EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:156:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 156, 25. juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 156
46. årgang
25. juni 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1078/2003 af 16. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2505/96 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 1079/2003 af 24. juni 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2003 af 24. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse ægprodukter og fjerkrækød i forbindelse med forordning (EF) nr. 1474/95 og (EF) nr. 1251/96 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 1081/2003 af 24. juni 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2003 om importlicenser for visse fjerkræprodukter, som kun accepteres i forbindelse med den ordning, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for fjerkrækød og andre landbrugsprodukter 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2003 af 23. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår mindstekrav til den kontrol, der skal foretages i forbindelse med ordningen for identifikation og registrering af kvæg (1) 9
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1083/2003 af 24. juni 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 858/2003 om fiskeri efter blåhvilling fra fartøjer, som fører tysk og nederlandsk flag 13
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/34/EF af 26. maj 2003 om 23. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) 14
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF af 26. maj 2003 om mulighed for offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF og 96/61/EF for så vidt angår offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse 17
Erklæring fra Kommissionen 25
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/36/EF af 26. maj 2003 om 25. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (1) 26

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2003/463/EC
*Rådets afgørelse af 18. marts 2003 om indgåelse af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 31
Protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 36
*Meddelelse om ikrafttrædelsen af en protokol om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet 45
2003/464/EC
*Afgørelse nr. 1/2003 truffet af associeringsrådet mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Estland på den anden side af 28. februar 2003 om ændring af afgørelse nr. 1/98 om vedtagelse af associeringsrådets forretningsorden ved nedsættelse af et rådgivende paritetisk udvalg mellem Regionsudvalget og Det Estiske Forbindelsesudvalg for Samarbejdet med Regionsudvalget 46
2003/465/EC
*Rådets afgørelse af 16. juni 2003 om indgåelse af aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 48
Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde 49
Kommissionen
2003/466/EC
*Kommissionens beslutning af 13. juni 2003 om kriterier for etablering af zoner og officielt tilsyn ved mistanke om eller bekræftet forekomst af infektiøs lakseanæmi (ISA) (meddelt under nummer K(2003) 1831) (1) 61
2003/467/EC
*Kommissionens beslutning af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (meddelt under nummer K(2003) 1925) (1) 74
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union
2003/468/EC
*Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed 79
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top