Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0035

Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003, ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES

OJ L 156, 25.6.2003, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 466 - 473
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 8 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 8 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 48 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/35/oj

32003L0035Úradný vestník L 156 , 25/06/2003 S. 0017 - 0025


Smernica 2003/35/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 26. mája 2003,

ktorou sa ustanovuje účasť verejnosti pri navrhovaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, a ktorou sa menia a dopĺňajú s ohľadom na účasť verejnosti a prístup k spravodlivosti, smernice Rady 85/337/EHS a 96/61/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 175,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy [4], v zmysle spoločného textu schváleného Zmierovacím výborom 15. januára 2003,

keďže:

(1) právne predpisy spoločenstva v oblasti životného prostredia majú za cieľ prispievať k zachovaniu, ochrane a zlepšovaniu kvality životného prostredia a k ochrane ľudského zdravia;

(2) environmentálne právne predpisy spoločenstva obsahujú ustanovenia pre prijímanie rozhodnutí verejnými orgánmi a inými úradmi, ktoré môžu mať významný účinok na životné prostredie ako aj osobné zdravie a blahobyt;

(3) účinná účasť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí umožňuje verejnosti vyjadrovať a nositeľom rozhodnutí zohľadňovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť relevantné k daným rozhodnutiam, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí;

(4) účasť, vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia by sa podľa toho mala podporovať, vrátane okrem iného aj podporovaním environmentálnej výchovy verejnosti;

(5) 25. júna 1998 spoločenstvo podpísalo Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Århuský dohovor). Právo spoločenstva by malo byť riadne zosúladené s týmto dohovorom s cieľom na jeho ratifikáciu spoločenstvom;

(6) medzi cieľmi Århuského dohovoru je želanie zaručiť práva účasti verejnosti v rozhodovaní o záležitostiach životného prostredia, aby sa prispelo k ochrane práva žiť v prostredí, ktoré je primerané osobnému zdraviu a blahobytu;

(7) článok 6 Århuského dohovoru stanovuje účasť verejnosti pri rozhodnutiach o vymedzených činnostiach uvedených v jeho prílohe I a o činnostiach tam neuvedených, ktoré môžu mať významný účinok na životné prostredie;

(8) článok 7 Århuského dohovoru stanovuje účasť verejnosti na plánoch a programoch týkajúcich sa životného prostredia;

(9) článok 9 ods. 2 a 4 Århuského dohovoru stanovujú prístup k súdnym a iným prostriedkom vo veci napadnutia vecnej alebo procesnej zákonnosti rozhodnutí, skutkov alebo nečinnosti, ktoré podliehajú ustanoveniam o účasti verejnosti podľa článku 6 dohovoru;

(10) mal by sa vytvoriť predpis s ohľadom na určité smernice v oblasti životného prostredia, ktoré vyžadujú od členských štátov prípravu plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia, ale ktoré neobsahujú dostatočné ustanovenia na účasť verejnosti, aby sa zaistila účasť verejnosti konzistentná s ustanoveniami Århuského dohovoru, najmä jeho článku; iné relevantné právne predpisy spoločenstva už poskytujú účasť verejnosti pri príprave plánov a programov a do budúcnosti sa požiadavky účasti verejnosti v súlade s Århuským dohovorom začlenia do príslušných právnych predpisov od začiatku;

(11) smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie [5] a smernica Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia [6] by mali byť zmenené a doplnené, aby sa zaistila plná kompatibilita s ustanoveniami Århuského dohovoru, najmä s jeho článkom 6 a článkom 9 odsek 2 a 4.

(12) keďže cieľ navrhovanej činnosti, menovite prispievanie k vykonávaniu záväzkov vychádzajúcich z Århuského dohovoru, nemôže byť dostatočne naplnený členskými štátmi, a preto z dôvodu rozsahu a účinkov činnosti môže byť lepšie dosiahnutý na úrovni spoločenstva, spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 zmluvy; v súlade s princípom proporcionality, ako je uvedený v danom článku, táto smernica nezachádza ďalej ako je potrebné na dosiahnutie toho cieľa,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto smernice je prispieť k vykonávaniu záväzkov vyplývajúcich z Århuského dohovoru, najmä:

a) zabezpečovaním účasti verejnosti pri vypracovávaní určitých plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia;

b) zlepšovaním účasti verejnosti a zabezpečením ustanovení o prístupe k spravodlivosti v smerniciach Rady 85/337/EHS a 96/61/ES.

Článok 2

Účasť verejnosti na plánoch a programoch

1. Na účely tohto článku "verejnosť" znamená jednu alebo viac fyzických alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

2. Členské štáty zaistia, aby verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa prípravy a zmeny alebo revízie plánov alebo programov, ktorých vytvorenie sa vyžaduje v predpisoch uvedených v prílohe I.

S týmto cieľom členské štáty zaistia, aby:

a) verejnosť bola informovaná, či už prostredníctvom verejných oznámení alebo iných vhodných prostriedkov, ako sú elektronické médiá, ak sú dostupné, o všetkých návrhoch takýchto plánov alebo programov, alebo ich zmien alebo revízií a aby relevantné informácie o takýchto návrhoch sa sprístupnili verejnosti vrátane, okrem iného, informácie o práve zúčastniť sa na rozhodovaní a o príslušnom orgáne, ktorému možno zaslať pripomienky alebo otázky;

b) verejnosť bola oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, ak sú ešte otvorené všetky možnosti, pred uskutočnením rozhodnutí o plánoch a programoch;

c) pri uskutočňovaní rozhodnutí boli riadne vzaté do úvahy výsledky účasti verejnosti;

d) po preskúmaní pripomienok a stanovísk vyjadrených verejnosťou vyvinul príslušný orgán primerané úsilie na informovanie verejnosti o prijatých rozhodnutiach a o dôvodoch a úvahách, na ktorých sa tieto rozhodnutia zakladajú, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.

3. Členské štáty určia na účely odseku 2 verejnosť oprávnenú zúčastniť sa, vrátane relevantných mimovládnych organizácií spĺňajúcich všetky požiadavky uložených vnútroštátnym právom, ako sú organizácie podporujúce ochranu životného prostredia.

Podrobné úpravy pre účasť verejnosti podľa tohto článku určia členské štáty tak, aby umožnili verejnosti účinne sa pripraviť a zúčastňovať sa.

Poskytnú sa primerané časové rámce, ktoré poskytnú dostatočný čas na každé z rozličných štádií účasti verejnosti požadovanej týmto článkom.

4. Tento článok sa nevzťahuje na plány a programy vytvorené na jediný účel, ktorým je národná obrana alebo ktoré sa prijímajú v prípade civilných ohrození.

5. Tento článok sa nevzťahuje na plány a programy uvedené v prílohe I, pri ktorých sa uskutočňuje účasť verejnosti podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie [7] alebo podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva [8].

Článok 3

Zmena a doplnenie smernice 85/337/EHS

Smernica 85/337/EHS sa týmto mení takto:

1. v článku 1 ods. 2 sa dopĺňajú tieto definície:

""verejnosť" znamená : jednu alebo viacero fyzických osôb, alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

"dotknutá verejnosť" znamená : verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo má záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2; na účely tejto definície má sa za to, že mimovládne organizácie, podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, majú záujem;"

2. V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

"4. Členské štáty sa môžu, ak to ustanovuje vnútroštátne právo, rozhodnúť pri každom jednotlivom prípade, neuplatňovať túto smernicu na projekty slúžiace na účely národnej obrany, ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé účinky na tieto účely.";

3. V článku 2 ods. 3 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:

"a) zvážia, či nie je vhodná iná forma posudzovania;

b) sprístupnia dotknutej verejnosti informácie získané pri iných formách posudzovania uvedených v bode a), informácie týkajúce sa rozhodnutia o výnimke a dôvody jej udelenia.";

4. V článku 6 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú týmito odsekmi:

"2. Verejnosť je informovaná v rannom štádiu procesu environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2 a najneskôr, akonáhle sa môže rozumne poskytnúť informácia buď prostredníctvom verejných oznamov, alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, o týchto záležitostiach:

a) žiadosť o povolenie;

b) fakt, že projekt podlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a kde je to relevantné, fakt, že sa uplatňuje článok 7;

c) podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, o tých, u ktorých sa dajú získať relevantné informácie, o tých, ktorým sa môžu zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania pripomienok alebo otázok;

d) povaha možných rozhodnutí alebo, ak je jedno, návrhu rozhodnutia;

e) uvedenie dostupnosti informácií zhromaždených podľa článku 5;

f) uvedenie časov a miest kde, a prostriedkov, ktorými sa relevantné informácie sprístupnia;

g) podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti podľa odseku 5 tohto článku.

3. Členské štáty zaistia, aby sa v rozumnom časovom rámci sprístupnili dotknutej verejnosti:

a) všetky informácie zhromaždené podľa článku 5;

b) v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku;

c) v súlade s ustanoveniami smernice 2003/4/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí [9], iné informácie ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 a ktoré sa stanú dostupnými po informovaní príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku.

4. Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.

5. Podrobné úpravy pre informovanie verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov v určitom okruhu alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomnými zásielkami alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty.

6. Poskytnú sa primerané časové rámce pre rozličné fázy, poskytujúce dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a efektívnu účasť dotknutej verejnosti na environmentálnom rozhodovaní, ktoré podliehajú ustanoveniam tohto článku."

5. Článok 7 sa mení takto:

a) odseky 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

"1. Ak si je členský štát vedomý, že projekt má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý bude pravdepodobne významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, dotknutému členskému štátu čo najskôr a nie potom, ako informuje vlastnú verejnosť, inter alia:

a) opis projektu, spolu so všetkými dostupnými informáciami o jeho možných cezhraničných vplyvoch;

b) informácie o povahe rozhodnutia, ktoré sa môže prijať,

a poskytne druhému členskému štátu primeraný čas, v ktorom má uviesť, či si želá zúčastniť sa procesu environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2, a môže obsahovať informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

2. Ak členský štát, ktorý prijme informácie podľa odseku 1 uvedie, že sa plánuje zúčastniť procesov environmentálneho rozhodovania uvedených v článku 2 ods. 2, členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, zašle, ak tak ešte neučinil, dotknutému členskému štátu informácie požadované na poskytnutie podľa článku 6 ods. 2 a sprístupnenie podľa článku 6 ods. 3 písm. a) a b)."

b) odsek 5 sa nahrádza takto:

"5. Podrobné úpravy na vykonanie tohto článku môžu určiť dotknuté členské štáty a musia byť také, aby umožnili dotknutej verejnosti na území dotknutého členského štátu efektívnu účasť na procesoch environmentálneho rozhodovania o projektoch uvedených v článku 2 ods. 2."

6. Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a) Odsek 1 sa nahrádza takto:

"1. Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo orgány o tom informujú verejnosť v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

- obsah rozhodnutia a akékoľvek podmienky s ním spojené,

- po preskúmaní záujmov a stanovísk dotknutej verejnosti, hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti,

- opis, ak je to potrebné, hlavných opatrení na predchádzanie, zníženie a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých účinkov."

b) odsek 2 sa nahrádza takto:

"2. Príslušný orgán alebo orgány informujú každý členský štát, s ktorým sa uskutočnili konzultácie podľa článku 7 tým, že mu zašlú informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Členské štáty, s ktorými sa uskutočnili konzultácie zaistia, že informácie sa sprístupnia vhodným spôsobom dotknutej verejnosti na ich vlastnom území.";

7. vkladá sa tento článok:

"Článok 10a

Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom, dotknutá verejnosť:

a) ktorá má dostatočný záujem, alebo

b) ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, kde to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku,

mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení tejto smernice o účasti verejnosti.

Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 1 odsek 2, považuje za dostatočný na účely pododseku a) tohto článku. Tieto organizácie sa tiež považujú za nositeľa práv, ktoré môžu byť poškodené v zmysle písm. b) tohto článku.

Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.";

8. V prílohe I sa pridáva tento bod:

"22. Akákoľvek zmena alebo rozšírenie projektov uvedených v tejto prílohe, ak takáto zmena alebo rozšírenie samotné spĺňajú limity, ak sú, ustanovené v tejto prílohe.";

9. V prílohe II, č. 13, prvá zarážka, sa na konci pridáva toto:

"(zmena alebo rozšírenie neuvedené v prílohe I)".

Článok 4

Zmena a doplnenie smernice 96/61/ES

Smernica 96/61/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 sa mení dopĺňa takto:

a) k bodu 10 písm. b) sa pridáva táto veta:

"Na účely tejto definície sa akákoľvek zmena alebo rozšírenie prevádzky považuje za podstatnú, ak zmena alebo rozšírenie samotné dosahujú limity, ak sú, ustanovené v prílohe I.";

b) pridajú sa tieto body:

"13. "verejnosť" znamená: jednu alebo viacero fyzických osôb, alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

14. "dotknutá verejnosť" znamená: verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo má záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2; na účely tejto definície má sa za to, že mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, majú záujem;"

2. V článku 6 ods. 1 prvý pododsek sa pridáva táto zarážka:

"— hlavných alternatív, ak sú, ktoré žiadateľ preskúmal."

3. Článok 15 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza týmto:

"1. Členské štáty zabezpečia, aby dotknutá verejnosť dostala včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa konaní o:

- vydaní povolenia na nové zariadenia,

- vydaní povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu prevádzkovania zariadenia,

- aktualizácii povolenia alebo podmienok povolenia pre zariadenie v súlade s článkom 13 ods. 2 prvou zarážkou.

Na účely takejto účasti sa uplatňujú postupy uvedené v prílohe V.";

b) pridáva sa tento odsek:

"5. Ak sa prijalo rozhodnutie, príslušný orgán informuje verejnosť v súlade s príslušnými postupmi a sprístupní verejnosti tieto informácie:

a) obsah rozhodnutia, vrátane kópie povolenia a akýchkoľvek podmienok a následných aktualizácií; a

b) po preskúmaní záujmov a stanovísk dotknutej verejnosti, hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti.";

4. vkladá sa tento článok:

"Článok 15a

Prístup k spravodlivosti

Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom, dotknutá verejnosť:

a) ktorá má dostatočný záujem, alebo

b) ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, kde to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku,

mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení tejto smernice o účasti verejnosti.

Členské štáty určia v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 2 ods. 14 považuje za dostatočný na účely písm. a) tohto článku. Tieto organizácie sa považujú za také, že ich práva môžu byť poškodené na účely písm. b) tohto článku.

Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.";

5. Článok 17 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 1 sa nahrádza týmto:

"1. Ak si je členský štát vedomý, že prevádzkovanie zariadenia má pravdepodobne významné negatívne účinky na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý je pravdepodobne významne dotknutý, požiada, zašle členský štát na ktorého území sa podala žiadosť o povolenie podľa článku 4 alebo článku 12 ods. 2 druhému členskému štátu akékoľvek informácie, ktoré má poskytnúť alebo sprístupniť podľa prílohy V v rovnakom čase, ako ich sprístupní vlastným občanom. Takéto informácie poslúžia ako základ pre akékoľvek konzultácie potrebné v rámci bilaterálnych vzťahov medzi dvoma členskými štátmi na báze reciprocity a rovnocennosti.";

b) pridávajú sa tieto odseky:

"3. Výsledky akýchkoľvek konzultácií podľa odsekov 1 a 2 sa musia zohľadniť pri rozhodovaní o žiadosti príslušného orgánu.

4. Príslušný orgán informuje každý členský štát, s ktorým sa uskutočnili konzultácie podľa odseku 1 o rozhodnutí prijatom v súvislosti so žiadosťou a zašle mu informácie uvedené v článku 15 ods. 5. Ten členský štát prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil vhodným spôsobom sprístupnenie informácií dotknutej verejnosti na svojom vlastnom území.";

6. Pridáva sa príloha V, ako je uvedená v prílohe II tejto smernice.

Článok 5

Podávanie správ a preskúmanie

Do 25. júna 2009 zašle Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní a účinnosti tejto smernice. S ohľadom na ďalšiu integráciu požiadaviek ochrany životného prostredia, v súlade s článkom 6 zmluvy a so zreteľom na skúsenosti získané pri uplatňovaní tejto smernice v členských štátoch, budú túto správu sprevádzať návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, ak to bude vhodné. Komisia zváži najmä možnosť rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice na iné plány a programy týkajúce sa životného prostredia.

Článok 6

Vykonávanie

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 25. júna 2005. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. mája 2003

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

G. Drys

[1] Ú. v. ES C 154 E, 29.5.2001, s. 123.

[2] Ú. v. ES C 221, 7.8.2001, s. 65.

[3] Ú. v. ES C 357, 14.12.2001, s. 58.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. októbra 2001 (Ú. v. ES C 112, 9.5.2002, s. 125 (E)), spoločná pozícia Rady z 25. apríla 2002 (Ú. v. ES C 170 E, 16.7.2002, s. 22) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 5. septembra 2002 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku). Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. januára 2003 a rozhodnutie Rady zo 4. marca 2003.

[5] Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 97/11/ES (Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5).

[6] Ú. v. ES L 257, 10.10.1996, s. 26.

[7] Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30.

[8] Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 2455/2001/ES (Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1).

[9] Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

USTANOVENIA O PLÁNOCH A PROGRAMOCH UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

a) článok 7 ods. 1 smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [1].

b) článok 6 smernice Rady 91/157/EHS z 18. marca 1991 o batériách a akumulátoroch, ktoré obsahujú určité nebezpečné látky [2].

c) článok 5 ods. 1 smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [3].

d) článok 6 ods. 1 smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade [4].

e) článok 14 smernice 94/62/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov [5].

f) článok 8 ods. 3 smernice Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality voľného ovzdušia [6].

[1] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená rozhodnutím Komisie 96/350/ES (Ú. v. ES L 135, 6.6.1996, s. 32).

[2] Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 38. Smernica naposledy zmenená smernicou Komisie 98/101/ES (Ú. v. ES L 1, 5.1.1999, s. 1).

[3] Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

[5] Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

[6] Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

K smernici 96/61/ES sa pridáva táto príloha:

"

PRÍLOHA V

Účasť verejnosti na rozhodovaní

1. Verejnosť je informovaná (prostredníctvom verejných oznamov alebo inými vhodnými prostriedkami ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii) v rannom štádiu procesu prijímania rozhodnutia a najneskôr, akonáhle možno informácie rozumne poskytnúť, o nasledujúcich záležitostiach:

a) žiadosť o povolenie, alebo prípadne, návrh na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia v súlade s článkom 15 ods. 1, vrátane opisu prvkov uvedených v článku 6 ods. 1;

b) fakt, že rozhodnutie podlieha procesu vnútroštátneho alebo cezhraničného posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo konzultáciám medzi členskými štátmi v súlade s článkom 17, v príslušných prípadoch;

c) podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia o tých, od ktorých sa dajú získať relevantné informácie o tých, ktorým sa môžu zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania pripomienok alebo otázok;

d) povaha možných rozhodnutí alebo, ak je jedno, návrhu rozhodnutia;

e) podrobnosti týkajúce sa návrhu na aktualizáciu povolenia alebo podmienok povolenia, v príslušných prípadoch;

f) uvedenie časov a miest, kde a prostriedkov, ktorými sa relevantné informácie sprístupnia;

g) podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti a konzultácií podľa bodu 5.

2. Členské štáty zaistia, aby sa v rozumných časových rámcoch sprístupnilo dotknutej verejnosti:

a) v súlade s vnútroštátnym právom hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s bodom 1;

b) v súlade s ustanoveniami smernice 2003/4/ES Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí [1], iné informácie ako sú uvedené v bode 1, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 a ktoré sa stanu prístupnými po informovaní dotknutej verejnosti v súlade s bodom 1.

3. Dotknutá verejnosť je oprávnená vyjadriť príslušnému orgánu pripomienky a stanoviská pred prijatím rozhodnutia.

4. Výsledky konzultácií uskutočnených podľa tejto prílohy sa musia pri prijímaní rozhodnutia riadne zohľadniť.

5. Podrobné zabezpečenie informovania verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov v určitom okruhu alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomnými zásielkami alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty. Poskytnú sa primerané časové rámce pre rozličné fázy, poskytujúce dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a efektívnu účasť dotknutej verejnosti na environmentálnom rozhodovaní podliehajúcom ustanoveniam tejto prílohy.

"

[1] Ú. v. ES L 41, 14.2.2003, s. 26.

--------------------------------------------------

Top