EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0018

Padomes Direktīva 95/18/EK (1995. gada 19. jūnijs) par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu

OJ L 143, 27.6.1995, p. 70–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 258 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 155 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 34 - 38

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; Atcelts ar 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/18/oj

31995L0018Oficiālais Vēstnesis L 143 , 27/06/1995 Lpp. 0070 - 0074


Padomes Direktīva 95/18/EK

(1995. gada 19. jūnijs)

par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

pieņemot lēmumu saskaņā ar Līguma 189.c pantā paredzēto procedūru [3],

tā kā vienotais tirgus aptver tādu teritoriju bez iekšējām robežām, kurā ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite;

tā kā brīvas pakalpojumu sniegšanas princips būtu jāpiemēro dzelzceļa nozarē, ievērojot šīs nozares īpatnības;

tā kā Padomes Direktīvā 91/440/EEK (1991. gada 29. jūlijs) par Kopienas dzelzceļa attīstību [4] attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu starptautiskiem grupējumiem paredzētas dažas piekļuves tiesības starptautisko dzelzceļa pārvadājumu jomā;

tā kā, lai nodrošinātu to, ka piekļuves tiesības dzelzceļa infrastruktūrai visā Kopienā piemēro vienādi un bez diskriminācijas, ir lietderīgi ieviest licenci dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz Direktīvas 91/440/EEK 10. pantā minētos pakalpojumus;

tā kā būtu jāsaglabā Direktīvas 91/440/EEK darbības joma, ieskaitot izņēmumus, kas tajā noteikti attiecībā uz reģionu, pilsētas un piepilsētas pārvadājumiem, un tā kā būtu jāprecizē, ka minētā direktīva neattiecas arī uz turp un atpakaļ braucieniem caur Lamanša tuneli;

tā kā vienā dalībvalstī izdotu licenci būtu attiecīgi jāatzīst par derīgu visā Kopienā;

tā kā Kopienas nosacījumus attiecībā uz piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai vai tranzītu caur to reglamentēs citi Kopienas tiesību aktu noteikumi;

tā kā, ņemot vērā subsidiaritātes principu, un, lai nodrošinātu vajadzīgo vienādību un pārskatāmību, Kopienai būtu jāparedz minētās licencēšanas sistēmas vispārīgie principi, atstājot dalībvalstīm pienākumu izdot un pārvaldīt licences;

tā kā, lai nodrošinātu uzticamus un pietiekamus pakalpojumus, ir jānodrošina tas, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi vienmēr atbilst konkrētām prasībām, kas attiecas uz labu reputāciju, finanšu pietiekamību un profesionālo kompetenci;

tā kā klientu un attiecīgo trešo personu aizsardzībai ir svarīgi nodrošināt to, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ir atbilstoši apdrošināti vai ir veikuši līdzvērtīgus pasākumus attiecībā uz to atbildības riskiem;

tā kā šajā sakarā būtu jāparedz arī licenču apturēšana un atsaukšana, kā arī pagaidu licenču izdošana;

tā kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jāizpilda arī tie attiecīgās valsts un Kopienas noteikumi par dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko piemēro nediskriminējošā veidā un kas ir paredzēti, lai nodrošinātu to, ka attiecīgais uzņēmums var pilnīgi droši veikt savas darbības konkrētos dzelzceļa posmos;

tā kā, lai nodrošinātu starptautiskā dzelzceļa transporta efektīvu darbību, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jāievēro šajā nozarē spēkā esošie nolīgumi;

tā kā, visbeidzot, procedūrām attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu darbības licenču izdošanu, uzturēšanu un grozīšanu būtu jāatspoguļo vispārējā vēlme sasniegt pārskatāmību un vienlīdzību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I IEDAĻA

Mērķis un piemērošanas joma

1. pants

1. Šī direktīva attiecas uz kritērijiem, ko dalībvalstis piemēro, izdodot, atjaunojot vai grozot licences dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri veic vai veiks uzņēmējdarbību Kopienā, ja tie sniedz Direktīvas 91/440/EEK 10. pantā paredzētos pakalpojumus atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti minētajā pantā.

2. Šī direktīva neattiecas uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri nodrošina tikai pilsētas, piepilsētas un reģionu pārvadājumus.

Šī direktīva neattiecas arī uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem un starptautiskiem grupējumiem, kuri nodrošina tikai autotransporta līdzekļu turp un atpakaļ pārvadājumus caur Lamanša tuneli.

3. Licence ir derīga visā Kopienas teritorijā.

2. pants

Šajā direktīvā:

a) "dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums" ir jebkurš privāts vai publisks uzņēmums, kura galvenais darbības veids ir dzelzceļa pārvadāšanas pakalpojumu sniegšana attiecībā uz kravām un/vai pasažieriem, ar noteikumu, ka uzņēmumam jānodrošina vilce;

b) "licence" ir atļauja, ko dalībvalsts izdod uzņēmumam un ar ko atzīst šā uzņēmuma kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma statusu. Minēto statusu var ierobežot uz īpašu pakalpojumu veidu sniegšanu,

c) "iestāde, kas izdod licences" ir iestāde, ko dalībvalsts ir pilnvarojusi izdot licences,

d) - "pilsētas un piepilsētas pārvadājumi" ir pārvadājumu pakalpojumi, ko sniedz, lai nodrošinātu pilsētu aglomerāta vai konurbācijas pārvadājumu vajadzības, kā arī, lai nodrošinātu pārvadājumu vajadzības starp šādu aglomerātu vai konurbāciju un tās apkārtējiem apgabaliem,

- "reģionu pārvadājumi" ir pārvadājumu pakalpojumi, ko veic, lai nodrošinātu reģiona pārvadājumu vajadzības.

3. pants

Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas atbild par licenču izdošanu un par to saistību izpildi, kuras uzliek šī direktīva.

II IEDAĻA

Licences

4. pants

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir tiesības pieteikties uz licenci dalībvalstī, kurā tas veic uzņēmējdarbību.

2. Dalībvalstis neizdod licences vai nepagarina to derīguma termiņu, ja nav izpildītas šīs direktīvas prasības.

3. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas ievēro šajā direktīvā paredzētās prasības, ir tiesības saņemt licenci.

4. Neviens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nedrīkst sniegt dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, uz ko attiecas šī direktīva, ja vien uzņēmumam nav izdota attiecīga licence par veicamajiem pārvadājumiem.

Tomēr šāda licence pati par sevi nedod tās turētājam piekļuves tiesības dzelzceļa infrastruktūrai.

5. pants

1. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam pirms savu darbību uzsākšanas ir jāpierāda attiecīgajām dalībvalsts iestādēm, kas izdod licences, ka tas vienmēr atbildīs 6. līdz 9. pantā uzskaitītajām prasībām attiecībā uz labu reputāciju, finanšu pietiekamību, profesionālo kompetenci un civiltiesiskās atbildības segšanu.

2. Lai izpildītu šā panta 1. punktu, katrs pieteikuma iesniedzējs sniedz visu vajadzīgo informāciju.

6. pants

Dalībvalstis paredz nosacījumus, atbilstīgi kuriem ir ievērota prasība par labu reputāciju, lai nodrošinātu to, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, vai par tā vadību atbildīgās personas:

- nav tikušas notiesātas par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, ieskaitot komerciāla rakstura nodarījumus,

- nav tikušas pasludinātas par bankrotējušām,

- nav tikušas notiesātas par smagiem tādu īpašu tiesību aktu pārkāpumiem, kas piemērojami pārvadājumu nozarē,

- nav tikušas notiesātas par smagu vai atkārtotu sociālo vai darba tiesību saistību nepildīšanu, ieskaitot saistības, kas paredzētas darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktos.

7. pants

1. Prasības attiecībā uz finanšu pietiekamību ir izpildītas, ja pieteikuma iesniedzējs - dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var pierādīt, ka tas divpadsmit mēnešus varēs izpildīt savas faktiskās un potenciālās saistības, kas nodibinātas, pamatojoties uz reāliem pieņēmumiem.

2. Lai izpildītu šā panta 1. punktu, katrs pieteikuma iesniedzējs sniedz vismaz to informāciju, kas uzskaitīta pielikuma I iedaļā.

8. pants

1. Prasības attiecībā uz profesionālo kompetenci ir izpildītas, ja:

a) pieteikuma iesniedzējam - dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir vai būs tāda vadības struktūra, kurai ir vajadzīgās zināšanas un/vai pieredze, lai veiktu drošu un uzticamu ekspluatācijas kontroli un pārraudzību attiecībā uz licencē norādītajiem darbības veidiem;

b) tā personāls, kas atbild par drošību, jo īpaši dzelzceļa transportlīdzekļu vadītāji, ir pilnībā kvalificēti attiecīgo darbību veikšanai savā nozarē un

c) uzņēmuma personāls, ritošais sastāvs un struktūra var nodrošināt sniedzamo transporta pakalpojumu augstu drošības līmeni.

2. Lai izpildītu šā panta 1. punktu, katrs pieteikuma iesniedzējs sniedz vismaz to informāciju, kas uzskaitīta pielikuma II iedaļā.

3. Jāiesniedz pienācīgs kvalifikācijas prasību atbilstības rakstveida apliecinājums.

9. pants

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jābūt pienācīgi apdrošinātam vai jāveic līdzvērtīgi pasākumi, lai saskaņā ar attiecīgās valsts un starptautiskiem tiesību aktiem izpildītu savas saistības nelaimes gadījumos, jo īpaši attiecībā uz pasažieriem, bagāžu, kravu, pastu un trešām personām.

III IEDAĻA

Licences derīgums

10. pants

1. Licence ir spēkā, kamēr attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums pilda šajā direktīvā paredzētās saistības. Tomēr iestāde, kas izdod licences, var paredzēt regulāru tās pārskatīšanu vismaz ik pēc pieciem gadiem.

2. Īpašus noteikumus, kas reglamentē licences apturēšanu vai atsaukšanu, var iekļaut pašā licencē.

11. pants

1. Ja pastāv nopietnas šaubas par to, vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kam ir izdota licence, pilda šīs direktīvas prasības un jo īpaši tās 5. panta prasības, iestāde, kas izdod licences, vienmēr var pārbaudīt, vai attiecīgais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu patiesi izpilda šīs prasības.

Ja iestāde, kas izdod licences, ir pārliecināta, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vairs neatbilst šīs direktīvas un jo īpaši tās 5. panta prasībām, tā aptur vai atsauc šā uzņēmuma licenci.

2. Ja dalībvalsts iestāde, kas izdod licences, ir pārliecināta, ka ir nopietns pamats apšaubīt tāda dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma atbilstību šīs direktīvas prasībām, kuram licenci ir izdevusi citas dalībvalsts iestāde, kas izdod licences, tā par to tūlīt informē attiecīgo iestādi.

3. Neatkarīgi no 1. punkta, ja licenci aptur vai atsauc, pamatojoties uz neatbilstību prasībai par finanšu pietiekamību, iestāde, kas izdod licences, var piešķirt pagaidu licenci līdz attiecīgā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma reorganizācijas pabeigšanai, ja nav apdraudēta sniedzamo pakalpojumu drošība. Tomēr pagaidu licence ir derīga ne ilgāk kā sešus mēnešus no tās izdošanas dienas.

4. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums uz sešiem mēnešiem ir pārtraucis savu darbību vai nav to uzsācis sešos mēnešos pēc licences izdošanas, iestāde, kas izdod licences, var nolemt, ka licence no jauna jāiesniedz apstiprināšanai vai tā jāaptur.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var lūgt noteikt garāku laikposmu darbības uzsākšanai, ņemot vērā sniedzamo pakalpojumu īpašo raksturu.

5. Ja notiek izmaiņas, kas ietekmē uzņēmuma juridisko statusu, un jo īpaši uzņēmumu apvienošanās vai pārņemšanas gadījumā iestāde, kas izdod licences, var nolemt, ka licence jāiesniedz atkārtotai apstiprināšanai. Minētais dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var turpināt darbību, ja vien iestāde, kas izdod licences, neuzskata, ka ir apdraudēta drošība; šādā gadījumā ir jāsniedz minētā lēmuma pamatojums.

6. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums plāno būtiski mainīt vai paplašināt savu darbību, tam sava licence atkārtoti jāiesniedz pārskatīšanai iestādē, kas izdod licences.

7. Iestāde, kas izdod licenci, neļauj šo licenci paturēt tādam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, attiecībā uz kuru ir uzsākta bankrota procedūra vai līdzīga procedūra, ja šī iestāde ir pārliecināta par to, ka pieņemamā laikposmā nevar veikt pienācīgu finanšu pārstrukturēšanu.

8. Ja iestāde, kas izdod licences, aptur, atsauc vai groza licenci, tad minētā dalībvalsts par to tūlīt attiecīgi informē Komisiju. Komisija nekavējoties informē pārējās dalībvalstis.

12. pants

Papildus šīs direktīvas prasībām dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izpilda arī tos attiecīgo valstu tiesību aktu noteikumus, kas ir saderīgi ar Kopienas tiesību aktiem un ko piemēro bez diskriminācijas, jo īpaši:

- īpašas tehniskās un ekspluatācijas prasības, kas attiecas uz dzelzceļa pārvadājumiem,

- drošības prasības, kas attiecas uz personālu, ritošo sastāvu un uzņēmuma iekšējo organizāciju,

- noteikumus par veselības aizsardzību, drošību, sociālajiem nosacījumiem un darbinieku un klientu tiesībām.

13. pants

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ievēro nolīgumus, kas ir spēkā attiecībā uz starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem tajās dalībvalstīs, kurās šie uzņēmumi darbojas.

IV IEDAĻA

Pārejas noteikums

14. pants

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas sniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus, piešķir divpadsmit mēnešu pārejas laikposmu, sākot no transponēšanas galīgās dienas, kura minēta 16. panta 2. punktā, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Šis pārejas laikposms neattiecas uz noteikumiem, kas var ietekmēt dzelzceļa pārvadājumu drošību.

V IEDAĻA

Nobeiguma noteikumi

15. pants

1. Licenču izdošanas procedūras dara zināmas atklātībai attiecīgā dalībvalsts, kas par tām informē Komisiju.

2. Iestāde, kas izdod licences, ņemot vērā visu pieejamo informāciju, pieņem lēmumu par licences pieteikumu iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā trīs mēnešos pēc tam, kad ir iesniegta visa vajadzīgā informācija, t.i., informācija, kas minēta pielikumā. Lēmumu dara zināmu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, kas iesniedzis pieteikumu. Atteikumā norāda tā iemeslu.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka iestādes, kas izdod licences, pieņemto lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

16. pants

1. Komisija divus gadus pēc šīs direktīvas piemērošanas iesniedz Padomei ziņojumu par tās piemērošanu, vajadzības gadījumā tam pievienojot priekšlikumus par Kopienas turpmāku rīcību, jo īpaši attiecībā uz šīs direktīvas darbības jomas paplašināšanas iespēju.

2. Dalībvalstis pieņem vajadzīgos normatīvos un administratīvos aktus, lai izpildītu šīs direktīvas prasības divos gados pēc tās stāšanās spēkā. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju.

3. Dalībvalstīm pieņemot minētos noteikumus, tajos jāiekļauj atsauce uz šo direktīvu, vai arī šāda atsauce jāpievieno to oficiālajām publikācijām. Dalībvalstis paredz metodes, kā izdarīt šādas atsauces.

17. pants

Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

18. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Luksemburgā, 1995. gada 19. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Pons

[1] OV C 24, 28.1.1994., 2. lpp. un OV C 225, 13.8.1994., 9. lpp.

[2] Atzinums sniegts 1994. gada 14. septembrī (OV C 393, 31.12.1994., 56. lpp.).

[3] Eiropas Parlamenta 1994. gada 3. maija atzinums (OV C 205, 25.7.1994., 38. lpp.), Padomes 1994. gada 21. novembra kopējā nostāja (OV C 354 of 13.12.1994., 11. lpp.) un Eiropas Parlamenta 1995. gada 14. marta lēmums (OV C 89, 10.4.1995., 30. lpp.).

[4] OV L 237, 24.8.1991., 25. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

I. Šīs direktīvas 7. panta 2. punktā minētā informācija.

1. Finanšu pietiekamību pārbauda, ņemot vērā uzņēmuma gada pārskatus vai bilanci, ja uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, nevar iesniegt savus gada pārskatus. Ir jāsniedz sīkāka informācija, jo īpaši par šādiem jautājumiem:

a) pieejamie finansu līdzekļi, ieskaitot atlikumus bankā, izsniegtos pārtēriņa līdzekļus un aizdevumus;

b) līdzekļi un aktīvi, kas pieejami kā nodrošinājums;

c) apgrozāmais kapitāls;

d) būtiskas izmaksas, ieskaitot pirkuma izmaksas par transportlīdzekļiem, zemi, ēkām, objektiem un ritošo sastāvu;

e) maksājumi saistībā ar uzņēmumam aktīviem.

2. Pieteikuma iesniedzēja finanses nav pietiekamas jo īpaši tad, ja uzņēmumam tā darbības dēļ ir radušies būtiski nodokļu vai sociālās nodrošinājuma maksājumu parādi.

3. Iestāde jo īpaši var pieprasīt uzņēmumam iesniegt revīzijas ziņojumu un attiecīgos dokumentus no bankas, valsts krājbankas, grāmatveža vai revidenta. Šajos dokumentos jābūt iekļautai informācijai par 1. punktā minētajiem jautājumiem.

II. Šīs direktīvas 8. panta 2. punktā minētā informācija.

1. Informācija par ritošā sastāva īpašībām un ekspluatāciju, jo īpaši attiecībā uz drošības standartiem.

2. Informācija par tā personāla kvalifikāciju, kas atbild par drošību, un ziņas par personāla apmācību.

--------------------------------------------------

Top