EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_010_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
15.Околна среда, потребители и здравеопазване
TOM 10

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

15.   Околна среда, потребители и здравеопазване

TOM 010

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 135

31

 

 

32003D0393

 

 

 

Решение на Комисията от 22 май 2003 година за изменение на Решение 2000/728/EО за установяване на заявленията и годишните такси за екомаркировка на Общността (нотифицирано под номер С(2003) 1780) (1)

3

2003

L 152

16

 

 

32003L0033

 

 

 

Директива 2003/33/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (1)

4

2003

L 156

17

 

 

32003L0035

 

 

 

Директива 2003/35/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за осигуряване участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директиви 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета

8

2003

L 184

35

 

 

32003D0534

 

 

 

Решение на Комисията от 17 юли 2003 година за изменение на Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2000/96/ЕО по отношение на заразните болести, изброени в тези решения, и за изменение на Решение 2002/253/ЕО по отношение на определенията на случаите за заразни болести (нотифицирано под номер С(2003) 2301) (1)

16

2003

L 185

6

 

 

32003R1304

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1304/2003 на Комисията от 23 юли 2003 година относно процедурата на Европейския орган за безопасност на храните по отношение на искания за научни становища, които са отправени към него (1)

22

2003

L 185

55

 

 

32003D0542

 

 

 

Решение на Комисията от 17 юли 2003 година за изменение на Решение 2000/96/ЕО по отношение на работата на целевите мрежи за наблюдение (нотифицирано под номер С(2003) 2522) (1)

25

2003

L 186

34

 

 

32003L0073

 

 

 

Директива 2003/73/ЕO на Комисията от 24 юли 2003 година за изменение на приложение III към Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

29

2003

L 196

1

 

 

32003R1382

 

 

 

Регламент (EО) № 1382/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за предоставяне на европейска финансова помощ за подобряване на екологичните постижения в системата на товарния транспорт (програма Марко Поло)

31

2003

L 198

11

 

 

22003A0806(01)

 

 

 

Протокол за изменение към Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели Страсбург, 22 юни 1998 година

37

2003

L 203

1

 

 

32003R1425

 

 

 

Регламент 1425/2003 на Комисията от 11 август 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на патулина (1)

39

2003

L 206

17

 

 

32003R1452

 

 

 

Регламент (EО) № 1452/2003 на Комисията от 14 август 2003 година за запазване на дерогацията, предвидена в член 6, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2092/ 91 на Съвета по отношение на някои видове зеленчуков посевен и посадъчен материал и относно определяне на процедурни правила и критерии, приложими към тази дерогация

42

2003

L 224

7

 

 

32003R1568

 

 

 

Регламент (EО) № 1568/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година за подпомагането на борбата срещу заболяванията (HIV/СПИН, туберкулоза и малария), дължащи се на бедността в развиващите се страни

47

2003

L 226

24

 

 

32003D0641

 

 

 

Решение на Комисията от 5 септември 2003 година относно използването на цветни снимки или други илюстрации като предупреждения за здравето върху опаковки на тютюневи изделия (нотифицирано под номер С(2003) 3184) (1)

53

2003

L 230

32

 

 

32003L0065

 

 

 

Директива 2003/65/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Директива 86/609/ЕИО на Съвета относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на защитата на животните, използвани за експериментални и други научни цели (1)

56

2003

L 245

1

 

 

32003R1641

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1641/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета за създаването на Европейска агенция по околната среда и на Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда

58

2003

L 245

4

 

 

32003R1642

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1642/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

61

2003

L 254

21

 

 

32003D0701

 

 

 

Решение на Комисията от 29 септември 2003 година за установяване съгласно Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на формат за представяне на резултатите от съзнателното освобождаване на генетично модифицирани висши растения в околната среда за цели, различни от пускане на пазара (нотифицирано под номер С(2003) 3405) (1)

64

2003

L 258

35

 

 

32003D0709

 

 

 

Решение на Комисията от 9 октомври 2003 година относно учредяване на Европейска консултативна група на потребителите

72

2003

L 265

1

 

 

32003R1804

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1804/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 по отношение на контрола на халон, изнасян за критични нужди, износа на продукти и оборудване, съдържащи хлорофлуорвъглеводороди и контрола върху бромохлорметан

74

2003

L 275

32

 

 

32003L0087

 

 

 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1)

78

2003

L 287

1

 

 

32003R1946

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1946/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно трансграничното придвижване на генетично модифицирани организми (1)

94

2003

L 308

15

 

 

32003L0089

 

 

 

Директива 2003/89/ЕО на Европейският Парламент и на Съвета от 10 ноември 2003 година за изменение на Директива 2000/13/ЕО относно обозначаването на съставките, които се съдържат в храните (1)

105

2003

L 309

14

 

 

32003D0822

 

 

 

Решение на Съвета от 17 ноември 2003 година относно присъединяването на Европейската общност към Комисията по Codex Alimentarius

110

2003

L 318

5

 

 

32003R2118

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2118/2003 на Комисията от 2 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1420/1999 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1547/1999 по отношение на превозите на определени видове отпадъци до Танзания и Сърбия и Черна гора (1)

118

2003

L 326

12

 

 

32003R2174

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2174/2003 на Комисията от 12 декември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 по отношение на афлатоксините (1)

122

2003

L 336

68

 

 

32003R2277

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2277/2003 на Комисията от 22 декември 2003 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните (1)

126

2003

L 345

106

 

 

32003L0108

 

 

 

Директива 2003/108/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

133

2003

L 346

57

 

 

32003L0122

 

 

 

Директива 2003/122/Евратом на Съвета от 22 декември 2003 година относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници

135

2004

L 005

1

 

 

32004D0020

 

 

 

Решение № 20/2004/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 8 декември 2003 година за установяване на обща рамка за финансиране на дейности на Общността в подкрепа на политиката за защита на потребителите за периода 2004—2007 г. (1)

143

2004

L 014

21

 

 

32004D0069

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 2003 година за приемане съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета на списък с обекти от значение за Общността в Алпийския биогеографски район (нотифицирано под № С(2003) 4957)

150

2004

L 047

1

 

 

32004R0273

 

 

 

Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно прекурсорите на наркотичните вещества (1)

183

2004

L 049

1

 

 

32004D0280

 

 

 

Решение № 280/2004/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото

194

2004

L 050

28

 

 

32004L0009

 

 

 

Директива 2004/9/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно инспектирането и верифицирането на добрата лабораторна практика (ДЛП) (Кодифициран вариант) (1)

202

2004

L 050

44

 

 

32004L0010

 

 

 

Директива 2004/10/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно хармонизиране на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на добра лабораторна практика и верифицирането на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества (кодифицирана версия) (1)

219

2004

L 055

43

 

 

32004R0317

 

 

 

Регламент (ЕО) № 317/2004 на Комисията от 23 февруари 2004 година за приемане на дерогации от разпоредбите на Регламент (ЕО) 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за отпадъци по отношение на Австрия, Франция и Люксембург (1)

236

2004

L 065

1

 

 

32004R0392

 

 

 

Регламент (ЕО) № 392/2004 на Съвета от 24 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2092/91 за биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храните

237

2004

L 065

20

 

 

32004D0204

 

 

 

Решение на Комисията от 23 февруари 2004 година за определяне на подробни правила за действието на регистрите за вписване на информация относно генетични модификации в ГМО, предвидени в Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(20004) 540) (1)

240

2004

L 066

45

 

 

32004D0210

 

 

 

Решение на Комисията от 3 март 2004 година относно създаване на научни комитети в областта на потребителската безопасност, общественото здраве и околната среда (1)

243

2004

L 068

27

 

 

32004D0224

 

 

 

Решение на Комисията от 20 февруари 2004 година относно установяване на режим за предоставянето на информация относно планове или програми, изисквани по силата на Директива 96/62/ЕО на Съвета относно пределно допустимите стойности на определени замърсители в атмосферния въздух (нотифицирано под номер С(2004) 491) (1)

250

2004

L 071

28

 

 

32004D0232

 

 

 

Решение на Комисията от 3 март 2004 годината за изменение на Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на халон 2402 (нотифицирано под номер C(2004) 639)

257

2004

L 074

11

 

 

32004R0455

 

 

 

Регламент (ЕО) № 455/2004 на Комисията от 11 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 466/2001 относно патулин (1)

260

2004

L 078

56

 

 

32004D0249

 

 

 

Решение на Комисията от 11 март 2004 година относно въпросника за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (нотифицирано под номер C(2004) 714) (1)

261

2004

L 087

20

 

 

32004D0277

 

 

 

Решение на Комисията от 29 декември 2003 година за определяне на правила за въвеждане на Решение 2001/792/ЕС, Евратом на Съвета за създаване на механизъм на Общността за улесняване на засиленото сътрудничество за подпомагане на акции, свързани с гражданската защита (нотифицирано под номер C(2003) 5185) (1)

265

2004

L 087

50

 

 

32004D0279

 

 

 

Решение на Комисияta от 19 март 2004 година относно насоките за изпълнение на Директива 2002/3/EО на Европейския парламент и на Съвета относно озона в атмосферния въздух (нотифицирано под номер C(2004) 764) (1)

276

 


 

 

(1)   текст от значение за ЕИП.

Top