Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 68, 22. februar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 68

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

59. årgang
22. februar 2016


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Den Europæiske Unions Domstol

2016/C 068/1

Den Europæiske Unions Domstols seneste offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende

1


 

V   Øvrige meddelelser

 

RETSLIGE PROCEDURER

 

Domstolen

2016/C 068/2

Sag C-454/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2015 — Proximus SA, tidligere Belgacom SA mod Commune d'Etterbeek (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 2002/20/EF — artikel 12 og 13 — administrationsgebyrer — afgifter for tilladelser til installation af faciliteter — anvendelsesområde — kommunal lovgivning — afgift på antenner til mobiltelefoni)

2

2016/C 068/3

Sag C-517/13: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2015 — Proximus SA, tidligere Belgacom SA, som viderefører den af Belgacom Mobile SA anlagte sag mod Province de Namur (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal de première instance de Namur — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — elektroniske kommunikationsnet og -tjenester — direktiv 97/13/EF — artikel 4 og 11 — direktiv 2002/20/EF — artikel 6 — vilkår knyttet til den generelle tilladelse og brugsretten til radiofrekvenser og numre samt særlige forpligtelser — artikel 13 — afgifter for tilladelser til installation af faciliteter — anvendelsesområde — lovgivning i en provins — afgift på master og/eller sende- og modtageenheder til mobiltelefonnettet)

3

2016/C 068/4

Forenede sager C-25/14 og C-26/14: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. december 2015 — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) mod Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du Dialogue social og Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) m.fl. (C-25/14) og Beaudout Père et Fils SARL mod Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française og Fédération générale agro-alimentaire — CFDT m.fl. (C-26/14) (anmodninger om præjudiciel afgørelse fra Conseil d’Etat — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — artikel 56 TEUF — fri udveksling af tjenesteydelser — principperne om ligebehandling og om forbud mod forskelsbehandling — forpligtelse til gennemsigtighed — forpligtelsens anvendelsesområde — nationale kollektive overenskomster — social sikringsordning, som supplerer den almindelige ordning — arbejdsmarkedets parters udpegning af en forsikringsinstitution til forvaltning af denne ordning — udvidelse af ordningen i henhold til ministeriel bekendtgørelse til at omfatte samtlige ansatte og arbejdsgivere inden for den pågældende branche — begrænsning af de tidsmæssige virkninger af en præjudiciel afgørelse fra Domstolen)

3

2016/C 068/5

Sag C-132/14 — C-136/14: Domstolens dom (Store Afdeling) af 15. december 2015 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — forordning (EU) nr. 1385/2013 — direktiv 2013/62/EU — direktiv 2013/64/EU — retsgrundlag — artikel 349 TEUF — Den Europæiske Unions regioner i den yderste periferi — ændring af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union)

4

2016/C 068/6

Sag C-157/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — Neptune Distribution SNC mod Ministre de l'Économie et des Finances (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'État — Frankrig) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 1924/2006 — direktiv 2009/54/EF — artikel 11, stk. 1, og artikel 16 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — forbrugerbeskyttelse — ernærings- og sundhedsanprisninger — naturligt mineralvand — natrium- eller saltindhold — beregning — natriumklorid (bordsalt) eller den samlede mængde natrium — ytrings- og informationsfrihed — frihed til at oprette og drive egen virksomhed)

5

2016/C 068/7

Sag C-180/14: Domstolens dom (Niende Afdeling) af 23. december 2015 — Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik (Traktatbrud — direktiv 2003/88/EF — tilrettelæggelsen af arbejdstiden — daglige hvileperioder — ugentlige hvileperioder — maksimal ugentlig arbejdstid)

6

2016/C 068/8

Sag C-239/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — Abdoulaye Amadou Tall mod Centre public d’action sociale de Huy (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal du travail de Liège — Belgien) (Præjudiciel forelæggelse — område med frihed, sikkerhed og retfærdighed — direktiv 2005/85/EF — minimumsstandarder for procedurer for tildeling og fratagelse af flygtningestatus i medlemsstaterne — artikel 39 — adgang til effektive retsmidler — flere på hinanden følgende asylansøgninger — ikke opsættende virkning af et retsmiddel iværksat til prøvelse af en afgørelse fra en kompetent national myndighed om ikke yderligere at behandle en fornyet asylansøgning — social sikring — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 19, stk. 2 — artikel 47)

6

2016/C 068/9

Forenede sager C-250/14 og C-289/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. december 2015 — Air France-KLM, tidligere Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, tidligere Brit Air (C-289/14) mod Ministère des Finances et des Comptes publics (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Conseil d'etat — Frankrig) (Merværdiafgift — afgiftspligtens indtræden og forfald — luftbefordring — billet, der er blevet købt, men som ikke er blevet brugt — levering af transportydelsen — udstedelse af billetten — tidspunkt for betaling af afgiften)

7

2016/C 068/10

Sag C-293/14: Domstolens dom (Første Afdeling) af 23. december 2015 — Gebhart Hiebler mod Walter Schlagbauer (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof — Østrig) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2006/123/EF — det materielle anvendelsesområde — virksomhed forbundet med udøvelse af offentlig myndighed — skorstensfejererhvervet — opgaver henhørende under brandvæsnet — territoriale begrænsninger af næringsbrevet — tjenesteydelser af almen økonomisk interesse — nødvendighed — proportionalitet)

8

2016/C 068/11

Sag C-297/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 23. december 2015 — Rüdiger Hobohm mod Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik og Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde på det civil- og handelsretlige område — forordning (EF) nr. 44/2001 — retternes kompetence i sager om forbrugeraftaler — artikel 15, stk. 1, litra c), og artikel 16, stk. 1 — begrebet erhvervsmæssig virksomhed »rettet mod« forbrugerens bopælsmedlemsstat — aftale om forretningsførelse med henblik på at opnå det økonomiske mål, som forfulgtes med en tidligere mægleraftale, som blev indgået under udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed »rettet mod« forbrugerens bopælsmedlemsstat — nær tilknytning)

9

2016/C 068/12

Sag C-300/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — Imtech Marine Belgium NV mod Radio Hellenic SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Hof van beroep te Antwerpen — Belgien) (»Præjudiciel forelæggelse — samarbejde om civilretlige spørgsmål — forordning (EF) nr. 805/2004 — europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav — betingelser for attestering — debitors rettigheder — prøvelse af retsafgørelsen«)

9

2016/C 068/13

Sag C-330/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — Gergely Szemerey mod Miniszterelnökséget vezető miniszter, der er indtrådt i rettighederne for Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — fælles landbrugspolitik — støtteforanstaltninger til udvikling af landdistrikterne — betalinger for miljøvenligt landbrug — forordning (EF) nr. 1122/2009 — artikel 23 og 58 — forordning (EF) nr. 1698/2005 — forordning (EF) nr. 1975/2006 — støtte til dyrkning af en sjælden planteart — betalingsanmodning — indhold — krav om attest — sanktioner i tilfælde af manglende fremlæggelse)

10

2016/C 068/14

Sag C-333/14: Domstolens dom (Anden Afdeling) af 23. december 2015 — Scotch Whisky Association m.fl. mod The Lord Advocate og The Advocate General for Scotland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Court of Session (Scotland) — Det Forenede Kongerige) (Præjudiciel forelæggelse — fælles markedsordning for landbrugsprodukter — forordning (EU) nr. 1308/2013 — frie varebevægelser — artikel 34 TEUF — kvantitative restriktioner — foranstaltninger med tilsvarende virkning — minimumspris for alkoholholdige drikkevarer beregnet på grundlag af mængden af alkohol i produktet — begrundelse — artikel 36 TEUF — beskyttelsen af menneskers liv og sundhed — den nationale rets afgørelse)

11

2016/C 068/15

Sag C-342/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — X-Steuerberatungsgesellschaft mod Finanzamt Hannover-Nord (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesfinanzhof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer — direktiv 2005/36/EF — artikel 5 — fri udveksling af tjenesteydelser — direktiv 2006/123/EF — artikel 16 og artikel 17, nr. 6) — artikel 56 TEUF — skatterådgivningsfirma, der er etableret i en medlemsstat og udfører tjenesteydelser i en anden medlemsstat — lovgivning i en medlemsstat, som kræver registrering og godkendelse af skatterådgivningsfirmaer)

12

2016/C 068/16

Sag C-371/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — APEX GmbH Internationale Spedition mod Hauptzollamt Hamburg-Stadt (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — handelspolitik — dumping — lommetændere med fyrsten, med gas som brændstof, ikke til genopfyldning — forordning (EF) nr. 1225/2009 — artikel 11, stk. 2 — udløb — artikel 13 — omgåelse — gennemførelsesforordning (EU) nr. 260/2013 — gyldighed — udvidelse af en antidumpingtold på et tidspunkt, hvor den forordning, der har indført nævnte told, ikke længere er gældende — ændring i mønstret for handelen)

13

2016/C 068/17

Sag C-388/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2015 — Timac Agro Deutschland GmbH mod Finanzamt Sankt Augustin (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Köln — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — skattelovgivning — selskabsskat — etableringsfrihed — ikke-hjemmehørende fast driftssted — forebyggelse af dobbeltbeskatning ved at fritage det ikke-hjemmehørende faste driftssteds indtægter for skat — hensyntagen til tab fra et sådant fast driftssted — medregning af tab, der tidligere er blevet fradraget, ved afhændelse af et ikke-hjemmehørende driftssted — endelige tab)

14

2016/C 068/18

Sag C-402/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2015 — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AEmod Elliniko Dimosio (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Dioikitiko Efeteio Athinon — Grækenland) (Præjudiciel forelæggelse — frie varebevægelser — fiskale bestemmelser — interne afgifter — finanstold — afgifter med tilsvarende virkning — formaliteter ved grænsepassage — artikel 30 TEUF — artikel 110 TEUF — direktiv 92/12/EØF — artikel 3, stk. 3 — direktiv 2008/118/EF — artikel 1, stk. 3 — manglende gennemførelse i national ret — direkte virkning — opkrævning af en afgift på motorkøretøjer på tidspunktet for indførslen af disse til en medlemsstats område — afgift, der er knyttet til registreringen og til den eventuelle ibrugtagning af køretøjet — afslag på tilbagebetaling af afgiften i tilfælde af manglende registrering af køretøjet)

15

2016/C 068/19

Sag C-407/14: Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. december 2015 — María Auxiliadora Arjona Camacho mod Securitas Seguridad España SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Spanien) (Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2006/54/EF — ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv — afskedigelse, som er udtryk for forskelsbehandling — artikel 18 — erstatning eller godtgørelse af det faktisk lidte tab — afskrækkende virkning — artikel 25 — sanktioner — erstatning med karakter af straf)

15

2016/C 068/20

Sag C-419/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 17. december 2015 — WebMindLicenses kft mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungarn) (Præjudiciel forelæggelse — merværdiafgift — direktiv 2006/112/EF — artikel 2, 24, 43, 250 og 273 — leveringssted for elektronisk leverede tjenesteydelser — kunstig fastlæggelse af dette leveringssted ved hjælp af et arrangement uden økonomisk realitet — misbrug af rettighed — forordning (EU) nr. 904/2010 — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 7, 8, 41, 47, 48, artikel 51, stk. 1, og artikel 52, stk. 1 og 3 — ret til forsvar — ret til kontradiktion — afgiftsmyndighedens anvendelse af beviser, som er tilvejebragt uden den afgiftspligtiges vidende i forbindelse med en sideløbende uafsluttet straffesag — aflytning af telekommunikation og beslaglæggelse af e-mail)

16

2016/C 068/21

Sag C-595/14: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 23. december 2015 — Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union (Annullationssøgsmål — den anfægtede afgørelse erstattet under sagens behandling — sagens genstand — politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager — et nyt psykoaktivt stof underkastes kontrolforanstaltninger — retlig ramme, der finder anvendelse efter ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten — overgangsbestemmelser — høring af Europa-Parlamentet)

18

2016/C 068/22

Sag C-605/14: Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. december 2015 — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen og Ritva Komu mod Pekka Komu og Jelena Komu (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Korkein oikeus — Finland) (Præjudiciel forelæggelse — forordning (EF) nr. 44/2001 — anvendelsesområde — enekompetence — artikel 22, nr. 1) — sag om rettigheder over fast ejendom — begreb — anmodning om opløsning ved salg af et ideelt sameje om fast ejendom)

18

2016/C 068/23

Sag C-58/15: Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 23. december 2015 — Firma Theodor Pfister mod Landkreis Main-Spessart (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — landbrug — sundhedsinspektioner — offentlig kontrol af foderstoffer og fødevarer — finansiering af kontrol — udgifter til undersøgelse i forbindelse med slagtning — forordning (EF) nr. 882/2004 — direktiv 85/73/EØF — mulighed for at opkræve et beløb, der svarer til de faktiske undersøgelsesudgifter, og som er større end de afgifter, som er fastsat i dette direktiv)

19

2016/C 068/24

Sag C-580/14: Domstolens kendelse (Sjette Afdeling) af 17. december 2015 — Sandra Bitter, som kurator for Ziegelwerk Höxter GmbH, mod Forbundsrepublikken Tyskland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Berlin — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — direktiv 2003/87/EF — ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner — bøde for overskridelse af emissionskvoterne — proportionalitet)

19

2016/C 068/25

Sag C-352/15 P: Appel iværksat den 12. maj 2015 af Edward Guja til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. april 2015 i sag T-823/14, Guja mod Polen

20

2016/C 068/26

Sag C-357/15: Sag anlagt den 10. juli 2015 — Kommissionen mod Slovenien

20

2016/C 068/27

Sag C-614/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel Craiova (Rumænien) den 20. november 2015 — Rodica Popescu mod Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Sag C-631/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanien) den 27. november 2015 — Carlos Álvarez Santirso mod Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Sag C-632/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumænien) den 30. november 2015 — Costin Popescu mod Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră og Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Sag C-642/15 P: Appel iværksat den 2. december 2015 af Toni Klement til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 24. september 2015 i sag T-211/14, Toni Klement mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

22

2016/C 068/31

Sag C-668/15: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Vestre Landsret (Danmark) den 14. december 2015, Jyske Finans A/S mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Sag C-687/15: Sag anlagt den 17. december 2015 — Europa-Kommissionen mod Rådet for Den Europæiske Union

24

 

Retten

2016/C 068/33

Sag T-512/12: Rettens dom af 10. december 2015 — Front Polisario mod Rådet (Forbindelser udadtil — aftale i form af brevveksling mellem Unionen og Marokko — gensidige liberaliseringsforanstaltninger for landbrugsprodukter, forarbejdede landbrugsprodukter og fisk og fiskevarer — anvendelse af aftalen i Vestsahara — Front Polisario — annullationssøgsmål — handleevne — umiddelbart og individuelt berørt — antagelse til realitetsbehandling — overensstemmelse med folkeretten — begrundelsespligt — ret til forsvar)

26

2016/C 068/34

Sag T-379/14: Rettens kendelse af 17. december 2015 — Universal Music mod KHIM — Yello Strom (Yellow Lounge) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

26

2016/C 068/35

Sag T-534/14: Rettens kendelse af 17. december 2015 — Murnauer Markenvertrieb mod KHIM — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (EF-varemærker — indsigelsessag — tilbagetagelse af indsigelsen — ufornødent at træffe afgørelse)

27

2016/C 068/36

Sag T-850/14: Rettens kendelse af 18. december 2015 — CompuGroup Medical mod KHIM — Schatteiner (SAM) (Annullationssøgsmål — EF-varemærker — søgsmålsfrist — begyndelsestidspunkt — meddelelse af appelkammerets afgørelse på sagsøgerens repræsentants elektroniske konto ved Harmoniseringskontoret — for sent anlagt — ingen force majeure eller omstændigheder, som ikke kunne forudses — åbenbart afvisningsgrundlag)

28

2016/C 068/37

Sag T-357/15 P: Rettens kendelse af 17. december 2015 — Garcia Minguez mod Kommissionen (Appel — personalesag — ansættelse — intern udvælgelsesprøve i Kommissionen for institutionens midlertidigt ansatte — ingen adgang for en midlertidig ansat i et forvaltningsorgan — vedtægtens artikel 29, stk. 1, litra b) — ligebehandling — appel, der er åbenbart ugrundet)

28

2016/C 068/38

Sag T-627/15: Sag anlagt den 11. november 2015 — Frame mod KHIM — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Sag T-702/15: Sag anlagt den 3. december 2015 — BikeWorld mod Kommissionen

30

2016/C 068/40

Sag T-704/15: Sag anlagt den 28. november 2015 — Micula m.fl. mod Kommissionen

30

2016/C 068/41

Sag T-721/15: Sag anlagt den 9. december 2015 — BASF mod KHIM — Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Sag T-724/15: Sag anlagt den 4. december 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft mod Kommissionen

33

2016/C 068/43

Sag T-725/15: Sag anlagt den 11. december 2015 — Chemtura Netherlands mod EFSA

33

2016/C 068/44

Sag T-731/15: Sag anlagt den 12. december 2015 — Klyuyev mod Rådet

34

2016/C 068/45

Sag T-733/15: Sag anlagt den 16. december 2015 — Den Portugisiske Republik mod Kommissionen

35

2016/C 068/46

Sag T-734/15 P: Appel iværksat den 17. december 2015 af Europa-Kommissionen til prøvelse af Personalerettens dom af 6. oktober 2015 i sag F-119/14, FE mod Kommissionen

36

2016/C 068/47

Sag T-735/15: Sag anlagt den 18. december 2015 — The Art Company B & S mod KHIM — Manifatture Daddato og Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Sag T-741/15: Sag anlagt den 18. december 2015 — British Aggregates m.fl. mod Kommissionen

38

2016/C 068/49

Sag T-749/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — Nausicaa Anadyomène og Banque d’Escompte mod ECB

39

2016/C 068/50

Sag T-751/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — Contact Software mod Kommissionen

39

2016/C 068/51

Sag T-752/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — European Dynamics Luxembourg og Evropaïkí Dynamikí mod Kommissionen

40

2016/C 068/52

Sag T-757/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — Facebook mod KHIM — Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Sag T-758/15: Sag anlagt den 22. december 2015 — EDF Toruń mod Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)

42

2016/C 068/54

Sag T-761/15: Sag anlagt den 23. december 2015 — Sogepa mod Kommissionen

43

2016/C 068/55

Sag T-764/15: Sag anlagt den 29. december 2015 — Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

43

2016/C 068/56

Sag T-765/15: Sag anlagt den 30. december 2015 — BelTechExport mod Rådet

44

 

Retten for EU-Personalesager

2016/C 068/57

Sag F-143/15: Sag anlagt den 19. november 2015 — ZZ mod Europa-Parlamentet

45

2016/C 068/58

Sag F-146/15: Sag anlagt den 27. november 2015 — ZZ mod Parlamentet

45

2016/C 068/59

Sag F-147/15: Sag anlagt den 17. december 2015 — ZZ mod Parlamentet

46

2016/C 068/60

Sag F-149/15: Sag anlagt den 21. december 2015 — ZZ mod Kommissionen

46

2016/C 068/61

Sag F-108/15: Kendelse afsagt af Personaleretten den 12. januar 2016 — Vermoesen og Herkens mod Kommissionen

47


DA

 

Top