EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_026_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
13.Индустриална политика и вътрешен пазар
TOM 26

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

13.   Индустриална политика и вътрешен пазар

TOM 026

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1998

L 350

58

 

 

31998L0070

 

 

 

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 година относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 93/12/ЕИО на Съвета

3

1998

L 351

37

 

 

31998D0734

 

 

 

Решение на Комисията от 30 ноември 1998 година относно общ технически регламент за сухопътни спътникови мобилни станции (LMES), работещи в честотен обхват 1,5/1,6 GHz (нотифицирано под номер С(1998) 3695) (1)

14

1999

L 001

1

 

 

31998L0101

 

 

 

Директива 98/101/ЕО на Комисията от 22 декември 1998 година за адаптирането към техническия прогрес на Директива 91/157/ЕИО относно батериите и акумулаторите, съдържащи някои опасни вещества (1)

19

1999

L 029

34

 

 

31999D0089

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с предварително изготвени стълбищни комплекти (нотифицирано под номер С(1999) 113) (1)

22

1999

L 029

38

 

 

31999D0090

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с мембрани (нотифицирано под номер С(1999) 114) (1)

26

1999

L 029

44

 

 

31999D0091

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти за топлоизолация (нотифицирано под номер С(1999) 115) (1)

33

1999

L 029

49

 

 

31999D0092

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с леки комбинирани греди и колони на основата на дървесина (нотифицирано под № С(1999) 116) (1)

39

1999

L 029

51

 

 

31999D0093

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно врати, прозорци, капаци, прегради, порти и свързаната с тях железария (нотифицирано под номер С(1999) 117) (1)

42

1999

L 029

55

 

 

31999D0094

 

 

 

Решение на Комисията от 25 януари 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с предварително изготвени продукти от обикновен бетон/лек бетон/газобетон (нотифицирано под номер С(1999) 118) (1)

47

1999

L 056

46

 

 

31999L0009

 

 

 

Директива 1999/9/ЕО на Комисията от 26 февруари 1999 година за изменение на Директива 97/17/ЕО за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно обозначението за енергопотребление на битовите съдомиялни машини (1)

52

1999

L 056

47

 

 

31999D0177

 

 

 

Решение на Комисията от 8 февруари 1999 година за установяване на условията на дерогация за пластмасови каси и пластмасови палети по отношение на нивата на концентрация на тежки метали, определени в Директива 94/62/ЕО относно опаковки и отпадъци от опаковки (нотифицирано под № C(1999) 246) (1)

53

1999

L 066

16

 

 

31999L0002

 

 

 

Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните и хранителните съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

55

1999

L 066

24

 

 

31999L0003

 

 

 

Директива 1999/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година. относно съставянето на списък на Общността за храни и хранителни съставки, които са обработени с йонизиращо лъчение

63

1999

L 066

26

 

 

31999L0004

 

 

 

Директива 1999/4/EO на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 година относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория

66

1999

L 084

1

 

 

31999D0217

 

 

 

Решение на Комисията от 23 февруари 1999 година за приемане на регистър на ароматичните вещества, използвани във или върху храни, съставен в прилагане на Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 1996 година (нотифицирано под номер С(1999)399) (1)

70

1999

L 091

10

 

 

31999L0005

 

 

 

Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие

73

1999

L 091

29

 

 

31999L0021

 

 

 

Директива 1999/21/ЕО на Комисията от 25 март 1999 година относно диетичните храни за специални медицински цели (1)

92

1999

L 097

1

 

 

31999L0014

 

 

 

Директива 1999/14/ЕО на Комисията от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/538/ЕИО на Съвета относно задните фарове за мъгла на моторните превозни средства и на техните ремаркета (1)

100

1999

L 097

14

 

 

31999L0015

 

 

 

Директива 1999/15/ЕО на Комисията от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/759/ЕИО на Съвета относно пътепоказателите на моторните превозни средства и на техните ремаркета (1)

114

1999

L 097

33

 

 

31999L0016

 

 

 

Директива 1999/16/ЕО на Комисиятa от 16 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/540/ЕИО на Съвета по отношение на светлините за паркиране на моторни превозни средства (текст от значeние за ЕИП)

134

1999

L 097

45

 

 

31999L0017

 

 

 

Директива 1999/17/ЕО на Комисията от 18 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/761/ЕИО на Съвета относно фаровете за моторни превозни средства, които функционират като дълги светлини и/или къси светлини, както и относно електрическите лампи с нажежаема жичка за тези фарове (1)

147

1999

L 097

82

 

 

31999L0018

 

 

 

Директива 1999/18/ЕО на Комисията от 18 март 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 76/762/ЕИО на Съвета относно предните фарове за мъгла за моторни превозни средства и лампите с нажежаема жичка за такива фарове (1)

185

1999

L 118

55

 

 

31999D0303

 

 

 

Решение на Комисията от 12 април 1999 година относно общ технически регламент за свързване към аналогови обществени комутируеми телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства, поддържащи услуга за гласова телефония, при които адресирането в мрежата, ако е предвидено, е чрез двутонална многочестотна сигнализация (DTMF) (нотифицирано под номер C(1999) 874) (1)

202

1999

L 118

60

 

 

31999D0304

 

 

 

Решение на Комисията от 12 април 1999 година относно общ технически регламент за цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN); услуга телефония 3,1 kHz, изисквания за свързване на преносимо крайно устройство (издание 2) (нотифицирано под № (1999) 875) (1)

209

1999

L 119

57

 

 

31999D0310

 

 

 

Решение на Комисията от 23 април 1999 година относно общ технически регламент за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщителни (DECT) устройства за достъп до цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN) (нотифицирано под № C(1999) 999) (1)

212

1999

L 121

13

 

 

31999L0032

 

 

 

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 година относно намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива и за изменение на Директива 93/12/EИО

216

1999

L 124

11

 

 

31999L0040

 

 

 

Директива 1999/40/ЕО на Комисията от 6 май 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/622/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на колесни селскостопански или горски трактори (статични изпитвания) (1)

222

1999

L 139

29

 

 

31999L0050

 

 

 

Директива 1999/50/EО на Комисията от 25 май 1999 година за изменение на Директива 91/321/ЕИО относно продуктите за кърмачета и последващите продукти (1)

225

1999

L 142

22

 

 

31999L0051

 

 

 

Директива 1999/51/EO на Комисията от 26 май 1999 година относно пето адаптиране към техническия прогрес на приложение I към Директива 76/769/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати (калай, пентахлорфенол (PCP) и кадмий) (1)

228

1999

L 146

28

 

 

31999L0055

 

 

 

Директива 1999/55/ЕО на Комисията от 1 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 77/536/ЕИО на Съвета относно защитните конструкции при преобръщане на селскостопанските или горските колесни трактори (1)

232

1999

L 146

31

 

 

31999L0056

 

 

 

Директива 1999/56/ЕО на Комисията от 3 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/933/ЕИО на Съвета относно инсталирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на колесни селскостопански и горски трактори (1)

235

1999

L 148

35

 

 

31999L0057

 

 

 

Директива 1999/57/ЕО на Комисията от 7 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета относно седалката на водача на колесни селскостопански и горски трактори (1)

237

1999

L 148

37

 

 

31999L0058

 

 

 

Директива 1999/58/ЕО на Комисията от 7 юни 1999 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 79/533/ ЕИО на Съвета относно прикачни устройства и устройства за заден ход на колесни селскостопански или горски трактори (1)

239

1999

L 166

87

 

 

31999L0043

 

 

 

Директива 1999/43/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 25 май 1999 година относно седемнадесето изменение на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати

241

1999

L 172

38

 

 

31999L0041

 

 

 

Директива 1999/41/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 юни 1999 година за изменение на Директива 89/398/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно храните, предназначени за специфична хранителна употреба

246

1999

L 178

50

 

 

31999D0453

 

 

 

Решение на Комисията от 18 юни 1999 година за изменение на Решения 96/579/ЕО и 97/808/ЕО относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка съответно с фиксираните пътни съоръжения и настилки (нотифицирано под № С (1999) 1484) (1)

248

1999

L 178

52

 

 

31999D0454

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с пожароограничителни, пожароизолиращи и пожарозащитни продукти (нотифицирано под номер С(1999) 1481) (1)

250

1999

L 178

56

 

 

31999D0455

 

 

 

Решение на Комисията от 22 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20 параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с рамки и дървени обли предварително изготвени строителни комплекти (нотифицирано под № С(1999) 1483) (1)

254

1999

L 184

27

 

 

31999D0469

 

 

 

Решение на Комисията от 25 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствие на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с бетон, хоросан и тежък строителен разтвор (нотифицирано под номер С(1999) 1480) (1)

257

1999

L 184

32

 

 

31999D0470

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със строителни лепила (нотифицирано под номер С(1999) 1478) (1)

263

1999

L 184

37

 

 

31999D0471

 

 

 

Решение на Комисията от 29 юни 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с устройства за отопление на помещения (нотифицирано под номер С(1999) 1479) (1)

269

1999

L 184

42

 

 

31999D0472

 

 

 

Решение на Комисията от 1 юли 1999 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с тръби, резервоари и спомагателни устройства без контакт с вода, предназначена за консумация от човека (нотифицирано под номер С(1999) 1482) (1)

275

1999

L 192

11

 

 

31999R1618

 

 

 

Регламент (EО) № 1618/1999 на Комисията от 23 юли 1999 година относно критериите за оценка на качеството на структурната бизнес статистика (1)

284

1999

L 192

58

 

 

31999D0497

 

 

 

Решение на Комисията от 7 юли 1999 година относно общ технически регламент за цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT), DECT/GSM система за крайни устройства с двоен режим на работа (нотифицирано под № C(1999) 2026) (1)

287

1999

L 192

60

 

 

31999D0498

 

 

 

Решение на Комисията от 7 юли 1999 година относно общ технически регламент за цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщителни (DECT) устройства за достъп до цифрова мрежа с интеграция на услугите (ISDN) (версия 2) (нотифицирано под № C(1999) 2027) (1)

290

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top