EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Styrningen av energiunionen

Styrningen av energiunionen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Strategin för energiunionen har följande fem dimensioner:

Förordningen omfattar följande huvudåtgärder:

 • Varje EU-land ska ta fram en integrerad nationell energi- och klimatplan för perioden 2021 till 2030 senast den 1 januari 2019, och därefter vart tionde år för en period på tio år åt gången.
 • Det ska inrättas ett förfarande för samråd mellan Europeiska kommissionen och EU-länderna, samt ett regionalt samarbete mellan EU-länderna innan planerna slutställs och därefter vart tionde år för en period på tio år åt gången. Under perioden fram till 2030 ska planerna uppdateras senast den 30 juni 2024.
 • EU-länderna ska ta fram och rapportera till kommissionen om långsiktiga strategier för låga utsläpp med ett 50-årigt perspektiv, i syfte att bidra till de övergripande målen för hållbar utveckling och det långsiktiga mål som fastställts i Parisavtalet.
 • EU-länderna ska upprätta lägesrapporter vartannat år om genomförandet av planerna från och med 2021 för energiunionens samtliga fem dimensioner, i syfte att övervaka framstegen.
 • Kommissionen ska övervaka och bedöma EU-ländernas framsteg mot målen, syftena och bidragen i deras nationella planer.
 • Det ska inrättas inventeringssystem på EU-nivå och nationella inventeringssystem för växthusgasutsläpp, politik, åtgärder och prognoser.

Delegerade akter

 • Kommissionen får anta delegerade akter för att ändra de allmänna ramarna för mallen för integrerade nationella energi- och klimatplaner. Detta får göras för att anpassa mallen till ändringar av EU:s klimat- och energipolitiska ram som har en direkt och särskild anknytning till EU:s bidrag enligt FN:s ramkonvention om klimatförändringar och Parisavtalet, för att ta hänsyn till förändringar i den globala uppvärmningspotentialen och internationellt överenskomna inventeringsriktlinjer eller för att fastställa krav för EU:s inventeringssystem och upprätta register.
 • Delegerad förordning (EU) 2020/1044 kompletterar förordning (EU) 2018/1999 med regler om värden för global uppvärmningspotential, riktlinjer för växthusgasinventering samt EU:s inventeringssystem. Dessutom upphävs delegerad förordning (EU) nr 666/2014 från och med den 1 januari 2021.
  • Delegerad förordning (EU) 2020/1044 gäller för rapporter som lämnas in av EU-länderna för 2021 och framåt.
  • EU-länderna och kommissionen ska använda de värden för global uppvärmningspotential som finns i bilaga I till förordning (EU) 2020/1044 för att fastställa och rapportera uppgifter från växthusgasinventeringar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 24 december 2018.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 663/2009 och (EG) nr 715/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU och 2013/30/EU samt rådets direktiv 2009/119/EG och (EU) 2015/652 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 (EUT L 328, 21.12.2018, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1044 av den 8 maj 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 vad gäller värden för global uppvärmningspotential och inventeringsriktlinjerna och vad gäller unionens inventeringssystem och om upphävande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 666/2014 (EUT L 230, 17.7.2020, s. 1).

Rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring (EUT L 282, 19.10.2016, s. 1).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (COM(2014) 15 final/2, 28.1.2014).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 av den 21 maj 2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell nivå och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen och om upphävande av beslut nr 280/2004/EG (EUT L 165, 18.6.2013, s. 13).

Fortlöpande ändringar av förordning (EU) nr 525/2013 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 24.08.2020

Top