Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0004

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch

OJ L 66, 13.3.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 73 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

31999L0004Úradný vestník L 066 , 13/03/1999 S. 0026 - 0029


Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES

z 22. februára 1999

o kávových extraktoch a čakankových extraktoch

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2]

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 189b zmluvy [3], na základe spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 8. decembra 1998,

keďže určité vertikálne smernice týkajúce sa potravín musia byť zjednodušené, aby sa brali do úvahy len základné požiadavky, ktoré majú spĺňať produkty, na ktoré sa vzťahujú, aby bol možný voľný pohyb týchto produktov v rámci vnútorného trhu, v súlade so závermi Európskej rady, ktorá sa konala v Edinburghu 11. a 12. decembra 1992, ktoré boli potvrdené závermi Európskej rady v Bruseli 10. a 11. decembra 1993;

keďže smernica Rady 77/436/EHS z 27. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kávových extraktov a čakankových extraktov [4], bola odôvodnená skutočnosťou, že rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi o kávových extraktoch a čakankových extraktoch môžu mať za následok vznik podmienok nekalej súťaže, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľov, a teda majú priamy vplyv na vytváranie a fungovanie spoločného trhu;

keďže uvedená smernica bola následne určená, aby definovala kávové extrakty a čakankové extrakty, určiť, ktoré látky môžu byť pridávané pri ich výrobe, ustanoviť spoločné pravidlá týkajúce sa balenia a označovania takýchto extraktov a určiť podmienky, za ktorých možno používať určité označenia pre niektoré z týchto produktov s cieľom zabezpečiť ich voľný pohyb v rámci spoločenstva;

keďže smernica 77/436/EHS by mala byť uvedená do súladu so všeobecnými právnymi predpismi spoločenstva týkajúcimi sa potravín, najmä právnymi predpismi týkajúcimi sa označovania a metód analýzy;

keďže Komisia plánuje navrhnúť čo najskôr, v každom prípade pred 1. júlom 2000, zahrnutie rozsahu nominálnych hmotností pre produkty definovaných touto smernicou, do smernice 80/232/EHS [5];

keďže všeobecné pravidlá označovania potravín ustanovené v smernici Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spôsobu označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom [6] by mali platiť za určitých podmienok;

keďže podľa zásady proporcionality táto smernica nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie vytýčených cieľov, v súlade s tretím odsekom článku 3b zmluvy;

keďže, ak táto smernica bude v budúcnosti prispôsobená ustanoveniam spoločenstva o potravinách, Komisii bude pomáhať Stály výbor pre potraviny ustanovený rozhodnutím 69/414/EHS [7];

keďže, aby sa vyhlo vytváraniu nových bariér voľného pohybu, členské štáty by sa mali zdržať prijímania národných ustanovení o predmetných výrobkoch, ktoré neustanovuje táto smernica,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka kávových extraktov a čakankových extraktov definovaných v prílohe.

Táto smernica neplatí pre "café torrefacto soluble".

Článok 2

Smernica 79/112/EHS platí pre produkty definované v prílohe podľa nasledovných podmienok:

a) názvy produktov uvedené v prílohe platia len pre produkty uvedené v tejto prílohe a musia sa používať pri obchodovaní na ich určenie. Tieto názvy sa doplnia slovami:

- "pasta" alebo "vo forme pasty" alebo

- "tekutý" alebo "v tekutej forme" tak, ako je to vhodné.

Názvy produktov však môžu byť doplnené slovom "koncentrovaný":

- v prípade produktu definovaného v bode 1 písm. c) prílohy, ak je obsah kávovej sušiny vyšší ako 25 % hmotnosti,

- v prípade produktu definovaného v bode 2 písm. c) prílohy, ak je obsah čakankovej sušiny vyšší ako 45 % podľa hmotnosti;

b) označenie musí obsahovať slová "bez kofeínu" v prípade produktov definovaných v bode 1 prílohy, ak bezvodý obsah kofeínu nie je vyšší ako 0,3 % hmotnosti kávovej sušiny. Táto informácia musí byť v tom istom zornom poli ako obchodný opis;

c) v prípade produktov, definovaných v bodoch 1 písm. c) a 2 písm. c) prílohy, musí označenie obsahovať slová "s…", "konzervovaný s…", "s prídavkom…" alebo "pražený s…", po ktorých nasleduje(-ú) názov (názvy) druhov použitého cukru (cukrov).

Táto informácia musí byť v tom istom zornom poli ako obchodný popis;

d) v prípade produktov definovaných v bodoch 1 písm. b) a písm. c) prílohy v označení musí byť uvedený minimálny obsah kávovej sušiny a v prípade produktov, definovaných v bodoch 2 písm. b) a písm. c) prílohy minimálny obsah čakankovej sušiny. Tento obsah sa vyjadrí ako percento hmotnosti hotového produktu.

Článok 3

Pre produkty definované v prílohe neprijímajú členské štáty vnútroštátne právne predpisy, ktoré neustanovuje táto smernica.

Článok 4

Rozhodnutie o uvedení tejto smernice do súladu so všeobecnými predpismi spoločenstva, platnými pre potraviny, musí byť prijaté v súlade s postupom, ustanoveným v článku 5.

Článok 5

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potraviny, v ďalšom texte "výbor", zložený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor predloží svoje stanovisko k návrhu v lehote, ktorú môže predseda určiť podľa naliehavosti veci. Stanovisko prijme väčšina ustanovená v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré Rada musí prijať k návrhu Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci spoločenstva sa vážia podľa ustanovení tohto článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nie je predložené žiadne stanovisko, Komisia okamžite predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak Rada nekoná po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď jej vec bola postúpená, Komisia prijme navrhnuté opatrenia.

Článok 6

Smernica 77/436/EHS sa týmto ruší s účinnosťou od 13. septembra 2000.

Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy na túto smernicu.

Článok 7

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 13. septembra 2000. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia sa uplatňujú tak, aby:

- povoľovali predaj produktov definovaných v prílohe, ak sú v súlade s definíciami a pravidlami ustanovenými v tejto smernici, s účinnosťou od 13. septembra 2000,

- zakazovali predaj produktov, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, s účinnosťou od 13. septembra 2001. Predaj produktov, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale boli označené pred 13. septembrom 2001 v súlade so smernicou 77/436/EHS, však môže byť povolený do vyčerpania zásob.

Ak členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz sprevádza v čase jej úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre takýto odkaz.

2. Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 22. februára 1999

Za Európsky parlament

predseda

J. M. Gil-robles

Za Radu

predseda

K.-H. Funke

[1] Ú. v. ES C 231, 9.8.1996, s. 24.

[2] Ú. v. ES C 56, 24.2.1997, s. 20.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. októbra 1997 (Ú. v. ES C 339, 10.11.1997, s. 129), spoločná pozícia Rady z 30. apríla 1998 (Ú. v. ES C 204, 30.6.1998, s. 25) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 16. septembra 1998 (Ú. v. ES C 313, 12.10.1998, s. 90). Rozhodnutie Rady z 25. januára 1999. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 11. februára 1999.

[4] Ú. v. ES L 172, 12.7.1977, s. 20. Smernica zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1985.

[5] Ú. v. ES L 51, 25.2.1980, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 87/356/EHS (Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 48).

[6] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1. Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/4/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 21).

[7] Ú. v. ES L 291, 19.11.1969, s. 9.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OPIS, DEFINÍCIE A CHARAKTERISTIKY PRODUKTOV

1. "Kávový extrakt, "rozpustný kávový extrakt", "rozpustná káva" alebo "instantná káva""

To znamená koncentrovaný produkt, získaný extrakciou z pražených kávových zŕn len s použitím vody ako extrakčného média a s vylúčením akéhokoľvek procesu hydrolýzy, ktorý by zahŕňal pridávanie kyselín alebo zásad. Okrem nerozpustných látok, ktorých odstránenie je technicky nemožné a nerozpustných olejov získaných z kávy, kávový extrakt musí obsahovať len rozpustné a aromatické zložky kávy. Členské štáty zabezpečia, aby metódy, používané na určenie voľného a celkového obsahu uhľohydrátu v rozpustných kávach, boli v súlade s odsekmi 1 a 2 prílohy smernice Rady 85/59/EHS z 20. decembra 1985 o zavedení metód spoločenstva na odoberanie vzoriek a analýzu s cieľom monitorovania potravín určených na ľudskú konzumáciu [1] a aby boli schválené alebo štandardizované ihneď alebo čo najskôr.

Obsah kávovej sušiny musí byť:

a) najmenej 95 % hmotnosti v prípade sušeného kávového extraktu;

b) od 70 % do 85 % hmotnosti v prípade kávového extraktu vo forme pasty;

c) od 15 % do 55 % hmotnosti v prípade tekutého kávového extraktu.

Kávový extrakt v pevnej forme alebo vo forme pasty nesmie obsahovať žiadne iné látky ako látky získané z extrakcie kávy. Tekutý kávový extrakt musí obsahovať jedlé cukry, pražené alebo nepražené v pomere, ktorý nie je vyšší ako 12 % hmotnosti.

2. "Čakankový extrakt, "rozpustná čakanka" alebo "instantná čakanka""

To znamená koncentrovaný produkt získaný extrakciou z praženej čakanky len s použitím vody ako extrakčného média a s vylúčením akéhokoľvek procesu hydrolýzy, ktorý by zahŕňal pridávanie kyselín alebo zásad.

"Čakanka" znamená korene Cichorium Intybus L, ktorá sa nepoužíva na výrobu listovej čakanky a ktorá sa obyčajne používa na výrobu nápojov, pričom je primerane očistená tak, aby mohla byť usušená a upražená.

Obsah čakankovej sušiny musí byť:

a) najmenej 95 % hmotnosti v prípade sušeného čakankového extraktu;

b) od 70 % do 85 % hmotnosti v prípade čakankového extraktu vo forme pasty;

c) od 25 % do 55 % hmotnosti v prípade tekutého čakankového extraktu.

Čakankový extrakt v pevnej forme alebo vo forme pasty nesmie obsahovať viac ako 1 hmotnostné percento látok, ktoré neboli získané z čakanky.

Tekutý čakankový extrakt môže obsahovať jedlé cukry, pražené alebo nepražené, v pomere, ktorý nie je vyšší ako 35 % hmotnosti.

[1] Ú. v. ES L 372, 31.12.1985, s. 50.

--------------------------------------------------

Top