Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 68, 22 февруари 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 68

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 59
22 февруари 2016 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2016/C 068/1

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2016/C 068/2

Дело C-454/13: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Белгия) — Proximus SA, по-рано Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/20/ЕО — Членове 12 и 13 — Административни такси — Такса за правото на изграждане на инфраструктура — Приложно поле — Общински нормативен акт — Такса върху антените за мобилна телефония)

2

2016/C 068/3

Дело C-517/13: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Namur — Белгия) — Proximus SA,по-рано Belgacom SA, встъпило в правата на Belgacom Mobile SA/Province de Namur (Преюдициално запитване — Eлектронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 97/13/ЕО — Членове 4 и 11 — Директива 2002/20/ЕО — Член 6 — Условия, свързани с общото разрешение и правата за използване на радиочестоти и номера, и специфични задължения — Член 13 — Такса за предоставяне на права за изграждане на инфраструктура — Приложно поле — Правна уредба на провинция — Данък за пилони и/или излъчватели и приемници за мобилна далекосъобщителна мрежа)

3

2016/C 068/4

Съединени дела C-25/14 и C-26/14: Решение на Съда (пети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициални запитвания от Conseil d'État — Франция) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) и др. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT и др. (C-26/14) (Преюдициално запитване — Член 56 ДФЕС — Свободно предоставяне на услуги — Принципи на равно третиране и на недопускане на дискриминация — Задължение за прозрачност — Приложно поле на това задължение — Национални колективни трудови договори — Схема на социална закрила, която допълва общата схема — Определяне от социалните партньори на осигурителна институция, която да управлява тази схема — Разширяване на обхвата на тази схема с наредба на министъра по отношение на всички работници и служители и всички работодатели от съответния сектор — Ограничаване на действието във времето на решение на Съда, постановено по преюдициално запитване)

3

2016/C 068/5

Съединени дела C-132/14 и C-136/14: Решение на Съда (голям състав) от 15 декември 2015 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Регламент (ЕС) № 1385/2013 — Директива 2013/62/ЕС — Директива 2013/64/ЕС — Правно основание — Член 349 ДФЕС — Най-отдалечени региони на Европейския съюз — Изменение на статуса на Майот по отношение на Европейския съюз)

4

2016/C 068/6

Дело C-157/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Директива 2009/54/ЕО — Член 11, параграф 1 и член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Защита на потребителите — Хранителни и здравни претенции — Натурални минерални води — Съдържание на натрий или на сол — Изчисляване — Натриев хлорид (готварска сол) или общо количество натрий — Свобода на изразяване и свобода на информацията — Свобода на стопанска инициатива)

5

2016/C 068/7

Дело C-180/14: Решение на Съда (девети състав) от 23 декември 2015 г. — Европейска комисия/Република Гърция (Неизпълнение на задължения на държава членка — Директива 2003/88/ЕО — Организация на работното време — Междудневна почивка — Междуседмична почивка — Максимална продължителност на седмичното работно време)

6

2016/C 068/8

Дело C-239/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Tribunal du travail de Liège — Белгия) — Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Директива 2005/85/ЕО — Минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки — Член 39 — Право на ефективна защита — Многократни молби за убежище — Липса на суспензивно действие на жалбата срещу решение на компетентния национален орган да не продължи разглеждането на последваща молба за убежище — Социално подпомагане — Харта на основните права на Европейския съюз — Член 19, параграф 2 — Член 47)

6

2016/C 068/9

Съединени дела C-250 и C-289/14: Решение на Съда (първи състав) от 23 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Conseil d'État — Франция) — Air France-KLM, по-рано Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, по-рано Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Данък върху добавената стойност — Данъчно събитие и изискуемост — Въздушен транспорт — Закупен, но неизползван билет — Извършване на услугата за превоз — Издаване на билета — Момент на плащане на данъка)

7

2016/C 068/10

Дело C-293/14: Решение на Съда (първи състав) от 23 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Преюдициално запитване — Директива 2006/123/ЕО — Приложно поле ratione materiae — Дейности, свързани с упражняването на официална власт — Професия коминочистач — Задачи в областта на „пожарната полиция“ — Териториално ограничение на разрешението за упражняване на дейност — Услуга от общ икономически интерес — Необходимост — Пропорционалност)

8

2016/C 068/11

Дело C-297/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 23 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Съдебна компетентност в областта на потребителските договори — Член 15, параграф 1, буква в) и член 16, параграф 1 — Понятие за търговска или професионална дейност, „насочена“ към държавата членка по местоживеене на потребителя — Договор за поръчка, чиято цел е постигането на икономическия резултат на предходен договор за посредничество, сключен в рамките на търговска или професионална дейност, насочена към държавата членка по местоживеене на потребителя — Тясна връзка)

9

2016/C 068/12

Дело C-300/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Hof van beroep te Antwerpen — Белгия) — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 805/2004 — Европейско изпълнително основание при безспорни вземания — Изисквания за удостоверяване — Права на длъжника — Преразглеждане на решението)

9

2016/C 068/13

Дело C-330/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, като представител на Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Мерки за подпомагане на развитието на селските райони — Плащания за агроекология — Регламент (ЕО) № 1122/2009 — Членове 23 и 58 — Регламент (ЕО) № 1698/2005 — Регламент (ЕО) № 1975/2006 — Помощ за отглеждане на рядък растителен вид — Искане за изплащане — Съдържание — Изискване за представяне на сертификат — Санкции при непредставяне)

10

2016/C 068/14

Дело C-333/14: Решение на Съда (втори състав) от 23 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Court of Session (Scotland) — Обединено кралство) — Scotch Whisky Association и др./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Преюдициално запитване — Обща организация на пазарите на селскостопански продукти — Регламент (ЕС) № 1308/2013 — Свободно движение на стоки — Член 34 ДФЕС — Количествени ограничения — Мерки с равностоен ефект — Минимална цена на алкохолните напитки, изчислена въз основа на количеството алкохол в продукта — Обосноваване — Член 36 ДФЕС — Закрила на здравето и живота на хората — Преценка от страна на националната юрисдикция)

11

2016/C 068/15

Дело C-342/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Преюдициално запитване — Признаване на професионалните квалификации — Директива 2005/36/ЕО — Член 5 — Свободно предоставяне на услуги — Директива 2006/123/ЕО — Член 16 и член 17, точка 6 — Член 56 ДФЕС — Дружество за данъчноконсултантска дейност, установено в държава членка и предоставящо услуги в друга държава членка — Правна уредба на държава членка, която изисква регистрация и признаване на дружествата за данъчноконсултантска дейност)

12

2016/C 068/16

Дело C-371/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Преюдициално запитване — Търговска политика — Дъмпинг — Газови джобни механични запалки за еднократна употреба — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 11, параграф 2 — Изтичане — Член 13 — Заобикаляне — Регламент за изпълнение (EС) № 260/2013 — Валидност — Разширяване на обхвата на антидъмпингово мито на дата, на която регламентът, с който е наложено, вече не е в сила — Промяна в схемите на търговия)

13

2016/C 068/17

Дело C-388/14: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Köln — Германия) — Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Преюдициално запитване — Данъчно законодателство — Корпоративен данък — Свобода на установяване — Чуждестранно място на стопанска дейност — Избягване на двойното данъчно облагане чрез освобождаване от облагане на доходите на чуждестранното място на стопанска дейност — Отчитане на загубите, реализирани от такова място на стопанска дейност — Прибавяне на по-рано приспаднати загуби при прехвърляне на чуждестранното място на стопанска дейност — Окончателни загуби)

14

2016/C 068/18

Дело C-402/14: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Dioikitiko Efeteio Athinon — Гърция) — Viamar — Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Преюдициално запитване — Свободно движение на стоки — Данъчни разпоредби — Вътрешно данъчно облагане — Мита с фискален характер — Такси с равностоен ефект — Формалности при преминаване на граници — Член 30 ДФЕС — Член 110 ДФЕС — Директива 92/12/ЕИО — Член 3, параграф 3 — Директива 2008/118/ЕО — Член 1, параграф 3 — Липса на транспониране в националното право — Директен ефект — Събиране на такса върху моторните превозни средства при вноса им на територията на държава членка — Такса, свързана с регистрацията и евентуалното пускане в движение на моторното превозно средство — Отказ за възстановяване на таксата при липса на регистрация на моторното превозно средство)

15

2016/C 068/19

Дело C-407/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba — Испания) — María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2006/54/ЕО — Равно третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Дискриминационно уволнение — Член 18 — Обезщетяване или възстановяване на действително претърпяната вреда — Възпиращ характер — Член 25 — Санкции — Наказателно обезщетение за вреди)

15

2016/C 068/20

Дело C-419/14: Решение на Съда (трети състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Унгария) — WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Преюдициално запитване — Данък върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Членове 2, 24, 43, 250 и 273 — Място на доставка на услуги, предоставяни по електронен път — Изкуствено установяване на това място чрез конструкция, която не отразява икономическата действителност — Злоупотреба с право — Регламент (ЕО) № 904/2010 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8, 41, 47 и 48, член 51, параграф 1, и член 52, параграфи 1 и 3 — Право на защита — Право на изслушване — Използване от данъчната администрация на доказателства, получени без знанието на данъчнозадълженото лице в рамките на паралелно неприключило наказателно производство — Прихващане на далекосъобщения и изземване на електронни съобщения)

16

2016/C 068/21

Дело C-595/14: Решение на Съда (трети състав) от 23 декември 2015 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Замяна на обжалваното решение в хода на производството — Предмет на жалбата — Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Подлагане на ново психоактивно вещество на контролни мерки — Приложима правна уредба след влизането в сила на Договора от Лисабон — Преходни разпоредби — Консултация с Европейския парламент)

18

2016/C 068/22

Дело C-605/14: Решение на Съда (седми състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Korkein oikeus — Финландия) — Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Приложно поле — Изключителна компетентност — Член 22, точка 1 — Спор по дело, което има за предмет вещни права върху недвижим имот — Понятие — Молба за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти чрез продажба)

18

2016/C 068/23

Дело C-58/15: Решение на Съда (шести състав) от 23 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Германия) — Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Преюдициално запитване — Селско стопанство — Санитарни инспекции — Официален контрол на фуражите и храните — Финансиране на контрола — Инспекционни разходи за клане — Регламент (ЕО) № 882/2004 — Директива 85/73/ЕИО — Възможност за събиране на сума, покриваща реалната стойност на инспекционните разходи, която е по-висока от размера на предвидените в тази директива такси)

19

2016/C 068/24

Дело C-580/14: Определение на Съда (шести състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — Sandra Bitter, в качеството ѝ на синдик на Ziegelwerk Höxter GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Директива 2003/87/EО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Санкция за извънредно количество емисии — Пропорционалност)

19

2016/C 068/25

Дело C-352/15 P: Жалба, подадена на 12 май 2015 г. от Edward Guja срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 14 април 2015 г. по дело T-823/14, Guja/Полша

20

2016/C 068/26

Дело C-357/15: Иск, предявен на 10 юли 2015 г. — Европейска комисия/Словения

20

2016/C 068/27

Дело C-614/15: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Craiova (Румъния), постъпило на 20 ноември 2015 г. — Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Дело C-631/15: Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Испания), постъпило на 27 ноември 2015 г. — Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Дело C-632/15: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casație și Justiție (Румъния), постъпило на 30 ноември 2015 г. — Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Дело C-642/15 P: Жалба, подадена на 2 декември 2015 г. от Toni Klement срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 24 септември 2015 г. по дело T-211/14, Toni Klement/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

22

2016/C 068/31

Дело C-668/15: Преюдициално запитване от Vestre Landsret (Дания), постъпило на 14 декември 2015 г. — Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, действащ от името на Ismar Huskic

23

2016/C 068/32

Дело C-687/15: Жалба, подадена на 17 декември 2015 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

24

 

Общ съд

2016/C 068/33

Дело T-512/12: Решение на Общия съд от 10 декември 2015 г. — Front Polisario/Съвет (Външни отношения — Споразумение под формата на размяна на писма между Съюза и Мароко — Реципрочна либерализация по отношение на селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти — Прилагане на споразумението в Западна Сахара — Front Polisario — Жалба за отмяна — Процесуална легитимация — Пряко и лично засягане — Допустимост — Съответствие с международното право — Задължение за мотивиране — Право на защита)

26

2016/C 068/34

Дело T-379/14: Определение на Общия съд от 17 декември 2015 г. — Universal Music/СХВП — Yello Strom (Yellow Lounge) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за произнасяне)

26

2016/C 068/35

Дело T-534/14: Определение на Общия съд от 17 декември 2015 г. Murnauer Markenvertrieb/СХВП — Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Марка на Общността — Производство по възражение — Оттегляне на възражението — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

27

2016/C 068/36

Дело T-850/14: Определение на Общия съд от 18 декември 2015 г. — CompuGroup Medical/СХВП — Schatteiner (SAM) (Жалба за отмяна — Марка на Общността — Срок за обжалване — Момент, от който започва да тече срокът — Уведомяване за решението на апелативния състав в електронния профил в СХВП на представителя на жалбоподателя — Просрочие — Липса на непреодолима сила или случайно събитие — Явна недопустимост)

28

2016/C 068/37

Дело T-357/15 P: Определение на Общия съд от 17 декември 2015 г. — Garcia Minguez/Комисия (Обжалване — Публична служба — Назначаване — Вътрешен конкурс за Комисията, в който могат да участват срочно наетите в институцията служители — Недопускане на срочно нает в изпълнителна агенция служител — Член 29, параграф 1, буква б) от Правилника — Равно третиране — Явно неоснователна жалба)

28

2016/C 068/38

Дело T-627/15: Жалба, подадена на 11 ноември 2015 г. — Frame/СХВП — Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Дело T-702/15: Жалба, подадена на 3 декември 2015 г. — BikeWorld/Комисия

30

2016/C 068/40

Дело T-704/15: Жалба, подадена на 28 ноември 2015 г. — Micula и др./Комисия

30

2016/C 068/41

Дело T-721/15: Жалба, подадена на 9 декември 2015 г. — BASF/СХВП — Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Дело T-724/15: Жалба, подадена на 4 декември 2015 г. — Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Комисия

33

2016/C 068/43

Дело T-725/15: Жалба, подадена на 11 декември 2015 г. — Chemtura Netherlands/ЕОБХ

33

2016/C 068/44

Дело T-731/15: Жалба, подадена на 12 декември 2015 г. — Klyuyev/Съвет

34

2016/C 068/45

Дело T-733/15: Жалба, подадена на 16 декември 2015 г. — Португалска република/Комисия

35

2016/C 068/46

Дело T-734/15 P: Жалба, подадена на 17 декември 2015 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено на 6 октомври 2015 г. от Съда на публичната служба по дело F-119/14, FE/Комисия

36

2016/C 068/47

Дело T-735/15: Жалба, подадена на 18 декември 2015 г. — The Art Company B & S/СХВП — Manifatture Daddato и Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Дело T-741/15: Жалба, подадена на 18 декември 2015 г. — British Aggregates и др./Комисия

38

2016/C 068/49

Дело T-749/15: Иск, предявен на 21 декември 2015 г. — Nausicaa Anadyomène и Banque d’Escompte/ЕЦБ

39

2016/C 068/50

Дело T-751/15: Жалба, подадена на 21 декември 2015 г. — Contact Software/Комисия

39

2016/C 068/51

Дело T-752/15: Жалба, подадена на 22 декември 2015 г. — European Dynamics Luxembourg и Evropaïkí Dynamikí/Комисия

40

2016/C 068/52

Дело T-757/15: Жалба, подадена на 22 декември 2015 г. — Facebook/СХВП — Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Дело T-758/15: Жалба, подадена на 22 декември 2015 г. — EDF Toruń/Европейска агенция по химикали (ECHA)

42

2016/C 068/54

Дело T-761/15: Жалба, подадена на 23 декември 2015 г. — Sogepa/Комисия

43

2016/C 068/55

Дело T-764/15: Жалба, подадена на 29 декември 2015 г. — Deutsche Lufthansa/Комисия

43

2016/C 068/56

Дело T-765/15: Жалба, подадена на 30 декември 2015 г. — BelTechExport/Съвет

44

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

2016/C 068/57

Дело F-143/15: Жалба, подадена на 19 ноември 2015 г. — ZZ/Парламент

45

2016/C 068/58

Дело F-146/15: Жалба, подадена на 27 ноември 2015 г. — ZZ/Парламент

45

2016/C 068/59

Дело F-147/15: Жалба, подадена на 17 декември 2015 г. — ZZ/Парламент

46

2016/C 068/60

Дело F-149/15: Жалба, подадена на 21 декември 2015 г. — ZZ/Комисия

46

2016/C 068/61

Дело F-108/15: Определение на Съда на публичната служба от 12 януари 2016 г. — Vermoesen и Herkens/Комисия

47


BG

 

Top