Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista

OJ L 66, 13.3.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 247 - 250
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 66 - 69
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 73 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/4/oj

31999L0004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/4/EY, annettu 22 päivänä helmikuuta 1999, kahviuutteista ja sikuriuutteista

Virallinen lehti nro L 066 , 13/03/1999 s. 0026 - 0029


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 1999/4/EY,

annettu 22 päivänä helmikuuta 1999,

kahviuutteista ja sikuriuutteista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3) sovittelukomitean 8 päivänä joulukuuta 1998 hyväksymän yhteisen ehdotuksen perusteella,

sekä katsovat, että

elintarvikealan tiettyjä vertikaalisia direktiivejä olisi yksinkertaistettava siten, että Eurooppa-neuvoston 11 ja 12 päivänä joulukuuta 1992 Edinburghissa tekemien päätelmien ja Eurooppa-neuvoston 10 ja 11 päivänä joulukuuta 1993 Brysselissä vahvistamien päätelmien mukaisesti huomioon otettaisiin ainoastaan ne olennaiset vaatimukset, jotka mainituissa direktiiveissä tarkoitettujen valmisteiden on täytettävä, jotta ne voivat vapaasti liikkua sisämarkkinoilla,

kahviuutteita ja sikuriuutteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/436/ETY (4) perusteltiin sillä, että kahviuutteita ja sikuriuutteita koskevassa jäsenvaltioiden lainsäädännössä olevat erot voivat luoda vilpillisiä kilpailuolosuhteita ja johtaa kuluttajia harhaan ja näin vaikuttaa suoraan yhteismarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan,

edellä mainitun direktiivin tavoitteena on tämän vuoksi ollut määritellä kahviuutteet ja sikuriuutteet, määrittää niiden valmistuksen aikana niihin lisättävät aineet, määrätä yhteiset säännöt niiden pakkaamisen sekä merkitsemisen osalta ja täsmentää millä edellytyksin erityisnimityksiä voidaan käyttää tietyistä valmisteista, jotta varmistettaisiin niiden vapaa liikkuvuus yhteisössä,

direktiivi 77/436/ETY on mukautettava yhteisön yleiseen kaikkiin elintarvikkeisiin sovellettavaan lainsäädäntöön, erityisesti siihen, joka koskee merkitsemistä ja analyysimenetelmiä,

komissio suunnittelee ehdottavansa mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 1 päivään heinäkuuta 2000 mennessä, että direktiviin 80/232/ETY (5) sisällytetään tässä direktiivissä määritettyjä tuotteita koskevien nimellispainojen valikoima,

kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetulla neuvoston direktiivillä 79/112/ETY (6) vahvistettuja yleisiä sääntöjä elintarvikkeiden merkinnöistä on sovellettava tietyin edellytyksin,

suhteellisuusperiaatetta noudattaen tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on perustamissopimuksen 3 b artiklan kolmannen kohdan määräysten mukaisesti tarpeen sen tavoitteiden saavuttamiseksi,

päätöksellä 69/414/ETY (7) perustettu pysyvä elintarvikekomitea avustaa komissiota tämän direktiivin mukauttamisessa yhteisön yleisiin elintarvikkeita koskeviin säännöksiin, ja

vapaata liikkuvuutta vaikeuttavien uusien esteiden välttämiseksi jäsenvaltioiden ei olisi annettava tässä direktiivissä tarkoitetuista valmisteista kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tätä direktiiviä sovelletaan kahviuutteisiin ja sikuriuutteisiin, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä liitteessä.

Tätä direktiiviä ei sovelleta valmisteeseen "café torrefacto soluble".

2 artikla

Direktiiviä 79/112/ETY sovelletaan liitteessä määriteltyihin valmisteisiin seuraavin edellytyksin:

a) Liitteessä mainitut valmisteen nimitykset varataan ainoastaan liitteessä tarkoitetuille tuotteille ja niitä on käytettävä kaupassa niiden määrittämiseksi. Nimityksiä täydennetään tarvittaessa sanoilla:

- "tahna" tai "tahnamainen" tai

- "neste" tai "nestemäinen".

Valmisteen nimityksiä voidaan kuitenkin täydentää ilmaisulla "tiiviste":

- liitteessä olevan 1 kohdan c alakohdassa määritellyssä valmisteessa, jos kahvipohjaisen kuiva-aineen pitoisuus on yli 25 prosenttia painosta,

- liitteessä olevan 2 kohdan c alakohdassa määritellyssä valmisteessa, jos sikuripohjaisen kuiva-aineen pitoisuus on yli 45 prosenttia painosta.

b) Merkinnöissä on oltava maininta "kofeiiniton" niissä liitteessä olevassa 1 kohdassa tarkoitetuissa valmisteissa, joiden vedettömän kofeiinin pitoisuus on enintään 0,3 painoprosenttia kahvipohjaisesta kuiva-aineesta. Kyseisen maininnan on oltava myyntinimityksen välittömässä läheisyydessä.

c) Liitteessä olevan 1 kohdan c alakohdassa ja 2 kohdan c alakohdassa määriteltyjen valmisteiden merkinnöissä on oltava maininnat "käytetty. . .", "säilötty. . .", "lisätty. . .", tai "paahdettu. . .", joiden jäljessä on käytetyn sokerityypin nimi/käytettyjen sokerityyppien nimet.

Näiden mainintojen on oltava havaittavissa yhdessä myyntinimityksen kanssa.

d) Merkinnöissä on mainittava liitteessä olevan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen valmisteiden osalta kahvipohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus ja liitteessä olevan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen valmisteiden osalta sikuripohjaisen kuiva-aineen vähimmäispitoisuus. Nämä pitoisuudet ilmaistaan painoprosentteina valmiista tuotteesta.

3 artikla

Jäsenvaltiot eivät saa antaa liitteessä määriteltyjä valmisteita koskevia kansallisia säännöksiä, joista ei ole säädetty tässä direktiivissä.

4 artikla

Tämän direktiivin mukauttamisesta yhteisön yleiseen elintarvikelainsäädäntöön päätetään 5 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

5 artikla

1. Komissiota avustaa pysyvä elintarvikekomitea, jäljempänä "komitea", joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa, komissio tekee päätöksen ehdotetuista toimenpiteistä.

6 artikla

Kumotaan direktiivi 77/436/ETY 13 päivästä syyskuuta 2000 alkaen.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

7 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 13 päivänä syyskuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näin muutettua lainsäädäntöä on sovellettava siten, että:

- sallitaan liitteessä määriteltyjen valmisteiden kaupan pitäminen, jos ne ovat tässä direktiivissä säädettyjen määritelmien ja sääntöjen mukaisia, 13 päivästä syyskuuta 2000 alkaen,

- kielletään 13 päivästä syyskuuta 2001 alkaen niiden tuotteiden kaupan pitäminen, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia. Kuitenkin tuotteiden, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, ja jotka on varustettu merkinnöin ennen 13 päivää syyskuuta 2001 direktiivin 77/436/ETY mukaisesti, kaupan pitäminen sallitaaan varastojen loppumiseen asti.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 1999.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

K.-H. FUNKE

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 231, 9.8.1996, s. 24

(2) EYVL C 56, 24.2.1997, s. 20

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 23. lokakuuta 1997 (EYVL C 339, 10.11.1997, s. 129), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 30. huhtikuuta 1998 (EYVL C 204, 30.6.1998, s. 25) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 16. syyskuuta 1998 (EYVL C 313, 12.10.1998, s. 90). Neuvoston päätös tehty 25. tammikuuta 1999. Euroopan parlamentin päätös tehty 11. helmikuuta 1999.

(4) EYVL L 172, 12.7.1977, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1985 liittymisasiakirjalla.

(5) EYVL L 51, 25.2.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/356/ETY (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 48).

(6) EYVL L 33, 8.2.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/4/EY (EYVL L 43, 14.2.1997, s. 21).

(7) EYVL L 291, 19.11.1969, s. 9

LIITE

VALMISTEIDEN NIMITYKSET, MÄÄRITELMÄT JA OMINAISPIIRTEET

1. "Kahviuute", "liukoinen kahviuute", "liukoinen kahvi" tai "pikakahvi"

on tiivistevalmiste, joka on saatu paahdetuista kahvipavuista uuttamalla käyttämällä uuttamisaineena vain vettä ja jättämällä pois hydrolyysiprosessit, jotka sisältävät hapon tai emäksen lisäämisen. Sellaisten liukenemattomien aineiden lisäksi, joita on teknisesti mahdoton poistaa, ja kahvista saatujen liukenemattomien öljyjen lisäksi kahviuute saa sisältää ainoastaan kahvin liukenevia ja aromaattisia osia. Jäsenvaltiot varmistavat, että liukoisten kahvien sisältämien vapaiden hiilihydraattien pitoisuuksien ja hiilihydraattien kokonaispitoisuuksien määrittämiseen käytettävät menetelmät ovat elintarvikkeiden tarkastuksessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenettelyjen ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/591/ETY (1) liitteessä olevan 1 ja 2 kohdan mukaisia ja että ne ovat validoituja tai standardoituja tai että ne validoidaan tai standardoidaan mahdollisimman pian.

Kahvipohjaisen kuiva-aineen pitoisuuden on oltava:

a) kahviuutteella vähintään 95 painoprosenttia;

b) kahviuutetahnalla 70-85 painoprosenttia;

c) nestemmäisellä kahviuutteella 15-55 painoprosenttia.

Kiinteä tai tahnamainen kahviuute ei saa sisältää muita aineita kuin niitä, jotka on saatu kahvin uuttamisesta. Nestemäinen kahviuute voi sisältää syötäviä sokereita paahdettuina tai paahtamattomina enintään 12 prosenttia painosta.

2. "Sikuriuute", "liukeneva sikuri" tai "pikasikuri"

on tiivistevalmiste, joka on saatu uuttamalla paahdetusta sikurista käyttämällä vain vettä uuttamisaineena ja jättämällä pois hydrolyysiprosessit, jotka sisältävät hapon tai emäksen lisäämisen.

Sikurilla tarkoitetaan Cichorium intybus L.:n, jota ei käytetä witloof-sikurin tuottamiseen, sopivalla tavalla puhdistettuja kuivattavaksi ja paahdettavaksi tarkoitettuja juuria, joita käytetään tavallisesti juomien valmistuksessa.

Sikuripohjaisen kuiva-aineen pitoisuuden on oltava:

a) kuivatulla sikuriuutteella vähintään 95 prosenttia painosta;

b) sikuriuutetahnalla 70-85 prosenttia painosta;

c) nestemäisellä sikuriuutteella 25-55 prosenttia painosta.

Kiinteässä tai tahnamaisessa sikuriuutteessa aineita, joita ei ole saatu sikurista, saa olla enintään 1 prosentti painosta.

Nestemäinen sikuriuute voi sisältää syötäviä sokereita paahdettuina tai paahtamattomina enintään 35 prosenttia painosta.

(1) EYVL L 372, 31.12.1985, s. 50

Top