EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 31999L0004

Direktiva 1999/4/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o kavnih in cikorijinih ekstraktih

UL L 66, 13.3.1999, str. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
posebna izdaja v češčini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v estonščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v latvijščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v litovščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v madžarščini poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v malteščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v poljščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v slovaščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v slovenščini: poglavje 13 zvezek 023 str. 247 - 250
posebna izdaja v bolgarščini: poglavje 13 zvezek 026 str. 66 - 69
posebna izdaja v romunščini: poglavje 13 zvezek 026 str. 66 - 69
posebna izdaja v hrvaščini: poglavje 13 zvezek 032 str. 73 - 76

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

31999L0004Uradni list L 066 , 13/03/1999 str. 0026 - 0029


Direktiva 1999/4/ES evropskega parlamenta in Sveta

z dne 22. februarja 1999

o kavnih in cikorijinih ekstraktih

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

v skladu s postopkom, določenim v členu 189b Pogodbe [3], ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je 8. decembra 1998 odobril Spravni odbor,

ker bi bilo treba nekatere vertikalne direktive, zadevajoče živila, poenostaviti, da bi upoštevale samo bistvene zahteve, ki naj jih izpolnjujejo izdelki, za katere veljajo, da bi bili lahko v prostem pretoku na notranjem trgu v skladu s sklepi Evropskega sveta v Edinburgu z dne 11. in 12. decembra 1992, ki jih je potrdil Evropski svet v Bruslju 10. in 11. decembra 1993;

ker je bila Direktiva Sveta 77/436/EGS z dne 27. junija 1977 o približevanju zakonodaje držav članic o kavnih in cikorijinih esktraktih [4] upravičena, kajti razlike med nacionalnimi predpisi o kavnih in cikorijinih ekstraktih bi lahko privedle do nelojalne konkurence, ki bi zavajala potrošnike, in tako neposredno vplivale na vzpostavitev in delovanje skupnega trga;

ker je bila navedena direktiva namenjena opredelitvi kavnih ekstraktov in cikorijinih ekstraktov, določitvi snovi, ki se lahko dodajo med njihovo proizvodnjo, skupnih predpisov za pakiranje in označevanje teh ekstraktov in opredelitvi pogojev za uporabo posebnih označb za nekatere od teh izdelkov, da bi zagotovili njihov prosti pretok v Skupnosti;

ker bi bilo treba Direktivo 77/436/EGS uskladiti z veljavno splošno zakonodajo Skupnosti o živilih, še posebej s predpisi o označevanju in analiznih metodah;

ker Komisija načrtuje, kakor hitro bo mogoče in v vsakem primeru pred 1. julijem 2000, predlagati vključitev lestvice nazivnih tež za izdelke, opredeljene v tej direktivi, v Direktivo 80/232/EGS [5];

ker naj bi se pod nekaterimi pogoji uporabljale splošne določbe o označevanju živil iz Direktive Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil za prodajo končnemu potrošniku [6];

ker v skladu z načelom sorazmernosti ta direktiva ne presega potrebnega za dosego zastavljenih ciljev v skladu s tretjim odstavkom člena 3b Pogodbe;

ker bo Komisiji pri prihodnjih prilagoditvah te direktive splošnim predpisom Skupnosti o živilih pomagal Stalni odbor za živila, vzpostavljen s Sklepom 69/414/EGS [7];

ker naj bi se zaradi izogibanja ustvarjanju novih ovir za prosti pretok države članice za te izdelke vzdržale sprejemanja nacionalnih predpisov, ki v tej direktivi niso predvideni,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva velja za kavne in cikorijine ekstrakte, opredeljene v Prilogi.

Ta direktiva ne velja za "café torrefacto soluble".

Člen 2

Direktiva 79/112/EGS pod naslednjimi pogoji velja za izdelke, opredeljene v Prilogi:

(a) imena izdelkov, navedena v Prilogi, se uporabljajo samo za izdelke, ki so v njej navedeni, in jih je treba uporabljati za njihovo poimenovanje pri trgovanju. Njihova imena se dopolnijo z navedbami:

- "pasta" ali "v obliki paste", ali

- "tekočina" ali "v tekoči obliki",

če je to potrebno.

Vendar so lahko imena izdelkov v naslednjih primerih dopolnjena z navedbo "koncentrirani":

- pri izdelku, opredeljenem v točki 1(c) Priloge, pod pogojem, da vsebnost suhe snovi kave presega 25 masnih %,

- pri izdelku, opredeljenem v točki 2(c) Priloge, pod pogojem, da vsebnost suhe snovi cikorije presega 45 masnih %;

(b) pri izdelkih, opredeljenih v točki 1 Priloge, mora označba vsebovati izraz "dekofeinizirani", pod pogojem, da vsebnost kofeina brez vode ne presega 0,3 masnih % suhe snovi kave. Ta izraz mora biti v istem vidnem polju kakor ime izdelka;

(c) pri izdelkih, opredeljenih v točkah 1(c) in 2(c) Priloge, mora označba vsebovati izraze "z…", "konzervirano z…", "z dodanim…" ali "praženo z…", ki jim sledi(-jo) ime(-na) vrst uporabljenega(-nih) sladkorja(-ev).

Ta izraz mora biti v istem vidnem polju kakor ime izdelka;

(d) pri izdelkih, opredeljenih v točkah 1(b) in (c) Priloge, mora biti na označbi navedena minimalna vsebnost suhe snovi kave in pri izdelkih, opredeljenih v točkah 2(b) in (c) Priloge, minimalna vsebnost suhe snovi cikorije. Te vsebnosti se izrazijo kot masni odstotek končnega izdelka.

Člen 3

Za izdelke, opredeljene v Prilogi, države članice ne sprejmejo nobenih nacionalnih predpisov, ki niso predvideni v tej direktivi.

Člen 4

O prilagajanju te direktive splošnim predpisom Skupnosti o živilih se odloči po postopku iz člena 5.

Člen 5

1. Komisiji pomaga Stalni odbor za živila, v nadaljnjem besedilu "odbor", sestavljen iz predstavnikov držav članic pod predsedstvom predstavnika Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor pove svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe za odločanje Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo, kakor je določeno v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predvidene ukrepe, kadar so v skladu z mnenjem odbora.

Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija Svetu brez odlašanja predloži predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 6

Direktiva 77/436/EGS s tem preneha veljati od 13. septembra 2000.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo velja kot sklicevanje na to direktivo.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 13. septembra 2000. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Zakoni in drugi predpisi se uporabljajo tako, da je:

- od 13. septembra 2000 dovoljeno trženje izdelkov, opredeljenih v Prilogi, če so v skladu z opredelitvami in predpisi iz te direktive,

- od 13. septembra 2001 prepovedano trženje izdelkov, ki niso v skladu s to direktivo. Vendar je trženje izdelkov, ki niso v skladu s to direktivo, a so bili pred 13. septembrom 2001 označeni v skladu z Direktivo 77/436/EGS, dovoljeno do porabe zalog.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedilo najpomembnejših nacionalnih predpisov, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Ta direktiva začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 9

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. februarja 1999

Za Evropski parlament

Predsednik

J. M. Gil-robles

Za Svet

Predsednik

K.-H. Funke

[1] UL C 231, 9.8.1996, str. 24.

[2] UL C 56, 24.2.1997, str. 20.

[3] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 1997 (UL C 339, 10.11.1997, str. 129). Skupno stališče Sveta z dne 30. aprila 1998 (UL C 204, 30.6.1998, str. 25) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. septembra 1998 (UL C 313, 12.10.1998, str. 90). Sklep Sveta z dne 25. januarja 1999. Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 1999.

[4] UL L 172, 12.7.1977, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1985.

[5] UL L 51, 25.2.1980, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 87/356/EGS (UL L 192, 11.7.1987, str. 48).

[6] UL L 33, 8.2.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 43, 14.2.1997, str. 21).

[7] UL L 291, 19.11.1969, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA

IMENA, OPREDELITVE IN ZNAČILNOSTI IZDELKOV

1. "Kavni ekstrakt", "topni kavni ekstrakt", "topna kava" ali "instant kava"

To pomeni koncentrirane izdelke, pridobljene z ekstrakcijo iz praženih kavnih zrn, pri čemer se kot sredstvo za ekstrakcijo uporablja samo voda in se izključuje vsak postopek hidrolize z dodajanjem kisline ali baze. Poleg tistih netopnih snovi, ki jih je tehnično nemogoče odstraniti, in netopnih olj, ki izhajajo iz kave, mora kavni ekstrakt vsebovati samo topne in aromatske sestavine kave. Države članice zagotovijo, da so metode, ki se uporabljajo za določanje proste in skupne vsebnosti ogljikovih hidratov topnih kav, v skladu z odstavkoma 1 in 2 Priloge k Direktivi Sveta 85/591/EGS z dne 20. decembra 1985 o uvedbi postopkov Skupnosti za vzorčenje in analiznih metod za spremljanje in nadzor živil, namenjenih prehrani ljudi [1], in da so že potrjene ali standardizirane ali pa to bodo, kakor hitro bo mogoče.

Vsebnost suhe snovi na osnovi kave mora biti:

(a) najmanj 95 masnih % pri suhem kavnem ekstraktu;

(b) od 70 do 85 masnih % pri kavnem ekstraktu v pasti;

(c) od 15 do 55 masnih % pri tekočem kavnem ekstraktu.

Kavni ekstrakt v prahu ali pasti ne sme vsebovati drugih snovi, kakor so tiste, ki izhajajo iz ekstrakcije kave. Tekoči kavni ekstrakt lahko vsebuje užitne sladkorje, pražene ali ne, v deležu, ki ne presega 12 masnih %.

2. "Cikorijin ekstrakt", "topna cikorija" ali "instant cikorija"

To pomeni koncentrirani izdelek, pridobljen z ekstrakcijo iz pražene cikorije, pri čemer se kot sredstvo za ekstrakcijo uporablja samo voda in se izključuje vsak postopek hidrolize z dodajanjem kisline ali baze.

"Cikorija" pomeni korenine Cichorium Intybus L, ki se ne uporabljajo za pridelavo vitlof cikorije, navadno pa se primerno očiščene za sušenje in praženje uporabljajo za proizvodnjo pijač.

Vsebnost suhe snovi na osnovi cikorije mora znašati:

(a) najmanj 95 masnih % pri suhem cikorijinem ekstraktu;

(b) od 70 do 85 masnih % pri cikorijinem ekstraktu v pasti;

(c) od 25 do 55 masnih % pri tekočem cikorijinem ekstraktu.

Cikorijin ekstrakt v prahu ali pasti ne sme vsebovati več kakor 1 masni % snovi, ki ne izhajajo iz cikorije.

Tekoči cikorijin ekstrakt lahko vsebuje jedilne sladkorje, pražene ali ne, v deležu, ki ne presega 35 masnih %.

[1] UL L 372, 31.12.1985, str. 50.

--------------------------------------------------

Na vrh