)

по отношение на семената са проведени официални изследвания за Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи (независимо дали след подходящо третиране, или не), като при тези изследвания е установено, че те са свободни от Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)

Що се отнася до растения, различни от семена:

а)

пониците са отгледани от семена, които отговарят на изискванията, посочени в точка 1) от настоящото вписване;

и

б)

младите растения са пазени при подходящи хигиенни условия с цел предотвратяване на инфекции.

Гъби и оомицети

РНКВ или симптоми, причинявани от РНКВ

Растения за засаждане, различни от семена

Мерки

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

а)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

или

б)

не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr на мястото на производство от началото на последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)

растенията, по които личат симптоми от Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, са изкоренени, а останалите растения са инспектирани на интервали от една седмица и не са наблюдавани симптоми на мястото на производство в продължение на най-малко три седмици преди придвижването.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

а)

растенията произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet и Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

или

б)

не за наблюдавани симптоми от Didymascella thujina, причинени от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, на мястото на производство или в непосредствена близост от началото на последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)

извършено е подходящо третиране против заболяването Didymascella thujina, причинявано от Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet или Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, като растенията са проверени преди придвижване и е установено, че те са свободни от симптоми на заболяването.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Семена от Helianthus annuus L.

а)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

б)

не са наблюдавани симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni на мястото на производство по семената при поне две инспекции, направени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

или

в)

i)

на мястото за производство са извършени поне две инспекции на семената в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

и

ii)

не повече от 5 % от растенията са показали симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni по време на тези инспекции и всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията;

и

iii)

при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

г)

i)

на мястото за производство на семената са извършени поне две инспекции в подходящо време с оглед откриване на вредителя през вегетационния сезон;

и

ii)

всички растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni са премахнати и унищожени веднага след инспекцията;

и

iii)

при окончателната инспекция не са установени растения със симптоми на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, като са направени изследвания на представителна проба от всяка партида, като е установено, че са свободни от Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

или

д)

семената са подложени на подходящо третиране с доказана ефективност против всички известни щамове на Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

а)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

или

б)

растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е бил свободен от Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley през последния вегетационен сезон чрез поне две визуални проверки, извършени в подходящо време през същия вегетационен сезон, като всички растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени;

или

в)

при не повече от 2 % от растенията в партидата са наблюдавани симптоми, установени при поне две визуални проверки, извършени в подходящо време с оглед откриване на вредителя през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички други растения със симптоми в непосредствена близост незабавно са изкоренени и унищожени.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

а)

растенията са получени от майчини растения, по отношение на които през предходните три месеца са извършени инспекции най-малко веднъж в месеца, и на мястото на производство не са забелязани симптоми;

или

б)

майчините растения със симптоми са премахнати и унищожени, както и растенията в радиус от 1 m, и е приложено подходящо физическо или химическо третиране при растенията, които са инспектирани преди придвижване, като е установено, че те са свободни отт симптоми.

Насекоми и акари

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Aculops fuchsiae Keifer

Растения за засаждане, различни от семена

Fuchsia L.

а)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Aculops fuchsiae Keifer;

или

б)

не са забелязани симптоми по растенията или по майчините растения, от които те са получени, по време на визуални проверки на мястото на производство през предходния вегетационен сезон, извършени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя;

или

в)

преди придвижването е приложено подходящо химическо или физическо третиране, след което растенията са инспектирани и не са установени симптоми на наличие на вредителя.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

а)

растенията са произведени в области, за които е известно, че са свободни от Opogona sacchari Bojer;

или

б)

растенията са отгледани в производствен обект, където не са наблюдавани симптоми или признаци на Opogona sacchari Bojer при визуални проверки, извършени най-малко на всеки три месеца по време на период от поне шест месеца преди придвижването;

или

в)

на мястото на производство се прилага режим за наблюдение и борба с популацията на Opogona sacchari Bojer и за отстраняване на заразените растения, като преди придвижването на всички партиди е извършена визуална проверка в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя и е установено, че те са свободни от симптоми на Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Растения за засаждане от Palmae, различни от плодове и семена, с диаметър на стъблото в основата над 5 cm и спадащи към следните родове или видове:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

а)

растенията са отглеждани през целия си живот в район, за който отговорният официален орган е установил, че е свободен от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), съгласно съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки;

б)

две години преди придвижването им растенията са отглеждани в обект в рамките на Съюза с пълна физическа защита срещу въвеждането на Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) или в обект в рамките на Съюза, в който е проведена съответната профилактика по отношение на този вредител;

в)

най-малко веднъж на четири месеца са провеждани визуални проверки на растенията, потвърждаващи, че материалът е свободен от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Нематоди

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

а)

извършена е инспекция на растенията или семепроизвеждащите растения и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или

б)

въз основа на визуални проверки, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Растения за засаждане, различни от семена

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

а)

извършена е инспекция на растенията и не са наблюдавани симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev по партидата от началото на последния пълен вегетационен цикъл; или

б)

въз основа на визуални проверки, проведени в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че луковиците са свободни от симптоми на Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev и те са опаковани за продажба към крайния потребител.

Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Мерки

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Malus Mill.

а)

растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни отт симптоми на Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; и

б)

i)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

или

ii)

растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка е установено, че е бил свободен от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider през последния пълен вегетационен сезон, и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени;

или

iii)

не повече от 2 % от растенията в производствения обект са показали симптоми по време на визуални проверки, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че те са свободни от Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Prunus L.

а)

растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни от симптоми на Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

и

б)

i)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

или

ii)

растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено чрез визуална проверка, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени;

или

iii)

не повече от 1 % от растенията в производствения обект са показали симптоми по време на инспекциите, извършени в подходящо време през последния вегетационен сезон, като тези растения със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растенията със симптоми, и е установено, че са свободни от Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Растения за засаждане, различни от семена

Pyrus L.

а)

растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни от симптоми на Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; и

б)

i)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; или

ii)

растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от вредителя, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или

в)

не повече от 2 % от растенията в производствения обект са показали симптоми по време на визуални проверки, извършени в подходящ момент през последния вегетационен сезон, като растенията със симптоми и всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Растения за засаждане, различни от семена

Lavandula L.

а)

растенията са отгледани в производствен обект, за който е установено, че е свободен от Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

или

б)

не са забелязани симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. при визуални проверки на партидата през последния пълен вегетационен цикъл;

или

в)

растенията, показали симптоми на Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., са изкоренени и унищожени, а партидата е изследвана чрез представителна проба от останалите растения и е установено, че те са свободни от вредителя.

Chrysanthemum stunt viroid

Растения за засаждане, различни от семена

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Растенията са получени в рамките на три поколения на размножаване от майчини растения, за които чрез изследвания е установено, че са свободни от вироида Chrysanthemum stunt.

Citrus exocortis viroid

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L.

а)

растенията са получени от майчини растения, по отношение на които са извършени визуални проверки и е установено, че те са свободни от симптоми на вироида Citrus exocortis;

и

б)

растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез визуална проверка, проведена в най-подходящото време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от вредителя.

Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС)

Растения за засаждане, различни от семена

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. и техни хибриди

а)

растенията са получени от майчини растения, които са били изследвани през предходните три години, и е установено, че те са свободни от вируса Citrus tristeza virus;

и

б)

i)

растенията са произведени в райони, за които е известно, че са свободни от вируса Citrus tristeza;

или

ii)

растенията са отгледани в производствен обект, за който чрез изследване на представителна проба от растенията, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от Citrus tristeza;

или

iii)

растенията са отгледани в производствен обект под физическа защита от разпространители, за който чрез изследване на растенията на случаен принцип, извършено в подходящо време с оглед откриване на вредителя, е установено, че през последния пълен вегетационен сезон е бил свободен от вируса Citrus tristeza;

или

iv)

в случай на положителен резултат от изследването за наличие на вируса Citrus tristeza в дадена партида всички растения са изследвани поотделно и при не повече от 2 % от тях са установени положителни резултати, като изследваните растения, за които е установено, че са заразени с вредителя, веднага са изкоренени и унищожени.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis, Fotsch, Impatiens L. New Guinea Hybrids

а)

растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (Frankliniella occidentalis Pergande), и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации;

и

б)

i)

през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus; или

ii)

всички растения в производствения обект, показали симптоми на Impatiens necrotic spot tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени и е изследвана представителна проба от растенията, които ще бъдат придвижени, при което изследване е установено, че са свободни от Impatiens necrotic spot tospovirus.

Вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid)

Capiscum annuum L.

а)

по растенията на мястото на производство не са наблюдавани симптоми на болест, причинявана от вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), по време на пълния им вегетационен цикъл; или

б)

по отношение на растенията са проведени официални изследвания за вироид на вретеновидността при картофените клубени (Potato spindle tuber viroid), извършени върху представителна проба и посредством адекватни методи, при които е установено, че те са свободни от вредителя.

Plum pox virus

Растения от следните видове от Prunus L., предназначени за засаждане, различни от семена:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. susceptible to Plum pox virus

а)

вегетативно размножени подложки на Prunus domestica L., получени от майчини растения, от които е взета проба и на които е направено изследване през предходните 5 години, и е установено, че са свободни от Plum pox virus; и

б)

i)

размножителният материал е произведен в райони, за които е известно, че са свободни от Plum pox virus; или

ii)

по размножителния материал в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Plum pox virus през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на година, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени; или

iii)

наблюдавани са симптоми на Plum pox virus по не повече от 1 % от растенията в производствения обект през последния пълен вегетационен сезон през най-подходящия период на годината, като са взети предвид климатичните условия и условията за отглеждане на растението, както и биологията на вируса Plum pox virus, като всички растения със симптоми в непосредствена близост веднага са изкоренени и унищожени, изследвана е представителна проба от останалите растения без симптоми от партидата, в която са намерени растения със симптоми, и е установено, че те са свободни от вредителя. От представителна част от растения, които не са показали симптоми на вируса Plum pox при визуална проверка, може да се вземе проба за изследване въз основа на оценка на риска от зараза на тези растения за наличие на съответния вредител.

Tomato spotted wilt tospovirus

Растения за засаждане, различни от семена

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., Impatiens L. — хибриди от Нова Гвинея, Pelargonium L.

а)

растенията са отгледани в производствен обект, подложен на наблюдение за съответните трипси разпространители на заболяването (Frankliniella occidentalis и Thrips tabaci) и при откриването им е извършено подходящо третиране за обезпечаване на ефективна борба с техните популации;

и

б)

през текущия период на растеж по растенията в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus; или

в)

всички растения в производствения обект, показали симптоми на Tomato spotted wilt tospovirus през текущия период на растеж, са изкоренени, изследвана е представителна проба от растенията, които трябва да бъдат придвижени, и е установено, че те са свободни от Tomato spotted wilt tospovirus.

ЧАСТ Г

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по горски репродуктивен материал, различни от семена

1.   Визуални проверки

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане:

а)

при визуална проверка, извършена на мястото или обекта на производство, е установено, че по горския репродуктивен материал от Castanea sativa Mill., различен от семена, е свободен от Cryphonectria parasitica ;

б)

при визуална проверка, извършена на мястото или обекта на производство, е установено, че по горския репродуктивен материал от Pinus spp., различен от семена, е свободен от Dothistroma pini, Dothistroma septosporum и Lecanosticta acicola.

Визуалните проверки се извършват веднъж годишно в най-подходящия период с оглед откриване на тези вредители, като се вземат предвид климатичните условия и условията на отглеждане на растенията, както и биологията на съответните вредители.

2.   Изисквания по родове или видове и категории

Компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всички други действия по отношение на следните родове или видове, за да гарантират, че:

Castanea sativa Mill.

а)

горският репродуктивен материал произхожда от райони, за които е известно, че са свободни от Cryphonectria parasitica; или

б)

на мястото на производство или в производствения обект не са наблюдавани симптоми на Cryphonectria parasitica през последния пълен вегетационен сезон; или

в)

горският репродуктивен материал, показващ симптоми на Cryphonectria parasitica на мястото на производство или в производствения обект, е изкоренен, останалият материал е инспектиран на интервали от една седмица и на мястото на производство или в производствения обект не са симптоми, причинявани от този вредител, в продължениенаблюдавани на най-малко три седмици преди придвижването на материала.

Pinus spp.

а)

горският репродуктивен материал произхожда от райони, за които е известно, че са свободни от Dothistroma pini, Dothistroma septosporum и Lecanosticta acicola; или

б)

през последния пълен вегетационен сезон на мястото на производство или в производствения обект, както и в непосредствена близост, не са наблюдавани симптоми на Didymascella thujina (needle blight), причинявани от Dothistroma pini, Dothistroma septosporum или Lecanosticta acicola; или

в)

извършено е подходящо третиране на мястото или обекта на производство против заболяването Didymascella thujina (needle blight), причинявано от Dothistroma pini, Dothistroma septosporum или Lecanosticta acicola, като по отношение на горския репродуктивен материал е направена визуална проверка преди придвижване и е установено, че той е свободен от симптоми на Dothistroma pini, Dothistroma septosporum или Lecanosticta acicola.

ЧАСТ Д

Мерки за предотвратяване на появата на РНКВ по семена от зеленчукови култури

Следните мерки се предприемат по отношение на съответните РНКВ и растения за засаждане: компетентният орган или професионалният оператор под официалния надзор на компетентния орган извършват проверки и предприемат всякакви други действия, за да гарантират изпълнението на изискванията относно съответните РНКВ и растения за засаждане, посочени в третата графа на таблицата по-долу.

Бактерии

РНКВ или симптоми, причинени от РНКВ

Растения за засаждане

Изисквания

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

а)

семената са добити чрез подходящ метод на киселинно извличане или чрез еквивалентен метод;

и

б)

i)

семената произхождат от райони, за които е известно, че са свободни от Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

или