EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0035

Direktiva 2003/35/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč

UL L 156, 25.6.2003, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/35/oj

32003L0035Uradni list L 156 , 25/06/2003 str. 0017 - 0025


Direktiva 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta

z dne 26. maja 2003

o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javnosti in dostopa do sodišč

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3],

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe [4], z vidika skupnega besedila, ki ga je odobril spravni odbor dne 15. januarja 2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Cilj zakonodaje Skupnosti na področju okolja je prispevati k ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja in varovanju človekovega zdravja.

(2) Okoljska zakonodaja Skupnosti vključuje določbe, namenjene javnim in drugim organom, da sprejemajo odločitve, ki lahko pomembno vplivajo tako na okolje kot na zdravje in dobro počutje posameznika.

(3) Učinkovito sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev omogoča, da javnost izrazi, nosilec odločitev pa se zaveda mnenj in skrbi, ki so v zvezi s temi odločitvami, ter tako poveča odgovornost in transparentnost procesa odločanja in prispeva k zavesti javnosti o okoljskih vprašanjih in podpori sprejetim odločitvam.

(4) Sodelovanje, ki vključuje tudi sodelovanje združenj, organizacij in skupin, zlasti nevladnih organizacij, ki spodbujajo varovanje okolja, je treba podpreti, vključno med drugim s spodbujanjem izobraževanja javnosti v zvezi z varstvom okolja.

(5) Skupnost je 25. junija 1998 podpisala Konvencijo o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti v odločanju in dostopu do sodišč v okoljskih zadevah Ekonomske komisije OZN za Evropo (Arhuška konvencija). Zakonodaja Skupnosti mora biti ustrezno usklajena s Konvencijo, da bi jo Skupnost ratificirala.

(6) Med cilji Arhuške konvencije je želja zagotoviti pravico sodelovanja javnosti v odločanju o okoljskih zadevah, da bi prispevali k varovanju pravice živeti v okolju, ki je primerno za osebno zdravje in dobro počutje.

(7) Člen 6 Arhuške konvencije predvideva sodelovanje javnosti pri odločitvah o posebnih dejavnostih, ki so navedene v Prilogi I tega dokumenta in dejavnostih, ki niso vključene v seznam, pa lahko pomembno vplivajo na okolje.

(8) Člen 7 Arhuške konvencije predvideva sodelovanje javnosti pri načrtih in programih v zvezi z okoljem.

(9) Člen 9(2) in (4) Arhuške konvencije predvideva dostop do sodnih ali drugih postopkov izpodbijanja materialne in postopkovne zakonitosti odločb, aktov ali opustitev, ki so predmet določb sodelovanja javnosti člena 6 Konvencije.

(10) Predvideti je treba določbo glede nekaterih direktiv s področja okolja, ki od držav članic zahtevajo izdelavo načrtov in programov v zvezi z okoljem, ne vsebujejo pa zadostnih določb o sodelovanju javnosti, da bi se sodelovanje javnosti zagotovilo v skladu z Arhuško konvencijo in zlasti členom 7 Konvencije. Ostala ustrezna zakonodaja Skupnosti že predvideva sodelovanje javnosti pri pripravi načrtov in programov, v prihodnje pa bodo zahteve za sodelovanje javnosti, usklajene z Arhuško konvencijo, vključene v ustrezno zakonodajo že od samega začetka.

(11) Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje [5], in Direktiva Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja [6] bi morali biti dopolnjeni, da bi se zagotovila popolna skladnost z določbami Arhuške konvencije, zlasti člena 6 in člena 9(2) ter (4) direktiv.

(15) Ker ciljev predlaganega ukrepa, ki bi prispeval k izvedbi obveznosti, ki izhajajo iz Arhuške konvencije, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in so zaradi obsega in vplivov ukrepa cilji lažje dosegljivi na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, kakor je določen v tem členu, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Cilj

Cilj te direktive je prispevati k izvedbi obveznosti, ki izhajajo iz Arhuške konvencije, zlasti:

(a) s predvidenim sodelovanjem javnosti pri sestavi določenih načrtov in programov v zvezi z okoljem;

(b) z boljšim sodelovanjem javnosti in predvidenimi določbami o dostopu do sodišč v okviru direktiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES.

Člen 2

Sodelovanje javnosti pri načrtih in programih

1. V tem členu pomeni "javnost" eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso njihova združenja, organizacije ali skupine.

2. Države članice zagotovijo, da se javnosti omogočijo zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri pripravi in spremembah ali revizijah načrtov ali programov, ki se jih zahteva v skladu s predpisi iz Priloge I.

V ta namen države članice zagotavljajo, da:

(a) je javnost obveščena prek javnih objav ali drugih primernih načinov, kot je elektronski medij, če je razpoložljiv, o vseh predlogih za takšne načrte in programe, ali za njihovo spremembo ali revizijo, in da ima javnost na razpolago ustrezne informacije o takšnih predlogih, med drugim informacijo o pravici sodelovanja pri odločanju in o pristojnem organu, ki mu lahko posreduje pripombe ali vprašanja;

(b) je javnost upravičena izraziti pripombe in mnenja, ko so pred sprejetjem odločitve o načrtih in programih odprte še vse možnosti;

(c) se pri sprejemanju teh odločitev upošteva rezultate sodelovanja javnosti;

(d) se pristojni organi po pregledu pripomb in mnenj javnosti smiselno potrudijo, da obvestijo javnost o sprejetih odločitvah in razlogih ter premislekih, na katerih temeljijo te odločitve, vključno z informacijo o poteku sodelovanja javnosti.

3. Države članice opredelijo javnost, ki je upravičena sodelovati za namene odstavka 2, vključno z ustreznimi nevladnimi organizacijami, ki izpolnjujejo katere koli zahteve nacionalne zakonodaje, na primer tiste, ki podpirajo varstvo okolja.

Države članice določijo podrobne določbe za sodelovanje javnosti po tem členu tako, da omogočijo javnosti pripravo in učinkovito sodelovanje.

Zagotovijo se razumni časovni roki, ki omogočijo dovolj časa za vsako od različnih stopenj sodelovanja javnosti po tem členu.

4. Ta člen se ne uporablja za načrte in programe z izključnim namenom nacionalne obrambe ali v primeru nujnih civilnih potreb.

5. Ta člen se ne uporablja za načrte in programe iz Priloge I, za katere je izveden postopek sodelovanja javnosti po Direktivi 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje [7] ali po Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike [8].

Člen 3

Sprememba Direktive 85/337/EGS

Direktiva 85/337/EGS se spremeni kakor sledi:

1. v členu 1(2) se dodajo naslednje opredelitve:

""javnost" pomeni = eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso njihova združenja, organizacije ali skupine;

"zadevna javnost" pomeni = javnost, na katero vpliva ali bi verjetno vplivali postopki okoljskega odločanja ali ima interes pri takih postopkih iz člena 2(2); v tej opredelitvi se štejejo nevladne organizacije, ki podpirajo varstvo okolja in izpolnjujejo katere koli pogoje nacionalne zakonodaje, da imajo interes;"

2. v členu 1 se odstavek 4 zamenja z naslednjim:

"4. Države članice se lahko odločajo za vsak primer posebej, če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, da se ta direktiva ne uporablja za projekte nacionalne obrambe, če se šteje, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala njihovim namenom.";

3. v členu 2(3) se točki (a) in (b) zamenjata z naslednjim:

"(a) preuči, ali bi bila primerna druga oblika presoje;

(b) omogoči prizadeti javnosti dostop do podatkov, pridobljenih z drugimi oblikami presoje iz točke (a) in ki se nanašajo na opustitveno odločitev in razloge za dovolitev.";

4. v členu 6 se odstavka 2 in 3 zamenjata z naslednjima:

"2. Javnost se obvesti prek javnih objav ali drugih primernih načinov, na primer razpoložljivih elektronskih medijev, o naslednjih zadevah varstva okolja že na začetni stopnji postopka sprejemanja okoljskih odločitev iz člena 2(2) in najpozneje takrat, ko jih je mogoče razumno posredovati:

(a) zahteva za soglasje k posegu;

(b) dejstvo, da je za projekt treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje in glede na primernost, da se uporablja člen 7;

(c) podatki o pristojnih organih, odgovornih za odločanje, tistih, od katerih je mogoče pridobiti ustrezne podatke in tistih, ki jim je mogoče predložiti pripombe ali vprašanja in podrobnosti o časovnih rokih za posredovanje pripomb ali vprašanj;

(d) vrsta možnih odločitev ali osnutek odločitve, če obstaja;

(e) navedba dostopnosti podatkov, zbranih v skladu s členom 5;

(f) navedba rokov in krajev, kje in na kakšen način so ustrezni podatki dostopni;

(g) podatki o določbah za sodelovanje javnosti v skladu z odstavkom 5 tega člena.

3. Države članice zagotovijo, da se v okviru razumnih rokov omogoči zadevni javnosti dostop do naslednjega:

(a) katerih koli podatkov, zbranih v skladu s členom 5;

(b) v skladu z nacionalno zakonodajo, do glavnih poročil in obvestil, danih pristojnemu organu ali organom v času, ko je zadevna javnost obveščena v skladu z odstavkom 2 tega člena;

(c) v skladu z določbami Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do podatkov o okolju [9], drugih podatkov, kakor so navedeni v odstavku 2 tega člena, ki se nanašajo na odločitev v skladu s členom 8, in ki postanejo dostopni šele potem, ko je prizadeta javnost že obveščena v skladu z odstavkom 2 tega člena.

4. Prizadeta javnost dobi zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja v postopkih okoljskega odločanja v skladu s členom 2(2) in je tako upravičena izraziti predloge in mnenja, ko so pristojnemu organu ali organom pred odločitvijo o zahtevanem soglasju k posegu odprte vse možnosti.

5. Države članice podrobno določijo ukrepe za obveščanje javnosti (na primer z letaki v določenem dosegu ali objavo v krajevnih časopisih) in za posvetovanje z zadevno javnostjo (na primer s pismenimi prispevki ali z javno anketo).

6. Zagotovljeni so razumni časovni okviri za različne stopnje, tako da je dovolj časa za obveščanje javnosti in omogočanje prizadeti javnosti, da se pripravi in učinkovito sodeluje v postopku okoljskega odločanja ob upoštevanju določb tega člena."

5. Člen 7 se spremeni kakor sledi:

(a) odstavka 1 in 2 se zamenjata z naslednjim:

"1. Če se država članica zaveda, da bo projekt verjetno pomembno vplival na okolje v drugi državi članici ali če tako zahteva država članica, ki bo verjetno pod takim vplivom, pošlje država članica, na ozemlju katere naj bi se izvedel projekt, kakor hitro je mogoče in ne pozneje, kot sama obvešča svojo javnost, prizadeti državi članici med drugim:

(a) opis projekta skupaj z vsemi razpoložljivimi podatki o možnem čezmejnem vplivu;

(b) podatke o vrsti odločitve, ki bo morda sprejeta,

in da drugi državi članici razumen rok, v katerem le-ta navede, ali želi sodelovati v postopkih sprejemanja okoljskih odločitev iz člena 2(2), in lahko vključi podatke iz odstavka 2 tega člena.

2. Če država članica, ki prejme podatke v skladu z odstavkom 1, navede, da namerava sodelovati v postopkih sprejemanja okoljskih odločitev iz člena 2(2), država članica, na katere ozemlju naj bi bil projekt izveden, v skladu s členom 6(2) pošlje potrebne podatke, če tega ni storila že prej, državi članici, ki bo neposredno prizadeta, in omogoči dostop do podatkov v skladu s členom 6(3)(a) in (b)."

(b) odstavek 5 se zamenja z naslednjim:

"5. Zadevne države članice lahko določijo podrobnejše postopke za izvedbo tega člena, da omogočijo zadevni javnosti na ozemlju prizadete države članice učinkovito sodelovanje v postopkih sprejemanja okoljskih odločitev iz člena 2(2) za ta projekt."

6. Člen 9 se spremeni kakor sledi:

(a) odstavek 1 se zamenja z naslednjim:

"1. Ko je sprejeta odločitev za izdajo ali zavrnitev soglasja k posegu, pristojni organ ali organi obvestijo zadevno javnost v skladu s primernimi postopki in dajo na razpolago javnosti naslednje podatke:

- vsebino odločitve in vsakršne z njo povezane pogoje,

- po pregledu pripomb in mnenj prizadete javnosti, glavne razloge in premisleke, na katerih temelji ta odločitev, vključno s podatki o poteku sodelovanja javnosti,

- po potrebi opis glavnih ukrepov, s katerimi se odpravi, zmanjša ali po možnosti izravna glavne škodljive posledice."

(b) odstavek 2 se zamenja z naslednjim:

"2. Pristojni organ ali organi obvestijo katero koli državo članico, s katero so se posvetovali v skladu s členom 7, tako da posredujejo tudi podatke iz odstavka 1 tega člena.

Države članice, s katerimi se je posvetovalo, zagotovijo, da so podatki na primeren način dostopni zadevni javnosti na njihovem ozemlju.";

7. vstavi se naslednji člen:

"Člen 10a

Države članice v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo zagotovijo članom zadevne javnosti:

(a) ki imajo zadosten interes ali drugače,

(b) ki uveljavljajo kršeno pravico, kadar jo upravno postopkovno pravo države članice zahteva kot predpogoj,

dostop do revizije postopka pred sodiščem ali pa pred drugim neodvisnim in nepristranskim organom, ki ga je vzpostavil zakon, da izpodbijajo materialno in postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev ob upoštevanju določb te direktive o sodelovanju javnosti.

Države članice določijo, na kateri stopnji se lahko izpodbijajo odločitve, dejanja ali opustitve.

Kaj predstavlja zadosten interes in kršitev pravice, določijo države članice skladno s ciljem omogočiti prizadeti javnosti dostop do sodišč. S tem ciljem se interes katere koli nevladne organizacije, ki izpolnjuje zahteve iz člena 1(2), šteje za zadosten za namen pododstavka (a) tega člena. Za take organizacije se šteje, da imajo lahko kršene pravice za namen pododstavka (b) tega člena.

Določbe tega člena ne izključujejo možnosti postopka predhodne revizije upravnega organa in ne vplivajo na zahtevo izčrpanja upravnih revizijskih postopkov pred prizivom k sodnim revizijskim postopkom, kjer taka zahteva obstaja po nacionalnem pravu.

Vsak tak postopek mora biti pošten, nepristranski, pravočasen in ne nedopustno drag.

Da bi povečali učinkovitost določb tega člena, države članice zagotovijo, da so praktični podatki dostopni javnosti ob dostopu do upravnih in sodnih revizijskih postopkov.";

8. v Prilogi I se doda naslednja točka:

"22. Kakršna koli sprememba ali razširitev projektov, naštetih v tej prilogi, kjer takšna sprememba ali razširitev sama po sebi doseže morebitne pragove, določene v tej prilogi.";

9. v Prilogi II, št. 13, prva alinea, se na koncu doda naslednje:

"(sprememba ali razširitev, ki ni vključena v Prilogi I)".

Člen 4

Sprememba Direktive 96/61/ES

Direktiva 96/61/ES se spremeni kakor sledi:

1. Člen 2 se spremeni kakor sledi:

(a) točki 10(b) se doda naslednji stavek:

"V tej opredelitvi se šteje za znatno spremembo vsaka sprememba v obratovanju ali razširitev, če se z njo samo po sebi dosega pragove iz Priloge 1.";

(b) dodata se naslednji točki:

"13. "javnost" pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, njihova združenja, organizacije ali skupine;

14. "zadevna javnost" pomeni javnost, na katero vpliva ali bi verjetno vplivalo odločanje o izdaji ali obnavljanju dovoljenja ali pogojev dovoljenja, ali ima interes pri takem odločanju; v tej opredelitvi se šteje, da imajo interes nevladne organizacije, ki pospešujejo varstvo okolja in izpolnjujejo katere koli zahteve nacionalne zakonodaje;"

2. v členu 6(1) se v prvem pododstavku doda naslednja alinea:

"— morebitne glavne alternative, ki jih je vlagatelj preučil v osnutku."

3. Člen 15 se spremeni kakor sledi:

(a) odstavek 1 se zamenja z naslednjim:

"1. Države članice zagotovijo, da dobi prizadeta javnost zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja v postopku:

- izdaje dovoljenja za nove naprave,

- izdajo dovoljenja za vsako večjo spremembo v obratovanju naprave,

- posodobitev dovoljenja ali pogojev v njem v skladu s prvo alineo odstavka 2 člena 13.

Postopek, določen v Prilogi V, se uporablja za namene takega sodelovanja.";

(b) doda se naslednji odstavek:

"5. Ko je odločitev sprejeta, pristojni organ obvesti javnost v skladu s primernimi postopki in da javnosti na razpolago naslednje podatke:

(a) vsebino odločitve, vključno s kopijo dovoljenja in vsakršnih pogojev ter nadaljnjih obnavljanj; in

(b) po pregledu pomislekov in mnenj prizadete javnosti, razloge in premisleke, na katerih temelji odločitev, vključno s podatki o poteku sodelovanja javnosti.";

4. vstavi se naslednji člen:

"Člen 15a

Dostop do sodišč

Države članice v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo zagotovijo članom zadevne javnosti:

(a) ki imajo zadosten interes ali drugače,

(b) ki uveljavljajo kršeno pravico, kadar jo upravno postopkovno pravo države članice zahteva kot predpogoj;

dostop do revizije postopka pred sodiščem ali pa pred drugim neodvisnim in nepristranskim organom, ki ga je vzpostavil zakon, da izpodbijajo materialno in postopkovno zakonitost odločitev, dejanj ali opustitev ob upoštevanju določb te direktive o sodelovanju javnosti.

Države članice določijo, na kateri stopnji se lahko izpodbijajo odločitve, dejanja ali opustitve.

Kaj predstavlja zadosten interes in kršitev pravice, določijo države članice skladno s ciljem omogočiti zadevni javnosti dostop do sodišč. S tem ciljem se interes katere koli nevladne organizacije, ki izpolnjuje zahteve iz člena 2(14), šteje za zadosten za namen pododstavka (a) tega člena. Za take organizacije se šteje, da imajo lahko kršene pravice za namen pododstavka (b) tega člena.

Določbe tega člena ne izključujejo možnosti postopka predhodne revizije upravnega organa in ne vpliva na zahtevo izčrpanja upravnih revizijskih postopkov pred prizivom k sodnim revizijskim postopkom, kjer taka zahteva obstaja po nacionalnem pravu.

Vsak tak postopek mora biti pošten, nepristranski, pravočasen in ne nedopustno drag.

Da bi povečali učinkovitost določb tega člena, države članice zagotovijo, da so praktični podatki dostopni javnosti ob dostopu do upravnih in sodnih revizijskih postopkov.";

5. Člen 17 se spremeni kakor sledi:

(a) odstavek 1 se zamenja z naslednjim:

"1. Če se država članica zaveda, da obratovanje naprave verjetno povzroča pomembne negativne vplive na okolje druge države članice ali, če tako zahteva država članica, ki bo verjetno pod pomembnim vplivom, država članica, na katere ozemlju je bila vložena vloga za dovoljenje v skladu s členom 4 ali členom 12(2), posreduje drugi državi članici vse podatke, ki jih je treba poslati ali dati na razpolago v skladu s Prilogo V, istočasno, kot jih da na razpolago svojim državljanom. Taki podatki služijo za osnovo za kakršna koli potrebna posvetovanja v okviru dvostranskih odnosov med dvema državama članicama na osnovi vzajemnosti in enakovrednosti.";

(b) dodata se naslednja odstavka:

"3. Rezultate vsakršnih posvetovanj v skladu z odstavkoma 1 in 2 je treba upoštevati, ko pristojni organ sprejme odločitev o vlogi.

4. Pristojni organ obvesti državo članico, s katero se je posvetoval v skladu z odstavkom 1, o odločitvi v zvezi z vlogo, in ji posreduje podatke iz člena 15(5). Država članica sprejme potrebne ukrepe, da na svojem ozemlju zagotovi zadevni javnosti dostopnost podatkov v primerni obliki.";

6. doda se Priloga V, kakor je določeno v Prilogi II k tej direktivi.

Člen 5

Poročanje in revizija

Komisija do 25. junija 2009 pošlje poročilo o uporabi in učinkovitosti te direktive Evropskemu parlamentu in Svetu. Z namenom spodbujanja integracijskih zahtev varstva okolja v skladu s členom 6 Pogodbe in ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z uporabo te direktive v državah članicah, se temu poročilu priložijo predlogi za spremembo te direktive, če je primerno. Komisija bo zlasti preučila možnost širitve področja uporabe te direktive na druge načrte in programe v zvezi z okoljem.

Člen 6

Prenos

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 25. junija 2005. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Načine takega sklicevanja določijo države članice.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Naslovniki

Direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. maja 2003

Za Evropski parlament

Predsednik

P. Cox

Za Svet

Predsednik

G. Drys

[1] UL C 154 E, 29.5.2001, str. 123.

[2] UL C 221, 7.8.2001, str. 65.

[3] UL C 357, 14.12.2001, str. 58.

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. oktobra 2001 (UL C 112, 9.5.2002, str. 125 (E)), Skupno stališče Sveta z dne 25. aprila 2002 (UL C 170 E, 16.7.2002, str. 22) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 5. septembra 2002 (še ni objavljen v Uradnem listu). Sklep Evropskega parlamenta z dne 30. januarja 2003 in Sklep Sveta z dne 4. marca 2003.

[5] UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, spremenjena z Direktivo 97/11/ES (UL L 73, 14.3.1997, str. 5).

[6] UL L 257, 10.10.1996, str. 26.

[7] UL L 197, 21.7.2001, str. 30.

[8] UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).

[9] UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

DOLOČBE ZA NAČRTE IN PROGRAME IZ ČLENA 2

(a) Člen 7(1) Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [1].

(b) Člen 6 Direktive Sveta 91/157/EGS z dne 18. marca 1991 o baterijah in akumulatorjih, ki vsebujejo nekatere nevarne snovi [2].

(c) Člen 5(1) Direktive Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov [3].

(d) člen 6(1) Direktive Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih [4].

(e) člen 14 Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži [5].

(f) člen 8(3) Direktive Sveta 96/62/ES z dne 27. septembra 1996 o ocenjevanju in upravljanju kakovosti zunanjega zraka [6].

[1] UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 96/350/ES (UL L 135, 6.6.1996, str. 32.)

[2] UL L 78, 26.3.1991, str. 38. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 98/101/ES (UL L 1, 5.1.1999, str. 1).

[3] UL L 375, 31.12.1991, str. 1.

[4] UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je nazadnje spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

[5] UL L 365, 31.12.1994, str. 10.

[6] UL L 296, 21.11.1996, str. 55.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

V Direktivi 96/61ES se doda naslednja priloga:

"

PRILOGA V

Sodelovanje javnosti pri odločanju

1. Javnost se obvesti (prek javnih objav ali drugih primernih načinov, na primer razpoložljivih elektronskih medijev) o naslednjih zadevah varstva okolja že na začetni stopnji postopka sprejemanja odločitve in najpozneje takrat, ko jih je mogoče razumno posredovati:

(a) vloga za dovoljenje ali glede na primer predlog za obnovitev dovoljenja ali pogojev dovoljenja v skladu s členom 15(1), vključno z opisom elementov iz člena 6(1);

(b) kjer je primerno, dejstvo, da je odločitev predmet nacionalne ali čezmejne presoje vplivov na okolje ali posvetovanja med državami članicami v skladu s členom 17;

(c) podrobni podatki o pristojnih organih, odgovornih za odločanje, tistih, od katerih je mogoče pridobiti ustrezne podatke in tistih, ki jim je mogoče predložiti pripombe ali vprašanja, in podrobnosti časovnih rokov za posredovanje pripomb ali vprašanj;

(d) vrsta možnih odločitev ali osnutek odločitve, če obstaja;

(e) kjer je primerno, podrobnosti glede predloga za obnovitev dovoljenja ali pogojev dovoljenja;

(f) navedba rokov in krajev, kje in na kakšen način je ustrezen podatek dostopen;

(g) podatki o določbah za sodelovanje javnosti in posvetovanje v skladu s točko 5.

2. Države članice zagotovijo, da se v okviru primernih rokov omogoči zadevni javnosti dostop do naslednjega:

(a) v skladu z nacionalno zakonodajo, glavna poročila in predlog, dan pristojnemu organu ali organom v času, ko je zadevna javnost obveščena v skladu s točko 1;

(b) v skladu z določbami Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do podatkov o okolju [1], drugi podatki, kakor so navedeni v odstavku 2 tega člena, ki se nanašajo na odločitev v skladu s členom 8, in ki postanejo dostopni šele potem, ko je zadevna javnost že obveščena v skladu s točko 1.

3. Zadevna javnost je upravičena izraziti pripombe in mnenja pristojnemu organu pred sprejemom odločitve.

4. Pri odločanju je treba ustrezno upoštevati rezultate posvetovanj, opravljenih v skladu s to prilogo.

5. Države članice podrobno določijo določbe o obveščanju javnosti (na primer z letaki v določenem dosegu ali objavo v krajevnih časopisih) in o posvetovanju z zadevno javnostjo (na primer s pismenimi prispevki ali z javno anketo). Zagotovijo se razumni časovni okviri za različne stopnje, da je dovolj časa za obveščanje javnosti in omogočanje zadevni javnosti, da se pripravi in učinkovito sodeluje v postopku okoljskega odločanja ob upoštevanju določb te priloge.

"

[1] UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

--------------------------------------------------

Top