EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Управление на Енергийния съюз

Управление на Енергийния съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Стратегията за Енергийния съюз има пет измерения:

Регламентът има няколко основни характеристики.

 • Съгласно него се изисква държавите — членки на ЕС:
  • да изготвят интегриран национален план в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г. до 31 декември 2019 г., а след това до 1 януари 2029 г. и на всеки 10 години;
  • да изготвят дългосрочни стратегии за намаляване на емисиите с 50-годишна перспектива и да ги докладват на Европейската комисия, за да се допринесе за по-всеобхватните цели за устойчиво развитие, както и за дългосрочната цел, заложена в Парижкото споразумение;
  • да изготвят двугодишни доклади за напредъка относно изпълнението на плановете, считано от 15 март 2023 г. нататък, за да се проследява напредъкът в петте измерения на Енергийния съюз.
 • С регламента се установява процес на многократно консултиране между Европейската комисия и държавите членки и се насърчава регионалното сътрудничество между държавите членки, по-специално преди плановете да бъдат окончателно оформени, а след това на всеки 10 години за следващите 10-годишни периоди. За периода 2021—2030 г. плановете трябва да бъдат актуализирани до 30 юни 2024 г.
 • Съгласно регламента се изисква Комисията да извършва мониторинг и да оценява напредъка на държавите членки по отношение на общите и конкретните цели и на приноса, определени в техните национални планове.
 • С него се определят изискванията по отношение на системите за инвентаризация на национално равнище и на равнището на ЕС за емисии на парникови газове, политиките, мерките и прогнозите.

Изменение на регламента

С Регламент (ЕС) 2021/1119, известен като Европейски закон за климата, се изменя Регламент (ЕС) 2018/1999. С този регламент за изменение се определя задължителна цел на ЕС за нетно вътрешно намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % (в сравнение с нивата от 1990 г.) до 2030 г. и се поема ангажимент за определяне на цел в областта на климата за 2040 г. в рамките на 6 месеца от първия глобален преглед съгласно Парижкото споразумение.

Делегирани актове

 • Комисията има правомощието да приема делегирани актове за адаптиране на образеца на националните планове в областта на енергетиката и климата към измененията на рамката на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, които са пряко и конкретно свързани с приноса на ЕС по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и Парижкото споразумение.
 • Тя също така има правомощието да приема делегирани актове, за да се вземат предвид промените в потенциала за глобално затопляне и международно приетите насоки за инвентаризацията, да се определят съществени изисквания за системата за инвентаризация на ЕС и да се създадат регистрите.
 • С Делегиран регламент (ЕС) 2020/1044 се допълва Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на стойностите на потенциала за глобално затопляне и насоките за инвентаризация на парниковите газове, както и по отношение на системата за инвентаризация на ЕС:
  • с този регламент също така се отменя Регламент (ЕС) № 666/2014, считано от 1 януари 2021 г.;
  • той се прилага за докладите, представяни от държавите членки от 2021 г. нататък;
  • държавите членки и Комисията ще използват потенциала за глобално затопляне, посочен в приложение I към регламента, за целите на определянето и докладването на данните от инвентаризациите на парникови газове.

Актове за изпълнение

Комисията прие два акта за изпълнение:

Отмяна

С регламента се отменя Регламент (EС) № 525/2013 относно механизма за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Той се прилага от 24 декември 2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Регламент (EС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти (ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО, 2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OВ L 328, 21.12.2018 г., стр. 1—77)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) 2018/1999 са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1294 на Комисията от 15 септември 2020 година относно механизма за финансиране на възобновяемата енергия в Съюза (OВ L 303, 17.9.2020 г., стр. 1—17)

Регламент за изпълнение (EС) 2020/1208 от 7 август 2020 година относно структурата, формàта, процедурите за предоставяне и прегледа на информация, докладвана от държавите членки съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията (OJ L 278, 26.8.2020 г., стр. 1—132)

Делегиран регламент (ЕС) 2020/1044 на Комисията от 8 май 2020 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стойностите на потенциалите за глобално затопляне и на насоките за инвентаризация, както и по отношение на системата на Съюза за инвентаризация, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 666/2014 на Комисията (OВ L 230, 17.7.2020 г., стр. 1—6)

Решение (ЕС) 2016/1841 на Съвета от 5 октомври 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1—3)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката в периода 2020—2030 г. (COM(2014) 15 final, 28.1.2014 г.)

последно актуализация 18.12.2021

Top