EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energialiidu juhtimine

Energialiidu juhtimine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Energialiidu strateegial on viis mõõdet:

Määrusel on rida olulisi elemente.

 • Selles nähakse ette, et ELi liikmesriikidel tuleb
  • koostada 31. detsembriks 2019 riiklikud lõimitud energia- ja kliimakavad aastateks 2021–2030 ning seejärel 1. jaanuariks 2029 ja seejärel iga kümne aasta tagant;
  • koostada 50-aastase perspektiiviga pikaajalised vähese heitkogusega strateegiad ja anda nendest aru Euroopa Komisjonile, eesmärgiga aidata kaasa laiematele säästva arengu eesmärkidele ja Pariisi kokkuleppega seatud pikaajalistele eesmärkidele;
  • koostada kavade rakendamise kohta alates 15. märtsist 2023 iga kahe aasta tagant koostatav eduaruanne, et jälgida edusamme kõigi viie mõõtme alal.
 • Sellega kehtestatakse konsulteerimismenetlus Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel ning soodustatakse piirkondlikku koostööd liikmesriikide vahel, eriti enne kavade lõpuleviimist ja seejärel iga kümne aasta tagant järgnevaks kümne aasta pikkuseks perioodiks. Aastateks 2021–2030 mõeldud tuleb plaane uuendada 30. juuniks 2024.
 • Sellega nähakse ette, et komisjonil tuleb seirata ja hinnata liikmesriikide edusamme riiklikes kavades kehtestatud eesmärkide ja panuste saavutamisel.
 • Sellega kehtestatakse nõuded riiklike ja ELi inventuurisüsteemide kohta seoses kasvuhoonegaaside heidete, poliitikasuundade, meetmete ja prognoosidega.

Õigusaktide muutmine

 • Määrusega (EL) 2021/1119 ehk nn Euroopa kliimamäärusega muudetakse määrust (EL) 2018/1999. Sellega nähakse ette ELi siduv eesmärk vähendada 2030. aastaks liidus kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55 % (võrreldes 1990. aasta tasemega) ning seada kliimaeesmärk 2040. aastaks kuue kuu jooksul alates Pariisi kokkuleppe kohasest esimesest ülemaailmsest kokkuvõttest.
 • Määrusega (EL) 2023/839, mille peamine eesmärk on muuta määrust (EL) 2018/841, milles käsitletakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenevate kasvuhoonegaaside heite ja sidumise lisamist 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (nn LULUCFi määrus), muudetakse samuti määrust (EL) 2018/1999, et parandada selle seiret, aruandlust, edusammude jälgimist ja läbivaatamismehhanisme. Määrust (EL) 2018/1999 ajakohastatakse, et mainida mitte ainult liikmesriikide kohustusi, vaid ka LULUCFi määruse kohaseid riiklikke eesmärke. Muutmistekstis on sätestatud ka 2025. aasta inventuuri läbivaatamise menetlus, mis võimaldab komisjonil võtta vastu rakendusakte, millega määratakse kindlaks liikmesriikide siduvad riiklikud heitkogused ja sidumine. Lõpuks ajakohastatakse määruse (EL) 2018/1999 V lisa, et lisada meetmed, millega suurendatakse LULUCFi sektoris kasvuhoonegaaside heite ja sidumise seire ja aruandluse täpsust.
 • Määrusega (EL) 2023/857, millega muudetakse määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse kasvuhoonegaaside heite iga-aastast vähendamist ajavahemikul 2021–2030, tehakse ka mõned väikesed muudatused määruses (EL) 2018/1999, muutes liikmesriikide vahel aastaks eraldatud heitkoguste ülekandmise aruandlusprotsessi läbipaistvamaks.

Delegeeritud õigusaktid

 • Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et kohandada riiklike energia- ja kliimakavade vormi vastavalt ELi energia- ja kliimapoliitika raamistiku muudatustele, mis on otseselt ja konkreetselt seotud ELi panustega ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja Pariisi kokkuleppe kohaselt.
 • Samuti on tal õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, et võtta arvesse globaalse soojenemise potentsiaali ja rahvusvaheliselt kokku lepitud inventuurisuuniste muudatusi, sätestada olulised nõuded ELi inventuurisüsteemi jaoks ning luua registrid.
 • Delegeeritud määrusega (EL) 2020/1044 täiendatakse määrust (EL) 2018/1999 seoses globaalse soojendamise potentsiaali väärtuste ja kasvuhoonegaaside inventuurisuuniste ning ELi inventuurisüsteemiga järgmiselt:
  • sellega tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 alates 1. jaanuarist 2021;
  • seda kohaldatakse liikmesriikide esitatud aruannetele alates 2021. aastast;
  • liikmesriigid ja komisjon kasutavad määruse I lisas loetletud globaalse soojenemise potentsiaale kasvuhoonegaaside inventuuriandmete koostamiseks ja esitamiseks.

Rakendusaktid

Komisjon on vastu võtnud kolm rakendusakti:

 • rakendusmäärus (EL) 2020/1208 liikmesriikide poolt kooskõlas määrusega (EL) 2018/1999 esitatava teabe struktuuri, vormi, esitamise ja läbivaatamise kohta;
 • rakendusmäärus (EL) 2020/1294 ELi taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta, ja
 • rakendusmäärus (EL) 2022/2299 lõimitud riiklike energia- ja kliimaalaste eduaruannete struktuuri, vormi, tehniliste üksikasjade ja protsessi kohta.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi kohta.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 24. detsembrist 2018.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1999, milles käsitletakse energialiidu ja kliimameetmete juhtimist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ, 2009/31/EÜ, 2009/73/EÜ, 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ning nõukogu direktiive 2009/119/EÜ ja (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013 (ELT L 328, 21.12.2018, lk 1–77)

Määruse (EL) 2018/1999 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. aprilli 2023. aasta määrus (EL) 2023/857, millega muudetakse määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning määrust (EL) 2018/1999 (ELT L 111, 26.4.2023, lk 1–14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. aprilli 2023. aasta määrus (EL) 2023/839, millega muudetakse määrust (EL) 2018/841 kohaldamisala, aruandlus- ja täitmisnõuete lihtsustamise ning liikmesriikidele 2030. aastaks eesmärkide kehtestamise osas, ning määrust (EL) 2018/1999 seire, aruandluse, edusammude jälgimise ja läbivaatamise parandamise osas (ELT L 107, 21.4.2023, lk 1–28)

Komisjoni 15. oktoobri 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/2299, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999 rakenduseeskirjad lõimitud riiklike energia- ja kliimaalaste eduaruannete ülesehituse, vormi, tehniliste üksikasjade ja esitamise menetluse kohta (ELT L 306, 25.11.2022, lk 1–98)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1119, millega kehtestatakse kliimaneutraalsuse saavutamise raamistik ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 401/2009 ja (EL) 2018/1999 (Euroopa kliimamäärus) (ELT L 243, 9.7.2021, lk 1–17)

Komisjoni 15. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1294 liidu taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta (ELT L 303, 17.9.2020, lk 1–17)

Komisjoni 7. augusti 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1208 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1999 kohaselt liikmesriikide esitatava teabe struktuuri, vormi, esitamise ja ülevaatamise ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 749/2014 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 278, 26.8.2020, lk 1–132)

Komisjoni 8. mai 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/1044, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/1999 seoses globaalse soojendamise potentsiaali väärtuste ja inventuurisuuniste ning liidu inventuurisüsteemiga ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 666/2014 (ELT L 230, 17.7.2020, lk 1–6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/841, millega lisatakse maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest tulenev kasvuhoonegaaside heide ja sellest tulenevate kasvuhoonegaaside sidumine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 ja otsust nr 529/2013/EL (ELT L 156, 19.6.2018, lk 1–25)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013 (ELT L 156, 19.6.2018, lk 26–42)

Vt konsolideeritud versioon.

Nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (ELT L 282, 19.10.2016, lk 1–3)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020–2030 (COM(2014) 15 final, 22.1.2014).

Viimati muudetud: 22.02.2023

Top