EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

JO L 319, 10.12.2019, p. 1–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj

10.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 319/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/2072 AL COMISIEI

din 28 noiembrie 2019

de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (2), articolul 32 alineatul (2), articolul 37 alineatul (2), articolul 37 alineatul (4), articolul 40 alineatul (2), articolul 41 alineatul (2), articolul 53 alineatul (2), articolul 54 alineatul (2), articolul 72 alineatul (1), articolul 73, articolul 79 alineatul (2) și articolul 80 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/2031 urmează să se aplice de la 14 decembrie 2019. Pentru ca dispozițiile sale să devină pe deplin eficace, trebuie să fie adoptate normele de punere în aplicare care să reglementeze organismele dăunătoare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, precum și cerințele aferente necesare pentru a proteja teritoriul Uniunii împotriva riscurilor fitosanitare.

(2)

În acest scop, ar trebui stabilite norme specifice pentru a stabili o listă a organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsuri de prevenire a prezenței acestora pe teritoriile respective ale Uniunii sau pe plantele destinate plantării.

(3)

Organismele dăunătoare enumerate în partea A din anexa I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului (2) și în partea A secțiunea I din anexa II la directiva respectivă au fost reevaluate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) pentru a stabili lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031. Reevaluarea a fost necesară pentru a actualiza statutul fitosanitar al acestor organisme dăunătoare în conformitate cu cele mai recente evoluții tehnice și științifice, precum și pentru a evalua conformitatea acestora cu criteriile de la articolul 3 din regulamentul respectiv în ceea ce privește teritoriul Uniunii și cele din secțiunea 1 din anexa I la regulament.

(4)

În urma acestei reevaluări, anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE nu ar trebui să fie incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune pentru că nu îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește teritoriul Uniunii.

(5)

Alte organisme dăunătoare, dintre care unele sunt enumerate în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE, îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește teritoriul Uniunii și, prin urmare, ar trebui să fie incluse în lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune.

(6)

În urma acestei reevaluări, anumite organisme dăunătoare enumerate în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE ca organisme dăunătoare a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii ar trebui să fie incluse în lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune ca organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii ca urmare a prezenței lor stabilite în anumite părți ale acestuia.

(7)

Denumirile anumitor organisme dăunătoare ar trebui să fie actualizate pentru a reflecta cele mai recente evoluții ale nomenclaturii internaționale. Aceste organisme dăunătoare trebuie să fie enumerate împreună cu codurile aferente atribuite de Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor (denumită în continuare „OEPP”). Acest lucru este necesar pentru a asigura identificarea acestor organisme dăunătoare chiar și în cazul unei eventuale modificări viitoare a denumirilor acestora.

(8)

Zonele protejate recunoscute în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei (3) și organismele dăunătoare respective enumerate în partea B din anexa I și în partea B din anexa II la Directiva 2000/29/CE au fost reevaluate de către Comisie. Scopul acestei reevaluări a fost de a stabili dacă organismele dăunătoare respective corespund descrierii organismului dăunător de carantină pentru zone protejate de la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(9)

Reevaluarea s-a bazat pe cererile respective ale statelor membre de a recunoaște, modifica sau revoca zonele protejate, pe rapoartele periodice de anchetă transmise de statele membre, pe inspecțiile Comisiei și pe alte câteva date științifice și tehnice.

(10)

Anumite organisme dăunătoare, dintre care unele sunt enumerate în anexele I și II la Directiva 2000/29/CE, îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 și, prin urmare, ar trebui să fie incluse în lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate. Aceste organisme dăunătoare ar trebui să fie incluse pe listă împreună cu codurile respective atribuite de OEPP, pentru a asigura identificarea acestor organisme dăunătoare chiar și în cazul unei eventuale modificări viitoare a denumirilor acestora.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 ar trebui abrogat pentru a evita suprapunerile cu lista zonelor protejate din prezentul regulament.

(12)

OEPP a făcut o reevaluare a organismelor dăunătoare enumerate în partea A secțiunea II din anexa II la Directiva 2000/29/CE, a culturilor de la punctul 3 și a organismelor dăunătoare de la punctul 6 din anexa I la Directiva 66/401/CEE (4), a organismelor dăunătoare de la punctul 3 din anexa II la Directiva 66/402/CEE a Consiliului (5) și din anexa I la Directiva 68/193/CEE a Consiliului (6), precum și a organismelor dăunătoare enumerate în actele adoptate în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 98/56/CE a Consiliului (7), anexa II la Directiva 2002/55/CE a Consiliului (8), anexa I și punctul B din anexa II la Directiva 2002/56/CE a Consiliului (9), precum și în actele adoptate în conformitate cu articolul 18 litera (c) din directiva menționată, punctul 4 din anexa I și partea I punctul 5 din anexa II la Directiva 2002/57/CE a Consiliului (10), în actele adoptate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2008/72/CE a Consiliului (11) și în actele adoptate în conformitate cu articolul 4 din Directiva 2008/90/CE a Consiliului (12).

(13)

Reevaluarea a fost necesară pentru a actualiza statutul fitosanitar al acestor organisme dăunătoare în conformitate cu cele mai recente evoluții tehnice și științifice, precum și pentru a evalua conformitatea acestora cu criteriile respective de la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/2031, în ceea ce privește teritoriul Uniunii, și cu criteriile din secțiunea 4 din anexa I la acesta.

(14)

Anumite organisme dăunătoare, dintre care unele sunt enumerate în directivele menționate, îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 36 din Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește teritoriul Uniunii și, prin urmare, ar trebui să fie incluse în lista cu organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (denumite în continuare „ORNC”). În conformitate cu articolul 37 alineatul (7) din regulamentul menționat, lista respectivă trebuie să prevadă anumite categorii relevante de plante destinate plantării prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE.

(15)

În anumite cazuri, respectivele plante destinate plantării nu ar trebui să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește un anumit prag, astfel cum se prevede la articolul 37 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Astfel cum se prevede în continuare la articolul menționat, pragul respectiv trebuie stabilit numai în cazul în care operatorii profesioniști pot să garanteze că incidența ORNC-ului în cauză pe respectivele plante destinate plantării nu depășește acest prag, și dacă este posibil să se verifice că acest prag nu este depășit în loturile de astfel de plante destinate plantării.

(16)

În conformitate cu articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe plantele destinate plantării în cauză se aplică fără a aduce atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere măsurilor adoptate în temeiul directivelor menționate în ceea ce privește inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză, sau a plantelor din care acestea provin, originea plantelor destinate plantării în cauză din zonele sau incintele care sunt indemne de, sau protejate fizic de ORNC-urile în cauză, tratamentele plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin, sau producția de plante destinate plantării.

(17)

În plus, dispozițiile prezentului regulament referitoare la ORNC-uri nu trebuie să aducă atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul directivelor respective, de la cerințele de comercializare stabilite de respectivele directive referitoare la furnizarea de semințe către organismele oficiale de testare și inspecție, la furnizarea de plante către furnizorii de anumite servicii, la deplasarea plantelor destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare, la semințele care nu au fost certificate definitiv, la semințele care fac obiectul excepțiilor de la dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478 a Comisiei (13) și la plantele despre care s-a demonstrat că sunt destinate exportului.

(18)

Se interzice introducerea în Uniune a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte din toate sau din anumite țări terțe, astfel cum sunt enumerate în partea A din anexa III la Directiva 2000/29/CE.

(19)

Aceste plante, produse vegetale și alte obiecte au fost reevaluate pe baza unor dovezi noi, a riscului legat de organismele dăunătoare pentru teritoriul Uniunii și a actualizării listei cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune.

(20)

Prin urmare, pe baza acestei reevaluări, unele dintre aceste plante, produse vegetale și alte obiecte urmează să fie enumerate în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, împreună cu țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țări terțe cărora li se aplică interdicția. O astfel de interdicție este necesară, deoarece protecția fitosanitară a Uniunii nu poate fi garantată prin aplicarea unor măsuri mai puțin stricte în această privință.

(21)

În vederea reevaluării organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, ar trebui adoptate noi dispoziții, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, pentru introducerea în Uniune a anumitor plante, produse vegetale și alte obiecte, împreună cu cerințele speciale aferente, precum și dispoziții pentru circulația în interiorul Uniunii a anumitor plante, produse vegetale și alte obiecte, împreună cu cerințele speciale aferente.

(22)

Indicarea codurilor NC nu ar trebui să fie obligatorie pentru enumerarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care fac obiectul cerințelor speciale privind circulația pe teritoriul Uniunii. Această abordare este proporțională, deoarece codurile NC sunt necesare numai pentru identificarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte în momentul când acestea sunt introduse în Uniune dintr-o țară terță. O astfel de abordare ar fi, de asemenea, în conformitate cu articolul 80 din Regulamentul (UE) 2016/2031, conform căruia astfel de coduri nu sunt puse la dispoziție pentru enumerarea plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru care este necesar un pașaport fitosanitar.

(23)

Se interzice introducerea în zonele protejate respective de plante, produse vegetale și alte obiecte și, după caz, în ceea ce privește țara terță de origine a acestora, astfel cum sunt enumerate în partea B din anexa III la Directiva 2000/29/CE. În plus, plantele, produsele vegetale și alte obiecte, astfel cum sunt enumerate în partea B din anexa IV la Directiva 2000/29/CE, pot fi introduse în zonele protejate respective numai dacă îndeplinesc cerințele speciale respective.

(24)

Acele plante, produse vegetale și alte obiecte au fost reevaluate pe baza tuturor dovezilor noi, a riscului legat de organismele dăunătoare pentru zonele protejate respective și a actualizării listei cu organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a listei cu zonele protejate.

(25)

Pe baza acestei reevaluări, unele dintre aceste plante, produse vegetale și alte obiecte, precum și zonele protejate respective, trebuie enumerate în prezentul regulament în conformitate cu articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, împreună cu țările terțe și grupurile de țări terțe de origine cărora li se aplică interdicția respectivă.

(26)

În plus, unele dintre aceste plante, produse vegetale și alte obiecte, precum și zonele protejate și cerințele speciale respective, trebuie enumerate în prezentul regulament în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(27)

Trebuie stabilită o listă a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii este necesar un certificat fitosanitar, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(28)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 prevede obligativitatea unui certificat fitosanitar pentru introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor, altele decât cele incluse în lista menționată la articolul 72 alineatul (1), în conformitate cu articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031. Cu toate acestea, anumite fructe îndeplinesc criteriile stabilite în anexa VI la Regulamentul (UE) 2016/2031 și sunt identificate ca plante care nu necesită un certificat fitosanitar. Prin urmare, introducerea în Uniune a fructelor enumerate în anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2019 nu ar trebui să necesite un certificat fitosanitar.

(29)

Din motive de claritate, articolul 2 și anexa II la regulamentul respectiv ar trebui eliminate, pentru a se evita suprapunerile cu prezentul regulament.

(30)

Trebuie stabilită o listă a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în zonele protejate respective este necesar un certificat fitosanitar, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, în conformitate cu articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031. O astfel de listă va contribui la asigurarea clarității pentru operatorii profesioniști, autoritățile competente și toți ceilalți utilizatori ai acelor plante, produse vegetale și ai altor obiecte.

(31)

Trebuie stabilită o listă a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, în conformitate cu articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031. O astfel de listă va contribui la asigurarea clarității pentru operatorii profesioniști, autoritățile competente și toți ceilalți utilizatori ai acelor plante, produse vegetale și ai altor obiecte.

(32)

Pentru a se evita impunerea unor cerințe asupra operatorilor profesioniști, aceste pașapoarte fitosanitare nu ar trebui să fie necesare pentru circulația semințelor care fac obiectul derogărilor de la cerințele directivelor respective privind comercializarea semințelor. Această măsură este adecvată, deoarece prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere măsurilor adoptate în temeiul directivelor respective și nu ar trebui să introducă, pentru operatorii profesioniști, sarcini de certificare suplimentare față de cele prevăzute în prezent în respectivele directive.

(33)

Trebuie stabilită o listă a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere sau circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, în conformitate cu articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031. Aceste pașapoarte fitosanitare ar trebui să poarte mențiunea „PZ”, pentru a se distinge de pașapoartele fitosanitare necesare pentru circulația pe întreg teritoriul Uniunii. O astfel de listă va contribui la asigurarea clarității pentru operatorii profesioniști, autoritățile competente și toți ceilalți utilizatori ai acelor plante, produse vegetale și ai altor obiecte.

(34)

Pentru a evita perturbarea comerțului ca urmare a modificării cerințelor privind ORNC-urile, ar trebui să se acorde o perioadă de tranziție limitată pentru semințele și alte plante destinate plantării care au fost deja produse în Uniune, introduse în Uniune sau deplasate în interiorul Uniunii în conformitate cu cerințele privind prezența ORNC-urilor aplicabile înainte de 14 decembrie 2019, data aplicării prezentului regulament. Aceste semințe și alte plante destinate plantării pot să fie în continuare introduse în Uniune sau deplasate în interiorul Uniunii în conformitate cu cerințele respective pentru o perioadă limitată de timp. De asemenea, ar fi proporțională cerința ca pașapoartele fitosanitare să ateste doar respectarea de către aceste semințe și alte plante destinate plantării a cerințelor aplicabile privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, precum și a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031. O astfel de abordare este necesară având în vedere cantitățile importante de semințe și alte plante destinate plantării care sunt în curs de producere, sau care au fost produse, înainte de 14 decembrie 2019 în conformitate cu normele directivelor privind comercializarea semințelor și a altor materiale de înmulțire aplicabile înainte de data respectivă, când nu erau necesare pașapoartele fitosanitare referitoare la prezența ORNC-urilor. Respectivele plante destinate plantării au fost deja certificate, iar o nouă certificare în conformitate cu noile norme ar fi disproporționată. Prin urmare, este nevoie de o perioadă de tranziție de un an pentru a asigura intrarea fără probleme pe piață a acestor plante destinate plantării și pentru a facilita adaptarea autorităților competente și a operatorilor profesioniști la noile norme.

(35)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru a oferi autorităților competente și operatorilor profesioniști o perioadă de pregătire cât mai lungă în vederea aplicării sale.

(36)

Din motive de securitate juridică, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și Regulamentul (UE) 2016/2031, și anume 14 decembrie 2019.

(37)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament pune în aplicare Regulamentul (UE) 2016/2031 în ceea ce privește stabilirea listei organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune, precum și măsurile privind plantele, produsele vegetale și alte obiecte care vizează reducerea la un nivel acceptabil a riscurilor legate de aceste organisme dăunătoare.

Articolul 2

Definiții

(1)   În sensul prezentului regulament se aplică definițiile prevăzute în anexa I.

(2)   În plus, se aplică următoarele definiții:

(a)

„efectiv indemne de organisme dăunătoare” înseamnă un nivel al prezenței organismelor dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune sau organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate, pe plantele destinate plantării sau pe plantele fructifere, care este suficient de scăzut pentru a se asigura o calitate și o utilitate acceptabile a acestor plante;

(b)

„declarație oficială” înseamnă un certificat fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2016/2031, un pașaport fitosanitar, astfel cum este prevăzut la articolul 78 din regulamentul menționat, marcajul aplicat pe materialul de ambalaj din lemn, pe lemn sau pe alte obiecte, astfel cum se menționează la articolul 96 din regulamentul menționat, sau atestările oficiale menționate la articolul 99 din regulamentul menționat;

(c)

„abordare sistemică” înseamnă integrarea unor măsuri diferite de gestionare a riscurilor, dintre care cel puțin două acționează independent și care, aplicate împreună, asigură nivelul adecvat de protecție împotriva organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate și a organismelor dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în conformitate cu articolul 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 3

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, astfel cum se menționează la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență nu a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea A din anexa II, iar lista cu organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune a căror prezență a fost constatată pe teritoriul Uniunii este stabilită în partea B din anexa II.

Articolul 4

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate respective, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 5

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune (ORNC) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IV la prezentul regulament. Aceste plante destinate plantării nu sunt introduse în Uniune, și nu sunt deplasate în interiorul Uniunii, dacă prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-uri pe aceste plante depășește pragurile respective.

Interdicția de introducere și circulație prevăzută la primul paragraf se aplică numai categoriilor de plante destinate plantării prevăzute în anexa IV.

Articolul 6

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe anumite plante destinate plantării

(1)   Măsurile de prevenire a prezenței ORNC-urilor în ceea ce privește circulația și introducerea în Uniune a anumitor plante destinate plantării, astfel cum se menționează la articolul 37 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/2031, sunt stabilite în anexa V la prezentul regulament.

(2)   Lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere măsurilor adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE în ceea ce privește:

(a)

inspecțiile, eșantionarea și testarea plantelor destinate plantării în cauză sau a plantelor din care acestea provin;

(b)

originea plantelor destinate plantării respective care provin din zonele sau siturile care sunt indemne de ORNC-urile în cauză sau care sunt protejate fizic împotriva acestora;

(c)

tratamentele aplicate plantelor destinate plantării în cauză sau plantelor din care acestea provin;

(d)

producția de plante destinate plantării.

(3)   În plus, lista prevăzută în anexa IV la prezentul regulament și în anexa V la acesta nu aduc atingere excepțiilor referitoare la plantele destinate plantării, adoptate în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE și 2008/90/CE, de la cerințele de comercializare prevăzute de directivele menționate, inclusiv:

(a)

excepțiile referitoare la furnizarea de plante destinate plantării către organismele oficiale de testare și inspecție;

(b)

excepțiile privind furnizarea de plante brute destinate plantării către furnizorii de servicii în vederea prelucrării sau a ambalării, cu condiția ca furnizorul de servicii să nu obțină un titlu pentru plantele furnizate în acest mod și identitatea plantelor să fie asigurată;

(c)

excepțiile privind furnizarea de plante destinate plantării în anumite condiții către furnizorii de servicii în vederea producerii de anumite materii prime agricole, destinate uzului industrial, sau în vederea propagării semințelor în acest scop;

(d)

excepțiile privind plantele destinate plantării, destinate scopurilor științifice, activităților de selecție sau altor scopuri de testare sau de încercare;

(e)

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării care nu au fost certificate definitiv;

(f)

excepții de la cerințele de comercializare prevăzute în dispozițiile Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/478;

(g)

excepții de la cerințele de comercializare referitoare la plantele destinate plantării pentru care s-a demonstrat că sunt destinate exportului către țări terțe.

Articolul 7

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune din anumite țări terțe este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere pe teritoriul Uniunii este interzisă, precum și țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țări terțe cărora li se aplică interdicția astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031 este stabilită în anexa VI la prezentul regulament.

Articolul 8

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea sau circulația acestora pe teritoriul Uniunii

(1)   Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru introducerea lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VII la prezentul regulament.

(2)   Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare de pe teritoriul Uniunii, precum și cerințele speciale corespunzătoare pentru circulația lor pe teritoriul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa VIII la prezentul regulament.

Articolul 9

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii, a căror introducere în anumite zone protejate este interzisă, astfel cum se prevede la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa IX la prezentul regulament.

Articolul 10

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte care urmează să fie introduse sau deplasate în zone protejate și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, zonele protejate respective și cerințele speciale corespunzătoare pentru zonele protejate, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa X la prezentul regulament.

Articolul 11

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective, pentru care sunt necesare certificate fitosanitare

(1)   Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, precum și a țărilor terțe de origine sau de expediere respective pentru a căror introducere pe teritoriul Uniunii este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 72 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea A din anexa XI la prezentul regulament.

(2)   Lista plantelor care fac obiectul excepției privind certificatul fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 73 al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în partea C din anexa XI la prezentul regulament.

(3)   Toate plantele, cu excepția plantelor menționate la alineatele (1) și (2), se introduc în Uniune numai dacă sunt însoțite de un certificat fitosanitar în conformitate cu articolul 73 primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031. Codurile NC disponibile ale acestor plante sunt enumerate în partea B din anexa XI la prezentul regulament.

Articolul 12

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere într-o zonă protejată din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere în anumite zone protejate din anumite țări terțe de origine sau de expediere este necesar un certificat fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XII la prezentul regulament.

Articolul 13

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar

(1)   Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror circulație pe teritoriul Uniunii este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 79 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIII la prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), nu este necesar un pașaport fitosanitar pentru circulația în interiorul Uniunii a semințelor care îndeplinesc ambele condiții de mai jos:

(a)

fac obiectul excepțiilor menționate la articolul 6 alineatul (3); și

(b)

nu fac obiectul cerințelor speciale din anexa VIII sau anexa X.

Articolul 14

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar cu mențiunea „PZ”

Lista plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte pentru a căror introducere și circulație în anumite zone protejate este necesar un pașaport fitosanitar, astfel cum se prevede la articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, este stabilită în anexa XIV la prezentul regulament.

Pașapoartele fitosanitare menționate la primul paragraf trebuie să poarte mențiunea „PZ”.

Articolul 15

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 690/2008

Regulamentul (CE) nr. 690/2008 se abrogă.

Articolul 16

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019

Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se elimină.

2.

Anexa II se elimină.

Articolul 17

Măsuri tranzitorii

Semințele și alte plante destinate plantării, introduse pe teritoriul Uniunii, deplasate în interiorul Uniunii sau produse, înainte de 14 decembrie 2019, în conformitate cu cerințele aplicabile ale Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE în ceea ce privește prezența ORNC-urilor înainte de acea dată, pot, până la 14 decembrie 2020, să fie introduse sau deplasate pe teritoriul Uniunii dacă respectă cerințele respective. Începând cu 14 decembrie 2020. Articolele 5 și 6 se aplică tuturor plantelor destinate plantării care fac obiectul prezentului regulament.

Pașapoartele fitosanitare, necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru deplasarea în interiorul Uniunii a semințelor și a altor plante destinate plantării care beneficiază de perioada de tranziție prevăzută la alineatul (1) de la prezentul articol, sunt necesare până la 14 decembrie 2020 doar pentru a atesta respectarea normelor privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate sau a măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 18

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 169, 10.7.2000, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 690/2008 al Comisiei din 4 iulie 2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare (JO L 193, 22.7.2008, p. 1).

(4)  Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (JO 125, 11.7.1966, p. 2298).

(5)  Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (JO 125, 11.7.1966, p. 2309).

(6)  Directiva 68/193/CEE a Consiliului din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului pentru înmulțirea vegetativă a viței-de-vie (JO L 93, 17.4.1968, p. 15).

(7)  Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele ornamentale (JO L 226, 13.8.1998, p. 16).

(8)  Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (JO L 193, 20.7.2002, p. 33).

(9)  Directiva 2002/56/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea cartofilor de sămânță (JO L 193, 20.7.2002, p. 60).

(10)  Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (JO L 193, 20.7.2002, p. 74).

(11)  Directiva 2008/72/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele (JO L 205, 1.8.2008, p. 28).

(12)  Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe (JO L 267, 8.10.2008, p. 8).

(13)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/478 a Comisiei din 16 martie 2017 de exonerare a anumitor state membre de la obligația de a aplica anumitor specii Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului privind comercializarea semințelor de plante furajere, a semințelor de cereale, a materialului pentru reproducerea vegetativă a viței de vie, a materialului forestier de reproducere, a semințelor de sfeclă, de legume și, respectiv, a semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre, precum și de abrogare a Deciziei 2010/680/UE a Comisiei (JO L 73, 18.3.2017, p. 29).


ANEXA I

Definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1)

În sensul prezentului regulament, termenii enumerați în partea A, atunci când sunt utilizați în anexele la prezentul regulament, au același înțeles cu cel definit în directivele respective enumerate în a doua coloană din partea B.

PARTEA A

Lista termenilor

Semințe prebază;

Semințe bază;

Semințe certificate;

Semințe standard;

Viță-de-vie;

Material de înmulțire inițial;

Material de înmulțire bază;

Material prebază;

Material bază;

Material certificat;

Material-standard;

Material de înmulțire a plantelor ornamentale;

Material forestier de reproducere;

Material de înmulțire și plantare legumicol;

Material de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe;

Plantă-mamă prebază candidat;

Plantă-mamă prebază;

Plantă-mamă bază;

Plantă-mamă certificată;

Material Conformitas Agraria Communicatis (CAC);

Semințe de plante furajere;

Semințe de cereale;

Semințe de legume;

Cartofi de sămânță;

Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre.

PARTEA B

Lista Directivelor și anexelor

1.

ANEXE LA PREZENTUL REGULAMENT

2.

DIRECTIVE

ANEXA IV partea A

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere)

ANEXA V partea A

(Măsuri privind semințele de plante furajere)

Directiva 66/401/CEE

ANEXA IV partea B

(ORNC în ceea ce privește semințele de cereale)

ANEXA V partea B

(Măsuri privind semințele de cereale)

Directiva 66/402/CEE

ANEXA IV partea C

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie)

Directiva 68/193/CEE

ANEXA IV partea D

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale)

ANEXA V partea C

(Măsuri privind plantele ornamentale)

Directiva 98/56/CE

ANEXA IV partea E

(ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

ANEXA V partea D

(Măsuri privind materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor)

Directiva 1999/105/CE

ANEXA IV partea F

(ORNC în ceea ce privește semințele de legume)

ANEXA V partea E

(Măsuri privind semințele de legume)

Directiva 2002/55/CE

ANEXA IV partea G

(ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță)

ANEXA V partea F

(Măsuri privind cartofii de sămânță)

Directiva 2002/56/CE

ANEXA IV partea H

(ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

ANEXA V partea G

(Măsuri privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre)

Directiva 2002/57/CE

ANEXA IV partea I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol

ANEXA V partea H

(Măsuri privind materialul de înmulțire și plantare legumicol)

Directiva 2008/72/CE

ANEXA IV partea J

(ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe)

Directiva 2008/90/CE

ANEXA XIII punctul 4.

Semințe de cereale

Directiva 66/402/CEE

ANEXA XIII punctul 5.

Semințe de legume

Directiva 2002/55/CE

ANEXA XIII punctul 6.

Semințe de plante oleaginoase și pentru fibre

Directiva 2002/57/CE


ANEXA II

Lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și codurile corespunzătoare

CUPRINS

Partea A: Organisme dăunătoare a căror prezență nu este cunoscută pe teritoriul Uniunii

A.

Bacterii

B.

Ciuperci și oomicete

C.

Insecte și acarieni

D.

Nematozi

E.

Plante parazite

F.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

Partea B: Organisme dăunătoare a căror prezență este cunoscută pe teritoriul Uniunii

A.

Bacterii

B.

Ciuperci și oomicete

C.

Insecte și acarieni

D.

Moluște

E.

Nematozi

F.

Virusuri, viroizi și fitoplasme

PARTEA A

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ NU ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII

 

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

A. Bacterii

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Ciuperci și oomicete

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun and E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], cu excepția Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] și Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], cu excepția:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izonalte non-UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insecte și acarieni

1.

Acleris spp. (neeuropeană) [1ACLRG]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (populații neeuropene) cunoscută ca vector al virusurilor [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neeuropeană) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neeuropene) [1CICDF] cunoscute ca vectori ai Xylella fastidiosa, cum ar fi:

(a)

Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU]

(b)

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

(c)

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT].

(d)

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith and Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, specii neeuropene [1MARGG], cum ar fi:

(a)

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

(b)

Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

(c)

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR].

40.

Monochamus spp. (populații neeuropene) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard and Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neeuropeană) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neeuropeană) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neeuropeană) [1TEPHF], cum ar fi:

(a)

Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

(b)

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

(c)

Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

(d)

Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

(e)

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

(f)

Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

(g)

Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

(h)

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

(i)

Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

(j)

Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

(k)

Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

(l)

Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

(m)

Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

(n)

Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

(o)

Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

(p)

Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

(q)

Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

(r)

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

(s)

Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

(t)

Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

(u)

Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Nematozi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], cu excepția:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] și Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne and Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populații neeuropene) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Plante parazite

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], cu excepția:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl și Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (izolate non-UE) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

(a)

CiLV-C [CILVC0];

(b)

CiLV-C2 [CILVC2];

(c)

HGSV-2 [HGSV20]

(d)

Tulpină de citrice a OFV [OFV00] (tulpină de citrice);

(e)

CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Virusuri, viroizi și fitoplasme de cartofi, cum ar fi:

(a)

Andean potato latent virus [APLV00];

(b)

Andean potato mottle virus [APMOV0];

(c)

Arracacha virus B, tulpina oca [AVBO00];

(d)

Potato black ringspot virus [PBRSV0];

(e)

Potato virus T [PVT000];

(f)

Izolate neeuropene ale virusurilor de cartofi A, M, S, V, X și Y (inclusiv Yo, Yn și Yc) și Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (inclusiv Yo, PVYN00, PVYC00)] și [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Virusuri, viroizi și fitoplasme de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L., cum ar fi:

(a)

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

(b)

Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

(c)

Peach mosaic virus [PCMV00];

(d)

Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

(e)

American plum line pattern virus [APLPV0];

(f)

Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

(g)

Strawberry witches’ broom phytoplasma [SYWB00];

(h)

Virusuri, viroizi și fitoplasme neeuropene de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. și Vitis L.

13.

Begomovirusuri, cu excepția:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease provocată de lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTEA B

ORGANISME DĂUNĂTOARE A CĂROR PREZENȚĂ ESTE CUNOSCUTĂ PE TERITORIUL UNIUNII

 

Organisme dăunătoare de carantină și codurile acestora atribuite de OEPP

A. Bacterii

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Ciuperci și oomicete

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Insecte și acarieni

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Moluște

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Nematozi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]


ANEXA III

Lista zonelor protejate și a organismelor dăunătoare de carantină pentru zone protejate corespunzătoare și codurile acestora

Zonele protejate enumerate în coloana a treia din tabelul următor acoperă, respectiv, unul dintre următoarele elemente:

(a)

întregul teritoriu al statului membru enumerat;

(b)

teritoriul statului membru enumerat, cu excepțiile specificate între paranteze;

(c)

numai partea teritoriului statului membru care este specificată între paranteze.

Organisme dăunătoare de carantină pentru zone protejate

Codul OEPP

Zone protejate

(a)   Bacterii

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

(a)

Estonia;

(b)

Spania [cu excepția comunităților autonome Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, comunitatea autonomă Madrid, Murcia, Navarra și La Rioja, provincia Guipuzcoa (Țara Bascilor), districtele (comarcas) Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià și Urgell din provincia Lleida (Comunitatea autonomă Catalunya); și municipalitățile Alborache și Turís din provincia Valencia și districtele (comarcas) L’Alt Vinalopó și El Vinalopó Mitjà din provincia Alicante (Comunidad Valenciana)];

(c)

Franța (Corsica);

(d)

Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piedmont (cu excepția comunelor Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca și Villafalleto din provincia Cuneo), Sardinia, Sicilia (cu excepția municipalităților Cesarò (provincia Messina), Maniace, Bronte, Adrano (provincia Catania) și Centuripe, Regalbuto și Troina (provincia Enna)], Toscana, Umbria, Valle d’Aosta];

(e)

Letonia;

(f)

Finlanda;

(g)

Regatul Unit (Insula Man; Insulele Anglo-Normande);

(h)

până la 30 aprilie 2020: Irlanda (cu excepția orașului Galway);

(i)

până la 30 aprilie 2020: Italia [Apulia, Lombardia (cu excepția provinciilor Milano, Mantua, Sondrio și Varese, și comunele Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese și Varedo din provincia Monza Brianza), Veneto (cu excepția provinciilor Rovigo și Veneția, comunele Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano și Vescovana din provincia Padova și zona situată la sud de autostrada A4 din provincia Verona)];

(j)

până la 30 aprilie 2020: Lituania [cu excepția municipalităților Babtai și Kėdainiai (regiunea Kaunas)];

(k)

până la 30 aprilie 2020: Slovenia [cu excepția regiunilor Gorenjska, Koroška, Maribor și Notranjska, comunele Lendava și Renče-Vogrsko (la sud de autostrada H4) și Velika Polana, precum și așezările Fużina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec și Znojile pri Krki din comuna Ivančna Gorica];

(l)

până la 30 aprilie 2020: Slovacia [cu excepția districtului Dunajská Streda, Hronovce și Hronské Kľačany (districtul Levice), Dvory nad Žitavou (districtul Nové Zámky), Málinec (districtul Poltár), Hrhov (districtul Rožňava), Veľké Ripňany (districtul Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše și Zatín (districtul Trebišov)].

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit

(b)   Ciuperci și oomicete

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Grecia

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

(a)

Republica Cehă;

(b)

Irlanda;

(c)

Suedia;

(d)

Regatul Unit.

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers and Ju

HYPOMA

(a)

Irlanda;

(b)

Regatul Unit (Irlanda de Nord).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irlanda

5.

Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld (izolate UE)

PHYTRA

până la 30 aprilie 2023: Franța [cu excepția departamentului Finistère (Bretania)]

(c)   Insecte și acarieni

1.

Bemisia tabaci Genn. (populații europene)

BEMITA

(a)

Irlanda;

(b)

Suedia;

(c)

Regatul Unit.

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

(a)

Irlanda;

(b)

Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

(a)

Irlanda;

(b)

Grecia;

(c)

Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

(a)

Irlanda;

(b)

Regatul Unit.

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

(a)

Irlanda;

(b)

Grecia;

(c)

Regatul Unit (Irlanda de Nord, Insula Man și Jersey).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

(a)

Grecia;

(b)

Portugalia (Azore).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

(a)

Irlanda;

(b)

Grecia;

(c)

Regatul Unit.

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

(a)

Irlanda;

(b)

Grecia;

(c)

Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

(a)

Irlanda;

(b)

Grecia;

(c)

Regatul Unit.

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

(a)

Irlanda;

(b)

Cipru;

(c)

Regatul Unit (Irlanda de Nord și Insula Man).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

(a)

Irlanda;

(b)

Regatul Unit.

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

(a)

Irlanda;

(b)

Spania (Ibiza și Menorca);

(c)

Cipru;

(d)

Malta;

(e)

Portugalia (Azore și Madeira);

(f)

Finlanda (districtele Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

(g)

Suedia (districtele Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar și Skåne);

(h)

Regatul Unit.

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

(a)

Irlanda;

(b)

Regatul Unit (Irlanda de Nord).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

(a)

până la 30 aprilie 2020: Irlanda;

(b)

până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

(a)

până la 30 aprilie 2020: Irlanda;

(b)

până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (Irlanda de Nord).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

(a)

Irlanda;

(b)

Malta;

(c)

Regatul Unit.

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

(a)

Irlanda;

(b)

Portugalia (Azore);

(c)

Regatul Unit.

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

(a)

Spania (Granada și Malaga);

(b)

Portugalia (Alentejo, Algarve și Madeira).

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

Regatul Unit

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

(a)

Irlanda;

(b)

până la 30 aprilie 2020: Regatul Unit (cu excepția teritoriului colectivităților locale Barking și Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke și Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; Orașul Londra; Orașul Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Districtul Elmbridge; Enfield; Epping Forest; Epsom și districtul Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate și Banstead; Richmond upon Thames; Districtul Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Districtul Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge și Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor și Maidenhead; Woking, Wokingham și Wycombe).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Cipru

(d)   Virusuri, viroizi și fitoplasme

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

(a)

Irlanda;

(b)

Franța (Bretania);

(c)

Portugalia (Azore);

(d)

Finlanda;

(e)

Regatul Unit (Irlanda de Nord).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Regatul Unit

3.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

CTV000

Malta


ANEXA IV

Lista organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune („ORNC”) și a plantelor specifice destinate plantării, cu categorii și praguri, astfel cum este prevăzută la articolul 5

CUPRINS

Partea A:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

Partea B:

ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Partea C:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Partea D:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea E:

ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Partea F:

ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Partea G:

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

Partea H:

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea I:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea J:

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Partea K:

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum

Partea L:

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

PARTEA A

ORNC în ceea ce privește semințele de plante furajere

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

PARTEA B

ORNC în ceea ce privește semințele de cereale

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ciuperci

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

PARTEA C

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a viței-de-vie

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis vinifera L. nealtoită

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L. altele decât Vitis vinifera L. nealtoită

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor (genul sau specia)

Prag pentru material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază, material certificat

Prag pentru material standard

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Portaltoaie de Vitis spp. și hibrizii acestora, cu excepția Vitis vinifera L.

0 % pentru materialul de înmulțire inițial

Nu se aplică materialului de înmulțire bază și materialului certificat

Nu se aplică

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

PARTEA D

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Semințe

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Chrysanthemum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo [OPOGSC]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Palmae, în ceea ce privește următoarele genuri și specii: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag în ceea ce privește materialul de înmulțire a plantelor ornamentale în cauză și alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

0 %

PARTEA E

ORNC în ceea ce privește materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul forestier de reproducere în cauză

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

PARTEA F

ORNC în ceea ce privește semințele de legume

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.,

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru semințele de legume în cauză

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA G

ORNC în ceea ce privește cartofii de sămânță

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță prebază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță bază

Prag pentru descendența directă a cartofilor de sămânță certificați

PBTC

PB

Simptome de infecție virală

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %


ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță prebază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță bază

Prag pentru plantele destinate plantării de cartofi de sămânță certificați

PBTC

PB

Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Efectiv indemn

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Rizoctonioză cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

5,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Râie făinoasă cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

3,0 %

care afectează tuberculii pe mai mult de 10 % din suprafața lor

Simptome de mozaic cauzate de virusuri

și

simptome cauzate de leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

PARTEA H

ORNC în ceea ce privește semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru semințe prebază

Praguri pentru semințe bază

Praguri pentru semințe certificate

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - flax

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

1 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - semințe de in

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

5 % afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

5 %

afectate de Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium spp

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

15 % pentru infecția cu complexul Phomopsis

Fusarium (genul anamorfic) Link [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

afectate cu Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini și Fusarium (genul anamorfic) Link altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Maximum 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 10 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

Nu mai mult de 5 scleroți sau fragmente de scleroți depistați la o analiză de laborator a unui eșantion reprezentativ din fiecare lot de semințe, cu o dimensiune specificată în coloana 4 din anexa III la Directiva 2002/57/CE.

PARTEA I

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Fusarium Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare legumicol în cauză

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

PARTEA J

ORNC în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. Syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (Topospora myrtilli, forma anamorfă) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle, și Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L.Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru materialul de înmulțire și plantare fructifer în cauză

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. și Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent și blackcurrant yellows agent combinate

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Afecțiuni ale fructelor: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 și 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

În cazul hibrizilor de Prunus unde materialul este altoit pe portaltoaie, alte specii de portaltoaie de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus.

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

PARTEA K

ORNC în ceea ce privește semințele de Solanum tuberosum L.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC

Plante destinate plantării

Prag pentru semințe

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

PARTEA L

ORNC în ceea ce privește plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

Ciuperci și oomicete

ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Prag pentru plantele destinate plantării

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %


ANEXA V

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe anumite plante destinate plantării

CUPRINS

Partea A:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

3.

Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Partea B:

Măsuri privind semințele de cereale

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

3.

Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Partea C:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe plantele destinate plantării în scopuri ornamentale

Partea D:

Măsuri de prevenire a apariției ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

1.

Inspecții vizuale

2.

Măsuri per genuri sau specii și per categorie

Partea E:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Partea F:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe cartofii de sămânță

Partea G:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

1.

Inspecția culturii

2.

Eșantionarea și testarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre

3.

Măsuri suplimentare privind semințele de plante oleaginoase și pentru fibre

Partea H:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul de înmulțire și plantare legumicol, cu excepția semințelor

Partea I:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de Solanum tuberosum.

Partea J:

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe plantele destinate plantării de Humulus lupulus, cu excepția semințelor

PARTEA A

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de plante furajere

1.   Inspecția culturii

(1)

Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de plante furajere, în ceea ce privește prezența ORNC-urilor în cultură, pentru a se asigura că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2)

Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată. Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3)

Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %.

2.   Eșantionarea și testarea semințelor de plante furajere

(1)

Autoritatea competentă:

(a)

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de plante furajere;

(b)

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supravegherea sa oficială;

(c)

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d)

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea semințelor menționate la punctul 2.

(2)

Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de plante furajere în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3)

În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică tabelul din anexa III la Directiva 66/401/CEE.

3.   Măsuri suplimentare pentru anumite specii de plante

Autoritățile competente, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorităților competente, efectuează următoarele inspecții suplimentare, sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru anumite specii de plante, în ceea ce privește:

(1)

semințele prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și pentru a se asigura că:

(a)

semințele provin din zone care sunt cunoscute ca indemne de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus; sau

(b)

cultura a fost cultivată pe un teren pe care nu a fost prezentă nicio cultură anterioară de Medicago sativa L. în ultimii trei ani înainte de semănare, nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe parcursul inspecțiilor pe teren în situl de producție și nu au fost observate simptome de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus pe nicio cultură de Medicago sativa L. adiacentă, pe durata culturii precedente; sau

(c)

cultura aparține unui soi recunoscut ca fiind foarte rezistent la Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus și conținutul de materie inertă nu depășește 0,1 % în greutate;

(2)

semințe prebază, bază și certificate de Medicago sativa L. pentru a preveni prezența Ditylenchus dipsaci și pentru a se asigura că:

(a)

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturii precedente, nu au fost cultivate culturi-gazdă principale în cursul celor doi ani precedenți în situl de producție și au fost luate măsuri de igienă adecvate pentru a preveni infestarea la locul de producție; sau

(b)

nu au fost observate simptome de Ditylenchus dipsaci în situl de producție pe durata culturilor precedente și nu a fost depistat Ditylenchus dipsaci în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ; sau

(c)

semințele au fost supuse unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

PARTEA B

Măsuri privind semințele de cereale

1.   Inspecția culturii

(1)

Autoritatea competentă, sau operatorul profesionist aflat sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze inspecții pe teren ale culturilor din care sunt produse semințele de cereale, pentru a confirma faptul că prezența ORNC-urilor nu depășește pragurile stabilite în următorul tabel:

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nu mai mult de 2 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din prima generație (C1):

Nu mai mult de 4 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Semințe certificate din a doua generație (C2):

Nu mai mult de 8 plante simptomatice la 200 m2 observate în timpul inspecțiilor pe teren efectuate la momentul potrivit pe un eșantion reprezentativ de plante din fiecare cultură.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării (genul sau specia)

Praguri pentru producția de semințe prebază

Praguri pentru producția de semințe bază

Praguri pentru producția de semințe certificate

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Autoritatea competentă poate autoriza inspectori, alții decât operatorii profesioniști, să efectueze inspecțiile pe teren în numele său și sub supravegherea sa oficială.

(2)

Aceste inspecții pe teren se efectuează atunci când starea și stadiul de dezvoltare a culturii permit o inspecție adecvată.

Trebuie să existe cel puțin o inspecție pe teren în fiecare an, în momentul cel mai potrivit pentru depistarea ORNC-urilor respective.

(3)

Autoritatea competentă stabilește dimensiunea, numărul și distribuția porțiunilor de teren care urmează să fie inspectate în conformitate cu metodele corespunzătoare.

Proporția culturilor destinate producției de semințe care urmează să fie inspectate în mod oficial de către autoritatea competentă trebuie să fie de cel puțin 5 %

2.   Eșantionarea și testarea semințelor de cereale

(1)

Autoritatea competentă:

(a)

prelevează în mod oficial eșantioane de semințe din loturile de semințe de cereale;

(b)

autorizează anumite persoane să efectueze eșantionarea semințelor în numele său și sub supraveghere oficială;

(c)

compară eșantioanele de semințe pe care le-a prelevat ea însăși cu cele din același lot de semințe prelevate de persoanele însărcinate cu eșantionarea semințelor aflate sub supraveghere oficială, astfel cum se menționează la litera (b);

(d)

supraveghează performanța persoanelor însărcinate cu eșantionarea menționate la punctul 2.

(2)

Autoritatea competentă sau operatorul profesionist aflat sub supraveghere oficială eșantionează și testează semințele de cereale în conformitate cu metode internaționale actualizate.

Cu excepția eșantionării automate, autoritatea competentă eșantionează și verifică un procentaj de cel puțin 5 % din loturile de semințe prezentate pentru certificarea oficială. Acest procentaj se repartizează cât mai echitabil posibil între persoanele fizice și persoanele juridice care prezintă semințe pentru certificare și între speciile prezentate, dar poate să fie și orientat către eliminarea anumitor îndoieli.

(3)

În ceea ce privește eșantionarea automată, se aplică proceduri adecvate, care fac obiectul unei supravegheri oficiale.

În ceea ce privește examinarea semințelor în vederea certificării, eșantioanele se prelevează din loturi omogene. În ceea ce privește greutatea lotului și a eșantioanelor, se aplică dispozițiile din tabelul din anexa III la Directiva 66/402/CEE.

3.   Măsuri suplimentare pentru semințele de Oryza sativa L.

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează următoarele inspecții oficiale suplimentare sau pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că semințele de Oryza sativa L. îndeplinesc una din următoarele cerințe

(a)

provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Aphelenchoides besseyi;

(b)

au fost testate în mod oficial de către autoritățile competente prin teste nematologice adecvate pe un eșantion reprezentativ din fiecare lot și au fost declarate indemne de Aphelenchoides besseyi;

(c)

au făcut obiectul unui tratament adecvat cu apă fierbinte sau unui alt tratament adecvat împotriva Aphelenchoides besseyi.

PARTEA C

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale și pe alte plante destinate plantării în scopuri ornamentale

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare:

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește respectivele ORNC-uri și plante destinate plantării prevăzute în următorul tabel

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

(a)

plantele au fost cultivate în zone cunoscute ca fiind indemne de Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

sau

(b)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost inspectat vizual la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele care prezintă simptome ale organismului dăunător în cauză, precum și plantele-gazdă înconjurătoare, au fost scoase și distruse imediat.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindl.

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

sau

(b)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)

nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Spiroplasma citri Saglio

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

Plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și care au fost declarate indemne de Spiroplasma citri Saglio, și

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Spiroplasma citri Saglio, sau

(b)

situl de producție a fost declarat indemn de Spiroplasma citri Saglio în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza inspecției vizuale a plantelor la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ultimei perioade de vegetație; sau

(c)

nu mai mult de 2 % din plante au prezentat simptome în timpul unei inspecții vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar toate plantele infectate au fost scoase și distruse imediat.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(b)

plantele au fost cultivate într-un loc de producție declarat indemn de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale și orice plante simptomatice din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(c)

nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în ultima perioadă de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din locul de producție și din imediata vecinătate, precum și plantele învecinate, au fost scoase și distruse imediat, cu excepția cazului în care au fost testate pe baza unui eșantion reprezentativ de plante simptomatice și testele respective au demonstrat că simptomele nu sunt cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.; sau

(d)

în cazul speciilor cu frunze persistente, plantele au fost inspectate vizual înainte de a fi deplasate și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

În cazul semințelor:

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

(2)

În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)

puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)

plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

În cazul semințelor:

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

(2)

În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)

puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)

plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

(1)

În cazul semințelor:

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

(2)

În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)

puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)

plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

(1)

În cazul semințelor:

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate (după ce au fost făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat) și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

(2)

În cazul plantelor, cu excepția semințelor:

(a)

puieții au fost cultivați din semințe care îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 din prezenta rubrică;

și

(b)

plantele tinere au fost menținute în condiții de igienă adecvate pentru a preveni infecția.

Ciuperci și oomicete

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Măsuri

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr în situl de producție de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)

plantele care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr au fost scoase, iar plantele rămase au fost inspectate săptămânal și nu au fost observate simptome în situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasare.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

(a)

plantele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet și Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(b)

de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, în situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow;

sau

(c)

au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini cauzate de Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet sau Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, iar plantele au fost inspectate înainte de deplasare și au fost declarate indemne de simptome de boala benzilor roșii la pini.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Semințe de Helianthus annuus L.

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(b)

în situl de producție a semințelor nu a fost observat niciun simptom cauzat de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni cu ocazia a cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

sau

(c)

(i)

situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)

nu mai mult de 5 % din plante au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni în cursul acestor inspecții și toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(d)

(i)

situl de producție a semințelor a fost supus la cel puțin două inspecții efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător în cursul perioadei de vegetație;

și

(ii)

toate plantele care au prezentat simptome cauzate de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni au fost îndepărtate și distruse imediat după inspecție;

și

(iii)

la inspecția finală nu au fost depistate plante care să prezinte simptome de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni și un eșantion reprezentativ din fiecare lot a fost testat și declarat indemn de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni;

sau

(e)

semințele au fost supuse unui tratament adecvat cu o eficacitate demonstrată împotriva tuturor tulpinilor cunoscute de Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys;

sau

(b)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley în cursul ultimei perioade complete de vegetație, pe baza a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul perioadei de vegetație respective, iar plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(c)

nu mai mult de 2 % din plantele din lot au prezentat simptome în timpul a cel puțin două inspecții vizuale efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate cel puțin lunar în cursul ultimelor trei luni și nu au fost observate simptome în situl de producție;

sau

(b)

plantele mamă care prezintă simptome au fost îndepărtate și distruse, împreună cu plantele aflate pe o rază de 1 m, iar plantelor care au fost inspectate înainte de deplasare și care nu au prezentat simptome li s-a aplicat un tratament fizic sau chimic adecvat.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Aculops fuchsiae Keifer

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Fuchsia L.

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Aculops fuchsiae Keifer;

sau

(b)

nu au fost observate simptome pe plante, sau pe plantele mamă din care acestea provin, în timpul inspecțiilor vizuale efectuate în situl de producție în cursul ultimei perioade de vegetație, la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(c)

a fost aplicat un tratament chimic sau fizic corespunzător înainte de deplasare, după care plantele au fost inspectate și nu s-a constatat niciun simptom al organismului dăunător.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

(a)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Opogona sacchari Bojer;

sau

(b)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție unde nu au fost observate simptome sau semne de Opogona sacchari Bojer în cursul inspecțiilor vizuale efectuate cel puțin o dată la trei luni în decurs de cel puțin șase luni înainte de deplasare;

sau

(c)

în situl de producție se aplică un regim de monitorizare și combatere a populației de Opogona sacchari Bojer, precum și de eliminare a plantelor infestate, iar fiecare lot a fost inspectat vizual la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, înainte de deplasare, și a fost declarat indemn de simptomele cauzate de Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Plante destinate plantării de Palmae, cu excepția fructelor și a semințelor, cu un diametru al tijei la baza tulpinii de peste 5 cm și aparținând următoarelor genuri sau specii:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

(a)

plantele au fost cultivate pe durata întregului ciclu de viață într-o zonă care a fost declarată indemnă de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) de către organismul oficial responsabil în conformitate cu standardele internaționale relevante pentru măsuri fitosanitare;

(b)

plantele au fost cultivate în cursul celor doi ani înainte de deplasare într-un loc de pe teritoriul Uniunii care asigură protecția fizică completă împotriva introducerii Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sau într-un loc de pe teritoriul Uniunii în care s-au aplicat tratamente preventive adecvate în ceea ce privește organismul dăunător respectiv;

(c)

plantele au făcut obiectul unor inspecții vizuale efectuate cel puțin o dată la patru luni, care au confirmat faptul că materialul respectiv este indemn de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

(a)

plantele sau plantele producătoare de semințe au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)

bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

(a)

plantele au fost inspectate și lotul nu a prezentat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație; sau

(b)

bulbii au fost declarați indemni de simptome cauzate de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev, pe baza inspecțiilor vizuale efectuate la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător, și au fost ambalați pentru vânzare către consumatorul final.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Malus Mill.

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider; și

(b)

(i)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;

sau

(ii)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)

nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Prunus L.

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

și

(b)

(i)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider;

sau

(ii)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin inspecție vizuală, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat;

sau

(iii)

nu mai mult de 1 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor, efectuate la momentul potrivit din ultima perioadă de vegetație, plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost eliminate și distruse imediat, iar un eșantion reprezentativ din restul plantelor asimptomatice din loturile în care au fost depistate plantele simptomatice a fost testat și declarat indemn de Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Pyrus L.

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de simptomele cauzate de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; și

(b)

(i)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; sau

(ii)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale, și orice plante simptomatice aflate în imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

(c)

nu mai mult de 2 % din plantele din situl de producție au prezentat simptome în timpul inspecțiilor vizuale, efectuate la momentul potrivit pentru depistarea organismului dăunător respectiv în timpul ultimei perioade de vegetație, iar plantele simptomatice respective și orice plante simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Lavandula L.

(a)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. în cursul inspecțiilor vizuale ale lotului efectuate în timpul ultimului ciclu complet de vegetație;

sau

(c)

plante care au prezentat simptome cauzate de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost eliminate și distruse, iar lotul a fost testat pe baza unui eșantion reprezentativ de plante rămase și a fost declarat indemn de organismul dăunător.

Chrysanthemum stunt viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Plantele provin din cel mult trei generații de înmulțire prin butași care, în urma testării, au fost declarați indemni de Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L.

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost inspectate vizual și au fost declarate indemne de Citrus exocortis viroid;

și

(b)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de organismul dăunător în cursul ultimei perioade complete de vegetație pe baza unei inspecții vizuale a plantelor efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător.

Citrus tristeza virus (izolate UE)

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii acestora

(a)

plantele provin de la plante mamă care au fost testate în ultimii trei ani și care au fost declarate indemne de Citrus tristeza virus;

și

(b)

(i)

plantele au fost produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Citrus tristeza virus;

sau

(ii)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion reprezentativ de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iii)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție cu protecție fizică contra vectorilor și declarat indemn de Citrus tristeza virus în cursul ultimei perioade complete de vegetație prin testarea unui eșantion aleatoriu de plante, efectuată la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător;

sau

(iv)

în cazurile în care există un rezultat pozitiv al testării în ceea ce privește prezența Citrus tristeza virus într-un lot, toate plantele au fost testate individual și nu mai mult de 2 % din aceste plante au fost declarate pozitive, iar plantele testate și depistate ca fiind infectate cu organismul dăunător au fost scoase și distruse imediat.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis, Fotsch, hibrizi de Impatiens L. New Guinea

(a)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis Pergande) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)

(i)

nu au fost observate simptome cauzate de Impatiens necrotic spot tospovirus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(ii)

toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Impatiens necrotic spot tospovirus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost scoase și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

(a)

nu a fost observat niciun simptom de boală cauzată de Potato spindle tuber viroid pe plantele din locul de producție pe parcursul ciclului complet de vegetație; sau

(b)

plantele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a prezenței Potato spindle tuber viroid efectuate pe un eșantion reprezentativ, prin utilizarea unor metode adecvate și, în urma acestor teste, au fost declarate indemne de organismul dăunător respectiv.

Plum pox virus

Plantele din următoarele specii de Prunus L., destinate plantării, cu excepția semințelor:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,— Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,— Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. and Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. susceptibile la Plum pox virus

(a)

portaltoaie înmulțite vegetativ de Prunus provenite din plante mamă care au fost eșantionate și testate în ultimii 5 ani și care au fost declarate indemne de Plum pox virus; și

(b)

(i)

materialul de înmulțire a fost produs în zone cunoscute ca fiind indemne de Plum pox virus; sau

(ii)

nu au fost observate simptome de Plum pox virus la materialul de înmulțire din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în momentul cel mai potrivit al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, iar toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat; sau

(iii)

au fost observate simptome de Plum pox virus la nu mai mult de 1 % din plante din situl de producție pe parcursul ultimei perioade complete de vegetație în cel mai potrivit moment al anului, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia Plum pox virus, toate plantele simptomatice din imediata vecinătate au fost scoase și distruse imediat, iar din plantele asimptomatice din loturile în care s-au depistat plante simptomatice a fost testat un eșantion reprezentativ care a fost declarat indemn de organismul dăunător respectiv. Un eșantion reprezentativ de plante care, la o inspecție vizuală, nu prezintă niciun simptom cauzat de Plum pox virus poate fi testat pe baza unei evaluări a riscului de infectare a plantelor respective în ceea ce privește prezența respectivului organism dăunător.

Tomato spotted wilt tospovirus

Plante destinate plantării, cu excepția semințelor

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

(a)

plantele au fost cultivate într-un sit de producție care a fost supus unei monitorizări a vectorilor trizanoptere relevanți (Frankliniella occidentalis și Thrips tabaci) și, după depistarea lor, au fost supuse unor tratamente adecvate pentru a asigura eliminarea efectivă a populațiilor lor;

și

(b)

nu au fost observate simptome cauzate de Tomato spotted wilt tospovirus virus pe plantele din situl de producție în timpul perioadei de vegetație actuale; sau

(c)

toate plantele din situl de producție care prezintă simptome de Tomato spotted wilt tospovirus virus în cursul perioadei de vegetație actuale au fost eliminate și un eșantion reprezentativ de plante care urmează să fie deplasate a fost testat și declarat indemn de Tomato spotted wilt tospovirus virus.

PARTEA D

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor

1.   Inspecții vizuale

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC și plantele destinate plantării corespunzătoare:

(a)

materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor, de Castanea sativa Mill. este declarat indemn de Cryphonectria parasitica în urma inspecției vizuale la situl sau locul de producție;

(b)

materialul forestier de reproducere, cu excepția semințelor, de Pinus spp. este declarat indemn de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum și Lecanosticta acicola în urma inspecției vizuale la situl sau locul de producție.

Inspecțiile vizuale se efectuează o dată pe an, în cel mai potrivit moment pentru depistarea acestor organisme dăunătoare, luând în considerare condițiile climatice și condițiile de cultivare ale plantei și biologia organismelor dăunătoare corespunzătoare.

2.   Cerințe per genuri sau specii și per categorie

Autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști sub supravegherea oficială a autorității competente, trebuie să efectueze controale și să pună în aplicare orice alte acțiuni în ceea ce privește genurile sau speciile, pentru a se asigura că:

Castanea sativa Mill.

(a)

materialul forestier de reproducere provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Cryphonectria parasitica; sau

(b)

nu au fost observate simptome de Cryphonectria parasitica în situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau

(c)

materialul forestier de reproducere care prezintă simptome de Cryphonectria parasitica la locul sau situl de producție a fost scos, iar materialul rămas a fost inspectat săptămânal și nu au fost observate simptome cauzate de organismul dăunător respectiv la locul sau situl de producție timp de cel puțin trei săptămâni înainte de deplasarea materialului respectiv.

Pinus spp.

(a)

materialul forestier de reproducere provine din zone cunoscute ca fiind indemne de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum și Lecanosticta acicola; sau

(b)

de la începutul ultimului ciclu complet de vegetație, la locul sau situl de producție sau în imediata sa vecinătate nu au fost observate simptome de boala benzilor roșii la pini, cauzate de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola; sau

(c)

la locul sau situl de producție au fost aplicate tratamente adecvate de combatere a bolii benzilor roșii la pini, cauzată de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola, iar materialul forestier de reproducere a fost inspectat înainte de deplasare și a fost declarat indemn de simptome cauzate de Dothistroma pini, Dothistroma septosporum sau Lecanosticta acicola.

PARTEA E

Măsuri de prevenire a prezenței ORNC pe semințele de legume

Se iau următoarele măsuri în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare: autoritatea competentă, sau operatorii profesioniști aflați sub supravegherea oficială a autorității competente, efectuează controale și pun în aplicare orice alte acțiuni pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele în ceea ce privește ORNC-urile și plantele destinate plantării corespunzătoare prevăzute în coloana a treia din următorul tabel.

Bacterii

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Cerințe

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid sau printr-o metodă echivalentă;

și

(b)

(i)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.;

sau

(ii)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(iii)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de organismul dăunător.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(b)

cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.;

sau

(c)

un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(b)

cultura din care au fost recoltate semințele a fost inspectată vizual la momente potrivite în cursul perioadei de vegetație și a fost declarată indemnă de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.;

sau

(c)

un eșantion reprezentativ de semințe a fost testat și, în urma acestor teste, a fost declarat indemn de Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

sau

(c)

(i)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas euvesicatoria Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit pentru a depista organismul dăunător în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

sau

(c)

(i)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al, efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al. efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.;

sau

(c)

(i)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas perforans Jones et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas perforans Jones et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L

(a)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(b)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(c)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

(a)

semințele au fost obținute printr-o metodă adecvată de extracție cu acid; și

(b)

semințele provin din zone cunoscute ca fiind indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

sau

(c)

(i)

nu au fost observate simptome de boală cauzată de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. în cursul inspecțiilor vizuale efectuate la momentul potrivit în timpul ciclului complet de vegetație al plantelor în situl de producție;

sau

(ii)

semințele au fost supuse unor teste oficiale de depistare a Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al., efectuate pe un eșantion reprezentativ și prin utilizarea unor metode adecvate, după ce au făcut sau nu obiectul unui tratament adecvat, și în urma acestor teste au fost declarate indemne de Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Insecte și acarieni

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

(a)

un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)

semințele au fost declarate indemne de Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

(a)

un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)

semințele au fost declarate indemne de Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L

(a)

un eșantion reprezentativ de semințe a fost supus unei inspecții vizuale la momentul cel mai potrivit pentru depistarea organismului dăunător, eventual în urma unui tratament adecvat, și

(b)

semințele au fost declarate indemne de Bruchus rufimanus L.

Nematozi

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

(a)

de la începutul ultimului ciclu de vegetație complet, cultura a fost inspectată vizual cel puțin o dată la momentul cel mai potrivit pentru a depista organismul dăunător și nu a fost observat niciun simptom cauzat de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev;

sau

(b)

semințele recoltate au fost declarate indemne de Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev în urma unor teste de laborator efectuate pe un eșantion reprezentativ;

sau

(c)

materialul destinat plantării a fost supus unui tratament fizic sau chimic adecvat împotriva Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev și, în urma unor teste de laborator asupra unui eșantion reprezentativ, semințele au fost declarate indemne de acest organism dăunător.

Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme

ORNC sau simptome cauzate de ORNC

Plante destinate plantării

Măsuri