EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:156:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 156, 25. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 156
46. vuosikerta
25. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1078/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1079/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
Komission asetus (EY) N:o 1080/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, määrättyyn järjestelmään liittyvien kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 5
Komission asetus (EY) N:o 1081/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 7
*Komission asetus (EY) N:o 1082/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 täytäntöönpanemiseksi tarkastusten vähimmäistason osalta tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän puitteissa (1) 9
*Komission asetus (EY) N:o 1083/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 858/2003 muuttamisesta Saksan ja Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen osalta 13
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/34/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenkolmannen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet — c/m/r) 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/35/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yleisön osallistumisesta tiettyjen ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta 17
Komission julistus 25
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/36/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenviidennen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet — c/m/r) (1) 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/463/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 31
Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 36
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 45
2003/464/EC
*Assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2003, Euroopan yhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Viron tasavallan välisestä assosiaatiosta, tehty 28 päivänä helmikuuta 2003, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen n:o 1/98 muuttamisesta siten, että perustetaan neuvoa-antava sekakomitea alueiden komitean ja sen virolaisen yhteyskomitean välille 46
2003/465/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 48
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella myönnettäviä lisäetuuksia maataloustuotteiden kaupassa koskeva Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisenä kirjeenvaihtona tehty sopimus 49
Komissio
2003/466/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, vyöhykejaon ja virallisen valvonnan perusteista epäiltäessä lohen tarttuvaa anemiaa (ISA-tautia) tai sen esiintymisen varmistuttua (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1831) (1) 61
2003/467/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2003, nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1925) (1) 74
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/468/EC
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/468/YUTP, 23 päivältä kesäkuuta 2003, aseiden välityksen valvonnasta 79
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top