EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; hatályon kívül helyezte: 32012L0034 . Latest consolidated version: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018Hivatalos Lap L 143 , 27/06/1995 o. 0070 - 0074


A Tanács 95/18/EK irányelve

(1995. június 19.)

a vasúttársaságok engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel a belső határok nélküli egységes piacon biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása;

mivel a szolgáltatásnyújtás szabadságának alapelvét a vasúti ágazatban is alkalmazni kell, figyelembe véve az ágazat sajátos jellemzőit;

mivel a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló, 1991. július 29-i 91/440/EGK tanácsi irányelv [4] rendelkezik a vasúttársaságok és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásai számára biztosított hozzáférési jogokról a nemzetközi vasúti közlekedés terén;

mivel a 91/440/EGK irányelv 10. cikkében említettek alapján célszerű bevezetni a szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságoknak egy olyan engedélyt, hogy az egész Közösségben egységes és hátrányos megkülönböztetéstől mentes alapon legyen biztosítva a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés joga;

mivel célszerű a 91/440/EGK irányelv hatályát fenntartani, beleértve a regionális, városi és városkörnyéki szolgáltatásokra vonatkozó kivételeket, és meghatározva, hogy a Csatornaalagúton keresztüli ingajáratok közlekedési működése szintén nem tartozik ezen irányelv hatálya alá;

mivel egy tagállam által kiadott engedélyt az egész Közösségben érvényesnek fogadják el;

mivel a közösségi jog egyéb rendelkezései fogják szabályozni a vasúti infrastruktúrához való hozzáférés, illetve áthaladás közösségi feltételeit;

mivel célszerű, hogy a Közösség megállapítsa az engedélyezési rendszer átfogó alapelveit, meghagyva a tagállamoknak az engedélyek kiadási és adminisztrációs felelősségét, tekintettel az alárendeltség elvére, és arra, hogy biztosítva legyen az ezzel járó egységes szabályozás és áttekinthetőség;

mivel a megbízható és megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges biztosítani, hogy a vasúttársaságok bármikor megfelelhessenek bizonyos követelményeknek a jó hírnévvel, a megfelelő pénzügyi helyzettel és a szakmai alkalmassággal kapcsolatosan;

mivel a fogyasztók és harmadik felek védelme érdekében fontos biztosítani, hogy a vasútvállalatok a felelősségi kockázatnak megfelelően biztosítva legyenek vagy azzal egyenértékű megállapodásokat kössenek;

mivel az engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, valamint az ideiglenes engedélyek megadásával szintén ebben a szövegösszefüggésben kell foglalkozni;

mivel a hátrányos megkülönböztetés nélkül nyújtott vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatban a vasúttársaságnak szintén meg kell felelnie a nemzeti és a közösségi szabályoknak, melyek biztosítani kívánják, hogy a meghatározott útvonalakon a vasúttársaság teljes biztonságban gyakorolhassa tevékenységét;

mivel a nemzetközi vasúti közlekedés hatékony működésének biztosítása érdekében szükséges, hogy a vasúttársaságok tiszteletben tartsák az e területen hatályban lévő megállapodásokat;

mivel végül a vasúttársaságok számára adott engedélyek kiadásánál, fenntartásánál és módosításánál alkalmazott eljárásoknak az átláthatóságra és a hátrányos megkülönböztetés mentességére vonatkozó általános kívánalmat kell tükrözniük,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

Cél és hatály

1. cikk

(1) Ezen irányelv a tagállamok által olyan vasúttársaságoknak szánt engedélyek kiadásáráról, megújításáról és módosításáról rendelkezik, amelyek már létrejöttek vagy létre fognak jönni a Közösségen belül, mihelyt a 91/440/EGK irányelv 10. cikkében említett feltételek szerinti szolgáltatásokat nyújtják.

(2) Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá azok a vasúttársaságok, amelyek tevékenysége a városi, városkörnyéki, illetve regionális járatok fenntartására korlátozódnak.

Szintén nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá azok a vasúttársaságok és nemzetközi csoportosulások, amelyek tevékenysége közúti járműveknek a Csatornaalagúton át, ingajáratban történő szállítására korlátozódik.

(3) Az engedély a Közösség egész területére érvényes.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

a) "vasúttársaság": bármely magán- vagy közvállalkozás, amelynek fő üzleti tevékenysége vasúti áru- és/vagy személyszállítási szolgáltatások nyújtása, azzal a megkötéssel, hogy e vállalkozásnak kell a vontatást biztosítania;

b) "engedély": egy vállalatnak a tagállam által kiadott felhatalmazása, elismerve annak vasúttársasági minőségét. E minőség korlátozódhat a szállítási szolgáltatások bizonyos típusainak nyújtására;

c) "engedélyező hatóság": olyan testület, amelyet valamely tagállam bíz meg az engedélyek kiadásával;

d) - "városi és elővárosi szolgáltatások": olyan szállítási szolgáltatások, amelyek egy városközpont vagy városcsoport szállítási igényeit, illetve az ilyen központ vagy városcsoport és a vonzáskörzetük közötti szállítási igényeket elégítik ki;

- "regionális szolgáltatások": egy régió szállítási igényeit kielégítő szállítási szolgáltatások.

3. cikk

Minden tagállam kijelöli azt a szervezetet, amely az engedélyek kiadásáért és az ezen irányelvből eredő kötelezettségek teljesítéséért felel.

II. SZAKASZ

Engedélyek

4. cikk

(1) Egy vasúttársaság abban a tagállamban jogosult engedélyt kérni, amelyben létrejött.

(2) Azok a tagállamok, ahol ezen irányelv követelményeinek nem tesznek eleget, nem adhatnak ki engedélyeket, illetve nem hosszabbíthatják meg azok érvényességét.

(3) Az a vasúttársaság, amely teljesíti az ezen irányelvben meghatározott követelményeket, jogosult arra, hogy engedélyt kapjon.

(4) Az a vasúttársaság, amely nem kapta meg a kérdéses szolgáltatásokra vonatkozó megfelelő engedélyt, nem nyújthatja az ezen irányelvben foglalt vasúti szállítási szolgáltatásokat.

Azonban az ilyen engedély önmagában nem jogosítja fel birtokosát a vasúti infrastruktúrához való hozzáférésre.

5. cikk

(1) A vasúttársaság a tevékenysége megkezdése előtt bizonyítja az érintett tagállam engedélyező hatósága előtt, hogy bármikor képes lesz a jó hírnévvel, megfelelő pénzügyi helyzettel és szakmai kompetenciával kapcsolatos követelményeknek megfelelni és a 6-9. cikkekben említett magánjogi felelősségnek eleget tenni.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az engedélyért folyamodó minden egyes vasúttársaság köteles minden szükséges és lényeges információt megadni.

6. cikk

A tagállamoknak meg kell határozniuk azokat a feltételeket, amelyek alapján a jó hírnév követelménye teljesül, így biztosítva azt, hogy az engedélyért folyamodó vasúttársaság vagy az irányításáért felelős személyek:

- akit/akiket a bíróság súlyos bűncselekmény miatt - beleértve a gazdasági bűncselekményeket is - nem ítélt el,

- ellene/ellenük csődeljárás nem indult,

- akit/akiket a bíróság a szállításra vonatkozó sajátos jogszabályok súlyos megsértése miatt nem ítélt el,

- akit/akiket a bíróság a szociális és munkajogi kötelezettségek, beleértve a munka- és egészségvédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt kötelezettségek súlyos vagy ismétlődő mulasztása miatt nem ítélt el.

7. cikk

(1) A megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelményeknek akkor tesz eleget az engedélyért folyamodó vasúttársaság, ha bizonyítani tudja, hogy reális feltételek alapján egy 12 hónapos időszak során meg tud felelni a tényleges és lehetséges kötelezettségeinek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az engedélyért folyamodó valamennyi vasúttársaság köteles megadni legalább a melléklet I. szakaszában felsorolt adatokat.

8. cikk

(1) A szakmai kompetenciával kapcsolatos követelmények akkor teljesülnek, ha:

a) az engedélyért folyamodó vasúttársaságnak van vagy lesz olyan irányító szerve, amely birtokában van annak a szükséges tudásnak és/vagy tapasztalatnak, amely az engedélyben meghatározott működés feletti biztonságos és megbízható ellenőrzés és felügyelet gyakorlásához kell,

b) a vasúttársaság biztonságért felelős személyzete, különösen a mozdonyvezetők, tevékenységi területüknek megfelelő bizonyítvánnyal igazolt képesítéssel rendelkeznek, és

c) a személyzet, a gördülőállomány és a szervezet a nyújtott szolgáltatások biztonságának magas színvonalát képes biztosítani.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában, az engedélyért folyamodó valamennyi vasúttársaság megadja legalább a melléklet II. szakaszában felsorolt adatokat.

(3) Az engedélyért folyamodó vasúttársaság megfelelő okiratot nyújt be a képzettség kapcsán támasztott követelmények teljesítéséről.

9. cikk

A vasúttársaság rendelkezik a megfelelő biztosítással, vagy ezzel egyenértékű intézkedéseket tesz a hazai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően, hogy a balesetek során felmerülő károkra, különös tekintettel az utasokra, a poggyászra, a szállított árura, a postaküldeményekre és harmadik felekre vonatkozóan fedezete legyen.

III. SZAKASZ

Az engedély érvényessége

10. cikk

(1) Az engedély mindaddig érvényes, amíg a vasúttársaság teljesíti az ezen irányelvben megállapított kötelezettségeket. Azonban az engedélyező hatóság legalább ötévente felülvizsgálatot rendel el.

(2) Az engedély tartalmazza a felfüggesztésére vagy visszavonására vonatkozó sajátos rendelkezéseket.

11. cikk

(1) Ha az engedéllyel rendelkező vasúttársasággal szemben komoly kétség merül fel, hogy vajon megfelel-e ezen irányelvnek és különösen az 5. cikkében foglalt követelményeknek, akkor az engedélyező hatóság bármikor ellenőrizheti, hogy a vasúttársaság ténylegesen megfelel-e e követelményeknek.

Az engedélyező hatóság felfüggesztheti vagy visszavonhatja az engedélyt, amennyiben meggyőződött arról, hogy a vasúttársaság a továbbiakban nem tud az ezen irányelvben, de különösen az 5. cikkében foglalt előírásoknak megfelelni.

(2) Az engedélyező hatóság haladéktalanul tájékoztatja a másik tagállambeli engedélyező hatóságot, amennyiben komoly kétsége merül fel, hogy az irányelvben foglalt előírásoknak e tagállam által kiadott engedéllyel rendelkező vasúttársaság nem felel meg.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett, az engedélyező hatóság ideiglenes engedélyt ad a vasúttársaság átszervezési idejére, feltéve hogy az nem veszélyezteti a biztonságot, amennyiben az engedélyt felfüggesztette vagy visszavonta a nem megfelelő pénzügyi helyzettel kapcsolatos követelmények miatt. Azonban az ideiglenes engedély a kiadásának időpontjától számított legfeljebb hat hónapig maradhat érvényben.

(4) Az engedélyező hatóság az engedélyt jóváhagyásra bekéri vagy felfüggeszti, amennyiben a vasúttársaság hat hónapra beszünteti működését, vagy az engedély megadását követő hat hónapon belül tevékenységét nem kezdi meg.

A vasúttársaság a tevékenysége megkezdésekor a nyújtandó szolgáltatások sajátos jellegét figyelembe véve hosszabb időtartam megállapítását is kérheti.

(5) Az engedélyező hatóság jóváhagyásra újra bekéri az engedélyt a vasúttársaság jogi helyzetére befolyást gyakorló változás, de különösképpen összeolvadás vagy beolvadás esetén. Amennyiben az engedélyező hatóság úgy ítéli meg, hogy a biztonság veszélyeztetve van, e vasúttársaság nem folytathatja a működését; ebben az esetben az elutasító döntés okát meg kell indokolni.

(6) A vasúttársaság felülvizsgálat céljából engedélyét újra benyújtja az engedélyező hatóságnak, amennyiben tevékenységében jelentős változtatásokat vagy terjeszkedést tervez.

(7) Az engedélyező hatóság nem engedi meg a csődeljárás vagy más hasonló eljárás alatt álló vasúttársaság engedélyének hatályban tartását, amennyiben meggyőződött arról, hogy ésszerű időn belül nincs reális kilátás a vállalkozás kielégítő pénzügyi átszervezésre.

(8) Amikor az engedélyező hatóság felfüggeszt, visszavon vagy módosít egy engedélyt, a tagállam erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot.

12. cikk

Az ezen irányelvben foglalt követelmények mellett a vasúttársaság köteles betartani nemzeti jogának azon rendelkezéseit is, amelyek megfelelnek a közösségi jognak, és alkalmazásuk hátrányos megkülönböztetéstől mentesen történik, különös tekintettel:

- a vasúti szolgáltatásokra vonatkozó sajátos műszaki és működési követelményekre,

- a vasúttársaság személyzetére, gördülőállományára és a szervezetére vonatkozó biztonsági követelményekre,

- az egészségügyi, biztonsági és szociális feltételekre, valamint a dolgozók és a fogyasztó jogaira vonatkozó rendelkezésekre.

13. cikk

A vasúttársaságok kötelesek tiszteletben tartani a működési helyük szerinti tagállamokban a nemzetközi vasúti szállításra vonatkozó, érvényben lévő megállapodásokat.

IV. SZAKASZ

Átmeneti rendelkezések

14. cikk

Ahhoz, hogy a vasúti szolgáltatásokat nyújtó vasúttársaságok teljesítsék az ezen irányelvben foglalt rendelkezéseket, tizenkét hónapos átmeneti időszakot kell biztosítani számukra a 16. cikk (2) bekezdésében említett átvétel utolsó napjától. Ezen átmeneti időszak nem terjed ki azokra a rendelkezésekre, amelyek befolyásolhatják a vasúti működés biztonságát.

V. SZAKASZ

Záró rendelkezések

15. cikk

(1) Az érintett tagállam köteles az engedélyek megadásakor alkalmazott eljárást közzétenni, és erről a Bizottságot tájékoztatni.

(2) Az engedélyező hatóság, tekintettel minden rendelkezésre álló információra, a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelemmel kapcsolatos valamennyi fontos információ birtokába jutásától számított három hónapon belül köteles határozatot hozni. A határozatot közölni kell az engedélyért folyamodó vasúttársasággal. Esetleges visszautasítás esetén meg kell indokolni az okokat.

(3) A tagállamok kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyező hatóság által hozott határozatok a bíróság előtt megtámadhatóak legyenek.

16. cikk

(1) Az ezen irányelv bevezetését követő két év után a Bizottság a Tanács elé terjeszti annak az alkalmazásáról szóló jelentését, amelyhez szükség esetén megfelelő javaslatokat csatol a közösségi fellépések folytatásáról, különös tekintettel ezen irányelv hatálya kiterjesztésének lehetőségére.

(2) A tagállamok elfogadják azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a hatálybalépésétől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

17. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1995. június 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. Pons

[1] HL C 24., 1994. 1. 28., 2. o. és HL C 225., 1994. 8.13., 9. o.

[2] Az 1994. szeptember 14-i vélemény (HL C 393., 1994. 12. 31., 56. o.).

[3] Az Európai Parlament 1994. május 3-i véleménye (HL C 205., 1994. 7.25., 38. o.), a Tanács 1994. november 21-i közös állásfoglalása (HL C 354., 1994.12.13., 11. o.) és az Európai Parlament 1995. március 14-i határozata (HL C 89., 1995.4.10., 30. o.).

[4] HL L 237., 1991.8.24., 25. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

I. A 7. cikk (2) bekezdésében említett adatok

1. A megfelelő pénzügyi helyzet igazolható a vállalkozás éves beszámolójával, vagy amennyiben az engedélyért folyamodó társaság nem tud rendelkezésre bocsátani beszámolókat, akkor az éves mérleggel. Részletes adatokat kell biztosítani, különösen a következőkre vonatkozóan:

a) rendelkezésre álló anyagi eszközök, amelyek tartalmazzák a banki mérleget, zálogjoggal biztosított hiteltúllépési tartalékalapokat és hiteleket;

b) biztosítékként rendelkezésre álló pénzeszközök és a társasági vagyon;

c) működő tőke;

d) kapcsolódó költségek, amelyek tartalmazzák a járművek, telekingatlan, épületek, berendezések és gördülőállomány beszerzésének vételárát;

e) a vasúttársaság vagyonának terhei.

2. Az engedélyért folyamodó vállalkozás különösen abban az esetben nincs megfelelő pénzügyi helyzetben, ha tevékenységének eredményeképpen tetemes összegű adóhátraléka vagy elmaradt társadalombiztosítási befizetése halmozódott fel.

3. A hatóság elsősorban a könyvvizsgálói jelentést, továbbá bankoktól, takarékbankoktól, könyvelőtől vagy könyvvizsgálótól származó megfelelő dokumentumok benyújtását követelheti. Ezeknek a dokumentumoknak az (1) bekezdésben felsorolt tételekről kell információkkal szolgálniuk.

II. A 8. cikk (2) bekezdésében említett adatok

1. A gördülőállomány jellegére és fenntartására vonatkozó adatok, különösen a biztonsági normák és szabványok tekintetében.

2. A biztonságért felelős személyzet képzettségére és a személyzet képzésére vonatkozó részletes adatok.

--------------------------------------------------

Top