Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0720

2009/720/ЕО: Решение на Комисията от 17 септември 2009 година за определяне на датата за приключване на миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (нотифицирано под номер C(2009) 6910)

OJ L 257, 30.9.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 326 - 327

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/720/oj

30.9.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 257/26


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2009 година

за определяне на датата за приключване на миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)

(нотифицирано под номер C(2009) 6910)

(само текстовете на български, гръцки, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език са автентични)

(2009/720/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (1), и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1104/2008 участващите в ШИС 1+ държави-членки осъществяват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията, най-късно до 30 септември 2009 г. При необходимост датата може да бъде променена в съответствие с процедурата по член 17, параграф 2 от този регламент.

(2)

Осъществяването на дейностите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1104/2008, закъсня поради проблеми, набелязани при изпитването на ШИС II. В заключенията на Съвета от 26 и 27 февруари 2009 г. се отбелязва, че предвид срока, необходим за отстраняване на съществуващите проблеми, определената за септември 2009 г. дата за преминаване от ШИС 1+ към ШИС II вече не е реалистична.

(3)

Предвид закъснението в миграцията от ШИС 1+ към ШИС II новата дата за приключване на миграцията следва да бъде определена така, че да съвпада с крайната дата на изтичане на действието на Регламент (ЕО) № 1104/2008, като по този начин се позволи дейностите за стартиране на операциите на ШИС II да продължат до тази дата.

(4)

В съответствие с член 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за ЕО, Дания не взе участие в приемането на Регламент (ЕО) № 1104/2008 и следователно не е обвързана с него и не е обект на прилагането му. При все това, като се има предвид, че Регламент (ЕО) № 1104/2008 се основава на достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите от дял IV на част трета от Договора за създаване на Европейската общност, Дания в съответствие с член 5 от протокола съобщи, че ще транспонира тези достижения на правото в националното си законодателство. Следователно по силата на международното право Дания е обвързана да прилага настоящото решение.

(5)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2). Следователно Обединеното кралство не взема участие в приемането на настоящото решение, не е обвързано от него, нито е обект на прилагането му. Ето защо Обединеното кралство не следва да бъде адресат на настоящото решение.

(6)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3). Следователно Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито е обект на прилагането му. Ето защо Ирландия не следва да бъде адресат на настоящото решение.

(7)

По отношение на Исландия и на Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (4), което попада в обхвата, посочен в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (5) относно определени условия по прилагането на въпросното споразумение.

(8)

По отношение на Швейцария настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата, посочен в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО (6) на Съвета за сключване на това споразумение от името на Европейската общност.

(9)

По отношение на Лихтенщайн настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата, посочен в член 1, буква Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (7).

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 51 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета (8), и посочен в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1104/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Участващите в ШИС 1+ държави-членки приключват миграцията от Н.ШИС към Н.ШИС II посредством временната архитектура за миграция, с подкрепата на Франция и на Комисията, до датата на изтичане на действието на Регламент (ЕО) № 1104/2008.

Член 2

Съгласно Договора за създаване на Европейската общност адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.


Top