EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Guvernanța uniunii energetice

Guvernanța uniunii energetice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Strategia privind uniunea energetică are cinci dimensiuni:

Regulamentul are câteva caracteristici-cheie:

 • Acesta le impune statelor membre:
  • să elaboreze planuri naționale integrate privind energia și clima pentru perioada 2021-2030 până la 31 decembrie 2019 și apoi până la 1 ianuarie 2029 și, ulterior, la fiecare 10 ani; și să le actualizeze până la 30 iunie 2024 și apoi până la 1 ianuarie 2034 și, ulterior, la fiecare 10 ani;
  • să pregătească și să raporteze Comisiei Europene strategii de reducere a emisiilor pe termen lung cu o perspectivă de 30 de ani, în vederea contribuirii la obiectivele mai ample ale dezvoltării durabile și la obiectivele pe termen lung stabilite prin Acordul de la Paris;
  • să elaboreze rapoarte bienale privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor, începând cu 15 martie 2023, pentru a urmări progresele înregistrate în cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice.
 • Actul stabilește un proces de consultare între Comisie și statele membre și încurajează cooperarea regională între statele membre, în special înainte de finalizarea planurilor și, ulterior, la fiecare 10 ani pentru următoarele perioade de 10 ani.
 • Acesta solicită Comisiei să monitorizeze și să evalueze progresele înregistrate de statele membre în ceea ce privește obiectivele și contribuțiile stabilite în planurile lor naționale și să propună măsuri și să își exercite competențele la nivelul UE pentru a asigura realizarea colectivă a acestor obiective.
 • Actul stabilește cerințele pentru sistemele de inventariere naționale și europene privind emisiile de gaze cu efect de seră, politicile, măsurile și proiecțiile.
 • Acesta stabilește un obiectiv obligatoriu al UE de reducere internă netă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % (comparativ cu nivelurile din 1990) până în 2030 și conține angajamentul de a stabili un obiectiv climatic pentru 2040 în termen de șase luni de la prima evaluare la nivel global prevăzută în Acordul de la Paris, pe care Comisia recomandă să fie stabilit la 90 %.
 • Acesta menționează nu numai angajamentele statelor membre, ci și obiectivele naționale ale acestora în temeiul Regulamentului (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 (cunoscut sub numele de Regulamentul LULUCF).
 • În 2025, se preconizează că Comisia va efectua o analiză cuprinzătoare a datelor inventarelor naționale transmise de statele membre pentru a determina obiectivele anuale de reducere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră ale statelor membre și pentru a stabili alocările anuale de emisii ale statelor membre în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/842, care stabilește reduceri anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră.
 • Acesta se aliniază la obiectivele stabilite în directiva revizuită privind energia regenerabilă [Directiva (UE) 2018/2001 – a se vedea sinteza], care urmărește să crească ponderea energiei regenerabile în consumul total de energie al UE la 42,5 % până în 2030, cu o suplimentare indicativă de 2,5 % pentru a permite atingerea obiectivului de 45 %. Fiecare stat membru este obligat să contribuie la acest obiectiv comun.
 • Acesta se aliniază la obiectivele stabilite în directiva revizuită privind eficiența energetică [Directiva (UE) 2023/1791 – a se vedea sinteza], care stabilește un obiectiv obligatoriu al UE în materie de eficiență energetică pentru a asigura o reducere a consumului de energie de cel puțin 11,7 % până în 2030, în comparație cu proiecțiile din scenariul de referință al UE pentru 2020.

Acte delegate

 • Comisia are competența de a adopta acte delegate pentru a adapta modelul planurilor naționale privind energia și clima la modificările aduse cadrului de politică energetică și climatică a UE care sunt legate în mod direct și specific de contribuțiile UE în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și al Acordului de la Paris.
 • De asemenea, are competența de a adopta acte delegate pentru a ține seama de modificările potențialului de încălzire globală și de orientările convenite la nivel internațional în materie de inventariere, precum și competența de a stabili cerințele de fond pentru sistemul de inventariere al UE și de a înființa registrele.
 • Regulamentul delegat (UE) 2020/1044 completează Regulamentul (UE) 2018/1999 în ceea ce privește valorile potențialului de încălzire globală și orientările privind inventarierea gazelor cu efect de seră, precum și sistemul de inventariere al UE:
  • acesta abrogă Regulamentul (UE) nr. 666/2014 de la 1 ianuarie 2021;
  • se aplică rapoartelor transmise de către statele membre începând cu anul 2021;
  • statele membre și Comisia vor utiliza potențialul de încălzire globală indicat în anexa I pentru a determina și a raporta datele ale inventarelor de gaze cu efect de seră.

Acte de punere în aplicare

Comisia a adoptat trei acte de punere în aplicare:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1208 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1294 privind mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile; și
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 privind structura, formatul, detaliile tehnice și procesul pentru rapoartele naționale integrate privind progresele înregistrate în domeniul energiei și al climei.

Abrogare

Regulamentul abrogă Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 24 decembrie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2018/1999 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2020/1044 al Comisiei din 8 mai 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valorile potențialului de încălzire globală și orientările privind inventarierea, precum și sistemul de inventariere al Uniunii și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei (JO L 230, 17.7.2020, pp. 1-6).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei din 7 august 2020 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei (JO L 278, 26.8.2020, pp. 1-132).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima (JO L 306, 25.11.2022, pp. 1-98).

Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, pp. 1-25).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, pp. 26-42).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, pp. 1-3).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 [COM(2014) 15 final, 28.1.2014]

Data ultimei actualizări: 27.05.2024

Top