Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0004

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare

OJ L 66, 13.3.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 73 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

13/Volumul 26

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

66


31999L0004


L 066/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 1999/4/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 februarie 1999

privind extractele de cafea și de cicoare

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (2),

acționând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 189b din tratat (3), în lumina proiectului comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 decembrie 1998,

întrucât anumite directive verticale cu privire la produsele alimentare ar trebui simplificate în scopul de a ține seama numai de cerințele importante cu privire la produsele respective pentru ca aceste produse să poată circula mai liber pe piața internă în conformitate cu concluziile Consiliului European întrunit la Edinburgh la 11 și 12 decembrie 1992, confirmate de Consiliul European de la Bruxelles la 10 și 11 decembrie 1993;

întrucât Directiva 77/436/CEE a Consiliului din 27 iunie 1977 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind extractele de cafea și cicoare (4) a fost justificată prin faptul că diferențele dintre legislațiile interne privind extractele de cafea și cicoare ar putea genera condiții pentru formarea unei concurențe inegale ce ar putea induce în eroare consumatorii și prin aceasta ar putea avea un efect direct asupra realizării și funcționării pieței comune;

întrucât directiva menționată anterior a avut prin urmare ca scop definirea extractelor de cafea și cicoare pentru a determina substanțele ce pot fi adăugate în procesul de fabricație, pentru stabilirea de norme comune privind ambalarea și etichetarea extractelor de acest fel și specificarea condițiilor în care o parte din aceste produse pot avea destinații speciale, în scopul de a asigura circulația lor liberă în Comunitate;

întrucât Directiva 77/436/CEE ar trebui armonizată cu legislația comunitară generală pentru produsele alimentare, în special cu legislația privind etichetarea și metodele de analiză;

întrucât Comisia intenționează să propună includerea, cât de curând posibil și până la 1 iulie 2000, în Directiva 80/232/CEE (5) a unei game de greutăți nominale pentru produsele prevăzute de prezenta directivă;

întrucât normele generale privind etichetarea produselor alimentare stabilite de Directiva 79/112/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1978 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare destinate vânzării către consumatorul final (6) ar trebui să se aplice sub rezerva anumitor condiții;

întrucât, conform principiului proporționalității, prezenta directivă nu prevede nimic suplimentar în afară de ceea ce este absolut necesar în vederea atingerii obiectivelor urmărite în conformitate cu articolul 3b al treilea paragraf din tratat;

întrucât, în momentul în care prezenta directivă va fi adaptată în viitor la prevederile comunitare generale privind produsele alimentare, Comisia va fi sprijinită de Comitetul permanent pentru produse alimentare, instituit prin Decizia 69/414/CEE (7);

întrucât, pentru evitarea creării de noi bariere pentru circulația liberă a mărfurilor, statele membre ar trebui să interzică adoptarea pentru produsele în cauză de dispoziții de drept intern ce nu sunt prezentate de prezenta directivă,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Prezenta directivă se aplică extractelor de cafea și de cicoare, astfel cum sunt definite în anexă.

Prezenta directivă nu se aplică la „café torrefacto soluble”.

Articolul 2

Directiva 79/112/CEE se aplică produselor prevăzute în anexă supuse următoarelor condiții:

(a)

denumirile produselor menționate în anexă se aplică numai produselor respective și trebuie folosite la comercializare pentru a le individualiza. Denumirile în cauză se completează, după caz, cu următoarele mențiuni:

„pastă” sau „sub formă de pastă” sau

„lichid” sau „sub formă lichidă”.

Cu toate acestea, denumirile produselor pot fi completate cu termenul „concentrat”:

pentru produsele menționate la punctul 1 litera (c) din anexă cu condiția ca respectivul conținut de cafea pe bază de materie uscată să reprezinte mai mult de 25 % din greutate;

pentru produsele menționate la punctul 2 litera (c) din anexă cu condiția ca respectivul conținut de cicoare pe bază de materie uscată să reprezinte mai mult de 45 % din greutate;

(b)

etichetarea trebuie să includă termenul „decofeinizată” pentru produsele definite la punctul 1 din anexă cu condiția ca respectivul conținut de cofeină anhidră să nu depășească 0,3 % din greutatea conținutului de cafea pe bază de materie uscată. Această informație trebuie să se găsească în același câmp vizual cu denumirea de vânzare;

(c)

pentru produsele definite la punctul 1 litera (c) și 2 litera (c) din anexă, etichetele trebuie să conțină termenii „cu …”, sau „conservat cu…”, sau „cu adaos de…” sau „prăjită cu …” urmați de denumirea (denumirile) tipurilor de zaharuri utilizate.

Această informație trebuie să se găsească în același câmp vizual cu denumirea de vânzare;

(d)

etichetarea trebuie să indice, pentru produsele definite la punctul 1 literele (b) și (c) din anexă, conținutul minim de cafea pe bază de materie uscată, iar pentru produsele definite la punctul 2 literele (b) și (c) din anexă, conținutul minim de cicoare pe bază de materie uscată. Aceste conținuturi trebuie să fie exprimate în procentaje în raport cu greutatea produsului finit.

Articolul 3

Pentru produsele menționate în anexă, statele membre nu adoptă dispoziții de drept intern care nu sunt prevăzute de prezenta directivă.

Articolul 4

Decizia de a armoniza prezenta directivă cu prevederile comunitare generale aplicabile produselor alimentare trebuie luată în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5.

Articolul 5

(1)   Comisia este sprijinită de Comitetul permanent pentru produse alimentare, denumit în continuare „comitet”, format din reprezentanții statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei.

(2)   Reprezentantul Comisiei înaintează comitetului un proiect de măsuri ce urmează să fie luate. Comitetul își dă avizul asupra proiectului într-un termen pe care președintele îl poate stabili în funcție de urgența problemei. Avizul se adoptă cu majoritatea prevăzută la articolul 148 alineatul (2) din tratat pentru deciziile pe care Consiliul trebuie să le adopte în baza unei propuneri a Comisiei. Voturile reprezentanților statelor membre în cadrul comitetului sunt ponderate conform prevederilor din articolul menționat. Președintele nu participă la vot.

Comisia adoptă măsurile prevăzute, în cazul în care acestea sunt în conformitate cu avizul comitetului.

În cazul în care măsurile prevăzute nu sunt în conformitate cu avizul comitetului sau în care nu se emite un aviz, Comisia înaintează imediat Consiliului o propunere cu privire la măsurile ce urmează să fie luate. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

Dacă la expirarea termenului de trei luni de la data la care a fost înaintată problema Consiliului, acesta nu a acționat, Comisia adoptă măsurile propuse.

Articolul 6

Directiva 77/436/CEE se abrogă cu începere de la 13 septembrie 2000.

Trimiterile la directiva abrogată se citesc ca trimiteri la prezenta directivă.

Articolul 7

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 13 septembrie 2000. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

Aceste dispoziții se aplică astfel încât:

să autorizeze comercializarea produselor prevăzute în anexă, în cazul în care acestea respectă definițiile și normele stabilite de prezenta directivă, cu începere de la 13 septembrie 2000;

să interzică comercializarea produselor neconforme cu prezenta directivă, de la 13 septembrie 2001. Cu toate acestea, comercializarea produselor neconforme cu prezenta directivă, dar etichetate înainte de 13 septembrie 2001, în conformitate cu Directiva 77/436/CEE, este permisă până la epuizarea stocurilor.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 8

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunității Europene.

Articolul 9

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 februarie 1999.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. M. GIL-ROBLES

Pentru Consiliu

Președintele

K.-H. FUNKE


(1)  JO C 231, 9.8.1996, p. 24.

(2)  JO C 56, 24.2.1997, p. 20.

(3)  Avizul Parlamentului European din 23 octombrie 1997 (JO C 339, 10.11.1997, p. 129), Poziția comună a Consiliului din 30 aprilie 1998 (JO C 204, 30.6.1998, p. 25) și Decizia Parlamentului European din 16 septembrie 1998 (JO C 313, 12.10.1998, p. 90). Decizia Consiliului din 25 ianuarie 1999. Decizia Parlamentului European din 11 februarie 1999.

(4)  JO L 172, 12.7.1977, p. 20. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1985.

(5)  JO L 51, 25.2.1980, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 87/356/CEE (JO L 192, 11.7.1987, p. 48).

(6)  JO L 33, 8.2.1979, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 43, 14.2.1997, p. 21).

(7)  JO L 291, 19.11.1969, p. 9.


ANEXĂ

DENUMIRI, DEFINIȚII ȘI CARACTERISTICI ALE PRODUSELOR

1.

„Extract de cafea”, „extract de cafea solubilă”, „cafea solubilă” sau „cafea instant”

Prin acestea se înțelege produsul concentrat obținut prin extracția boabelor de cafea prăjită, utilizând ca mediu de extracție numai apa și excluzând orice proces de hidroliză ce implică adăugarea unui acid sau a unei baze. În afară de aceste substanțe insolubile care, din punct de vedere tehnic nu pot fi îndepărtate și de uleiurile insolubile derivând din cafea, extractul de cafea trebuie să conțină numai constituenții aromatici și solubili ai cafelei. Statele membre se vor asigura că metodele utilizate pentru determinarea conținutului de carbohidrați liber sau total al cafelei solubile sunt în conformitate cu punctele 1 și 2 din anexa la Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea metodelor de prelevare a eșantioanelor și a metodelor de analiză comunitare pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman (1) și că sunt sau vor fi cât de curând validate sau standardizate.

Conținutul de cafea pe bază de materie uscată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

să nu fie mai mic de 95 % din greutate, pentru extractul de cafea uscată;

(b)

să fie între 70 % și 85 % din greutate, pentru extractul de cafea pastă;

(c)

să fie între 15 % și 55 % din greutate, pentru extractul de cafea lichid.

Extractul de cafea în formă solidă sau în formă de pastă nu trebuie să conțină alte substanțe în afara celor derivate din extractul de cafea. Extractul de cafea lichid poate conține zaharuri comestibile, prăjite sau nu, într-un raport ce nu depășește 12 % din greutate.

2.

„Extractul de cicoare”, „cicoarea solubilă” sau „cicoarea instant”

Prin acestea se înțelege produsul concentrat obținut prin extracția cicoarei prăjite utilizând ca mediu de extracție doar apa și excluzând orice proces de hidroliză care implică adăugarea unui acid sau a unei baze.

Prin „cicoare” se înțeleg rădăcinile de Cichorium intybus L., neutilizate la producerea de cicoare witloof, folosită de obicei la prepararea băuturilor, curățată corespunzător pentru a fi uscată și prăjită.

Conținutul de cicoare pe bază de materie uscată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a)

să nu fie mai mic de 95 % din greutate, pentru extractul de cicoare uscată;

(b)

să fie cuprins între 70 % și 85 % din greutate, pentru extractul de cicoare sub formă de pastă;

(c)

să fie cuprins între 25 % și 55 % din greutate, pentru extractul de cicoare în formă lichidă.

Extractul de cicoare în formă solidă sau în formă de pastă nu poate conține mai mult de 1 % din greutate substanțe ce nu derivă din cicoare.

Extractul de cicoare lichid poate conține zaharuri comestibile, prăjite sau nu, într-un raport care să nu depășească 35 % din greutate.


(1)  JO L 372, 31.12.1985, p. 50.


Top