Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0720

2009/720/EG: Kommissionens beslut av den 17 september 2009 om fastställande av datum för slutförandet av migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) [delgivet med nr K(2009) 6910]

OJ L 257, 30.9.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 326 - 327

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/720/oj

30.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/26


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 17 september 2009

om fastställande av datum för slutförandet av migreringen från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)

[delgivet med nr K(2009) 6910]

(Endast de bulgariska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2009/720/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1104/2008 av den 24 oktober 2008 om migrering från Schengens informationssystem (SIS 1+) till andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (1), särskilt artikel 11.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1104/2008 ska de medlemsstater som deltar i SIS 1+ med stöd från Frankrike och kommissionen senast den 30 september 2009 migrera från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen. Detta datum får vid behov ändras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 17.2 i förordningen.

(2)

Problem i samband med testningen av SIS II har lett till att genomförandet av den verksamhet som anges i förordning (EG) nr 1104/2008 har försenats. Enligt rådets slutsatser av den 26 och 27 februari 2009 är datumet för migreringen från SIS 1+ till SIS II, fastställt till september 2009, inte längre realistiskt med tanke på den tid som krävs för att lösa de kvarstående frågorna.

(3)

Eftersom migreringen från SIS 1+ till SIS II kommer att försenas bör det nya datumet för slutförandet av migreringen fastställas så att det sammanfaller med det slutgiltiga datum då förordning (EG) nr 1104/2008 upphör att gälla, så att förberedelserna inför driftsstarten för SIS II kan fortsätta.

(4)

I enlighet med artikel 2 i protokollet om Danmarks ställning, som fogats till fördraget om Europeiska unionen och EG-fördraget, har Danmark inte deltagit i antagandet av förordning (EG) nr 1104/2008, som därför inte är bindande för eller tillämplig i Danmark. Eftersom förordning (EG) nr 1104/2008 bygger på Schengenregelverket enligt avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget, meddelade Danmark, i enlighet med artikel 5 i ovannämnda protokoll, att landet hade genomfört förordningen i nationell rätt. Danmark är därför enligt internationell rätt skyldigt att genomföra detta beslut.

(5)

Detta beslut är ett led i utvecklingen av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Förenade kungariket inte deltar enligt rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (2). Förenade kungariket deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket. Detta beslut riktar sig därför inte till Förenade kungariket.

(6)

Detta beslut är ett led i utvecklingen av bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland inte deltar enligt rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket (3). Irland deltar därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt i Irland. Detta beslut riktar sig därför inte till Irland.

(7)

När det gäller Island och Norge innebär detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionens råd, Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och vidareutvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket (4) vilka omfattas av det område som avses i artikel 1 G i rådets beslut 1999/437/EG (5) beträffande vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet.

(8)

När det gäller Schweiz innebär detta beslut, i enlighet med avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/146/EG (6) om ingående av det avtalet på Europeiska gemenskapens vägnar.

(9)

När det gäller Liechtenstein innebär detta beslut, i enlighet med protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, en utveckling av bestämmelser i Schengenregelverket vilka omfattas av det område som avses i artikel 1.G i beslut 1999/437/EG, jämförd med artikel 3 i rådets beslut 2008/261/EG av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (7).

(10)

De åtgärder som föreslås i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 (8) och artikel 17.1 i förordning (EG) nr 1104/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som deltar i SIS 1+ ska med stöd från Frankrike och kommissionen senast det datum då förordning (EG) nr 1104/2008 upphör att gälla slutföra migreringen från N.SIS till N.SIS II med hjälp av den provisoriska migreringsstrukturen.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige i enlighet med fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 2009.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EUT L 299, 8.11.2008, s. 1.

(2)  EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

(3)  EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

(4)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

(5)  EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6)  EUT L 53, 27.2.2008, s. 1.

(7)  EUT L 83, 26.3.2008, s. 3.

(8)  EUT L 381, 28.12.2006, s. 4.


Top