EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; upphävd genom 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018

Rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 143 , 27/06/1995 s. 0070 - 0074


RÅDETS DIREKTIV 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 c i fördraget angivna förfarandet (3) och

med beaktande av följande:

Den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser inom vilket den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital garanteras.

Principen om friheten att tillhandahålla tjänster bör tillämpas på järnvägssektorn, varvid hänsyn skall tas till denna sektors särskilda kännetecken.

Rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (4) föreskriver viss tillträdesrätt till den internationella järnvägstrafiken för järnvägsföretag och internationella grupperingar av järnvägsföretag.

För att säkerställa att tillträdesrätten till järnvägsinfrastrukturen tillämpas på ett enhetligt och icke-diskriminerande sätt överallt inom gemenskapen är det lämpligt att införa ett tillstånd för järnvägsföretag som tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 10 i direktiv 91/440/EEG.

Det är lämpligt att behålla tillämpningsområdet för direktiv 91/440/EEG, inklusive de undantag som görs i det direktivet för regional-, stads- och förortstjänster, varvid det klart bör anges att transportverksamheter i form av pendeltrafik genom tunneln under Engelska kanalen också undantas från detta tillämpningsområde.

Ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat bör i enlighet med detta synsätt erkännas som gällande överallt i gemenskapen.

Gemenskapsvillkor för tillträde eller transitering till järnvägsinfrastrukturen kommer att regleras genom andra bestämmelser i gemenskapens lagstiftning.

Med hänsyn till närhetsprincipen och för att säkerställa nödvändig enhetlighet och insyn är det lämpligt att gemenskapen anger de övergripande principerna för ett sådant system för tillståndsgivning och lämnar ansvaret för beviljandet och administrationen av sådana tillstånd till medlemsstaterna.

För att garantera pålitliga och tillräckliga tjänster är det nödvändigt att järnvägsföretagen vid varje tidpunkt uppfyller vissa krav avseende gott anseende, ekonomisk förmåga och yrkesmässig kompetens.

För att skydda kunder och andra är det viktigt att säkerställa att järnvägsföretagen är försäkrade i tillräcklig omfattning eller har gjort andra likvärdiga arrangemang för att täcka eventuellt civilrättsligt ansvar.

Det är lämpligt att i detta sammanhang behandla frågor om tillfälligt upphörande eller återkallelse av tillstånd.

Järnvägsföretagen kommer även fortsättningsvis att vara skyldiga att rätta sig efter nationella regler eller gemenskapsregler om tillhandahållande av järnvägstjänster, som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt, i syfte att säkerställa att det är i stånd att utföra sina aktiviteter på ett fullständigt säkert sätt på vissa spårsträckningar.

För att säkerställa de internationella järnvägstransporternas effektiva funktion är det nödvändigt att järnvägsföretagen respekterar de överenskommelser som är i kraft på det här området.

Slutligen bör förfarandena för tilldelning, bibehållande och ändring av tillstånd för järnvägsföretag motsvara en allmän strävan efter insyn och icke-diskriminering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Målsättning och räckvidd

Artikel 1

1. Detta direktiv behandlar de kriterier som är tillämpliga på en medlemsstats utfärdande, förnyelse eller ändring av tillstånd som är avsedda för järnvägsföretag som är, eller kommer att vara, etablerade inom gemenskapen när de tillhandahåller de tjänster som avses i artikel 10 i direktiv 91/440/EEG på de villkor som anges i den artikeln.

2. Järnvägsföretag vilkas verksamhet är begränsad till utförande av stads-, förorts- eller regionaltransporter utesluts från tillämpningen av detta direktiv.

Järnvägsföretag och internationella grupperingar vilkas verksamheter är begränsade till att utföra pendeltrafiktjänster för befordran av motorfordon genom tunneln under Engelska kanalen skall också uteslutas från tillämpningen av detta direktiv.

3. Ett tillstånd skall gälla överallt inom gemenskapens territorium.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) "järnvägsföretag": varje privat eller offentligt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla järnvägstransporttjänster för varor och/eller passagerare med ett krav på att företaget måste försäkra dragfordonen,

b) "tillstånd": ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat till ett företag, enligt vilket dess ställning som järnvägsföretag erkänns. Denna ställning får begränsas till utförande av särskilda slags transporttjänster,

c) "tillståndsmyndighet": det organ åt vilket medlemsstaten har uppdragit utfärdandet av tillstånd.

d) - "stads- och förortstjänster": transporttjänster som svarar mot en stads eller en tätorts behov liksom mot transportbehoven mellan denna stad eller denna tätort och dess förorter.

- "regionala tjänster": transporttjänster som är avsedda för att svara mot en regions transportbehov.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall utse det organ som är ansvarigt för utfärdandet av tillstånd och för att verkställa sådant som det åligger den att genomföra i kraft av detta direktiv.

AVDELNING II

Tillstånd

Artikel 4

1. Ett järnvägsföretag skall vara berättigat att ansöka om tillstånd i den medlemsstat där det är etablerat.

2. Medlemsstaterna skall inte utfärda tillstånd eller förlänga dessas giltighet om kraven enligt detta direktiv inte uppfylls.

3. Järnvägsföretag som uppfyller de krav som ställs i detta direktiv har rätt att få tillstånd.

4. Inget järnvägsföretag skall beviljas tillstånd att tillhandahålla järnvägstransporttjänster som faller inom tillämpningsområdet för detta direktiv såvida det inte har beviljats ett lämpligt tillstånd för ifrågavarande slag av tjänster.

Ett sådant tillstånd skall emellertid inte i sig berättiga innehavaren till tillträde till järnvägsinfrastrukturen.

Artikel 5

1. Ett järnvägsföretag måste innan dess verksamheter påbörjas kunna visa för den berörda medlemsstatens tillståndsmyndigheter att det vid varje tidpunkt kommer att kunna uppfylla de krav med avseende på gott anseende, ekonomisk förmåga, yrkesmässig kompetens och täckning för civilrättsligt ansvar som räknas upp i artiklarna 6 till 9.

2. För de syften som avses i punkt 1 skall varje företag som ansöker som tillstånd tillhandahålla all relevant information.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall definiera villkoren för att kraven på gott anseende skall anses vara uppfyllda för att garantera att det järnvägsföretag som ansöker om tillstånd eller de personer som ansvarar för dess skötsel

- inte har dömts för allvarliga brott, inklusive brott på det ekonomiska området,

- inte har varit föremål för konkursförfarande,

- inte har dömts för allvarliga överträdelser av särskild lagstiftning som är tillämplig på transporter,

- inte har dömts för allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt social- eller arbetsrättslig lagstiftning, inklusive skyldigheter enligt lagstiftningen om arbetarskydd.

Artikel 7

1. Kraven på ekonomisk förmåga är uppfyllda om ett järnvägsföretag som ansöker om tillstånd kan visa att det är i stånd att uppfylla sina verkliga och eventuella skyldigheter, som bedömts föreligga på grundval av realistiska antaganden, under en period av tolv månader.

2. För de syften som avses i punkt 1 skall varje ansökan om tillstånd åtminstone åtföljas av de närmare upplysningar som anges i avdelning I i bilagan.

Artikel 8

1. Kraven på yrkesmässig lämplighet är uppfyllda då:

a) Det järnvägsföretag som ansöker om tillstånd förfogar, eller kommer att förfoga, över en driftsorganisation och besitter de nödvändiga kunskaperna och/eller erfarenheterna för en säker och effektiv affärsmässig ledning och övervakning.

b) Den säkerhetsansvariga personalen, i synnerhet lokförarna, är vederbörligen kvalificerade för sina uppgifter.

c) Personalen, den rullande materielen och organisationen kan garantera en hög säkerhetsnivå för de tjänster som kommer att utföras.

2. För de syften som avses i punkt 1 skall varje tillståndsansökan åtminstone åtföljas av de upplysningar som anges i avdelning II i bilagan.

3. Efterlevnaden av kvalifikationskraven skall styrkas genom uppvisande av emot dessa svarande skriftliga handlingar.

Artikel 9

Ett järnvägsföretag skall vara tillräckligt försäkrat eller ha vidtagit likvärdiga arrangemang för att enligt nationell och internationell lagstiftning täcka sin ansvarsskyldighet i händelse av olyckor, särskilt avseende passagerare, bagage, gods, post eller tredje part.

AVDELNING III

Tillståndets giltighet

Artikel 10

1. Ett tillstånd skall vara giltigt så länge som järnvägsföretaget uppfyller de skyldigheter som anges i detta direktiv. Tillståndsmyndigheten får emellertid föreskriva regelbunden omprövning minst vart femte år.

2. Särskilda bestämmelser som reglerar ett tillstånds tillfälliga upphörande eller återkallelse får införlivas i tillståndet.

Artikel 11

1. I fall då det föreligger allvarliga tvivel med avseende på huruvida ett järnvägsföretag som tillståndsmyndigheten har beviljat tillstånd efterlever kraven i detta direktiv, särskilt artikel 5, får tillståndsmyndigheten vid varje tidpunkt kontrollera huruvida järnvägsföretaget verkligen efterlever dessa krav.

I fall då en tillståndsmyndighet är förvissad om att ett järnvägsföretag inte längre kan uppfylla kraven i detta direktiv, särskilt artikel 5, skall den tills vidare dra in eller återkalla tillståndet.

2. I fall där en tillståndsmyndighet i en medlemsstat konstaterar att det föreligger allvarliga tvivel med avseende på efterlevnaden av kraven i detta direktiv från ett sådant järnvägsföretags sida, till vilket tillstånd har utfärdats av en annan medlemsstats tillståndsmyndighet, skall den utan dröjsmål underrätta den senare myndigheten.

3. Utan hinder av punkt 1, i fall där ett tillstånd tillfälligt dragits in eller återkallats på grund av bristande efterlevnad av kravet på ekonomisk förmåga, får tillståndsmyndigheten bevilja ett tillfälligt tillstånd medan järnvägsföretaget omorganiseras, förutsatt att säkerheten inte äventyras. Ett tillfälligt tillstånd kan emellertid inte vara giltigt för mer än sex månader från den dag det beviljades.

4. När ett järnvägsföretag har upphört med verksamheten under sex månader eller inte har påbörjat verksamheten inom sex månader efter det att tillståndet meddelades får tillståndsmyndigheten besluta att en ny ansökan om tillstånd skall ges in eller att tillståndet tillfälligt skall dras in.

Vad gäller påbörjandet av verksamhet får järnvägsföretaget begära att en längre tidsfrist fastställs med beaktande av den speciella arten av de tjänster som tillhandahålls.

5. I händelse av en förändring som påverkar ett järnvägsföretags rättsliga ställning, särskilt i händelse av ett samgående eller övertagande, får tillståndsmyndigheten besluta att en ny ansökan om tillstånd skall ges in. Järnvägsföretaget i fråga får fortsätta med verksamheten såvida inte tillståndsmyndigheten beslutar att säkerheten är i fara. I sådana fall skall skälen för ett sådant beslut anges.

6. I fall där ett järnvägsföretag avser att göra betydande ändringar av, eller utvidga, sina verksamheter skall dess tillstånd åter inges till tillståndsmyndigheten för omprövning.

7. Tillståndsmyndigheten får inte tillåta ett järnvägsföretag mot vilket ett konkursförfarande el.dyl. har inletts att behålla sitt tillstånd om myndigheten är övertygad om att det inte föreligger några realistiska möjligheter att åstadkomma en tillfredsställande finansiell omstrukturering inom rimlig tid.

8. När en tillståndsmyndighet tillfälligt drar in, återkallar eller ändrar ett tillstånd skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen om detta. Kommissionen skall omedelbart informera de andra medlemsstaterna.

Artikel 12

Utöver kraven i detta direktiv skall järnvägsföretagen också efterleva de bestämmelser i nationell lagstiftning som är förenliga med gemenskapens lagstiftning och som tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Detta gäller särskilt:

- specifika tekniska och operationella krav för järnvägstjänster,

- säkerhetskrav som tillämpas på personal, rullande materiel och företagets interna organisation,

- bestämmelser om hälsa, säkerhet, sociala förhållanden och arbetstagarnas och konsumenternas rättigheter.

Artikel 13

Järnvägsföretagen skall respektera de överenskommelser som tillämpas på internationella järnvägstransporter som är i kraft i de medlemsstater där de bedriver verksamhet.

AVDELNING IV

Övergångsbestämmelser

Artikel 14

Järnvägsföretag som utför järnvägstjänster skall beviljas en övergångsperiod om tolv månader efter den sista dag för genomförande som anges i artikel 16.2 för att efterkomma bestämmelserna i detta direktiv. Denna övergångsperiod gäller inte för några bestämmelser som kan påverka järnvägssäkerheten.

AVDELNING V

Slutbestämmelser

Artikel 15

1. Förfarandena för meddelande av tillstånd skall offentliggöras av medlemsstaterna, som skall informera kommissionen om detta.

2. Tillståndsmyndigheten skall besluta över en ansökan så snart som möjligt, men inte senare än tre månader efter det att all relevant information, i synnerhet de upplysningar som anges i bilagan, har ingetts, och den skall ta hänsyn till all tillgänglig information. Beslutet skall meddelas till det järnvägsföretag som har ansökt om tillstånd. Ett avslag skall ange skälen därför.

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tillståndsmyndighetens beslut kan göras till föremål för domstolsprövning.

Artikel 16

1. Två år efter den tidpunkt då detta direktiv börjar tillämpas skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om denna tillämpning, i förekommande fall följd av förslag angående fortsatta åtgärder från gemenskapens sida med särskild hänsyn till möjligheten att utvidga direktivets tillämpningsområde.

2. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra förtfattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast två år efter direktivets ikraftträdande. De skall genast underrätta kommissionen om dessa.

3. När medlemsstaterna antar de bestämmelser som anges i punkt 2 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 17

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 18

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 19 juni 1995.

På rådets vägnar

B. PONS

Ordförande

(1) EGT nr C 24, 28.1.1994, s. 2 och EGT nr C 225, 13.8.1994, s. 9.

(2) Yttrandet avgivet den 14 september 1994 (EGT nr 393, 31.12.1994, s. 56).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 3 maj 1994 (EGT nr C 205 av den 25.7.1994, s. 38), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 november 1994 (EGT nr C 354 av den 13.12.1994, s. 11.) och Europaparlamentets beslut av den 14 mars 1995 (EGT nr C 89, 10.4.1995, s. 30).

(4) EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 25.

BILAGA

I. Närmare upplysningar som avses i artikel 7.2

1. Ekonomisk förmåga kontrolleras med hjälp av företagets årsredovisning eller, såvitt avser företag som ansöker om tillstånd men inte kan förete årsredovisningar, med hjälp av årets balansräkning. Detaljerade upplysningar måste lämnas särskilt såvitt avser:

a) tillgängliga medel, inklusive bankmedel, beviljade checkräkningskrediter och lån,

b) medel och tillgångar som kan användas som säkerhet,

c) rörelsekapital,

d) relevanta kostnader, inklusive inköpskostnader eller förskottsbetalningar som är redovisade för fordon, mark, byggnader, anläggningar och rullande materiel,

e) företagets fasta kostnader.

2. En sökande anses i synnerhet inte uppfylla kraven på ekonomisk förmåga om den som en följd av sin verksamhet har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.

3. Myndigheten får framförallt begära att ett expertutlåtande och lämpliga handlingar som upprättats av en bank, en sparbank, en revisor eller en auktoriserad revisor överlämnas. Dessa dokument måste inbegripa information avseende de förhållanden som avses i punkt 1.

II. Upplysningar som avses i artikel 8.2

1. Närmare upplysningar om beskaffenheten och underhållet av rullande materiel, särskilt såvitt avser säkerhetsregler.

2. Upplysningar om säkerhetspersonalens kvalifikationer och detaljer om personalens utbildning.

Top