Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 68, 22. veebruar 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 68

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

59. köide
22. veebruar 2016


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2016/C 068/1

Euroopa Liidu Kohtu viimased väljaanded Euroopa Liidu Teatajas

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2016/C 068/2

Kohtuasi C-454/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artiklid 12 ja 13 — Haldustasud — Tasu seadmete paigaldamise õiguse eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid — Mobiilsideantennidelt tasumisele kuuluv maks)

2

2016/C 068/3

Kohtuasi C-517/13: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal de première instance de Namur’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Proximus SA, varem Belgacom SA, kes võttis üle Belgacom Mobile SA nõuded versus Province de Namur (Eelotsusetaotlus — Elektroonilised sidevõrgud ja -teenused — Direktiiv 97/13/EÜ — Artiklid 4 ja 11 — Direktiiv 2002/20/EÜ — Artikkel 6 — Üldloa ning raadiosageduste ja numbrite kasutamise õigustega seotud tingimused ja erikohustused — Artikkel 13 — Tasu kasutamisõiguste ja seadmete paigaldamise õiguse eest — Kohaldamisala — Kohaliku omavalitsuse õigusnormid — Mobiilsidevõrgu sidemastidelt ning/või saate- ja vastuvõtuseadmetelt tasumisele kuuluv maks)

3

2016/C 068/4

Liidetud kohtuasjad C-25/14 ja C-26/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) vs. Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) jt (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL vs. Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT jt (C-26/14) (Eelotsusetaotlus — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabadus — Võrdse kohtlemise ja diskrimineerimiskeelu põhimõtted — Läbipaistvuskohustus — Selle kohustuse kohaldamisala — Siseriiklikud kollektiivlepingud — Sotsiaalkindlustuse üldskeemi täiendav kindlustusskeem — Seda skeemi haldava kindlustusasutuse nimetamine tööturu osapoolte poolt — Selle skeemi laiendamine ministri määrusega kõikidele asjaomase majandusharu töötajatele ja tööandjatele — Euroopa Kohtu eelotsuse ajalise kehtivuse piiramine)

3

2016/C 068/5

Liidetud kohtuasjad C-132/14–C-136/14: Euroopa Kohtu (suurkoda) 15. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EL) nr 1385/2013 — Direktiiv 2013/62/EL — Direktiiv 2013/64/EL — Õiguslik alus — ELTL artikkel 349 — Euroopa Liidu äärepoolseimad piirkonnad — Mayotte’i staatuse muutumine Euroopa Liidu suhtes)

4

2016/C 068/6

Kohtuasi C-157/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d'État' eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Neptune Distribution SNC versus Ministre de l’Économie et des Finances (Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 1924/2006 — Direktiiv 2009/54/EÜ — Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 lõige 1 ja artikkel 16 — Tarbijakaitse — Toitumis- ja tervisealased väited — Looduslik mineraalvesi — Naatriumi- või soolasisaldus — Väljaarvutamine — Naatriumkloriid (keedusool) või naatriumi absoluutkogus — Sõna- ja teabevabadus — Ettevõtlusvabadus)

5

2016/C 068/7

Kohtuasi C-180/14: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/88/EÜ — Tööaja korraldus — Igapäevane puhkeaeg — Iganädalane puhkeaeg — Maksimaalne iganädalane tööaeg)

6

2016/C 068/8

Kohtuasi C-239/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Tribunal du travail de Liège’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Abdoulaye Amadou Tall versus Centre public d’action sociale de Huy (Eelotsusetaotlus — Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala — Direktiiv 2005/85/EÜ — Liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuded — Artikkel 39 — Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile — Korduvad varjupaigataotlused — Peatava toime puudumine kaebusel, mis on esitatud pädeva riigisisese ametiasutuse otsuse peale jätta korduv varjupaigataotlus läbi vaatamata — Sotsiaalhoolekanne — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artikli 19 lõige 2 — Artikkel 47)

6

2016/C 068/9

Liidetud kohtuasjad C-250/14 ja C-289/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Air France-KLM, varem Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, varem Brit Air (C-289/14) versus Ministère des Finances et des Comptes publics (Käibemaks — Maksustatav teokoosseis ja maksu sissenõutavus — Lennutransport — Ostetud, kuid kasutamata jäetud pilet — Transporditeenuse osutamine — Pileti väljastamine — Maksu tasumise hetk)

7

2016/C 068/10

Kohtuasi C-293/14: Euroopa Kohtu (esimene koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Oberster Gerichtshof’i eelotsusetaotlus – Austria) – Gebhart Hiebler versus Walter Schlagbauer (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Esemeline kohaldamisala — Avaliku võimu teostamisega seotud tegevused — Korstnapühkija kutseala — Tuleohutusjärelevalve ülesanded — Kutsealal tegutsemise loa territoriaalne piirang — Üldist majandushuvi pakkuv teenus — Vajalikkus — Proportsionaalsus)

8

2016/C 068/11

Kohtuasi C-297/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Rüdiger Hobohm versus Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Kohtualluvus tarbijalepingute puhul — Artikli 15 lõike 1 punkt c ja artikli 16 lõige 1 — Mõiste „tarbija elukohajärgsesse liikmesriiki „suunatud” kutse- või äritegevus” — Käsundusleping, millega taotletakse sellise varasema vahenduslepingu majandusliku eesmärgi saavutamist, mis oli sõlmitud tarbija liikmesriiki „suunatud” kutse- või äritegevuse raames — Tihe seos)

9

2016/C 068/12

Kohtuasi C-300/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Hof van beroep te Antwerpen’i eelotsusetaotlus – Belgia) – Imtech Marine Belgium NV versus Radio Hellenic SA (Eelotsusetaotlus — Õigusalane koostöö tsiviilasjades — Määrus (EÜ) nr 805/2004 — Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta — Kinnitamise nõuded — Võlgniku õigused — Otsuse läbivaatamine)

9

2016/C 068/13

Kohtuasi C-330/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – Gergely Szemerey versus Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve õigusjärglasena (Eelotsusetaotlus — Ühine põllumajanduspoliitika — Maaelu arengu toetusmeetmed — Põllumajanduslikud keskkonnatoetused — Määrus (EÜ) nr 1122/2009 — Artiklid 23 ja 58 — Määrus (EÜ) nr 1968/2005 — Määrus (EÜ) nr 1975/2006 — Haruldase taimeliigi kasvatamise toetus — Maksenõue — Sisu — Tõendi esitamise nõue — Karistused esitamata jätmise korral)

10

2016/C 068/14

Kohtuasi C-333/14: Euroopa Kohtu (teine koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Court of Session (Scotland)’i eelotsusetaotlus Ühendkuningriik) – Scotch Whisky Association jt versus The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Eelotsusetaotlus — Põllumajandustoodete ühine turukorraldus — Määrus (EL) nr 1308/2013 — Kaupade vaba liikumine — ELTL artikkel 34 — Koguselised piirangud — Samaväärse toimega meetmed — Tootes sisalduva alkoholikoguse alusel arvutatud alkohoolsete jookide miinimumhind — Põhjendatus — ELTL artikkel 36 — Inimeste elu ja tervise kaitse — Siseriikliku kohtu hinnang)

11

2016/C 068/15

Kohtuasi C-342/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – X-Steuerberatungsgesellschaft versus Finanzamt Hannover-Nord (Eelotsusetaotlus — Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine — Direktiiv 2005/36/EÜ — Artikkel 5 — Teenuste osutamise vabadus — Direktiiv 2006/123/EÜ — Artikkel 16 ja artikli 17 punkt 6 — ELTL artikkel 56 — Ühes liikmesriigis asutatud maksunõustamisega tegelev äriühing, mis osutab teenuseid teises liikmesriigis — Liikmesriigi õigusnormid, mis nõuavad maksunõustamisega tegelevate äriühingute registreerimist ja tunnustamist)

12

2016/C 068/16

Kohtuasi C-371/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – APEX GmbH Internationale Spedition versus Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Eelotsusetaotlus — Majanduspoliitika — Dumping — Gaasitoitega ühekordselt täidetavad tulekiviga taskutulemasinad — Määrus (EÜ) nr 1225/2009 — Artikli 11 lõige 2 — Aegumine — Artikkel 13 — Kõrvalehoidmine — Rakendusmäärus (EL) nr 260/2013 — Kehtivus — Dumpinguvastase tollimaksu laiendamine kuupäeval, mil selle kehtestanud määrus oli juba kehtetu — Kaubandusstruktuuri muutus)

13

2016/C 068/17

Kohtuasi C-388/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Finanzgericht Kölni eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Timac Agro Deutschland GmbH versus Finanzamt Sankt Augustin (Eelotsusetaotlus — Maksuõigusnormid — Äriühingu tulumaks — Asutamisvabadus — Mitteresidendist püsiv tegevuskoht — Topeltmaksustamise vältimine mitteresidendist püsiva tegevuskoha tulu maksust vabastamise teel — Sellise püsiva tegevuskoha kahjumi arvessevõtmine — Eelnevalt maha arvatud kahjumi tagantjärele maksustamine mitteresidendist püsiva tegevuskoha võõrandamise korral — Lõplik kahjum)

14

2016/C 068/18

Kohtuasi C-402/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Dioikitiko Efeteio Athinon’i eelotsusetaotlus – Kreeka) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE versus Elliniko Dimosio (Eelotsusetaotlus — Kaupade vaba liikumine — Maksusätted — Riigimaks — Fiskaalsed tollimaksud — Samaväärse toimega maksud — Piiriületamisega seotud formaalsused — ELTL artikkel 30 — ELTL artikkel 110 — Direktiiv 92/12/EMÜ — Artikli 3 lõige 3 — Direktiiv 2008/118/EÜ — Artikli 1 lõige 3 — Siseriiklikku õigusesse ülevõtmata jätmine — Vahetu õigusmõju — Sõiduautode maksustamine liikmesriigi territooriumile importimise hetkel — Sõiduki registreerimise ja võimaliku kasutuselevõtuga seotud maks — Maksu tagastamisest keeldumine sõiduki registreerimata jätmise korral)

15

2016/C 068/19

Kohtuasi C-407/14: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba eelotsusetaotlus – Hispaania) – María Auxiliadora Arjona Camacho versus Securitas Seguridad España SA (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Direktiiv 2006/54/EÜ — Meeste ja naiste võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes — Diskrimineeriv töölepingu ülesütlemine — Artikkel 18 — Tegelikult tekitatud kahju hüvitamine või heastamine — Hoiatav mõju — Artikkel 25 — Sanktsioonid — Karistuslik kahjuhüvitis)

15

2016/C 068/20

Kohtuasi C-419/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósági eelotsusetaotlus – Ungari) – WebMindLicenses kft versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 2, 24, 43, 250 ja 273 — Elektrooniliselt osutatavate teenuste osutamise koht — Sellise koha kunstlik määramine viisil, millel puudub tegelik majanduslik sisu — Õiguse kuritarvitamine — Määrus (EL) nr 904/2010 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Artiklid 7, 8, 41, 47 ja 48, artikli 51 lõige 1 ja artikli 52 lõiked 1 ja 3 — Kaitseõigused — Õigus olla ära kuulatud — Maksuhalduri poolt maksukohustuslase teadmata selliste tõendite kasutamine, mis on kogutud paralleelselt käimasoleva ja lõpetamata kriminaalmenetluse käigus — Telekommunikatsiooni salajane pealtkuulamine ja e-posti salajane pealtvaatamine)

16

2016/C 068/21

Kohtuasi C-595/14: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus – Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Vaidlustatud otsuse muutmine kohtumenetluse käigus — Hagi ese — Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Kontrollimeetmete kehtestamine uue psühhoaktiivse aine suhtes — Pärast Lissaboni lepingu jõustumist kohaldatav õiguslik raamistik — Üleminekusätted — Konsulteerimine Euroopa Parlamendiga)

18

2016/C 068/22

Kohtuasi C-605/14: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 17. detsembri 2015. aasta otsus (Korkein oikeus'e eelotsusetaotlus – Soome) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu versus Pekka Komu, Jelena Komu Eelotsusetaotlus — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Reguleerimisala — Erandlik kohtualluvus — Artikli 22 punkt 1 — Vaidlus kinnisvaraga seotud in rem õiguste osas — Mõiste — Kinnisasja kaasomandi müügi teel lõpetamise nõue)

18

2016/C 068/23

Kohtuasi C-58/15: Euroopa Kohtu (kuues koda) 23. detsembri 2015. aasta otsus (Bayerischer Verwaltungsgerichtshofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Firma Theodor Pfister versus Landkreis Main-Spessart (Eelotsusetaotlus — Põllumajandus — Hügieenikontroll — Ametlik sööda- ja toidukontroll — Kontrolli rahastamine — Loomade tapmisega seotud inspekteerimiskulud — Määrus (EÜ) nr 882/2004 — Direktiiv 85/73/EMÜ — Võimalus nõuda tegelikke inspekteerimiskulusid katvat summat, mis on suurem kui direktiivis ette nähtud tasud)

19

2016/C 068/24

Kohtuasi C-580/14: Euroopa Kohtu (kuues koda) 17. detsembri 2015. aasta määrus (Verwaltungsgericht Berlin'i eelotsusetaotlus – Saksamaa) – Sandra Bitter, pankrotihaldur Ziegelwerk Höxter GmbH maksejõuetusmenetluses versus Bundesrepublik Deutschland (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem — Ülemääraste heitkoguste trahv — Proportsionaalsus)

19

2016/C 068/25

Kohtuasi C-352/15 P: Edward Guja 12. mail 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 14. aprilli 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-823/14: Guja versus Poola

20

2016/C 068/26

Kohtuasi C-357/15: 10. juulil 2015 esitatud hagi – komisjon versus Sloveenia

20

2016/C 068/27

Kohtuasi C-614/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Craiova (Rumeenia) 20. novembril 2015 – Rodica Popescu versus Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Kohtuasi C-631/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Hispaania) 27. novembril 2015 – Carlos Álvarez Santirso versus Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Kohtuasi C-632/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia) 30. novembril 2015 – Costin Popescu versus Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Kohtuasi C-642/15 P: Toni Klementi 2. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 24. septembri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas T-211/14: Toni Klement versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

22

2016/C 068/31

Kohtuasi C-668/15: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vestre Landsret (Taani) 14. detsembril 2015 – Jyske Finans A/S versus Ligebehandlingsnævnet (võrdse kohtlemise komisjon) Ismar Huskici nimel

23

2016/C 068/32

Kohtuasi C-687/15: 17. detsembril 2015 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

24

 

Üldkohus

2016/C 068/33

Kohtuasi T-512/12: Üldkohtu 10. detsembri 2015. aasta otsus – Polisario Rinne versus nõukogu (Välissuhted — Liidu ja Maroko vaheline kirjavahetuse vormis leping — Vastastikune liberaliseerimine põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete alal — Lepingu kohaldamine Lääne-Sahara suhtes — Polisario Rinne — Tühistamishagi — Õigusvõime — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Vastavus rahvusvahelisele õigusele — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused)

26

2016/C 068/34

Kohtuasi T-379/14: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Universal Music versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Yello Strom (Yellow Lounge) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

26

2016/C 068/35

Kohtuasi T-534/14: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

27

2016/C 068/36

Kohtuasi T-850/14: Üldkohtu 18. detsembri 2015. aasta määrus – CompuGroup Medical versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Schatteiner (SAM) (Tühistamishagi — Ühenduse kaubamärk — Hagi esitamise tähtaeg — Tähtaja algus — Apellatsioonikoja otsuse saatmine kaebaja esindaja elektroonilisele kontole Siseturu Ühtlustamise Ametis — Hilinemine — Vääramatu jõu või ettenägematute asjaolude puudumine — Ilmselge vastuvõetamatus)

28

2016/C 068/37

Kohtuasi T-357/15 P: Üldkohtu 17. detsembri 2015. aasta määrus – Garcia Minguez versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Värbamine — Institutsiooni ajutistele ametnikele avatud komisjoni sisekonkurss — Täitevasutuse ajutise töötaja väljajätmine — Personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punkt b — Võrdne kohtlemine — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu apellatsioonkaebus)

28

2016/C 068/38

Kohtuasi T-627/15: 11. novembril 2015 esitatud hagi – Frame versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Kohtuasi T-702/15: 3. detsembril 2015 esitatud hagi – BikeWorld versus komisjon

30

2016/C 068/40

Kohtuasi T-704/15: 28. novembril 2015 esitatud hagi – Micula jt versus komisjon

30

2016/C 068/41

Kohtuasi T-721/15: 9. detsembril 2015 esitatud hagi – BASF vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Kohtuasi T-724/15: 4. detsembril 2015 esitatud hagi – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft versus komisjon

33

2016/C 068/43

Kohtuasi T-725/15: 11. detsembril 2015 esitatud hagi – Chemtura Netherlandsversus EFSA

33

2016/C 068/44

Kohtuasi T-731/15: 12. detsembril 2015 esitatud hagi – Kliuiev versus nõukogu

34

2016/C 068/45

Kohtuasi T-733/15: 16. detsembril 2015 esitatud hagi – Portugali Vabariik versus komisjon

35

2016/C 068/46

Kohtuasi T-734/15 P: Euroopa Komisjoni 17. detsembril 2015 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 6. oktoobri 2015. aasta otsuse peale kohtuasjas F-119/14: FE versus komisjon

36

2016/C 068/47

Kohtuasi T-735/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – The Art Company B & S versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Manifatture Daddato ja Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Kohtuasi T-741/15: 18. detsembril 2015 esitatud hagi – Aggregates jt versus komisjon

38

2016/C 068/49

Kohtuasi T-749/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Nausicaa Anadyomène ja Banque d’Escompte versus EKP

39

2016/C 068/50

Kohtuasi T-751/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – Contact Software versus komisjon

39

2016/C 068/51

Kohtuasi T-752/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – European Dynamics Luxembourg ja Evropaïkí Dynamikí versus komisjon

40

2016/C 068/52

Kohtuasi T-757/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – Facebook vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Kohtuasi T-758/15: 22. detsembril 2015 esitatud hagi – EDF Toruń versus Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

42

2016/C 068/54

Kohtuasi T-761/15: 23. detsembril 2015 esitatud hagi – Sogepa versus komisjon

43

2016/C 068/55

Kohtuasi T-764/15: 29. detsembril 2015 esitatud hagi – Deutsche Lufthansa versus komisjon

43

2016/C 068/56

Kohtuasi T-765/15: 30. detsembril 2015 esitatud hagi – BelTechExport versus nõukogu

44

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2016/C 068/57

Kohtuasi F-143/15: 19. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

45

2016/C 068/58

Kohtuasi F-146/15: 27. novembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

45

2016/C 068/59

Kohtuasi F-147/15: 17. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus parlament

46

2016/C 068/60

Kohtuasi F-149/15: 21. detsembril 2015 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

46

2016/C 068/61

Kohtuasi F-108/15: Avaliku Teenistuse Kohtu 12. jaanuari 2016. aasta määrus – Vermoesen ja Herkens versus komisjon

47


ET

 

Top