Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 68, 22 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 68

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

59e jaargang
22 februari 2016


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2016/C 068/1

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2016/C 068/2

Zaak C-454/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — België) — Proximus NV, voorheen Belgacom NV/Gemeente Etterbeek (Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/20/EG — Artikelen 12 en 13 — Administratieve bijdragen — Vergoeding voor het recht om faciliteiten te installeren — Werkingssfeer — Gemeentelijke regelgeving — Belasting op antennes voor mobiele telefonie)

2

2016/C 068/3

Zaak C-517/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de première instance de Namur — België) — Proximus NV, voorheen Belgacom NV, die het door Belgacom Mobile NV ingeleide geding voortzet/Provincie Namen (Prejudiciële verwijzing — Elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 97/13/EG — Artikelen 4 en 11 — Richtlijn 2002/20/EG — Artikel 6 — Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de gebruiksrechten voor radiofrequenties en voor nummers kunnen worden verbonden, en specifieke verplichtingen — Artikel 13 — Vergoeding voor het recht om faciliteiten te installeren — Werkingssfeer — Provinciale regelgeving — Belasting op zendmasten en/of zend- en ontvangsteenheden van het mobieletelefonienetwerk)

3

2016/C 068/4

Gevoegde zaken C-25/14 en C-26/14: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 december 2015 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Union des syndicats de l’immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e.a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e.a. (C-26/14) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 56 VWEU — Vrij verrichten van diensten — Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie — Transparantieverplichting — Werkingssfeer van deze verplichting — Nationale collectieve arbeidsovereenkomsten — Stelsel voor sociale bescherming dat het algemene stelsel aanvult — Aanwijzing door de sociale partners van een verzekeringsorgaan dat belast is met het beheer van dit stelsel — Ministerieel besluit waarbij dit stelsel verbindend wordt verklaard voor alle werknemers en werkgevers van de betreffende bedrijfstak — Beperking van de werking van een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie in de tijd)

3

2016/C 068/5

Gevoegde zaken C-132/14 tot en met C-136/14: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 december 2015 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Verordening (EU) nr. 1385/2013 — Richtlijn 2013/62/EU — Richtlijn 2013/64/EU — Rechtsgrondslag — Artikel 349 VWEU — Ultraperifere gebieden van de Europese Unie — Wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie]

4

2016/C 068/6

Zaak C-157/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l’Économie et des Finances [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Richtlijn 2009/54/EG — Artikelen 11, lid 1, en 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Bescherming van de consument — Voedings- en gezondheidsclaims — Natuurlijk mineraalwater — Natrium- of zoutgehalte — Berekening — Natriumchloride (tafelzout) of de totale hoeveelheid natrium — Vrijheid van meningsuiting en van informatie — Vrijheid van ondernemerschap]

5

2016/C 068/7

Zaak C-180/14: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 23 december 2015 — Europese Commissie/Helleense Republiek (Niet-nakoming — Richtlijn 2003/88/EG — Organisatie van de arbeidstijd — Dagelijkse rusttijd — Wekelijkse rusttijd — Maximale arbeidstijd per week)

6

2016/C 068/8

Zaak C-239/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal du travail de Liège — België) — Abdoulaye Amadou Tall/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Hoei (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Richtlijn 2005/85/EG — Minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus — Artikel 39 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Meervoudige asielaanvragen — Geen schorsend beroep tegen een beslissing van een bevoegde nationale autoriteit om een hernieuwd asielverzoek niet opnieuw te behandelen — Sociale bescherming — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 19, lid 2 — Artikel 47)

6

2016/C 068/9

Gevoegde zaken C-250/14 en C-289/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d'État — Frankrijk) — Air France-KLM, voorheen Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, voorheen Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Belasting over de toegevoegde waarde — Belastbaar feit en verschuldigdheid — Luchtvervoer — Gekocht maar niet gebruikt biljet — Verrichting van de vervoersdienst — Afgifte van het biljet — Tijdstip van betaling van de belasting)

7

2016/C 068/10

Zaak C-293/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 23 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberster Gerichtshof — Oostenrijk) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2006/123/EG — Werkingssfeer ratione materiae — Werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag — Beroep van schoorsteenveger — Taken op het gebied van de brandpreventie en de brandveiligheid — Territoriale beperking van de bedrijfsvergunning — Dienst van algemeen economisch belang — Noodzaak — Evenredigheid)

8

2016/C 068/11

Zaak C-297/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 23 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Rechterlijke bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten — Artikelen 15, lid 1, onder c), en 16, lid 1 — Begrip commerciële of beroepsactiviteit „gericht op” de lidstaat van de consument — Lastgevingsovereenkomst die strekt tot de verwezenlijking van het economische resultaat dat werd beoogd met een overeenkomst die voordien tussen partijen was gesloten in het kader van een op de lidstaat van de consument gerichte commerciële of beroepsactiviteit]

9

2016/C 068/12

Zaak C-300/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen — België) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA [Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EG) nr. 805/2004 — Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen — Voorwaarden voor waarmerking — Rechten van de schuldenaar — Heroverweging van de beslissing]

9

2016/C 068/13

Zaak C-330/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, rechtsopvolger van het Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk landbouwbeleid — Maatregelen voor plattelandsontwikkeling — Agromilieubetalingen — Verordening (EG) nr. 1122/2009 — Artikelen 23 en 58 — Verordening (EG) nr. 1698/2005 — Verordening (EG) nr. 1975/2006 — Steun voor de teelt van een zeldzame gewassoort — Betalingsaanvraag — Inhoud — Vereiste van verklaring — Sancties in geval van niet-overlegging]

10

2016/C 068/14

Zaak C-333/14: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Session (Scotland) — Verenigd Koninkrijk) — Scotch Whisky Association e.a./The Lord Advocate en The Advocate General for Scotland [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Vrij verkeer van goederen — Artikel 34 VWEU — Kwantitatieve beperkingen — Maatregelen van gelijke werking — Minimumprijs voor alcoholhoudende dranken die wordt berekend op basis van de hoeveelheid alcohol in het product — Rechtvaardiging — Artikel 36 VWEU — Bescherming van de gezondheid en van het leven van personen — Beoordeling door de nationale rechterlijke instantie]

11

2016/C 068/15

Zaak C-342/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Prejudiciële verwijzing — Erkenning van beroepskwalificaties — Richtlijn 2005/36/EG — Artikel 5 — Vrij verrichten van diensten — Richtlijn 2006/123/EG — Artikelen 16 en 17, punt 6 — Artikel 56 VWEU — Belastingadvieskantoor dat gevestigd is in een lidstaat en diensten verricht in een andere lidstaat — Regeling van een lidstaat die de inschrijving en erkenning van belastingadvieskantoren vereist)

12

2016/C 068/16

Zaak C-371/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg — Duitsland) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt [Prejudiciële verwijzing — Handelspolitiek — Dumping — Niet-navulbare zakgasaanstekers met vuursteentje — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 11, lid 2 — Vervallen — Artikel 13 — Ontwijking — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 260/2013 — Geldigheid — Uitbreiding van een antidumpingrecht op een tijdstip waarop de verordening waarbij het is ingesteld, niet langer van kracht is — Verandering in de structuur van het handelsverkeer]

13

2016/C 068/17

Zaak C-388/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln — Duitsland) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Prejudiciële verwijzing — Belastingwetgeving — Vennootschapsbelasting — Vrijheid van vestiging — Niet-ingezeten vaste inrichting — Voorkoming van dubbele belasting door de vrijstelling van de inkomsten van de niet-ingezeten vaste inrichting — Inaanmerkingneming van de verliezen van een dergelijke vaste inrichting — Inhaal van eerder afgetrokken verliezen bij de overdracht van de niet-ingezeten vaste inrichting — Definitieve verliezen)

14

2016/C 068/18

Zaak C-402/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dioikitiko Efeteio Athinon — Griekenland) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van goederen — Belastingvoorschriften — Binnenlandse belastingen — Douanerechten van fiscale aard — Heffingen van gelijke werking — Formaliteiten in verband met het overschrijden van een grens — Artikel 30 VWEU — Artikel 110 VWEU — Richtlijn 92/12/EEG — Artikel 3, lid 3 — Richtlijn 2008/118/EG — Artikel 1, lid 3 — Niet-omzetting in nationaal recht — Rechtstreekse werking — Heffing van een belasting op motorvoertuigen bij de invoer ervan op het grondgebied van een lidstaat — Belasting op de registratie en het eventuele in het verkeer brengen van het voertuig — Weigering om belasting terug te betalen ingeval het voertuig niet wordt geregistreerd)

15

2016/C 068/19

Zaak C-407/14: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Spanje) — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España, S.A. (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 2006/54/EG — Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep — Discriminerend ontslag — Artikel 18 — Compensatie of reparatie van de werkelijk geleden schade — Afschrikkende werking — Artikel 25 — Sancties — Punitieve schadevergoeding)

15

2016/C 068/20

Zaak C-419/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság [Prejudiciële verwijzing — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Artikelen 2, 24, 43, 250 en 273 — Plaats van een langs elektronische weg verrichte dienst — Kunstmatige bepaling van deze plaats door middel van een constructie die geen verband houdt met de economische realiteit — Rechtsmisbruik — Verordening (EU) nr. 904/2010 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 7, 8, 41, 47, 48, 51, lid 1, 52, leden 1 en 3 — Rechten van de verdediging — Recht om te worden gehoord — Gebruik door de belastingdienst van bewijzen die in een parallelle nog niet afgesloten strafprocedure buiten medeweten van de belastingplichtige zijn verkregen — Afluisteren van telefoongesprekken en inbeslagname van e-mails]

16

2016/C 068/21

Zaak C-595/14: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 23 december 2015 — Europees Parlement/Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Vervanging van het bestreden besluit gedurende de procedure — Voorwerp van het beroep — Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Onderwerping van een nieuwe psychoactieve stof aan controlemaatregelen — Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon toepasselijk rechtskader — Overgangsbepalingen — Raadpleging van het Europees Parlement)

18

2016/C 068/22

Zaak C-605/14: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Toepassingsgebied — Uitsluitende bevoegdheden — Artikel 22, punt 1 — Geschil inzake zakelijke rechten op onroerend goed — Begrip — Verzoek om beëindiging van mede-eigendom van onroerend goed door verkoop]

18

2016/C 068/23

Zaak C-58/15: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 23 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bayerische Verwaltungsgerichtshof — Duitsland) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Keuringen — Officiële controles van diervoeders en levensmiddelen — Financiering van de controles — Keuringskosten in verband met slachtwerkzaamheden — Verordening (EG) nr. 882/2004 — Richtlijn 85/73/EEG — Mogelijkheid van heffing van een bedrag dat de werkelijke kosten van de keuring dekt en hoger ligt dan de bedragen van de vergoedingen waarin die richtlijn voorziet]

19

2016/C 068/24

Zaak C-580/14: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 december 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin — Duitsland) — Sandra Bitter, optredend als curator van Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Boete wegens teveel emissies — Evenredigheid)

19

2016/C 068/25

Zaak C-352/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 12 mei 2015 door Edward Guja tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 14 april 2015 in zaak T-823/14, Guja/Polen

20

2016/C 068/26

Zaak C-357/15: Beroep ingesteld op 10 juli 2015 — Europese Commissie/Republiek Slovenië

20

2016/C 068/27

Zaak C-614/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Craiova (Roemenië) op 20 november 2015 — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Zaak C-631/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spanje) op 27 november 2015 — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Zaak C-632/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roemenië) op 30 november 2015 — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Zaak C-642/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 december 2015 door Toni Klement tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 24 september 2015 in zaak T-211/14, Toni Klement/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

22

2016/C 068/31

Zaak C-668/15: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Vestre Landsret (Denemarken) op 14 december 2015 — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet namens Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Zaak C-687/15: Beroep ingesteld op 17 december 2015 — Europese Commissie/Raad van de Europese Unie

24

 

Gerecht

2016/C 068/33

Zaak T-512/12: Arrest van het Gerecht van 10 december 2015 — Front Polisario/Raad („Externe betrekkingen — Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Unie en Marokko — Liberalisering van het onderlinge handelsverkeer van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten, vis en visserijproducten — Toepassing van de overeenkomst op de Westelijke Sahara — Front Polisario — Beroep tot nietigverklaring — Procesbekwaamheid — Rechtstreekse en individuele geraaktheid — Ontvankelijkheid — Overeenstemming met het internationale recht — Motiveringsplicht — Rechten van verdediging”)

26

2016/C 068/34

Zaak T-379/14: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2015 — Universal Music/BHIM — Yello Strom (Yellow Lounge) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

26

2016/C 068/35

Zaak T-534/14: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2015 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) („Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

27

2016/C 068/36

Zaak T-850/14: Beschikking van het Gerecht van 18 december 2015 — CompuGroup Medical/BHIM — Schatteiner (SAM) „Beroep tot nietigverklaring — Gemeenschapsmerk — Beroepstermijn — Aanvang — Kennisgeving van de beslissing van de kamer van beroep op de account van verzoeksters vertegenwoordiger bij het BHIM — Tardiviteit — Geen overmacht of toeval — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

28

2016/C 068/37

Zaak T-357/15 P: Beschikking van het Gerecht van 17 december 2015 — Garcia Minguez/Commissie [„Hogere voorziening — Openbare dienst — Aanwerving — Intern vergelijkend onderzoek van de Commissie voor tijdelijk functionarissen van de instelling — Niet-toelating van een tijdelijk functionaris van een uitvoerend agentschap — Artikel 29, lid 1, onder b), van Statuut — Gelijke behandeling — Hogere voorziening kennelijk rechtens ongegrond”]

28

2016/C 068/38

Zaak T-627/15: Beroep ingesteld op 11 november 2015 — Frame/BHIM – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Zaak T-702/15: Beroep ingesteld op 3 december 2015 — BikeWorld/Commissie

30

2016/C 068/40

Zaak T-704/15: Beroep ingesteld op 28 november 2015 — Micula e.a./Commissie

30

2016/C 068/41

Zaak T-721/15: Beroep ingesteld op 9 december 2015 — BASF/BHIM — Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Zaak T-724/15: Beroep ingesteld op 4 december 2015 — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Commissie

33

2016/C 068/43

Zaak T-725/15: Beroep ingesteld op 11 december 2015 — Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Zaak T-731/15: Beroep ingesteld op 12 december 2015 — Klyuyev/Raad

34

2016/C 068/45

Zaak T-733/15: Beroep ingesteld op 16 december 2015 — Portugese Republiek/Commissie

35

2016/C 068/46

Zaak T-734/15 P: Hogere voorziening ingesteld op 17 december 2015 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 6 oktober 2015 in zaak F-119/14, FE/Commissie

36

2016/C 068/47

Zaak T-735/15: Beroep ingesteld op 18 december 2015 — The Art Company B & S/BHIM — Manifatture Daddato en Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Zaak T-741/15: Beroep ingesteld op 18 december 2015 — British Aggregates e.a./Commissie

38

2016/C 068/49

Zaak T-749/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — Nausicaa Anadyomène en Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Zaak T-751/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — Contact Software/Commissie

39

2016/C 068/51

Zaak T-752/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — European Dynamics Luxembourg en Evropaïki Dynamiki/Commissie

40

2016/C 068/52

Zaak T-757/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — Facebook/BHIM — Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Zaak T-758/15: Beroep ingesteld op 22 december 2015 — EDF Toruń/Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

42

2016/C 068/54

Zaak T-761/15: Beroep ingesteld op 23 december 2015 — Sogepa/Commissie

43

2016/C 068/55

Zaak T-764/15: Beroep ingesteld op 29 december 2015 — Deutsche Lufthansa/Commissie

43

2016/C 068/56

Zaak T-765/15: Beroep ingesteld op 30 december 2015 — BelTechExport/Raad

44

 

Gerecht voor ambtenarenzaken

2016/C 068/57

Zaak F-143/15: Beroep ingesteld op 19 november 2015 — ZZ/Parlement

45

2016/C 068/58

Zaak F-146/15: Beroep ingesteld op 27 november 2015 — ZZ/Parlement

45

2016/C 068/59

Zaak F-147/15: Beroep ingesteld op 17 december 2015 — ZZ/Parlement

46

2016/C 068/60

Zaak F-149/15: Beroep ingesteld op 21 december 2015 — ZZ/Commissie

46

2016/C 068/61

Zaak F-108/15: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 12 januari 2016 — Vermoesen en Herkens/Commissie

47


NL

 

Top