EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energiaunionin hallinto

Energiaunionin hallinto

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) 2018/1999 energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta

ASETUKSEN TARKOITUS

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Energiaunionistrategiassa on viisi ulottuvuutta:

Asetuksessa on seuraavat keskeiset piirteet:

 • Siinä edellytetään, että EU:n jäsenvaltiot
  • laativat vuosille 2021–2030 yhdennetyn kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman 31. joulukuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen viimeistään 1. tammikuuta 2029 ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein seuraaville kymmenvuotisjaksoille
  • laativat vähäpäästöisyyttä koskevia pitkän aikavälin strategioita 50 vuoden aikajänteellä ja raportoivat niistä Euroopan komissiolle, minkä tarkoituksena on edistää laajempia kestävän kehityksen tavoitteita sekä Pariisin sopimuksessa vahvistettuja pitkän aikavälin tavoitteita
  • laativat kaksivuotisia edistymisraportteja suunnitelmien täytäntöönpanosta 15. maaliskuuta 2023 alkaen, jotta voidaan seurata edistymistä energiaunionin viidessä ulottuvuudessa.
 • Siinä vahvistetaan komission ja jäsenvaltioiden välinen toistuva kuulemisprosessi ja edistetään jäsenvaltioiden välistä alueellista yhteistyötä erityisesti ennen suunnitelmien viimeistelyä ja sen jälkeen kymmenen vuoden välein seuraaville kymmenvuotisjaksoille. Vuosien 2021–2030 suunnitelmat on päivitettävä 30. kesäkuuta 2024 mennessä.
 • Siinä edellytetään, että komissio seuraa ja arvioi jäsenvaltioiden edistymistä kansallisissa suunnitelmissa vahvistettujen tavoitteiden, päämäärien ja panosten saavuttamisessa.
 • Siinä vahvistetaan vaatimukset kasvihuonekaasupäästöihin, politiikkoihin, toimiin ja ennusteisiin liittyvien kansallisten ja EU:n inventaariojärjestelmien osalta.

Lainsäädännön muutokset

Asetuksella (EU) 2021/1119, joka tunnetaan eurooppalaisena ilmastolakina, muutetaan asetusta (EU) 2018/1999. Siinä asetetaan sitova EU:n tavoite kasvihuonekaasupäästöjen unionin sisäisestä nettovähennyksestä vähintään 55 prosenttia (vuoden 1990 tasoihin verrattuna) vuoteen 2030 mennessä ja sitoudutaan asettamaan vuoteen 2040 ulottuva ilmastotavoite kuuden kuukauden kuluessa Pariisin sopimuksen mukaisesti tehtävästä ensimmäisestä maailmanlaajuisesta tilannekatsauksesta.

Delegoidut säädökset

 • Komissio on valtuutettu antamaan delegoituja säädöksiä kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien mallin mukauttamiseksi EU:n energia- ja ilmastopolitiikan puitteisiin tehtäviin muutoksiin, jotka liittyvät suoraan ja erityisesti ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen ja Pariisin sopimuksen mukaisiin EU:n panoksiin.
 • Se on myös valtuutettu antamaan delegoituja säädöksiä, joissa otetaan huomioon lämmitysvaikutus ja kansainvälisesti hyväksytyt inventaario-ohjeet, asettamaan sisällöllisiä vaatimuksia EU:n inventaariojärjestelmälle ja perustamaan rekisterit.
 • Delegoidulla asetuksella (EU) 2020/1044 täydennetään asetusta (EU) 2018/1999 lämmitysvaikutusarvojen ja kasvihuonekaasuinventaario-ohjeiden sekä EU:n inventaariojärjestelmän osalta.
  • Asetuksella kumotaan delegoitu asetus (EU) N:o 666/2014 1. tammikuuta 2021 alkaen.
  • Sitä sovelletaan jäsenvaltioiden vuodesta 2021 alkaen toimittamiin raportteihin.
  • Jäsenvaltiot ja komissio käyttävät asetuksen liitteessä I lueteltuja lämmitysvaikutuksia kasvihuonekaasuinventaarioita koskevien tietojen määrittämiseen ja niistä raportointiin.

Täytäntöönpanosäädökset

Komissio on antanut seuraavat kaksi täytäntöönpanosäädöstä:

Kumoaminen

Asetuksella kumotaan asetus (EU) N:o 525/2013 järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 24. joulukuuta 2018 alkaen.

TAUSTAA

Ks. lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 663/2009 ja (EY) N:o 715/2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/22/EY, 98/70/EY, 2009/31/EY, 2009/73/EY, 2010/31/EU, 2012/27/EU ja 2013/30/EU, neuvoston direktiivien 2009/119/EY ja (EU) 2015/652 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 kumoamisesta (EUVL L 328, 21.12.2018, s. 1–77)

Asetukseen (EU) 2018/1999 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1294, annettu 15 päivänä syyskuuta 2020, unionin uusiutuvan energian rahoitusmekanismista (EUVL L 303, 17.9.2020, s. 1–17)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1208, annettu 7 päivänä elokuuta 2020, jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 mukaisesti raportoimien tietojen rakenteesta, muodosta, toimittamistavasta ja tarkastamisesta sekä komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 749/2014 kumoamisesta (EUVL L 278, 26.8.2020, s. 1–132)

Komission delegoitu asetus (EU) 2020/1044, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 täydentämisestä lämmitysvaikutusten, inventaario-ohjeiden ja unionin inventaariojärjestelmän osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 666/2014 kumoamisesta (EUVL L 230, 17.7.2020, s. 1–6)

Neuvoston päätös (EU) 2016/1841, annettu 5 päivänä lokakuuta 2016, ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1–3)

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuosille 2020–2030 (COM(2014) 15 final, 28.1.2014)

Viimeisin päivitys: 18.12.2021

Top