EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; panaikino 32012L0034 . Latest consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018Oficialusis leidinys L 143 , 27/06/1995 p. 0070 - 0074


Tarybos direktyva 95/18/EB

1995 m. birželio 19 d.

dėl geležinkelio įmonių licencijavimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 75 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [2],

laikydamasi darbo tvarkos, nustatytos Sutarties 189c straipsnyje [3],

kadangi viena bendra rinka - tai erdvė be vidinių sienų, kurioje yra užtikrintas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas;

kadangi laisvės teikti paslaugas principas turėtų būti taikomas ir geležinkelio sektoriui, atsižvelgiant į specifinius šio sektoriaus bruožus;

kadangi 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros [4] numato tam tikras teises naudotis geležinkelių infrastruktūra geležinkelio įmonėms ir tarptautinėms geležinkelio įmonių grupėms teikti tarptautines geležinkelių transporto paslaugas;

kadangi norint užtikrinti, kad visoje Bendrijoje teisė naudotis geležinkelių infrastruktūra būtų suteikiama vienodai ir nediskriminuojant, yra tikslinga pradėti licencijuoti geležinkelio įmones, teikiančias Direktyvos 91/440/EEB 10 straipsnyje nurodytas paslaugas;

kadangi tikslinga nesiaurinti Direktyvos 91/440/EEB taikymo srities, įskaitant ir direktyvos išimtis dėl regionuose, miestuose ir priemiesčiuose teikiamų paslaugų ir kadangi turėtų būti nurodyta, kad tokiai transporto veiklai, kaip šaudyklinių traukinių paslaugos Lamanšo tunelyje, direktyvos nuostatos taip pat netaikomos;

kadangi valstybės narės išduota licencija turėtų būti pripažinta galiojančia visoje Bendrijoje;

kadangi Bendrijos reikalavimai dėl prieigos prie geležinkelių infrastruktūros arba dėl teisės šią infrastruktūrą naudoti teikiant tranzito paslaugas bus nustatyti kitomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis;

kadangi atsižvelgiant į subsidiarumo principą ir norint suvienodinti reikalavimus yra tikslinga, kad Bendrija nustatytų pirmiau minėtos licencijavimo sistemos bendriausius principus, paliekant valstybėms narėms atsakomybę už licencijų išdavimą ir administravimą;

kadangi norint užtikrinti patikimas ir tinkamas paslaugas būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės bet kuriuo metu atitiktų tam tikrus geros reputacijos, finansinės būklės ir profesinės kompetencijos reikalavimus;

kadangi norint apsaugoti vartotojus ir trečiuosius asmenis, būtina užtikrinti, kad geležinkelio įmonės būtų reikiamai apdraustos, arba kad šios įmonės būtų sudariusios lygiaverčius susitarimus dėl civilinės atsakomybės už riziką;

kadangi licencijos turėtų būti laikinai paskelbiamos negaliojančiomis, anuliuojamos ir laikinosios licencijos turėtų būti išduodamos atsižvelgiant taip pat į pirmiau minėtus dalykus;

kadangi taip pat bus reikalaujama, kad geležinkelio įmonės, teikiančios geležinkelio paslaugas, laikytųsi nacionalinių ir Bendrijos taisyklių, taikomų nediskriminuojant ir skirtų užtikrinti, kad pirmiau minėtos įmonės konkrečiuose geležinkelio ruožuose gali plėtoti savo veiklą visiškai saugiai;

kadangi norint užtikrinti, kad tarptautinio geležinkelių transporto teikiamos paslaugos būtų veiksmingos, būtina, jog geležinkelio įmonės laikytųsi šioje srityje galiojančių susitarimų;

kadangi veikimo teisę geležinkelio įmonėms suteikiančių licencijų išdavimo, tvarkymo ir dalinio pakeitimo tvarka turėtų atspindėti bendrą aiškumo ir nediskriminavimo siekį,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKIRSNIS

Tikslas ir taikymo sritis

1 straipsnis

1. Ši direktyva apima kriterijus, taikytinus valstybei narei išduodant, pratęsiant arba keičiant licencijas, skirtas geležinkelio įmonėms, kurios yra ar bus įkurtos Bendrijoje, jeigu šios įmonės teikia paslaugas, nurodytas Direktyvos 91/440/EEB 10 straipsnyje, laikydamosi tame straipsnyje išdėstytų sąlygų.

2. Geležinkelio įmonėms, kurių veikla apsiriboja paslaugų teikimu regionuose, miestuose ir priemiesčiuose, šios direktyvos nuostatos netaikomos.

Geležinkelio įmonėms ir tarptautinėms geležinkelio įmonių grupėms, kurių veikla apsiriboja šaudyklinių paslaugų vežant kelių transporto priemones per Lamanšo tunelį teikimu, šios direktyvos nuostatos taip pat netaikomos.

3. Licencija galioja visoje Bendrijos teritorijoje.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a) "geležinkelio įmonė" - tai bet kokia privati arba valstybinė įmonė, kurios pagrindinė veikla - teikti prekių ir (ar) keleivių vežimo paslaugas geležinkelio transportu, tuo atveju, kai ta įmonė užtikrina trauką;

b) "licencija" - tai įmonei valstybės narės išduotas leidimas, kuriuo pripažįstama jos, kaip geležinkelio įmonės kompetencija. Ši kompetencija gali apsiriboti tam tikrų paslaugų teikimu;

c) "licencijas išduodanti institucija" - tai institucija, kuriai valstybė narė yra suteikusi teisę išduoti licencijas;

d) - "miesto ir priemiestinės paslaugos" - tai transporto paslaugos, teikiamos, siekiant patenkinti miesto centro arba aglomeracijos susisiekimo poreikius bei susisiekimo tarp miesto arba aglomeracijos centro ir aplinkinių teritorijų poreikius;

- "regioninės paslaugos" - tai transporto paslaugos, teikiamos regiono transporto poreikiams patenkinti.

3 straipsnis

Kiekviena valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už licencijų išdavimą ir už tai, kad būtų laikomasi šia direktyva nustatytų įpareigojimų.

II SKIRSNIS

Licencijos

4 straipsnis

1. Geležinkelio įmonė gali pateikti paraišką dėl licencijos toje valstybėje narėje, kurioje įmonė yra įsikūrusi.

2. Valstybės narės neišduoda licencijos arba nepratęsia jos galiojimo trukmės, jeigu nesilaikoma šios direktyvos reikalavimų.

3. Geležinkelio įmonei, atitinkančiai šia direktyva nustatytus reikalavimus, leidžiama gauti licenciją.

4. Jokiai geležinkelio įmonei neleidžiama teikti geležinkelio transporto paslaugų, kurioms taikomos šios direktyvos nuostatos, jeigu įmonei neišduota atitinkama licencija teikti paslaugas.

Tačiau tokia licencija dar nesuteikia jos turėtojui teisės naudotis geležinkelio infrastruktūra.

5 straipsnis

1. Geležinkelio įmonė, prieš pradėdama savo veiklą, privalo įrodyti valstybės narės licencijas išduodančioms institucijoms, kad ji bet kuriuo metu galės atitikti nepriekaištingos reputacijos, finansinės būklės, profesinės kompetencijos ir civilinės atsakomybės reikalavimus, išvardytus 6-9 straipsniuose.

2. Atsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas paraiškos pateikėjas nurodo visą atitinkamą informaciją.

6 straipsnis

Valstybės narės apibrėžia sąlygas, kuriomis remiantis nustatoma, ar laikomasi geros reputacijos reikalavimų, norint užtikrinti, kad pateikusi paraišką geležinkelio įmonė arba jai vadovaujantys pareigūnai:

- nebuvo apkaltinti sunkiais kriminaliniais nusikaltimais, įskaitant finansinius,

- nebuvo paskelbti bankrutavusiais,

- nebuvo teisti už didelius konkrečių, transportui taikomų įstatymų pažeidimus,

- nebuvo teisti už didelius arba pakartotinius socialinės apsaugos arba darbo teise numatytų įsipareigojimų pažeidimus, įskaitant įsipareigojimus, prisiimtus laikantis profesinės sveikatos ir darbo saugos įstatymų.

7 straipsnis

1. Finansinės būklės reikalavimų yra laikomasi, jeigu paraišką pateikusi geležinkelio įmonė gali įrodyti, kad ji sugebės įvykdyti savo šiuo metu galiojančius ir potencialius įsipareigojimus, nustatytus 12 mėnesių laikotarpiui, laikydamasi realių prielaidų.

2. Atsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalį kiekvienas paraiškos pateikėjas nurodo bent jau tai, kas nurodyta priedo I skirsnyje.

8 straipsnis

1. Profesinės kompetencijos reikalavimų laikomasi, jeigu:

a) paraišką pateikusi geležinkelio įmonė turi arba turės valdymo organizaciją, turinčią žinių ir (arba) patirties, būtinų atliekant saugią ir patikimą licencijoje nurodytos veiklos kontrolę bei priežiūrą;

b) už saugą atsakingi jos darbuotojai, ypač mašinistai, savo veiklos srityje yra reikiamos kvalifikacijos ir

c) jos darbuotojai, riedmenys ir organizacija gali užtikrinti aukštą paslaugų, kurias ketinama teikti, saugos lygį.

2. Atsižvelgdamas į šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas paraiškos pateikėjas nurodo bent jau tai, kas nurodyta priedo II skirsnyje.

3. Pateikiami atitinkami raštiški įrodymai, kad yra laikomasi kvalifikacijos reikalavimų.

9 straipsnis

Geležinkelio įmonė tinkamai apdraudžiama arba sudaro lygiaverčius susitarimus, laikydamasi nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, dėl jos civilinės atsakomybės, jeigu įvyktų nelaimingas atsitikimas su keleiviais, bagažu, kroviniu, pašto siuntomis ar trečiaisiais asmenimis.

III SKIRSNIS

Licencijos galiojimas

10 straipsnis

1. Licencija galioja tol, kol geležinkelio įmonė vykdo šia direktyva nustatytus įsipareigojimus. Tačiau licencijas išduodanti institucija gali nustatyti, kad bent kas penkeri metai ji būtų reguliariai iš naujo apsvarstyta.

2. Į pačią licenciją gali būti įrašytos nuostatos, reglamentuojančios licencijos paskelbimo laikinai negaliojančia arba jos atšaukimo tvarką.

11 straipsnis

1. Jeigu yra pagrįstų abejonių, ar geležinkelio įmonė, kuriai ji yra išdavusi licenciją, atitinka šios direktyvos, ir ypač jos 5 straipsnio, reikalavimus, licencijas išduodanti institucija gali bet kuriuo metu patikrinti, ar toji geležinkelio įmonė tikrai atitinka tuos reikalavimus.

Jeigu institucija, išduodanti licencijas, yra įsitikinusi, kad geležinkelio įmonė negali atitikti direktyvos, ypač jos 5 straipsnio, reikalavimų, ji paskelbia licenciją laikinai negaliojančia arba atšaukia ją.

2. Jeigu valstybės narės institucija, išduodanti licencijas, yra įsitikinusi, kad kyla pagrįstų abejonių dėl to, ar geležinkelio įmonė, kuriai licenciją yra išdavusi kitos valstybės narės institucija, atitinka šia direktyva nustatytus reikalavimus, pirmosios valstybės narės institucija nedelsdama praneša apie tai kitos valstybės narės licencijas išduodančiai institucijai.

3. Nepaisydama šio straipsnio 1 dalies nuostatų tais atvejais, jeigu licencija yra paskelbta laikinai negaliojančia arba atšaukta todėl, kad nesilaikoma finansinės būklės reikalavimų, licencijas išduodanti institucija gali išduoti laikinąją licenciją kol geležinkelio įmonė bus pertvarkyta, jeigu nekyla grėsmė saugai. Tačiau laikinoji licencija galioja ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo jos išdavimo.

4. Tais atvejais, kai geležinkelio įmonė nutraukia savo veiklą 6 mėnesiams arba šios veiklos nepradeda po 6 mėnesių nuo licencijos išdavimo, licencijas išduodanti institucija gali nuspręsti, kad licencija būtų pateikta patvirtinti arba paskelbta laikinai negaliojančia.

Veiklos pradžioje geležinkelio įmonė gali prašyti, kad būtų nustatytas ilgesnis laikotarpis atsižvelgiant į konkretų numatytų teikti paslaugų pobūdį.

5. Įvykus pokyčiams, turintiems įtakos įmonės teisinei padėčiai, ir ypač įmonių susijungimo arba įsigijimo atveju, licencijas išduodanti institucija gali nuspręsti, kad licencija būtų dar kartą pateikta patvirtinti. Geležinkelio įmonės gali nenutraukti savo veiklos, nebent licencijas išduodanti institucija nuspręstų, kad saugai keliama grėsmė; tokiu atveju nurodomos tokio sprendimo priežastys.

6. Jeigu geležinkelio įmonė ketina labai pakeisti arba išplėsti savo veiklą, jos licencija iš naujo pateikiama licencijas išduodančiai institucijai, kad ši galėtų ją iš naujo apsvarstyti.

7. Licencijas išduodanti institucija neleidžia geležinkelio įmonei, kuriai pradėta bankroto arba panaši procedūra, išlaikyti savo licencijos, jeigu pirmiau minėta institucija yra įsitikinusi, kad per pagrįstą laikotarpį pertvarkyti įmonę finansiškai nėra realios galimybės.

8. Kai licencijas išduodanti institucija paskelbia licenciją laikinai netekusia galios, ją panaikina arba pakeičia, atitinkama valstybė narė nedelsdama apie tai praneša Komisijai. Komisija apie tai nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms.

12 straipsnis

Be šios direktyvos reikalavimų, geležinkelio įmonės taip pat laikosi nacionalinės teisės aktų nuostatų, kurios atitinka Bendrijos teisės aktus ir yra taikomos nediskriminuojant, ypač:

- konkrečių techninių ir eksploatacinių reikalavimų, taikomų geležinkelio paslaugoms,

- saugos reikalavimų, taikomų įmonės darbuotojams, riedmenims ir įmonės vidinei struktūrai,

- reikalavimų dėl sveikatos, saugos, socialinių sąlygų ir darbuotojų bei vartotojų teisių.

13 straipsnis

Geležinkelio įmonės laikosi sutarčių, taikomų tarptautiniam geležinkelių transportui valstybėje narėje, kurioje jos veikia.

IV SKIRSNIS

Nuostata dėl pereinamojo laikotarpio

14 straipsnis

Geležinkelio įmonėms, teikiančioms geležinkelio paslaugas, suteikiamas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, kad iki galutinės Bendrijos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę datos, nurodytos 16 straipsnio 2 dalyje, pirmiau minėtos įmonės atitiktų šios direktyvos nuostatas. Šis pereinamasis laikotarpis netaikomas jokioms nuostatoms, galinčioms turėti įtakos teikiamų geležinkelio paslaugų saugai.

V SKIRSNIS

Baigiamosios nuostatos

15 straipsnis

1. Valstybė narė viešai paskelbia licencijų išdavimo tvarką ir apie tai praneša Komisijai.

2. Licencijas išduodanti institucija priima sprendimą dėl paraiškos per kuo trumpesnį laikotarpį, tačiau ne ilgesnį kaip 3 mėnesiai nuo visos atitinkamos informacijos, ypač priede išvardytos išsamios informacijos pateikimo, atsižvelgdama į visą prieinamą informaciją. Sprendimas pranešamas paraišką įteikusiai geležinkelio įmonei. Atsisakius išduoti licenciją, nurodomos tokio sprendimo priežastys.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad licencijas išduodančios institucijos sprendimai gali būti nagrinėjami teismine tvarka.

16 straipsnis

1. Po 2 metų nuo šios direktyvos taikymo Komisija pateikia Tarybai ataskaitą apie jos taikymą ir, jei prireiks, pasiūlymus dėl tolesnės Bendrijos veiklos, ypač atkreipdama dėmesį į direktyvos taikymo srities išplėtimą.

2. Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję per 2 metus nuo Direktyvos įsigaliojimo datos, įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

3. Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

17 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiame leidinyje dieną.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 1995 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Pons

[1] OL C 24, 1994 1 28, p. 2 ir OL C 225 1994 8 13, p. 9.

[2] Nuomonė pareikšta 1994 m. rugsėjo 14 d. (OL C 393, 1994 12 31, p. 56).

[3] 1994 m. gegužės 3 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 205, 1994 7 25, p. 38), 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 354, 1994 12 13, p. 11) ir 1995 m. kovo 14 d. Europos Parlamento sprendimas (OL C 89, 1995 4 10, p. 30).

[4] OL L 237, 1991 8 24, p. 25.

--------------------------------------------------

PRIEDAS

I. 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta išsami informacija

1. Finansinė būklė bus tikrinama pagal įmonės metinę atskaitomybę arba, jeigu įmonės pareiškėjos negalėtų pateikti metinės atskaitomybės, buhalterinį balansą. Visų pirma turi būti pateikti išsamūs duomenys apie toliau išvardytus aspektus:

a) turimos lėšos, įskaitant banko sąskaitos likutį, overdraftas su užstatu ir paskolos;

b) lėšos ir turtas, kurį galima naudoti kaip užstatą;

c) apyvartinės lėšos;

d) atitinkamos išlaidos, įskaitant išlaidas transporto priemonių, žemės, statinių, įrenginių ir riedmenų įsigijimui apmokėti;

e) įmonės turtui priskaičiuoti mokesčiai.

2. Visų pirma, negalima laikyti, kad pareiškėjo finansinė būklė atitinka reikalavimus, jeigu dėl vykdomos veiklos ji turi didelių mokesčių arba socialinio draudimo įsiskolinimų.

3. Institucija visų pirma gali prašyti, kad bankas, valstybinis taupomasis bankas, apskaitininkas arba auditorius pateiktų audito ataskaitą arba atitinkamus dokumentus. Tuose dokumentuose turi būti informacija apie 1 dalyje nurodytus dalykus.

II. 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti duomenys

1. Duomenys apie riedmenų pobūdį ir jų priežiūrą, visų pirma saugos standartus.

2. Išsami informacija apie už saugą atsakingų darbuotojų kvalifikaciją ir apie darbuotojų mokymą.

--------------------------------------------------

Top