EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Forvaltning af energiunionen

Forvaltning af energiunionen

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Strategien for energiunionen har fem dimensioner:

Forordningen indeholder en række vigtige punkter.

 • Den kræver, at EU’s medlemsstater:
  • udarbejder nationale integrerede energi- og klimaplaner for perioden 2021 til 2030 senest den 31. december 2019 og efterfølgende senest den 1. januar 2029 og hvert tiende år derefter
  • udarbejder langsigtede lavemissionsudviklingsstrategier med en horisont på 50 år og rapporterer dem til Europa-Kommissionen, med henblik på at bidrage til mere overordnede mål om bæredygtig udvikling og de langsigtede mål i Parisaftalen
  • udarbejder toårige statusrapporter om gennemførelsen af planerne, fra den 15. marts 2023 og fremefter, for at overvåge fremskridtene inden for de fem dimensioner af energiunionen.
 • Den fastlægger en gentagen samrådsprocedure mellem Kommissionen og medlemsstaterne og fremmer regionalt samarbejde mellem medlemsstaterne, navnlig før planerne færdiggøres, og hvert tiende år derefter i de efterfølgende tiårsperioder. For perioden 2021 til 2030 skal planerne ajourføres senest den 30. juni 2024.
 • Den kræver, at Kommissionen overvåger og vurderer medlemsstaternes fremskridt for så vidt angår de mål, målsætninger og bidrag, der er fastsat i de nationale planer.
 • Den fastsætter kravene til nationale opgørelsessystemer og EU-opgørelsessystemer for drivhusgasemissioner, politikker, foranstaltninger og fremskrivninger.

Ændringslovgivning

 • Forordning (EU) 2021/1119, kendt som den europæiske klimalov, ændrer forordning (EU) 2018/1999. Den fastsætter et bindende EU-mål om en intern nettoreduktion af drivhusgasemissioner på mindst 55 % (sammenlignet med 1990-niveauerne) senest i 2030 og fastsætter et klimamål for 2040 senest seks måneder efter den første globale statusopgørelse i henhold til Parisaftalen.
 • Forordning (EU) 2023/839, hvis primære formål er at ændre forordning (EU) 2018/841 om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 (kendt som LULUCF-forordningen), ændrer også forordning (EU) 2018/1999 med henblik på at forbedre dens overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revisionsmekanismer. Forordning (EU) 2018/1999 opdateres for at nævne ikke blot medlemsstaternes forpligtelser, men også deres nationale mål i henhold til LULUCF-forordningen. Ændringsteksten fastsætter desuden proceduren for revision af opgørelser for 2025, som giver Kommissionen mulighed for at vedtage gennemførelsesretsakter, der bestemmer de bindende nationale emissioner og optag pr. medlemsstat. Endelig opdateres bilag V i forordning (EU) 2018/1999, så de omfatter foranstaltninger, der øger nøjagtigheden af overvågningen og rapporteringen af drivhusgasemissioner og -optag i LULUCF-sektoren.
 • Forordning (EU) 2023/857, der ændrer forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner i perioden 2021-2030, gennemfører også nogle mindre ændringer i forordning (EU) 2018/1999, hvilket gør indberetningsprocessen om overførsler af årlige emissionstildelinger mellem medlemsstaterne mere gennemsigtig.

Delegerede retsakter

 • Kommissionen har beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at tilpasse de nationale energi- og klimaplaner (model) til ændringer af EU’s energi- og klimapolitiske ramme, der direkte og specifikt vedrører EU’s bidrag i henhold til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer og Parisaftalen.
 • Den har også beføjelse til at vedtage delegerede retsakter for at tage hensyn til ændringer i de globale opvarmningspotentialer og de internationalt aftalte retningslinjer for opgørelser med henblik på at fastsætte materielle krav til EU-opgørelsessystemet og oprette registre.
 • Delegeret forordning (EU) 2020/1044 supplerer forordning (EU) 2018/1999 med hensyn til værdier for globale opvarmningspotentialer og retningslinjerne for drivhusgasopgørelser og EU-opgørelsessystemet:
  • den ophæver forordning (EU) nr. 666/2014 fra den 1. januar 2021
  • den gælder for rapporter indsendt af medlemsstaterne fra 2021 og fremefter
  • medlemsstaterne og Kommissionen vil bruge de globale opvarmningspotentialer, der er angivet i bilag I, med henblik på bestemmelse og rapportering af data for drivhusgasopgørelser.

Gennemførelsesretsakter

Kommissionen har vedtaget tre gennemførelsesretsakter:

 • gennemførelsesforordning (EU) 2020/1208 om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til forordning (EU) 2018/1999
 • gennemførelsesforordning (EU) 2020/1294 om EU’s finansieringsmekanisme for vedvarende energi og
 • Gennemførelsesforordning (EU) 2022/2299 om struktur, format, tekniske detaljer og proces for de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter.

Ophævelse

Forordningen ophæver forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 24. december 2018.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1-77).

Efterfølgende ændringer til forordning (EU) 2018/1999 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/857 af 19. april 2023, der ændrer forordning EU 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og forordning (EU) nr. 2018/1999 (EUT L 111 af 26.4.2023, s. 1-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/839 af 19. april 2023 om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af rapporterings- og overholdelsesregler og fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030, og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår forbedring af overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og revision (EUT L 107 af 21.4.2023, s. 1-28).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2299 af 15. november 2022 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår strukturen, formatet, de tekniske enkeltheder og processen for de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter (EUT L 306 af 25.11.2022, s. 1-98).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1119 af 30. juni 2021 om fastlæggelse af rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EF) nr. 401/2009 og (EU) 2018/1999 (»den europæiske klimalov«) (EUT L 243 af 9.7.2021, s. 1-17).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1294 af 15. september 2020 om Unionens finansieringsmekanisme for vedvarende energi (EUT L 303 af 17.9.2020, s. 1-17).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1208 af 7. august 2020 om struktur, format, indsendelse og revision af oplysninger, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 749/2014 (EUT L 278 af 26.8.2020, s. 1-132).

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1044 af 8. maj 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår værdier for globale opvarmningspotentialer og retningslinjer for opgørelser og Unionens opgørelsessystem og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 (EUT L 230 af 17.7.2020, s. 1-6).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 af 30. maj 2018 om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 1-25).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/842 af 30. maj 2018 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 156 af 19.6.2018, s. 26-42).

Se den konsoliderede udgave.

Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1-3).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Politikramme for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030 (COM(2014) 15 final af 22.1.2014).

seneste ajourføring 22.02.2023

Top