Διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Κανονισμός (ΕE) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και της δράσης για το κλίμα

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ;

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Η στρατηγική της ενεργειακής ένωσης έχει πέντε διαστάσεις:

Ο κανονισμός έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά.

Τροποποίηση νομοθεσίας

Ο κανονισμός (ΕE)2021/1119, γνωστός ως ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, τροποποιεί τον κανονισμό (ΕE) 2018/1999. Θέτει έναν δεσμευτικό ενωσιακό στόχο όσον αφορά τη μείωση των καθαρών εγχώριων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 55 % (συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990) μέχρι το 2030 και αναλαμβάνει να θέσει έναν κλιματικό στόχο για το 2040 εντός έξι μηνών μετά τον πρώτο παγκόσμιο απολογισμό βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού.

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Εκτελεστικές πράξεις

Η Επιτροπή έχει εκδώσει δύο εκτελεστικές πράξεις:

Κατάργηση

Ο κανονισμός καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013 σχετικά με τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ;

Εφαρμόζεται από την 24η Δεκεμβρίου 2018.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Κανονισμός (EΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 663/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 94/22/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2009/31/ΕΚ, 2009/73/ΕΚ, 2010/31/ΕΕ, 2012/27/ΕΕ και 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2009/119/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 21.12.2018, σ. 177).

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 έχουν ενσωματωθεί στο αρχικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη απόδοση αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1294 της Επιτροπής, της 15ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον μηχανισμό χρηματοδότησης της Ένωσης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (ΕΕ L 303 της 17.9.2020, σ. 1-17).

Εκτελεστικός κανονισμός (EΕ) 2020/1208 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2020, σχετικά με τη δομή, τον μορφότυπο, τις διαδικασίες υποβολής και την επανεξέταση των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής (EE L 278 της 26.8.2020, σ. 1132).

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/1044 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τιμές των δυναμικών υπερθέρμανσης του πλανήτη και τις κατευθυντήριες γραμμές για τις απογραφές, καθώς και όσον αφορά το ενωσιακό σύστημα απογραφής, και για την κατάργηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 666/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 230 της 17.7.2020, σ. 1-6).

Απόφαση (ΕΕ) 2016/1841 του Συμβουλίου, της 5ης Οκτωβρίου 2016, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 1-3).

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ένα πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020 έως 2030 [COM(2014) 15 final της 28.1.2014].

τελευταία ενημέρωση 18.12.2021