EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Brexit: vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie 31. januára 2020.

Spojené kráľovstvo usporiadalo 23. júna 2016 referendum o členstve v Európskej únii. Spojené kráľovstvo hlasovalo v pomere 52 % hlasov ku 48 % za vystúpenie z EÚ.

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 oznámilo Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z EÚ a tým formálne aktivovalo článok 50 Zmluvy o Európskej únii.

EÚ ratifikovala dohodu o vystúpení 30. januára 2020.

Keď dohoda o vystúpení nadobudla 31. januára 2020 o polnoci (SEČ) platnosť, Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a stalo sa treťou krajinou. Tým sa začalo prechodné obdobie, ktoré trvalo do 31. decembra 2020.

EÚ a Spojené kráľovstvo sa 24. decembra 2020 dohodli na dohode o obchode a spolupráci, ktorou sa preformujú ich budúce vzťahy. Túto dohodu schválilo 29. decembra 2020 všetkých 27 členských štátov.

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom bola 31. decembra 2020 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Predbežne sa uplatňuje od 1. januára 2021.


Na tejto stránke nájdete


Spustiť vyhľadávanie dokumentov súvisiacich s brexitom na stránkach EUR-Lex


Kľúčové dokumenty


Najnovšie znenie dohody Uverejnené v
Dohoda o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej Ú. v. EÚ L 149, 30.04.2021
Dohoda medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 149, 30.04.2021
Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie Ú. v. EÚ L 150, 30.04.2021
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/689 z 29. apríla 2021 o uzavretí, v mene Únie, Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 149, 30.04.2021
Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o uzavretí v mene Únie dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 149, 30.04.2021
Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch pri výmene a ochrane utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 149, 30.04.2021
DOHODA O OBCHODE A SPOLUPRÁCI MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM PRE ATÓMOVÚ ENERGIU NA JEDNEJ STRANE A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA NA STRANE DRUHEJ Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020
DOHODA MEDZI EURÓPSKOU ÚNIOU A SPOJENÝM KRÁĽOVSTVOM VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA O BEZPEČNOSTNÝCH POSTUPOCH PRI VÝMENE A OCHRANE UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020
DOHODA MEDZI VLÁDOU SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA A EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM PRE ATÓMOVÚ ENERGIU O SPOLUPRÁCI PRI BEZPEČNOM A MIEROVOM VYUŽÍVANÍ JADROVEJ ENERGIE Ú. v. EÚ L 445, 31.12.2020.
Oznámenie o predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností a Dohody medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie Ú. v. EÚ L 1, 1.1.2021
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2252 z dne 29. decembra 2020 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej a Dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020
Rozhodnutie Rady (Euratom) 2020/2253 z 29. decembra 2020, ktorým sa schvaľuje, aby Európska komisia uzavrela Dohodu medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o spolupráci pri bezpečnom a mierovom využívaní jadrovej energie a aby Európska komisia v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu uzavrela Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020
Vyhlásenia uvedené v rozhodnutí Rady o podpise v mene Únie a o predbežnom vykonávaní dohody o obchode a spolupráci a dohody o bezpečnostných postupoch na výmenu a ochranu utajovaných skutočností Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020
Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom – oznámenie Únie Ú. v. EÚ L 444, 31.12.2020


Súhrny právnych predpisov EÚ


Dokumenty týkajúce sa členstva Spojeného kráľovstva v EÚ

2016

2007: Lisabonská zmluva

2003: Zmluva o pristúpení

2001: Zmluva z Nice

1997: Amsterdamská zmluva

1992: Maastrichtská zmluva

1985: Korekcia pre Spojené kráľovstvo

1972: Zmluva o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1972)Aktualizované: 27. 3. 2023