Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 68, 22 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 68

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

59 årgången
22 februari 2016


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2016/C 068/1

Europeiska unionens domstols senaste offentliggöranden i Europeiska unionens officiella tidning

1


 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2016/C 068/2

Mål C-454/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, mot Commune d’Etterbeek (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 2002/20/EG — Artiklarna 12 och 13 — Administrativa avgifter — Avgift för rätten att installera faciliteter — Tillämpningsområde — Lagstiftning i en kommun — Avgift för antenner för mobiltelefoni)

2

2016/C 068/3

Mål C-517/13: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Namur – Belgien) – Proximus SA, tidigare Belgacom SA, som trätt i stället för Belgacom Mobile SA, mot Province de Namur (Begäran om förhandsavgörande — Elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster — Direktiv 97/13/EG — Artiklarna 4 och 11 — Direktiv 2002/20/EG — Artikel 6 — Villkor som är fogade till den allmänna auktorisationen och till nyttjanderätter till radiofrekvenser och nummer samt särskilda skyldigheter — Artikel 13 — Avgifter för nyttjanderätter och rättigheter att installera faciliteter — Tillämpningsområde — Lagstiftning i en provins — Avgift på pyloner och/eller enheter för sändning och mottagning i mobilnätet)

3

2016/C 068/4

Förenade målen C-25/14 och C-26/14: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från du Conseil d'État – Frankrike) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) mot Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl. (C-25/14) och Beaudout Père et Fils SARL mot Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT m.fl. (C-26/14) (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 56 FEUF — Frihet att tillhandahålla tjänster — Principen om likabehandling och icke-diskrimineringsprincipen — Skyldigheten att lämna insyn — Tillämpningsområdet för denna skyldighet — Nationella kollektivavtal — System för sociala trygghetssystem som kompletterar det allmänna systemet — Arbetsmarknadens parter utser ett försäkringsorgan som ansvarar för förvaltningen av systemet — Systemet görs bindande för samtliga arbetstagare och arbetsgivare i den berörda branschen genom en ministerförordning — Begränsning av verkningarna i tiden av domstolens förhandsavgörande)

3

2016/C 068/5

Förenade målen C-132/14–C-136/14: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 december 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Förordning (EU) nr 1385/2013 — Direktiv 2013/62/EU — Direktiv 2013/64/EU — Rättslig grund — Artikel 349 FEUF — Europeiska unionens yttersta randområden — Ändring av Mayottes ställning i förhållande till Europeiska unionen)

4

2016/C 068/6

Mål C-157/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Neptune Distribution SNC mot Ministre de l'Économie et des Finances (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 1924/2006 — Direktiv 2009/54/EG — Artiklarna 11.1 och 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Konsumentskydd — Näringspåståenden och hälsopåståenden — Naturliga mineralvatten — Natriumhalt och salthalt — Beräkning — Natriumklorid (bordssalt) eller den totala mängden natrium — Yttrandefrihet och informationsfrihet — Näringsfrihet)

5

2016/C 068/7

Mål C-180/14: Domstolens dom (nionde avdelningen) av den 23 december 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Direktiv 2003/88 — Arbetstidens förläggning — Dygnsvila — Veckovila — Begränsning av veckoarbetstiden)

6

2016/C 068/8

Mål C-239/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal du travail de Liège – Belgien) – Abdoulaye Amadou Tall mot Centre public d’action sociale de Huy (Begäran om förhandsavgörande — Område med frihet, säkerhet och rättvisa — Direktiv 2005/85/EG — Miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus — Artikel 39 — Rätt till ett effektivt rättsmedel — Flera asylansökningar — Rättsmedel mot behörig nationell myndighets beslut att inte vidare pröva en efterföljande ansökan saknar suspensiv verkan — Social trygghet — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artikel 19.2 — Artikel 47)

6

2016/C 068/9

Förenade målen C-250/14 och C-289/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Air France-KLM, tidigare Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, tidigare Brit Air (C-289/14) mot Ministère des Finances et des Comptes publics (Mervärdesskatt — Skattskyldighetens inträde och uttag av skatt — Lufttransport — Flygbiljetter som köpts men inte utnyttjats — Utförande av transporttjänsten — Utfärdande av biljett — Tidpunkten för skattens betalning)

7

2016/C 068/10

Mål C-293/14: Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Gebhart Hiebler mot Walter Schlagbauer (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2006/123/EG — Materiellt tillämpningsområde (ratione materiae) — Verksamhet som har samband med utövandet av offentlig makt — Sotaryrket — Uppdrag som avser offentligt brandskydd — Geografisk begränsning av yrkestillståndet — Tjänst av allmänt ekonomiskt intresse — Nödvändighet — Proportionalitet)

8

2016/C 068/11

Mål C-297/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Rüdiger Hobohm mot Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 44/2001 — Domstols behörighet vid konsumenttvister — Artiklarna 15.1 c och 16.1 — Begreppet ”kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet riktad till den medlemsstat där konsumenten har hemvist” — Sysslomannaavtal som syftar till att uppnå det ekonomiska syftet med ett tidigare förmedlingsavtal som ingåtts inom ramen för en kommersiell verksamhet eller yrkesverksamhet ”riktad till” den medlemsstat där konsumenten har hemvist — Nära samband)

9

2016/C 068/12

Mål C-300/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Hof van beroep te Antwerpen – Belgien) – Imtech Marine Belgium NV mot Radio Hellenic SA (Begäran om förhandsavgörande — Civilrättsligt samarbete — Förordning (EG) nr 805/2004 — Europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar — Krav för intygande — Gäldenärens rättigheter — Förnyad prövning av en dom)

9

2016/C 068/13

Mål C-330/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – Gergely Szemerey mot Miniszterelnökséget vezető miniszter, som har trätt i stället för Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Begäran om förhandsavgörande — Gemensam jordbrukspolitik — Stöd för landsbygdsutveckling — Stöd för miljövänligt jordbruk — Förordning (EG) nr 1122/2009 — Artiklarna 23 och 58 — Förordning (EG) nr 1698/2005 — Förordning (EG) nr 1975/2006 — Stöd för odling av en ovanlig växtart — Krav på betalning — Innehåll — Krav på certifikat — Sanktioner vid uteblivet uppvisande)

10

2016/C 068/14

Mål C-333/14: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Court of Session (Scotland) – Förenade kungariket) – Scotch Whisky Association m.fl. mot The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Begäran om förhandsavgörande — Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter — Förordning (EU) nr 1308/2013 — Fri rörlighet för varor — Artikel 34 FEUF — Kvantitativa restriktioner — Åtgärder med motsvarande verkan — Minimipris för alkoholhaltiga drycker beräknat på mängden alkohol i produkten — Motivering — Artikel 36 FEUF — Skyddet för människors hälsa och liv — Bedömning som görs av den nationella domstolen)

11

2016/C 068/15

Mål C-342/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof – Tyskland) – X-Steuerberatungsgesellschaft mot Finanzamt Hannover-Nord (Begäran om förhandsavgörande — Erkännande av yrkeskvalifikationer — Direktiv 2005/36/EG — Artikel 5 — Frihet att tillhandahålla tjänster — Direktiv 2006/123/EG — Artiklarna 16 och 17 led 6 — Artikel 56 FEUF — Skatterådgivningsbolag som är etablerat i en medlemsstat och tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat — Lagstiftningen i en medlemsstat uppställer krav på att skatterådgivningsbolag ska vara registrerade och ha erkänts)

12

2016/C 068/16

Mål C-371/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Hamburg – Tyskland) – APEX GmbH Internationale Spedition mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Begäran om förhandsavgörande — Handelspolitik — Dumpning — Ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten — Förordning (EG) nr 1225/2009 — Artikel 11.2 — Upphörande — Artikel 13 — Kringgående — Genomförandeförordning (EU) nr 260/2013 — Giltighet — Beslut om att utvidga en antidumpningstull som fattats när förordningen om införande av tullen inte längre var i kraft — Förändringar i handelsmönstret)

13

2016/C 068/17

Mål C-388/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Köln – Tyskland) – Timac Agro Deutschland GmbH mot Finanzamt Sankt Augustin (Begäran om förhandsavgörande — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Etableringsfrihet — Fast driftställe i utlandet — Förhindrande av dubbelbeskattning genom undantag från skatteplikt för inkomster från det fasta driftstället i utlandet — Beaktande av underskott som genererats i ett sådant fast driftställe — Återföring av underskott som tidigare dragits av för den händelse att driftstället i utlandet överlåts — Definitiva förluster)

14

2016/C 068/18

Mål C-402/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Dioikitiko Efeteio Athinon – Grekland) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE mot Elliniko Dimosio (Begäran om förhandsavgörande — Fri rörlighet för varor — Bestämmelser om skatter och avgifter — Interna skatter och avgifter — Tullar av fiskal karaktär — Avgift med motsvarande verkan — Gränsformaliteter — Artikel 30 FEUF — Artikel 110 FEUF — Direktiv 92/12/EEG — Artikel 3.3 — Direktiv 2008/118/EG — Artikel 1.3 — Har ej införlivats med nationell rätt — Direkt effekt — En avgift påförs motorfordon när de importeras till en medlemsstats territorium — Avgift som är kopplad till att fordonet registreras och eventuellt tas i bruk — Avgiften återbetalas inte trots att fordonet inte har registrerats)

15

2016/C 068/19

Mål C-407/14: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba – Spanien) – María Auxiliadora Arjona Camacho mot Securitas Seguridad España SA (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 2006/54/EG — Likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet — Diskriminerande uppsägning — Artikel 18 — Kompensation eller gottgörelse för den faktiskt lidna skadan — Avskräckande karaktär — Artikel 25 — Sanktioner — Bestraffande skadestånd)

15

2016/C 068/20

Mål C-419/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Ungern) – WebMindLicenses kft mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Begäran om förhandsavgörande — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Artiklarna 2, 24, 43, 250 och 273 — Platsen för tillhandahållande av tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg — Konstlat fastställande av denna plats med hjälp av ett upplägg utan ekonomisk verklighetsförankring — Rättsmissbruk — Förordning (EU) nr 904/2010 — Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna — Artiklarna 7, 8, 41, 47, 48, 51.1, 52.1 och 52.3 — Rätten till försvar — Rätten att yttra sig — Skattemyndighetens användning av bevis som insamlats utan den beskattningsbara personens kännedom inom ramen för ett parallellt pågående straffrättsligt förfarande som ännu inte har avslutats — Telefonavlyssning och beslagtagande av e-postmeddelanden)

16

2016/C 068/21

Mål C-595/14: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 23 december 2015 – Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Det angripna beslutet ersätts under förfarandets gång av ett annat beslut — Ändamålet med talan — Polissamarbete och straffrättsligt samarbete — Ett nytt psykoaktivt ämne underställs kontrollåtgärder — Tillämplig rättslig ram efter Lissabonfördragets ikraftträdande — Övergångsbestämmelser — Samråd med Europaparlamentet)

18

2016/C 068/22

Mål C-605/14: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Korkein oikeus – Finland) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu mot Pekka Komu, Jelena Komu (Begäran om förhandsavgörande — Förordning (EG) nr 44/2001 — Tillämpningsområde — Exklusiv behörighet — Artikel 22 led 1 — Talan som avser sakrätt i fast egendom — Begrepp — Ansökan om upplösning av samäganderätten till fastigheter genom försäljning)

18

2016/C 068/23

Mål C-58/15: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 23 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Tyskland) – Firma Theodor Pfister mot Landkreis Main-Spessart (Begäran om förhandsavgörande — Jordbruk — Hygienundersökningar — Offentliga kontroller av foder och livsmedel — Finansiering av kontroller — Avgift för besiktning av slakteriverksamhet — Förordning (EG) nr 882/2004 — Direktiv 85/73/EEG — Huruvida kostnadstäckande avgifter kan tas ut för besiktningar, vilka överstiger de avgifter som föreskrivs i detta direktiv)

19

2016/C 068/24

Mål C-580/14: Domstolens beslut (sjätte avdelningen avdelningen) av den 17 december 2015 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgericht Berlin – Tyskland) – Sandra Bitter, i egenskap av konkursförvaltare för Ziegelwerk Höxter GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2003/87/EG — System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser — Avgift för överskridande utsläpp — Proportionalitet)

19

2016/C 068/25

Mål C-352/15 P: Överklagande ingett den 12 maj 2015 av Edward Guja av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 14 april 2015 i mål T-823/14, Guja mot Polen

20

2016/C 068/26

Mål C-357/15: Talan väckt den 10 juli 2015 – Europeiska kommissionen mot Republiken Slovenien

20

2016/C 068/27

Mål C-614/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Craiova (Rumänien) den 20 november 2015 – Rodica Popescu mot Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Mål C-631/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanien) den 27 november 2015 – Carlos Álvarez Santirso mot Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Mål C-632/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumänien) den 30 november 2015 – Costin Popescu mot Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Mål C-642/15 P: Överklagande ingett den 2 december 2015 av Toni Klement av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 24 september 2015 i mål T-211/14, Toni Klement mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster)

22

2016/C 068/31

Mål C-668/15: Begäran om förhandsavgörande framställd av Vestre Landsret (Danmark) den 14 december 2015 – Jyske Finans A/S mot Ligebehandlingsnævnet som för talan för Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Mål C-687/15: Talan väckt den 17 december 2015 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

24

 

Tribunalen

2016/C 068/33

Mål T-512/12: Tribunalens dom av den 10 december 2015 – Front Polisario mot rådet (Yttre förbindelser — Avtal genom skriftväxling mellan unionen och Marocko — Ömsesidig liberalisering angående jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter, fisk och fiskeriprodukter — Avtalets tillämpning på Västsahara — Front Polisario — Talan om ogiltigförklaring — Partsbehörighet — Direkt och personligen berörd — Upptagande till sakprövning — Förenlighet med folkrätten — Motiveringsskyldighet — Rätten till försvar)

26

2016/C 068/34

Mål T-379/14: Tribunalens beslut av den 17 december 2015 – Universal Music mot harmoniseringskontoret (Yellow Lounge) (Gemenskapsvarumärke — Invändning — Återkallelse av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

26

2016/C 068/35

Mål T-534/14: Tribunalens beslut av den 17 december 2015 – Murnauer Markenvertrieb mot harmoniseringskontoret – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Återkallande av invändningen — Anledning saknas att döma i saken)

27

2016/C 068/36

Mål T-850/14: Tribunalens beslut av den 18 december 2015 – CompuGroup Medical mot harmoniseringskontoret – Schatteiner (SAM) (Talan om ogiltigförklaring — Gemenskapsvarumärke — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Delgivning av överklagandenämndens beslut via klagandeombudets elektroniska konto hos harmoniseringskontoret — Dröjsmål — Force majeure eller oförutsebar omständighet föreligger inte — Uppenbart att talan ska avvisas)

28

2016/C 068/37

Mål T-357/15 P: Tribunalens beslut av den 17 december 2015 – Garcia Minguez mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Rekrytering — Internt uttagningsprov vid kommissionen vid vilket institutionens tillfälligt anställda ges tillträde — Tillfälligt anställd vid ett genomförandeorgan nekad tillträde — Artikel 29.1 b i stadgan — Likabehandling — Uppenbart att överklagandet helt saknar rättslig grund)

28

2016/C 068/38

Mål T-627/15: Överklagande ingett den 11 november 2015 – Frame mot harmoniseringskontoret – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Mål T-702/15: Talan väckt den 3 december 2015 – BikeWorld mot kommissionen

30

2016/C 068/40

Mål T-704/15: Talan väckt den 28 november 2015 – Micula m.fl. mot kommissionen

30

2016/C 068/41

Mål T-721/15: Överklagande ingett den 9 december 2015 – BASF mot harmoniseringskontoret – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Mål T-724/15: Talan väckt den 4 december 2015 – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft mot Kommission

33

2016/C 068/43

Mål T-725/15: Talan väckt den 11 december 2015 – Chemtura Netherlands mot Efsa

33

2016/C 068/44

Mål T-731/15: Talan väckt den 12 december 2015 – Klyuyev mot rådet

34

2016/C 068/45

Mål T-733/15: Talan väckt den 16 december 2015 – Republiken Portugal mot kommissionen

35

2016/C 068/46

Mål T-734/15 P: Överklagande ingett den 17 december 2015 av europeiska kommissionen av den dom som personaldomstolen meddelade den 6 oktober 2015 i mål F-119/14, FE mot kommissionen

36

2016/C 068/47

Mål T-735/15: Överklagande ingett den 18 december 2015 – The Art Company B & S mot harmoniseringskontoret – Manifatture Daddato och Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Mål T-741/15: Talan väckt den 18 december 2015 – British Aggregates m.fl. mot kommissionen

38

2016/C 068/49

Mål T-749/15: Talan väckt den 21 december 2015 – Nausicaa Anadyomène och Banque d’Escompte mot europeiska centralbanken

39

2016/C 068/50

Mål T-751/15: Talan väckt den 21 december 2015 – Contact Software mot kommissionen

39

2016/C 068/51

Mål T-752/15: Talan väckt den 22 december 2015 – European Dynamics Luxembourg och Evropaïkí Dynamikí mot kommissionen

40

2016/C 068/52

Mål T-757/15: Överklagande ingett den 22 december 2015 – Facebook mot harmoniseringskontoret – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Mål T-758/15: Talan väckt den 22 december 2015 – EDF Toruń mot Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

42

2016/C 068/54

Mål T-761/15: Talan väckt den 23 december 2015 – Sogepa mot kommissionen

43

2016/C 068/55

Mål T-764/15: Talan väckt den 29 december 2015 – Deutsche Lufthansa mot kommissionen

43

2016/C 068/56

Mål T-765/15: Talan väckt den 30 december 2015 – BelTechExport mot rådet

44

 

Personaldomstolen

2016/C 068/57

Mål F-143/15: Talan väckt den 19 november 2015 – ZZ mot parlamentet

45

2016/C 068/58

Mål F-146/15: Talan väckt den 27 november 2015 – ZZ mot parlamentet

45

2016/C 068/59

Mål F-147/15: Talan väckt den 17 december 2015 – ZZ mot Parlamentet

46

2016/C 068/60

Mål F-149/15: Talan väckt den 21 december 2015 – ZZ mot kommissionen

46

2016/C 068/61

Mål F-108/15: Personaldomstolens beslut av den 12 januari 2016 – Vermoesen och Herkens mot kommissionen

47


SV

 

Top