Help Print this page 

Document L:2009:257:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 257, 30. september 2009

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2009.257.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 257

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

52. årgang
30. september 2009


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 907/2009 af 29. september 2009 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2009 af 28. september 2009 om forbud mod fiskeri efter rokker i EF-farvande i VII d fra fartøjer, der fører belgisk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 909/2009 af 28. september 2009 om forbud mod fiskeri efter rokker i EF-farvande i VIII og IX fra fartøjer, der fører belgisk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 910/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsætningsstof til foder til heste (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 911/2009 af 29. september 2009 om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsætningsstof til foder til laksefisk og rejer (indehaver af godkendelsen er Lallemand SAS) (1)

10

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET I HENHOLD TIL DEN FÆLLES BESLUTNINGSPROCEDURE

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 912/2009/EF af 16. september 2009 om Fællesskabets deltagelse i et europæisk program for metrologisk forskning, der gennemføres af flere medlemsstater (1)

12

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2009/720/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 17. september 2009 om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) (meddelt under nummer K(2009) 6910)

26

 

 

2009/721/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 24. september 2009 om udelukkelse fra EF-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer K(2009) 7044)

28

 

 

2009/722/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. september 2009 om ændring af beslutning 2003/324/EF for så vidt angår dispensation fra forbuddet mod genanvendelse inden for samme art i forbindelse med fodring af visse pelsdyr i Letland (meddelt under nummer K(2009) 5550)

38

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

 

2009/723/FUSP

 

*

Afgørelse EUSEC/1/2009 truffet af Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité den 25. september 2009 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions rådgivnings- og bistandsmission vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo (EUSEC RD Congo)

40

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT VI I EU-TRAKTATEN

 

*

Kommissionens afgørelse 2009/724/RIA af 17. september 2009 om fastsættelse af datoen for den endelige overgang fra Schengeninformationssystemet (SIS 1+) til anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II)

41

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1205/2008 af 3. december 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF med hensyn til metadata (EUT L 326 af 4.12.2008)

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top