EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

Dyrektywa Rady 95/18/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; Uchylony przez 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018Dziennik Urzędowy L 143 , 27/06/1995 P. 0070 - 0074


Dyrektywa Rady 95/18/WE

z dnia 19 czerwca 1995 r.

w sprawie wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189c Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

jednolity rynek obejmie obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

zasada swobody świadczenia usług powinna mieć zastosowanie w sektorze kolejowym z uwzględnieniem specyficznych cech charakterystycznych dla tego sektora;

dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych [4] przyznaje przedsiębiorstwom kolejowym i międzynarodowym ugrupowaniom przedsiębiorstw kolejowych pewne prawa dostępu w międzynarodowym transporcie kolejowym;

w celu zapewnienia, że prawa dostępu do infrastruktury kolejowej są stosowane na całym terytorium Wspólnoty w sposób jednakowy i bez dyskryminacji, właściwe jest wprowadzenie licencji dla przedsiębiorstw kolejowych świadczących usługi, określone w art. 10 dyrektywy 91/440/EWG;

właściwe jest utrzymanie zakresu stosowania dyrektywy 91/440/EWG łącznie z ustalonymi w niej wyjątkami w stosunku do usług regionalnych, miejskich i podmiejskich; ponadto należy wyszczególnić, iż działalność transportowa w formie usług wahadłowych przez tunel pod kanałem La Manche jest również wyłączona z zakresu działania niniejszej dyrektywy;

licencja wydana przez Państwo Członkowskie musi być odpowiednio uznawana na terytorium całej Wspólnoty;

warunki wspólnotowe dotyczące dostępu do infrastruktury kolejowej lub tranzytu przez tę infrastrukturę zostaną uregulowane odrębnymi przepisami prawa wspólnotowego;

biorąc pod uwagę zasadę pomocniczości oraz mając na celu zapewnienie niezbędnej jednolitości i przejrzystości, właściwym jest ustanowienie przez Wspólnotę ogólnych zasad takiego systemu licencji przy pozostawieniu Państwom Członkowskim odpowiedzialności za przyznawanie licencji i zarządzania nimi;

w celu zapewnienia świadczenia niezawodnych i właściwych usług konieczne jest zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa kolejowe spełniać będą zawsze pewne wymagania w zakresie dobrej reputacji, zdolności finansowej oraz kwalifikacji zawodowych;

w celu ochrony klientów oraz osób trzecich ważne jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwa kolejowe zostały dostatecznie ubezpieczone lub zawarły równoważne porozumienia w celu pokrycia kosztów odpowiedzialności cywilnej;

w tym kontekście powinna również zostać podjęta kwestia zawieszania i cofania licencji oraz przyznawania licencji tymczasowych;

przedsiębiorstwo kolejowe jest również zobowiązane do przestrzegania przepisów krajowych i wspólnotowych w zakresie świadczenia usług kolejowych, stosowanych w sposób niedyskryminacyjny, mających zapewnić całkowicie bezpieczne prowadzenie przez przedsiębiorstwo działalności na określonych odcinkach torowiska;

w celu zapewnienia efektywnego działania międzynarodowego transportu kolejowego konieczne jest respektowanie przez przedsiębiorstwa kolejowe umów obowiązujących w tej dziedzinie;

wreszcie tryb przyznawania, utrzymania i zmiany licencji dla przedsiębiorstw kolejowych musi odpowiadać ogólnym wymogom przejrzystości i niedyskryminacji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

SEKCJA I

Cel i zakres stosowania

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy kryteriów mających zastosowanie do wydawania, odnawiania lub zmiany przez Państwo Członkowskie licencji dla przedsiębiorstw kolejowych, które zostały lub zostaną założone we Wspólnocie, jeśli świadczą one usługi, określone w art. 10 dyrektywy 91/440/EWG, na warunkach ustanowionych w niniejszym artykule.

2. Przedsiębiorstwa kolejowe, których działalność jest ograniczona do świadczenia usług miejskich, podmiejskich lub regionalnych, są wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

Przedsiębiorstwa kolejowe oraz ugrupowania międzynarodowe, których działalność jest ograniczona do świadczenia usług wahadłowych, polegających na przewozie pojazdów drogowych przez tunel pod kanałem La Manche, są również wyłączone z zakresu stosowania niniejszej dyrektywy.

3. Licencja jest ważna na całym terytorium Wspólnoty.

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy:

a) "przedsiębiorstwo kolejowe" oznacza każde przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne, którego główna działalność polega na świadczeniu kolejowych usług przewozowych w zakresie rzeczy i/lub osób, przy założeniu, że przedsiębiorstwo zapewnia trakcję;

b) "licencja" oznacza licencję wydaną przedsiębiorstwu przez Państwo Członkowskie, poprzez które zostaje uznana jego zdolność jako przedsiębiorstwa kolejowego. Zdolność ta może być ograniczona do świadczenia określonych rodzajów usług;

c) "organy wydające licencje" oznaczają organ upoważniony przez Państwo Członkowskie do wydawania licencji;

d) - "usługi miejskie i podmiejskie" oznaczają usługi przewozowe wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb transportowych ośrodka miejskiego lub aglomeracji, a także potrzeb transportowych między takim ośrodkiem lub aglomeracją a otaczającymi je obszarami;

- "usługi regionalne" oznaczają usługi przewozowe wykonywane w celu zaspokojenia potrzeb transportowych regionu.

Artykuł 3

Każde Państwo Członkowskie wyznaczy organ odpowiedzialny za wydawanie licencji oraz spełnianie obowiązków nałożonych niniejszą dyrektywą.

SEKCJA II

Warunki otrzymania licencji

Artykuł 4

1. Przedsiębiorstwo kolejowe jest upoważnione do ubiegania się o przyznanie licencji w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę.

2. Państwa Członkowskie nie będą wydawać licencji ani przedłużać ich ważności w przypadkach, w których wymagania niniejszej dyrektywy nie są spełnione.

3. Przedsiębiorstwo kolejowe, które spełnia wymagania nałożone niniejszą dyrektywą, ma prawo do uzyskania licencji.

4. Żadne przedsiębiorstwo kolejowe nie może świadczyć kolejowych usług przewozowych objętych zakresem niniejszej dyrektywy, o ile nie została mu przyznana odpowiednia licencja na usługi, jakie zamierza świadczyć.

Taka licencja sama w sobie nie uprawnia jednakże jej posiadacza do dostępu do infrastruktury kolejowej.

Artykuł 5

1. Przedsiębiorstwo kolejowe musi być w stanie udowodnić organom wydającym zewolenia w danym Państwie Członkowskim przed rozpoczęciem swojej działalności, że w każdym momencie będzie zdolne spełnić wymagania dotyczące dobrej reputacji, zdolności finansowej i profesjonalnej oraz naprawienia szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, wymienione w art. 6-9.

2. Do celów ust. l każde z ubiegających się przedsiębiorstw dostarczy wszelkie użyteczne w tym zakresie informacje.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie określą warunki, na jakich spełnione będą wymagania dotyczące dobrej reputacji w celu zapewnienia, że ubiegające się przedsiębiorstwo lub osoby nim zarządzające:

- nie zostały skazane za poważne przestępstwo, w tym za przestępstwa o charakterze gospodarczym,

- nie wszczęto postępowania upadłościowego,

- nie zostały skazane za poważne wykroczenia na podstawie przepisów szczególnych z dziedziny transportu,

- nie zostały skazane za poważne lub wielokrotne niewykonywanie zobowiązań wynikających z przepisów prawa socjalnego i prawa pracy, w tym również zobowiązań wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Artykuł 7

1. Wymagania związane ze zdolnością finansową są spełnione wówczas, gdy ubiegające się przedsiębiorstwo kolejowe wykaże, iż będzie w stanie spełniać rzeczywiste i potencjalne zobowiązania, oparte na realistycznych założeniach, przez okres dwunastu miesięcy.

2. Do celów ust. l każde przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję dostarczy co najmniej informacje wymienione w załączniku w sekcji I.

Artykuł 8

1. Wymagania dotyczące zdolności profesjonalnej są spełnione wówczas, gdy:

a) ubiegające się przedsiębiorstwo kolejowe ma lub będzie mieć organ zarządzający, posiadający wiedzę i/lub doświadczenie niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i rzetelnej kontroli i nadzoru nad rodzajem działalności wyszczególnionym w licencji,

b) personel przedsiębiorstwa odpowiedzialny za bezpieczeństwo, w szczególności maszyniści, posiada odpowiednie kwalifikacje w swojej dziedzinie działalności, oraz

c) personel przedsiębiorstwa, jego tabor kolejowy i organizacja są w stanie zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa świadczonych usług.

2. Do celów ust. l każde przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję dostarczy przynajmniej informacje wymienione w załączniku w sekcji II.

3. Wymagane będzie okazanie odpowiedniego pisemnego zaświadczenia o zgodności z wymaganiami w zakresie kwalifikacji zawodowych.

Artykuł 9

Przedsiębiorstwo kolejowe będzie odpowiednio ubezpieczone lub zawrze równoważne porozumienia w celu pokrycia, zgodnie z prawem międzynarodowym i krajowym, odpowiedzialności cywilnej od wypadku, w szczególności w odniesieniu do pasażerów, bagażu, przesyłek, poczty i osób trzecich.

SEKCJA III

Ważność licencji

Artykuł 10

1. Licencja zachowuje ważność tak długo, jak długo przedsiębiorstwo kolejowe spełnia obowiązki ustanowione w niniejszej dyrektywie. Organ wydający licencje może jednakże wprowadzić obowiązek regularnych przeglądów przeprowadzanych przynajmniej co pięć lat.

2. Przepisy szczególne regulujące warunki zawieszenia lub cofnięcia licencji mogą zostać włączone do samej licencji.

Artykuł 11

1. Jeśli istnieje poważna wątpliwość, czy przedsiębiorstwo kolejowe, które otrzymało licencję, spełnia wymagania niniejszej dyrektywy, w szczególności jej art. 5, organ udzielający licencji może w dowolnym momencie sprawdzić, czy dane przedsiębiorstwo rzeczywiście spełnia te wymagania.

Jeśli organ wydający licencję jest przekonany, że dane przedsiębiorstwo kolejowe nie jest już w stanie spełniać wymagań niniejszej dyrektywy, w szczególności jej art. 5, zawiesza lub cofa licencję.

2. W przypadku gdy organ Państwa Członkowskiego wydający licencje stwierdzi że zachodzi poważna wątpliwość co do spełniania wymagań ustanowionych w niniejszej dyrektywie przez przedsiębiorstwo kolejowe, któremu licencję przyznał organ innego Państwa Członkowskiego, niezwłocznie powiadomi on ten organ.

3. Nie naruszając ust. l, jeśli licencja została zawieszona lub cofnięta z powodu niestosowania się do wymagań w zakresie zdolności finansowej, organ wydający licencję może wydać licencję tymczasową w oczekiwaniu na reorganizację przedsiębiorstwa kolejowego, pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu. Licencja tymczasowa jest jednak ważna najdłużej przez sześć miesięcy od daty jej wydania.

4. Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe wstrzymało prowadzenie działalności na sześć miesięcy lub też nie rozpoczęło działalności przez sześć miesięcy od dnia wydania licencji, organ wydający licencje może podjąć decyzję, że licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia albo zawieszona.

Jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności, przedsiębiorstwo kolejowe może wystąpić o przyznanie dłuższego okresu na jej rozpoczęcie z uwagi na specyficzny charakter usług, jakie mają być przez nie świadczone.

5. W przypadku zmiany mającej wpływ na sytuację prawną przedsiębiorstwa, w szczególności w przypadku fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwa, organ wydający licencję może podjąć decyzję, że licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia. Dane przedsiębiorstwo kolejowe może kontynuować działalność, o ile organ wydający licencje nie stwierdzi zagrożenia bezpieczeństwa; w takim przypadku decyzja musi być uzasadniona.

6. Jeśli przedsiębiorstwo kolejowe zamierza znacznie zmienić lub rozszerzyć swoją działalność, jego licencja zostanie ponownie przedłożona do zatwierdzenia organowi wydającemu licencje.

7. Organ wydający licencje nie zezwala na jej zachowanie przez przedsiębiorstwo, w stosunku do którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie, jeśli jest przekonany, że nie istnieją faktyczne możliwości zadowalającej restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa w możliwym do przyjęcia czasie.

8. Jeśli organ wydający licencje zawiesza, cofa lub zmienia licencję, Państwo Członkowskie natychmiast powiadomia o tym Komisję. Komisja powiadamia niezwłocznie inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 12

Oprócz wymagań niniejszej dyrektywy przedsiębiorstwo kolejowe musi także stosować się do tych przepisów prawa krajowego, które są zgodne z przepisami wspólnotowymi i są stosowane w sposób niedyskryminacyjny, a w szczególności do:

- specyficznych wymagań technicznych i eksploatacyjnych w zakresie usług kolejowych,

- wymagań bezpieczeństwa w stosunku do personelu, taboru kolejowego oraz wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa,

- przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa, warunków socjalnych oraz praw pracowników i konsumetów.

Artykuł 13

Przedsiębiorstwa kolejowe będą szanować porozumienia mające zastosowanie do międzynarodowego transportu kolejowego obowiązujące w Państwach Członkowskich, w których prowadzą działalność.

SEKCJA IV

Przepisy przejściowe

Artykuł 14

Przedsiębiorstwom kolejowym wykonującym usługi kolejowe przyznaje się okres przejściowy o długości dwunastu miesięcy od ostatecznej daty transpozycji, określonej w art. 16 ust. 2, w celu dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy. Okres przejściowy nie obejmuje żadnych przepisów, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo wykonywania usług kolejowych.

SEKCJA V

Przepisy końcowe

Artykuł 15

1. Tryb wydawania licencji zostanie podany do wiadomości przez zainteresowane Państwa Członkowskie, które powiadomią o tym Komisję.

2. Organy wydające licencje podejmują decyzję w sprawie złożonego wniosku w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie później niż w trzy miesiące po przedłożeniu wszystkich istotnych dla sprawy informacji, zwłaszcza danych wymienionych w załączniku. Przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję zostanie poinformowane o podjętej przezorgan decyzji. Decyzja odmowna musi być uzasadniona.

3. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zagwarantowania, że decyzje organów wydających licencje będą podlegać kontroli sądowej.

Artykuł 16

1. Po upływie dwóch lat od stosowania niniejszej dyrektywy Komisja przedstawi Radzie sprawozdanie z jej stosowania, a tam gdzie stosowne, łącznie z propozycjami dotyczącymi kontynuacji działań Wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozszerzenia zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wdrożenia niniejszej dyrektywy w terminie dwóch lat od daty jej wejścia w życie. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

3. Wspomniane przepisy muszą zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy albo odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 17

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 18

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 czerwca 1995 r.

W imieniu Rady

B. Pons

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 24 z 28.1.1994, str. 2 oraz Dz.U. C 225 z 13.8.1994. str. 9.

[2] Opinia wydana dnia 14 września 1994 r. (Dz.U. C 393 z 31.12.1994, str. 56).

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 3 maja 1994 r. (Dz.U. C 205 z 25.7.1994, str. 38), wspólne stanowisko Rady z dnia 21 listopada 1994 r. (Dz.U. C 354 z 13.12.1994, str. 11) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 1995 r. (Dz.U. C 89 z 10.4.1995, str. 30).

[4] Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

I. Szczegółowe dane, określone w art. 7 ust. 2

1. Zdoloność finansowa będzie weryfikowana na podstawie rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, a w przypadku gdy przedsiębiorstwo nie może przedstawić rocznych sprawozdań finansowych - na podstawie rocznego bilansu. Wymagane jest przedstawienie szczegółowych danych, w szczególności w następujących sprawach:

a) dostępne fundusze, łącznie z saldem rachunku bankowego, zabezpieczone przekroczenie stanu konta i pożyczki;

b) fundusze i aktywa dostępne jako zabezpieczenie;

c) kapitał obrotowy;

d) istotne koszty, łącznie z kosztem zakupu na rachunek pojazdów, terenów, budynków, instalacji i taboru kolejowego;

e) obciążenia na aktywach przedsiębiorstwa.

2. W szczególności, przedsiębiorstwo ubiegające się o licencję nie posiada zdolności finansowej, jeśli w związku ze swoją działalnością zalega z zapłatą podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne.

3. Organy mogą w szczególności zażądać przedstawienia sprawozdania z audytu oraz odpowiednich dokumentów z banku, powszechnej kasy oszczędnościowej, od księgowego lub audytora. Dokumenty te muszą zawierać informacje dotyczące kwestii określonych w ust. 1.

II. Szczegółowe dane, określone w art. 8 ust. 2.

1. Szczegółowe dane dotyczące rodzaju i utrzymania taboru kolejowego, w szczególności dotyczące norm bezpieczeństwa.

2. Szczegółowe dane dotyczące kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oraz szczegóły dotyczące szkolenia personelu.

--------------------------------------------------

Top