Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:156:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 156, 25 juni 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1725-2628

L 156
46 årgången
25 juni 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 1078/2003 av den 16 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1079/2003 av den 24 juni 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1080/2003 av den 24 juni 2003 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar om importlicens för vissa äggprodukter samt fjäderfäkött som ges in under juni 2003 inom ramen för förordningarna (EG) nr 1474/95 och (EG) nr 1251/96 kan godtas 5
Kommissionens förordning (EG) nr 1081/2003 av den 24 juni 2003 om fastställande av i vilken utsträckning de ansökningar kan godtas som lämnades in i juni i 2003 om importlicens för vissa basprodukter av fjäderfäkött enligt det förfarande som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 om öppnande och förvaltning av vissa gemenskapstullkvoter för fjäderfäkött och vissa andra jordbruksprodukter 7
*Kommissionens förordning (EG) nr 1082/2003 av den 23 juni 2003 om närmare föreskrifter för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 när det gäller miniminivån för de kontroller som skall utföras inom ramen för systemet för identifiering och registrering av nötkreatur (1) 9
*Kommissionens förordning (EG) nr 1083/2003 av den 24 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 858/2003 när det gäller fiske efter blåvitling med fartyg som för tysk eller nederländsk flagg 13
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/34/EG av den 26 maj 2003 om ändring för tjugotredje gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska - c/m/r) 14
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG 17
Uttalande från kommissionen 25
*Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/36/EG av den 26 maj 2003 om ändring för tjugofemte gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska) (1) 26

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
2003/463/EC
*Rådets beslut av den 18 mars 2003 om ingående av ett protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 31
Protokoll om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan, för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 36
*Information om ikraftträdandet av protokollet om anpassning av handelsaspekterna i Europaavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Estland, å andra sidan,för att beakta resultaten av förhandlingarna mellan parterna om nya ömsesidiga jordbruksmedgivanden 45
2003/464/EC
*Beslut nr 1/2003 av associeringsrådet, associeringen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Estland å andra sidan av den 28 februari 2003 om ändring av beslut nr 1/98 rörande antagande av associeringsrådets arbetsordning, genom inrättande av en gemensam rådgivande kommitté mellan Regionkommittén och den estniska sambandskommittén för samarbete med Regionkommittén 46
2003/465/EC
*Rådets beslut av den 16 juni 2003 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, genomförda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 48
Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter, genomförda på grundval av artikel 19 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 49
Kommissionen
2003/466/EC
*Kommissionens beslut av den 13 juni 2003 om kriterier för zonindelning och officiell övervakning vid misstanke om eller bekräftelse av förekomst av infektiös laxanemi (ISA) [delgivet med nr K(2003) 1831] (1) 61
2003/467/EC
*Kommissionens beslut av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar [delgivet med nr K(2003) 1925] (1) 74
Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i Fördraget om Europeiska unionen
2003/468/EC
*Rådets gemensamma ståndpunkt 2003/468/GUSP av den 23 juni 2003 om kontroll av vapenförmedling 79
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top