EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:068:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 68, 2016 m. vasario 22 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 68

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

59 tomas
2016m. vasario 22d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

2016/C 068/1

Paskutiniai Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiami leidiniai

1


 

V   Nuomonės

 

TEISINĖS PROCEDŪROS

 

Teisingumo Teismas

2016/C 068/2

Byla C-454/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA/Commune d'Etterbeek (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 2002/20/EB — 12 ir 13 straipsniai — Administraciniai mokesčiai — Rinkliava už teises įrengti įrenginius — Taikymo sritis — Savivaldybės teisės aktas — Judriojo telefono ryšio antenos)

2

2016/C 068/3

Byla C-517/13: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal de première instance de Namur (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Proximus SA, buvusi Belgacom SA, perėmusi Belgacom Mobile SA teises šios pradėtoje byloje/Namiūro provincija (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos — Direktyva 97/13/EB — 4 ir 11 straipsniai — Direktyva 2002/20/EB — 6 straipsnis — Sąlygos, kurias galima nustatyti dėl bendrojo leidimo, radijo dažnių ir numerių naudojimo teisių, ir specifiniai įpareigojimai — 13 straipsnis — Rinkliava už teises įrengti įrenginius — Taikymo sritis — Provincijos teisės aktas — Mokestis už judriojo telefono ryšio tinklo bokštus ir (arba) siųstuvus ir imtuvus)

3

2016/C 068/4

Sujungtos bylos C-25/14 ir C-26/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas bylose (Conseil d'État (Prancūzija) prašymai priimti prejudicinį sprendimą) Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ir kt. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT ir kt. (C-26/14) (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — SESV 56 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principai — Skaidrumo pareiga — Šios pareigos taikymo sritis — Nacionalinės kolektyvinės sutartys — Papildoma socialinės apsaugos sistema bendrosios sistemos atžvilgiu — Socialinių partnerių atliktas draudimo įstaigos, atsakingos už šios sistemos valdymą, paskyrimas — Šios sistemos taikymo išplėtimas ministro įsakymu visiems atitinkamo sektoriaus samdomiesiems darbuotojams ir darbdaviams — Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo padarinių ribojimas laiko atžvilgiu)

3

2016/C 068/5

Sujungtos bylos C-132/14–C-136/14: 2015 m. gruodžio 15 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Reglamentas (ES) Nr. 1385/2013 — Direktyva 2013/62/ES — Direktyva 2013/64/ES — Teisinis pagrindas — SESV 349 straipsnis — Atokiausi Europos Sąjungos regionai — Majoto statuso dalinis pakeitimas Europos Sąjungos atžvilgiu)

4

2016/C 068/6

Byla C-157/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 — Direktyva 2009/54/EB — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 1 dalis ir 16 straipsnis — Vartotojų apsauga — Teiginiai apie maistingumą ir sveikatingumą — Natūralus mineralinis vanduo — Natrio arba druskos kiekis — Skaičiavimas — Natrio chloridas (valgomoji druska) ar bendras natrio kiekis — Saviraiškos ir informacijos laisvė — Laisvė užsiimti verslu)

5

2016/C 068/7

Byla C-180/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija/Graikijos Respublika (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 2003/88/EB — Darbo laiko organizavimas — Kasdieninio poilsio laikas — Savaitės poilsio laikas — Maksimalus savaitės darbo laikas)

6

2016/C 068/8

Byla C-239/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal du travail de Liège (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė — Direktyva 2005/85/EB — Būtiniausi reikalavimai dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos valstybėse narėse — 39 straipsnis — Teisė į veiksmingą teisių gynybos priemonę — Daugkartiniai prieglobsčio prašymai — Stabdomojo poveikio neturintis skundas dėl kompetentingos nacionalinės institucijos sprendimo toliau nenagrinėti vėlesnio prieglobsčio prašymo — Socialinė apsauga — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 19 straipsnio 2 dalis — 47 straipsnis)

6

2016/C 068/9

Byla C-250/14 ir C-289/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Conseil d'État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Air France-KLM, buvusi Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, buvusi Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics (Pridėtinės vertės mokestis — Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas — Oro transportas — Įsigytas, bet nepanaudotas bilietas — Transporto paslaugos įvykdymas — Bilieto išdavimas — Mokesčio sumokėjimo momentas)

7

2016/C 068/10

Byla C-293/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Oberster Gerichtshof (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2006/123/EB — Taikymo sritis „ratione materiale“ — Į viešosios valdžios funkcijų vykdymą patenkanti veikla — Kaminkrėčio profesija — Priešgaisrinės saugos užduotys — Teritorinis veiklos leidimo apribojimas — Bendros ekonominės svarbos paslauga — Būtinumas — Proporcingumas)

8

2016/C 068/11

Byla C-297/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Jurisdikcija, susijusi su vartotojų sutartimis — 15 straipsnio 1 dalies c punktas ir 16 straipsnio 1 dalis — Komercinė arba profesinė veikla, „siejama su“ valstybe nare, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta — Pavedimo sutartis, kuria siekiama ekonominio tikslo, nustatyto anksčiau sudarytoje profesinio tarpininko veiklos, „siejamos su“ valstybe nare, kurioje vykdant veiklą yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, tarpininkavimo paslaugų sutartyje — Glaudus ryšys)

9

2016/C 068/12

Byla C-300/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Hof van beroep te Antwerpen (Belgija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Teismų bendradarbiavimas civilinėse bylose — Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 — Neginčytinų reikalavimų Europos vykdomasis raštas — Pripažinimui keliami reikalavimai — Skolininko teisės — Sprendimo peržiūra)

9

2016/C 068/13

Byla C-330/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve teisių perėmėja (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendra žemės ūkio politika — Paramos kaimo plėtrai priemonės — Agrarinės aplinkosaugos išmokos — Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009 — 23 ir 58 straipsniai — Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 — Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 — Parama retai augalų veislei — Išmokos prašymas — Turinys — Reikalavimas pateikti sertifikatą — Sankcijos, taikomos jo nepateikus)

10

2016/C 068/14

Byla C-333/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (antroji kolegija) sprendimas byloje (Court of Session (Scotland) (Jungtinė Karalystė) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Scotch Whisky Association ir kt./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas — Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 — Laisvas prekių judėjimas — SESV 34 straipsnis — Kiekybiniai apribojimai — Lygiaverčio poveikio priemonės — Minimali alkoholinių gėrimų kaina, apskaičiuojama atsižvelgiant į alkoholio kiekį produkte — Pateisinimas — SESV 36 straipsnis — Žmonių sveikatos ir gyvybės apsauga — Nacionalinio teismo vertinimas)

11

2016/C 068/15

Byla C-342/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesfinanzhof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Profesinio parengimo kvalifikacijų pripažinimas — Direktyva 2005/36/EB — 5 straipsnis — Laisvė teikti paslaugas — Direktyva 2006/123/EB — 16 straipsnis ir 17 straipsnio 6 dalis — SESV 56 straipsnis — Mokesčių konsultavimo bendrovė, įsteigta valstybėje narėje ir teikianti paslaugas kitoje valstybėje narėje — Valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos reikalaujama įregistruoti ir pripažinti mokesčių konsultavimo bendroves)

12

2016/C 068/16

Byla C-371/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Hamburg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Prekybos politika — Dempingas — Neužpildomi dujiniai kišeniniai žiebtuvėliai su akmenėliais — Reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 — 11 straipsnio 2 dalis — Baigimas galioti — 13 straipsnis — Vengimas — Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 260/2013 — Galiojimas — Antidempingo muito taikymo srities išplėtimas jau nebegaliojant reglamentui, kuriuo tas muitas nustatytas — Prekybos pobūdžio pokytis)

13

2016/C 068/17

Byla C-388/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Finanzgericht Köln (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Mokesčių teisės aktai — Pelno mokestis — Įsisteigimo laisvė — Nuolatinis padalinys nerezidentas — Dvigubo apmokestinimo vengimas neapmokestinant mokesčiu nuolatinio padalinio nerezidento pajamų — Atsižvelgimas į tokio nuolatinio padalinio nuostolius — Pakartotinis anksčiau atskaitytų nuostolių įskaitymas perleidus padalinį nerezidentą — Galutiniai nuostoliai)

14

2016/C 068/18

Byla C-402/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Dioikitiko Efeteio Athinon (Graikija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Laisvas prekių judėjimas — Mokesčių nuostatos — Vidaus mokesčiai — Fiskalinio pobūdžio muitai — Lygiaverčio poveikio mokėjimai — Su sienų kirtimu susiję formalumai — SESV 30 straipsnis — SESV 110 straipsnis — Direktyva 92/12/EEB — 3 straipsnio 3 dalis — Direktyva 2008/118/EB — 1 straipsnio 3 dalis — Neperkėlimas į nacionalinę teisę — Tiesioginis veikimas — Variklinių transporto priemonių apmokestinimas jų importo į valstybės narės teritoriją momentu — Su transporto priemonės registracija ir jos galimu pradėjimu eksploatuoti susijęs mokestis — Atsisakymas grąžinti mokestį tuo atveju, kai transporto priemonė neįregistruojama)

15

2016/C 068/19

Byla C-407/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Socialinė politika — Direktyva 2006/54/EB — Vienodas požiūris į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje — Diskriminacinis atleidimas iš darbo — 18 straipsnis — Realiai patirtos žalos atlyginimas ar kompensacija — Atgrasomasis pobūdis — 25 straipsnis — Sankcijos — Baudiniai nuostoliai)

15

2016/C 068/20

Byla C-419/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Pridėtinės vertės mokestis — Direktyva 2006/112/EB — 2, 24, 43, 250 ir 273 straipsniai — Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų teikimo vieta — Dirbtinis šios vietos nustatymas naudojant ekonomiškai nepagrįstą susitarimą — Piktnaudžiavimas teise — Reglamentas (ES) Nr. 904/2010 — Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija — 7, 8, 41, 47, 48 straipsniai, 51 straipsnio 1 dalis, 52 straipsnio 1 ir 3 dalys — Teisė į gynybą — Teisė būti išklausytam — Mokesčių administratoriaus naudojami įrodymai, gauti be apmokestinamojo asmens žinios per tuo pačiu metu vykstantį ir dar neužbaigtą baudžiamąjį procesą — Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas ir elektroninių laiškų poėmis)

16

2016/C 068/21

Byla C-595/14: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Parlamentas/Europos Sąjungos Taryba (Ieškinys dėl panaikinimo — Skundžiamo sprendimo pakeitimas vykstant procesui — Ieškinio dalykas — Policijos ir teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose — Kontrolės priemonių taikymas naujai psichoaktyviajai medžiagai — Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taikytinas teisinis pagrindas — Pereinamojo laikotarpio nuostatos — Konsultavimasis su Europos Parlamentu)

18

2016/C 068/22

Byla C-605/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje (Korkein oikeus (Suomija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 — Taikymo sritis — Išimtinė jurisdikcija — 22 straipsnio 1 punktas — Ginčas dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį turtą — Sąvoka — Prašymas parduodant nutraukti bendrosios jungtinės nekilnojamojo turto nuosavybės teisinius santykius)

18

2016/C 068/23

Byla C-58/15: 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas byloje (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Žemės ūkis — Sanitariniai patikrinimai — Oficiali gyvūnų pašarų ir maisto produktų kontrolė — Kontrolės finansavimas — Patikrinimų išlaidos, susijusios su skerdimu — Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 — Direktyva 85/73/EEB — Galimybė gauti sumą, padengiančią realias išlaidas, susijusias su patikrinimų išlaidomis, viršijančiomis mokesčius, numatytus šioje direktyvoje)

19

2016/C 068/24

Byla C-580/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) nutartis byloje (Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Sandra Bitter, kaip Ziegelwerk Höxter GmbH bankroto administratorė/Bundesrepublik Deutschland (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 2003/87/EB — Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema — Bauda už perteklinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją — Proporcingumas)

19

2016/C 068/25

Byla C-352/15 P: 2015 m. gegužės 12 d. Edward Guja pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) priimtos nutarties byloje T-823/14 Guja/Lenkija

20

2016/C 068/26

Byla C-357/15: 2015 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Komisija/Slovėnija

20

2016/C 068/27

Byla C-614/15: 2015 m. lapkričio 20 d.Curtea de Apel Craiova (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Byla C-631/15: 2015 m. lapkričio 27 d.Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Byla C-632/15: 2015 m. lapkričio 30 d.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Byla C-642/15 P: 2015 m. gruodžio 2 d. Toni Klement pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. rugsėjo 24 d. Bendrojo Teismo (trečioji kolegija) priimto sprendimo byloje T-211/14 Toni Klement/Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

22

2016/C 068/31

Byla C-668/15: 2015 m. gruodžio 14 d.Vestre Landsret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, veikianti Ismar Huskic vardu

23

2016/C 068/32

Byla C-687/15: 2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija/Europos Sąjungos Taryba

24

 

Bendrasis Teismas

2016/C 068/33

Byla T-512/12: 2015 m. gruodžio 10 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Front Polisario/Taryba (Išorės santykiai — Sąjungos ir Maroko susitarimas pasikeičiant raštais — Abipusis liberalizavimas žemės ūkio produktų, perdirbtų žemės ūkio produktų, žuvies ir žuvininkystės produktų srityje — Susitarimo taikymas Vakarų Sacharai — Front Polisario — Ieškinys dėl panaikinimo — Teisė pareikšti ieškinį — Tiesioginė ir konkreti sąsaja — Priimtinumas — Atitiktis tarptautinei teisei — Pareiga motyvuoti — Teisė į gynybą)

26

2016/C 068/34

Byla T-379/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Universal Music/VRDT – Yello Strom (Yellow Lounge) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

26

2016/C 068/35

Byla T-534/14: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Murnauer Markenvertrieb/VRDT – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) (Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Protesto atsiėmimas — Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas)

27

2016/C 068/36

Byla T-850/14: 2015 m. gruodžio 18 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje CompuGroup Medical/VRDT – Schatteiner (SAM) (Ieškinys dėl panaikinimo — Bendrijos prekių ženklas — Ieškinio pareiškimo terminas — Eigos pradžia — Pranešimas apie Apeliacinės tarybos sprendimą elektroninėje ieškovo atstovo VRDT sąskaitoje — Vėlavimas — „Force majeure“ nebuvimas — Akivaizdus nepriimtinumas)

28

2016/C 068/37

Byla T-357/15 P: 2015 m. gruodžio 17 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Garcia Minguez/Komisija (Apeliacinis skundas — Viešoji tarnyba — Įdarbinimas — Konkursas Komisijos viduje, kuriame gali dalyvauti institucijos laikini darbuotojai — Neleidimas dalyvauti vykdomosios įstaigos laikinam darbuotojui — Statuto 29 straipsnio 1 dalies b punktas — Vienodas požiūris — Akivaizdžiai teisinio pagrindo neturintis apeliacinis skundas)

28

2016/C 068/38

Byla T-627/15: 2015 m. lapkričio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Frame/VRDT – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Byla T-702/15: 2015 m. gruodžio 3 d. pareikštas ieškinys byloje BikeWorld/Komisija

30

2016/C 068/40

Byla T-704/15: 2015 m. lapkričio 28 d. pareikštas ieškinys byloje Micula ir kt./Komisija

30

2016/C 068/41

Byla T-721/15: 2015 m. gruodžio 9 d. pareikštas ieškinys byloje BASF/VRDT – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Byla T-724/15: 2015 m. gruodžio 4 d. pareikštas ieškinys byloje Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

33

2016/C 068/43

Byla T-725/15: 2015 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Byla T-731/15: 2015 m. gruodžio 12 d. pareikštas ieškinys byloje Klyuyev/Taryba

34

2016/C 068/45

Byla T-733/15: 2015 m. gruodžio 16 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalijos Respublika/Komisija

35

2016/C 068/46

Byla T-734/15 P: 2015 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2015 m. spalio 6 d. Tarnautojų teismo sprendimo byloje F-119/14 FE/Komisija

36

2016/C 068/47

Byla T-735/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje The Art Company B & S/VRDT – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Byla T-741/15: 2015 m. gruodžio 18 d. pareikštas ieškinys byloje British Aggregates ir kt./Komisija

38

2016/C 068/49

Byla T-749/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Nausicaa Anadyomène ir Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Byla T-751/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje Software/Komisija

39

2016/C 068/51

Byla T-752/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje European Dynamics Luxembourg ir Evropaïkí Dynamikí/Komisija

40

2016/C 068/52

Byla T-757/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje Facebook/VRDT – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Byla T-758/15: 2015 m. gruodžio 22 d. pareikštas ieškinys byloje EDF Toruń/Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

42

2016/C 068/54

Byla T-761/15: 2015 m. gruodžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Sogepa/Komisija

43

2016/C 068/55

Byla T-764/15: 2015 m. gruodžio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Lufthansa/Komisija

43

2016/C 068/56

Byla T-765/15: 2015 m. gruodžio 30 d. pareikštas ieškinys byloje BelTechExport/Taryba

44

 

Tarnautojų teismas

2016/C 068/57

Byla F-143/15: 2015 m. lapkričio 19 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

45

2016/C 068/58

Byla F-146/15: 2015. lapkričio 27 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

45

2016/C 068/59

Byla F-147/15: 2015 m. gruodžio 17 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Parlamentas

46

2016/C 068/60

Byla F-149/15: 2015 m. gruodžio 21 d. pareikštas ieškinys byloje ZZ/Komisija

46

2016/C 068/61

Byla F-108/15: 2016 m. sausio 12 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Vermoesen ir Herkens/Komisija

47


LT

 

Top