EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Guvernanța uniunii energetice

Guvernanța uniunii energetice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Strategia privind uniunea energetică are cinci dimensiuni:

Regulamentul are câteva caracteristici-cheie:

 • Acesta le impune statelor membre ale UE:
  • să elaboreze planuri naționale integrate privind energia și clima pentru perioada 2021-2030 până la 31 decembrie 2019 și, ulterior, până la 1 ianuarie 2029 și la fiecare 10 ani după această dată;
  • să pregătească și să raporteze Comisiei Europene strategii de reducere a emisiilor pe termen lung din perspectiva unei perioade de 50 de ani, în vederea contribuirii la obiectivele mai ample ale dezvoltării durabile și la obiectivele pe termen lung stabilite prin Acordul de la Paris;
  • să elaboreze rapoarte bienale privind progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor, începând cu 15 martie 2023, pentru a urmări progresele înregistrate în cele cinci dimensiuni ale uniunii energetice.
 • Actul stabilește un proces de consultare între Comisie și statele membre și încurajează cooperarea regională între statele membre, în special înainte de finalizarea planurilor și, ulterior, la fiecare 10 ani pentru următoarele perioade de 10 ani. Pentru perioada 2021-2030, planurile trebuie actualizate până la 30 iunie 2024.
 • Regulamentul solicită Comisiei să monitorizeze și evalueze progresul statelor membre în realizarea țintelor, a obiectivelor și a contribuțiilor stabilite în planurile lor naționale.
 • Actul stabilește cerințele pentru sistemele de inventariere naționale și europene privind emisiile de gaze cu efect de seră, politicile, măsurile și proiecțiile.

Acte legislative de modificare

 • Regulamentul (UE) 2021/1119, cunoscut ca Legea europeană a climei, modifică Regulamentul (UE) 2018/1999. Acesta stabilește un obiectiv obligatoriu al UE de reducere internă netă a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55 % (comparativ cu nivelurile din 1990) până în 2030 și conține angajamentul de a stabili un obiectiv climatic pentru 2040 în termen de șase luni de la prima evaluare la nivel global prevăzută în Acordul de la Paris.
 • Regulamentul (UE) 2023/839, al cărui scop principal este de a modifica Regulamentul (UE) 2018/841 privind includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea terenurilor, din schimbarea utilizării terenurilor și din silvicultură în cadrul climatic și energetic pentru 2030 (cunoscut sub denumirea de Regulamentul LULUCF), modifică, de asemenea, Regulamentul (UE) 2018/1999 în vederea îmbunătățirii mecanismelor de monitorizare, de raportare, de urmărire a progreselor și de revizuire. Regulamentul (UE) 2018/1999 este actualizat pentru a menționa nu numai angajamentele statelor membre, ci și obiectivele naționale ale acestora în temeiul Regulamentului LULUCF. Textul de modificare stabilește, de asemenea, procedura de revizuire a inventarului pentru 2025, permițând Comisiei să adopte acte de punere în aplicare care să stabilească emisiile și absorbțiile naționale obligatorii pentru fiecare stat membru. În cele din urmă, anexa V la Regulamentul (UE) 2018/1999 este actualizată pentru a include măsuri de creștere a acurateței monitorizării și raportării emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră în sectorul LULUCF.
 • Regulamentul (UE) 2023/857, care modifică Regulamentul (UE) 2018/842 privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada 2021-2030, aduce, de asemenea, unele modificări minore la Regulamentul (UE) 2018/1999, făcând mai transparent procesul de raportare privind transferurile de alocări anuale de emisii între statele membre.

Acte delegate

 • Comisia are competența de a adopta acte delegate pentru a adapta modelul planurilor naționale privind energia și clima la modificările aduse cadrului de politică energetică și climatică a UE care sunt legate în mod direct și specific de contribuțiile UE în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și al Acordului de la Paris.
 • De asemenea, are competența de a adopta acte delegate pentru a ține seama de modificările potențialului de încălzire globală și de orientările convenite la nivel internațional în materie de inventariere, precum și competența de a stabili cerințele de fond pentru sistemul de inventariere al UE și de a înființa registrele.
 • Regulamentul delegat (UE) 2020/1044 completează Regulamentul (UE) 2018/1999 în ceea ce privește valorile potențialului de încălzire globală și orientările privind inventarierea gazelor cu efect de seră, precum și sistemul de inventariere al UE:
  • acesta abrogă Regulamentul (UE) nr. 666/2014 de la 1 ianuarie 2021;
  • se aplică rapoartelor transmise de către statele membre începând cu anul 2021;
  • statele membre și Comisia vor utiliza potențialul de încălzire globală indicat în anexa I pentru a determina și a raporta datele din inventarele gazelor cu efect de seră.

Acte de punere în aplicare

Comisia a adoptat trei acte de punere în aplicare:

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1208 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999;
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1294 privind mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile; și
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 privind structura, formatul, detaliile tehnice și procesul pentru rapoartele naționale integrate privind progresele înregistrate în domeniul energiei și al climei.

Abrogare

Regulamentul abrogă Regulamentul (UE) nr. 525/2013 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 24 decembrie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 și (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE și 2013/30/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE și (UE) 2015/652 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 21.12.2018, pp. 1-77).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2018/1999 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2023/857 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/842 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și a Regulamentului (UE) nr. 2018/1999 (JO L 111, 26.4.2023, pp. 1-14).

Regulamentul (UE) 2023/839 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 aprilie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/841 în ceea ce privește domeniul de aplicare, simplificarea normelor de raportare și conformitate și stabilirea obiectivelor statelor membre pentru 2030 și a Regulamentului (UE) 2018/1999 în ceea ce privește îmbunătățirea monitorizării, a raportării, a urmăririi progreselor și a revizuirii (JO L 107, 21.4.2023, pp. 1-28).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2299 al Comisiei din 15 noiembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește structura, formatul, detaliile tehnice și procedurile pentru rapoartele naționale intermediare integrate privind energia și clima (JO L 306, 25.11.2022, pp. 1-98).

Regulamentul (UE) 2021/1119 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 iunie 2021 de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 și (UE) 2018/1999 („Legea europeană a climei”) (JO L 243, 9.7.2021, pp. 1-17).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1294 al Comisiei din 15 septembrie 2020 privind mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile (JO L 303, 17.9.2020, pp. 1-17).

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1208 al Comisiei din 7 august 2020 privind structura, formatul, procedurile de transmitere și revizuirea informațiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei (JO L 278, 26.8.2020, pp. 1-132).

Regulamentul delegat (UE) 2020/1044 al Comisiei din 8 mai 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește valorile potențialului de încălzire globală și orientările privind inventarierea, precum și sistemul de inventariere al Uniunii și de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 666/2014 al Comisiei (JO L 230, 17.7.2020, pp. 1-6).

Regulamentul (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (JO L 156, 19.6.2018, pp. 1-25).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/842 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (JO L 156, 19.6.2018, pp. 26-42).

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, pp. 1-3).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 [COM(2014) 15 final, 22.1.2014].

Data ultimei actualizări: 22.02.2023

Top