EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0035

Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

SL L 156, 25.6.2003, p. 17–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ovaj dokument objavljen je u određenim posebnim izdanjima (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/35/oj

15/Sv. 26

HR

Službeni list Europske unije

48


32003L0035


L 156/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 2003/35/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 26. svibnja 2003.

o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 175.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (2),

uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4), s obzirom na zajednički tekst koji je Odbor za mirenje odobrio 15. siječnja 2003.,

budući da:

(1)

Zakonodavstvo Zajednice u području okoliša trebalo bi doprinijeti očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaštiti ljudskog zdravlja.

(2)

Zakonodavstvo Zajednice o okolišu uključuje odredbe na temelju kojih javnopravna tijela i druga tijela donose odluke koje bi mogle imati značajan utjecaj na okoliš, kao i na osobno zdravlje i blagostanje.

(3)

Učinkovito sudjelovanje javnosti u donošenju odluka omogućava javnosti da izrazi, a donositelju odluke da uzme u obzir mišljenja i interese koji mogu biti važni za te odluke, povećavajući time odgovornost i transparentnost postupka donošenja odluka i doprinoseći svijesti javnosti o pitanjima okoliša i javnoj podršci donesenim odlukama.

(4)

Trebalo bi poticati odgovarajuće sudjelovanje, uključujući sudjelovanje udruga, organizacija i skupina, a posebno nevladinih organizacija koje promiču zaštitu okoliša, uključujući, inter alia, putem promicanja obrazovanja javnosti o okolišu.

(5)

Zajednica je 25. lipnja 1998. potpisala UN/ECE Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aarhuška konvencija). Pravo Zajednice trebalo bi biti primjereno usklađeno s tom Konvencijom kako bi je Zajednica ratificirala.

(6)

Jedan od ciljeva Aarhuške konvencije jest želja da se zajamči pravo sudjelovanja javnosti u donošenju odluka u pitanjima okoliša kako bi se doprinijelo zaštiti prava na život u okolišu primjerenom osobnom zdravlju i blagostanju.

(7)

Člankom 6. Aarhuške konvencije predviđa se sudjelovanje javnosti u donošenju odluka o određenim djelatnostima navedenima u Prilogu 1. ovoj Direktivi kao i o djelatnostima koje nisu navedene, a koje mogu imati značajan utjecaj na okoliš.

(8)

Člankom 7. Aarhuške konvencije predviđa se sudjelovanje javnosti u pogledu planova i programa koji se odnose na okoliš.

(9)

Člankom 9. stavcima 2. i 4. Aarhuške konvencije predviđa se pristup sudskim ili drugim postupcima za osporavanje materijalne ili postupovne zakonitosti odluka, radnji ili propusta na koje se primjenjuju odredbe članka 6. Konvencije.

(10)

Trebalo bi predvidjeti odredbu, u odnosu na određene direktive iz područja okoliša koje od država članica zahtijevaju izradu planova i programa o okolišu, ali koje ne sadrže dovoljno odredaba o sudjelovanju javnosti, kojom se osigurava sudjelovanje javnosti u skladu s odredbama Aarhuške konvencije, posebno s člankom 7. Ostalo relevantno zakonodavstvo Zajednice već predviđa sudjelovanje javnosti u pripremi planova i programa te će se ubuduće zahtjevi za sudjelovanje javnosti u skladu s Aarhuškom konvencijom ugraditi u odgovarajuće zakonodavstvo od samog početka.

(11)

Direktivu Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (5) i Direktivu Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (6) trebalo bi izmijeniti kako bi se osigurala potpuna usklađenost s odredbama Aarhuške konvencije, a posebno s člankom 6. i člankom 9. stavcima 2. i 4.

(12)

Budući da cilj predloženog djelovanja, a to je doprinijeti provedbi obveza proizišlih iz Aarhuške konvencije, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, već se zbog opsega i učinaka djelovanja može bolje ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može usvojiti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je određeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je određeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ove Direktive doprinijeti provedbi obveza proizišlih iz Aarhuške konvencije, a posebno:

(a)

osiguravanjem sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš;

(b)

unapređenju sudjelovanja javnosti i propisivanju odredaba o pristupu pravosuđu u okviru direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ.

Članak 2.

Sudjelovanje javnosti u pogledu planova i programa

1.   Za potrebe ovog članka „javnost” znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine.

2.   Države članice osiguravaju da se javnosti pruže pravovremene i učinkovite prilike za sudjelovanje u izradi, izmjenama ili preispitivanju planova ili programa čija se izrada zahtijeva u okviru odredaba navedenih u Prilogu I.

U tu svrhu države članice osiguravaju:

(a)

informiranje javnosti, javnim obavijestima ili drugim odgovarajućim sredstvima, npr. elektroničkim medijima ako su dostupni, o prijedlozima takvih planova ili programa ili o njihovim izmjenama ili preispitivanju te da se bitne informacije o takvim prijedlozima daju na raspolaganje javnosti uključujući, inter alia, informacije o pravu na sudjelovanje u donošenju odluka i o nadležnom tijelu kojem se mogu uputiti primjedbe ili pitanja;

(b)

pravo javnosti na izražavanje primjedaba i mišljenja dok su sve mogućnosti otvorene, prije donošenja odluka o planovima i programima;

(c)

da se pri donošenju tih odluka uzmu u obzir rezultati sudjelovanja javnosti;

(d)

da, nakon što je razmotrilo primjedbe i mišljenja koje je izrazila javnost, nadležno tijelo poduzme razumne napore da informira javnost o poduzetim odlukama i razlozima te razmatranjima na kojima se temelje te odluke, uključujući informacije o postupku sudjelovanja javnosti.

3.   Države članice prepoznaju javnost koja ima pravo na sudjelovanje za potrebe stavka 2., uključujući odgovarajuće nevladine organizacije koje zadovoljavaju zahtjeve određene nacionalnim pravom, kao što su to one koje promiču zaštitu okoliša.

Države članice utvrđuju detaljna rješenja za sudjelovanje javnosti prema ovom članku kako bi se javnosti omogućila učinkovita priprema i sudjelovanje.

Moraju se predvidjeti razumni vremenski okviri koji osiguravaju dovoljno vremena za svaku od različitih faza sudjelovanja javnosti koje se zahtijevaju prema ovom članku.

4.   Ovaj se članak ne primjenjuje na planove i programe koji su namijenjeni isključivo nacionalnoj obrani ili na one koji se provode u slučaju izvanrednih situacija.

5.   Ovaj se članak ne primjenjuje na planove i programe navedene u Prilogu I. za koje se provodi postupak sudjelovanja javnosti na temelju Direktive 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (7) ili na temelju Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (8).

Članak 3.

Izmjena Direktive 85/337/EEZ

Direktiva 85/337/EEZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 2. dodaju se sljedeće definicije:

„ ‚javnost’ znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine;

‚zainteresirana javnost’ znači javnost na koju postupci donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2. utječu ili bi mogli utjecati ili koja ima interes u tome; za potrebe ove definicije, za nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša i koje zadovoljavaju eventualne zahtjeve na temelju nacionalnog prava smatra se da imaju interes;”

2.

u članku 1. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.   Države članice mogu odlučiti, na temelju pojedinačnog slučaja, ako je to predviđeno nacionalnim pravom, da ne primjenjuju ovu Direktivu na projekte za potrebe nacionalne obrane ako smatraju da bi njezina primjena mogla na te ciljeve imati nepovoljan učinak.”

3.

u članku 2. stavku 3. točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

razmotriti bi li neki drugi oblik procjene bio odgovarajući;

(b)

staviti na raspolaganje zainteresiranoj javnosti informacije dobivene prema drugim oblicima procjene iz točke (a), informacije u vezi s odlukom o izuzeću i razlozima za njegovo davanje.”;

4.

u članku 6. stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim stavcima:

„2.   Javnost se mora informirati o sljedećim stvarima bilo javnim obavijestima ili drugim odgovarajućim sredstvima, npr. elektroničkim medijima ako su dostupni, u ranoj fazi postupaka donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., a najkasnije čim se informacija razumno može pružiti:

(a)

o zahtjevu za odobrenje provedbe projekta;

(b)

o činjenici da se za projekt provodi postupak procjene utjecaja na okoliš i, kada je to relevantno, o činjenici da se primjenjuje članak 7.;

(c)

o detaljima o nadležnim tijelima odgovornima za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, kojima se mogu predati komentari ili pitanja te o pojedinostima o vremenskom rasporedu za podnošenje komentara ili pitanja;

(d)

o prirodi mogućih odluka ili, kada postoji, o nacrtu odluke;

(e)

o raspoloživosti informacija prikupljenih na temelju članka 5.;

(f)

o vremenu i mjestima i načinu stavljanja relevantnih informacija na raspolaganje;

(g)

o detaljima rješenjâ za sudjelovanje javnosti usvojenih na temelju stavka 5. ovog članka.

3.   Države članice osiguravaju da se u razumnom vremenskom roku zainteresiranoj javnosti stavi na raspolaganje sljedeće:

(a)

svaka informacija prikupljena na temelju članka 5.;

(b)

u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u vrijeme kada je zainteresirana javnost informirana u skladu sa stavkom 2. ovog članka;

(c)

u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu (9), informacije drukčije od onih iz stavka 2. ovog članka koje su važne za donošenje odluke u skladu s člankom 8. i koje postaju dostupne tek nakon što je zainteresirana javnost bila informirana u skladu sa stavkom 2. ovog članka.

4.   Zainteresirana javnost dobiva pravovremene i učinkovite prilike za sudjelovanje u postupcima donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2. te u tu svrhu ima pravo izražavanja komentara i mišljenja nadležnom tijelu ili tijelima dok su sve mogućnosti otvorene prije nego se donese odluka o zahtjevu za odobrenje provedbe.

5.   Države članice utvrđuju detaljna rješenja za informiranje javnosti, (npr. postavljanje plakata unutar određenog radijusa ili objavljivanje u mjesnim novinama) te za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (npr. pisanim podnescima ili putem ispitivanja javnog mnijenja).

6.   Moraju se predvidjeti razumni vremenski okviri za različite faze koji osiguravaju dovoljno vremena za informiranje javnosti i za pripremu i učinkovito sudjelovanje zainteresirane javnosti u donošenju odluka o okolišu podložno odredbama ovog članka.

(9)  SL L 41, 14. veljače. 2003., str. 26.”"

5.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

„1.   Ako je država članica svjesna da bi projekt mogao imati značajne utjecaje na okoliš u drugoj državi članici ili ako država članica na koju bi mogao značajno utjecati to zatraži, država članica na čijem se državnom području projekt namjerava provesti dužna je toj državi članici poslati u što je moguće kraćem roku i ne kasnije nego što informira vlastitu javnost, inter alia:

(a)

opis projekta zajedno s raspoloživim informacijama o njegovom mogućem prekograničnom utjecaju;

(b)

informaciju o prirodi odluke koja se može donijeti;

te drugoj državi članici dati razuman rok u kojem ona može navesti želi li sudjelovati u postupcima donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., a može uključiti i informacije iz stavka 2. ovog članka.

2.   Ako država članica koja primi informacije na temelju stavka 1. navede da namjerava sudjelovati u postupcima donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2., država članica na čijem području se projekt namjerava provesti dužna je, ako to već nije učinila, poslati državi članici na koju bi projekt mogao utjecati informacije zahtijevane na temelju članka 6. stavka 2. i koje su stavljene na raspolaganje na temelju članka 6. stavka 3. točaka (a) i (b).”;

(b)

stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Zainteresirane države članice mogu za provedbu ovog članka utvrditi detaljne postupke koji zainteresiranoj javnosti na državnom području države članice na koju bi projekt mogao utjecati omogućavaju učinkovito sudjelovanje u postupcima donošenja odluka o okolišu iz članka 2. stavka 2.”

6.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Po donošenju odluke o izdavanju ili odbijanju odobrenja za provedbu projekta, nadležno tijelo ili tijela o njoj informiraju javnost u skladu s odgovarajućim postupcima te stavljaju na raspolaganje javnosti sljedeće informacije:

sadržaj odluke i sve uvjete koji se na nju odnose,

nakon što je razmotrilo pitanja i mišljenja koje je izrazila zainteresirana javnost, glavne razloge i razmatranja na kojima se temelji odluka, uključujući informaciju o postupku sudjelovanja javnosti,

prema potrebi, opis glavnih mjera za izbjegavanje, smanjenje i, ako je moguće, uklanjanje glavnih nepovoljnih učinaka.”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Nadležno tijelo ili tijela informiraju svaku državu članicu s kojom je obavljeno savjetovanje na temelju članka 7. slanjem informacija iz stavka 1. ovog članka.

Države članice s kojima je obavljeno savjetovanje osiguravaju da su te informacije na odgovarajući način stavljene na raspolaganje zainteresiranoj javnosti na njezinom državnom području.”

7.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 10.a

Države članice osiguravaju da u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim sustavom, pripadnici zainteresirane javnosti:

(a)

koji imaju dovoljan interes ili, alternativno,

(b)

koji tvrde da im je povrijeđeno pravo, ako upravno postupovno pravo države članice to propisuje kao preduvjet,

imaju pristup postupku revizije pred sudom ili nekim drugim nezavisnim i nepristranim tijelom koje je određeno pravom radi pobijanja materijalne ili postupovne zakonitosti odluka, radnji ili propusta, u skladu s odredbama ove Direktive koje se odnose na sudjelovanje javnosti.

Države članice određuju u kojoj je fazi moguće pobijanje odluka, radnji ili propusta.

Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava, u skladu s ciljem da se zainteresiranoj javnosti omogući široki pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uvjete iz članka 1. stavka 2. smatra se dovoljnim za potrebe točke (a) ovog članka. Također se smatra da takve organizacije imaju prava koja se mogu povrijediti za potrebe točke (b) ovog članka.

Odredbe ovog članka ne isključuju mogućnost postupka prethodnog preispitivanja pred nekim upravnim tijelom i ne utječu na zahtjev da se prije upućivanja na postupak sudskog preispitivanja iscrpe mogućnosti upravnog preispitivanja ako nacionalno pravo propisuje takav uvjet.

Svi takvi postupci moraju biti pošteni, pravični i pravovremeni te ne smiju biti preskupi.

U svrhu unapređivanja učinkovitosti odredaba ovog članka, države članice osiguravaju da javnosti budu dostupne praktične informacije o pristupu postupcima upravnog i sudskog preispitivanja.”

8.

u Prilogu I. dodaje se sljedeća točka:

„22.

Bilo koja promjena ili proširenje projekata navedenih u ovom Prilogu, kada takva promjena ili proširenje sami po sebi dosežu eventualni prag određen u ovom Prilogu.”

9.

u Prilogu II. broju 13. prvoj alineji na kraju se dodaje sljedeće:

„(promjena ili proširenje koji nisu uključeni u Prilog I.)”.

Članak 4.

Izmjena Direktive 96/61/EZ

Direktiva 96/61/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 10. podtočki (b) dodaje se sljedeća rečenica:

„Za potrebe ove definicije, bilo koja promjena ili proširenje djelatnosti smatraju se značajnima, ako promjena ili proširenje samo po sebi doseže eventualni prag određen u Prilogu I.”;

(b)

dodaju se sljedeće točke:

„13.

‚javnost’ znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba i, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili praksom, njihove udruge, organizacije ili skupine;

14.

‚zainteresirana javnost’ znači javnost na koju donošenje odluke o izdavanju ili ažuriranju dozvole ili uvjetâ dozvole utječe ili bi moglo utjecati ili koja ima interes u tome; za potrebe ove definicije, za nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša i zadovoljavaju eventualne zahtjeve na temelju nacionalnog prava smatra se da imaju interes;”

2.

u članku 6. stavku 1. prvom podstavku, dodaje se sljedeća alineja:

„—

glavna alternativna rješenja, ako postoje, koje je podnositelj zahtjeva razmotrio u zahtjevu.”

3.

članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice osiguravaju da se zainteresiranoj javnosti pruže pravovremene i učinkovite prilike za sudjelovanje u postupku:

izdavanja dozvole za nova postrojenja,

izdavanja dozvole za eventualnu bitnu promjenu u radu postrojenja,

dopuna dozvole ili uvjeta dozvole za postrojenje u skladu s člankom 13. stavkom 2. prvom alinejom.

Postupak naveden u Prilogu V. primjenjuje se za potrebe takvog sudjelovanja.”;

(b)

dodaje se sljedeći stavak:

„5.   Po donošenju odluke, nadležno tijelo informira javnost u skladu s odgovarajućim postupcima i stavlja na raspolaganje javnosti sljedeće informacije:

(a)

sadržaj odluke, uključujući primjerak dozvole i svih uvjeta te svih naknadnih dopuna; i

(b)

nakon što je razmotrilo pitanja i mišljenja koje je izrazila zainteresirana javnost, razloge i razmatranja na kojima se temelji odluka, uključujući informacije o postupku sudjelovanja javnosti.”

4.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 15. a

Pristup pravosuđu

Države članice osiguravaju da u skladu s relevantnim nacionalnim pravnim sustavom, pripadnici zainteresirane javnosti:

(a)

koji imaju dovoljan interes ili kao druga mogućnost;

(b)

koji tvrde da im je povrijeđeno pravo, ako ako upravno postupovno pravo države članice to propisuje kao preduvjet,

imaju pristup postupku preispitivanja pred sudom ili nekim drugim nezavisnim i nepristranim tijelom koje je određeno pravom radi pobijanja materijalne ili postupovne zakonitosti odluka, radnji ili propusta, u skladu s odredbama ove Direktive koje se odnose na sudjelovanje javnosti.

Države članice određuju u kojoj je fazi moguće pobijanje odluka, radnji ili propusta.

Države članice utvrđuju dovoljan interes i povredu prava u skladu s ciljem da se zainteresiranoj javnosti omogući široki pristup pravosuđu. U tu svrhu, interes bilo koje nevladine organizacije koja ispunjava uvjete iz članka 2. stavka 14. smatra se dovoljnim za potrebe podtočke (a) ovog članka. Također se smatra da takve organizacije imaju prava koja se mogu povrijediti za potrebe podtočke (b) ovog članka.

Odredbe ovog članka ne isključuju mogućnost postupka prethodnog preispitivanja pred nekim upravnim tijelom i ne utječu na zahtjev da se prije upućivanja na postupak sudskog preispitivanja iscrpe mogućnosti upravnog preispitivanja ako nacionalno pravo propisuje takav uvjet.

Svi takvi postupci moraju biti pošteni, pravični i pravovremeni te ne smiju biti preskupi.

U svrhu unapređivanja učinkovitosti odredaba ovog članka, države članice osiguravaju da javnosti budu dostupne praktične informacije o pristupu postupcima upravnog i sudskog preispitivanja.”

5.

članak 17. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   U slučaju kada je država članica svjesna da bi rad postrojenja mogao imati značajne negativne učinke na okoliš druge države članice ili ako to zatraži država članica na koju bi mogao značajno utjecati, država članica na čijem je području predan zahtjev za dozvolu na temelju članka 4. ili članka 12. stavka 2. toj državi članici prosljeđuje sve informacije koje je dužna pružiti ili staviti na raspolaganje na temelju Priloga V. istodobno kada ih objavljuje svojim državljanima. Takva informacija služi kao osnova za svako savjetovanje potrebno u okviru bilateralnih odnosa između dviju država članica na recipročnoj i ekvivalentnoj osnovi.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„3.   Kada nadležno tijelo donosi odluku o zahtjevu u razmatranje se moraju uzeti rezultati svih savjetovanja na temelju stavaka 1. i 2.

4.   Svaku državu članicu s kojem je obavljeno savjetovanje na temelju stavka 1. nadležno tijelo informira o odlukama donesenima o projektu i prosljeđuje joj informacije iz članka 15. stavka 5. Ta država članica poduzima mjere potrebne kako bi osigurala da su te informacije na odgovarajući način stavljene na raspolaganje zainteresiranoj javnosti na njezinom državnom području.”

6.

dodaje se Prilog V. kako je određen u Prilogu II. ovoj Direktivi.

Članak 5.

Izvješćivanje i preispitivanje

Do 25. lipnja 2009. Komisija šalje izvješće o primjeni i učinkovitosti ove Direktive Europskom parlamentu i Vijeću. S ciljem daljnjeg uključivanja zahtjevâ zaštite okoliša u skladu s člankom 6. Ugovora i uzimajući u obzir stečeno iskustvo u primjeni ove Direktive u državama članicama, takvom se izvješću prilažu prijedlozi za izmjenu ove Direktive, ako je potrebno. Komisija će posebno razmotriti mogućnost proširenja područja primjene ove Direktive na druge planove i programe koji se odnose na okoliš.

Članak 6.

Provedba

Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije do 25. lipnja 2005. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine toga upućivanja određuju države članice.

Članak 7.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske Unije.

Članak 8.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. svibnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. DRYS


(1)  SL C 154 E, 29.5.2001., str. 123.

(2)  SL C 221, 7.8.2001., str. 65.

(3)  SL C 357, 14.12.2001., str. 58.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 23. listopada 2001. (SL C 112, 9.5.2002., str. 125. (E)), Zajedničko stajalište Vijeća od 25. travnja 2002. (SL C 170 E, 16.7.2002., str. 22.) i Odluka Europskog parlamenta od 5. rujna 2002. (još nije objavljena u Službenom listu). Odluka Europskog parlamenta od 30. siječnja 2003. i Odluka Vijeća od 4. ožujka 2003.

(5)  SL L 175, 5.7.1985., str. 40. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 97/11/EZ (SL L 73, 14.3.1997., str. 5.).

(6)  SL L 257, 10.10.1996., str. 26.

(7)  SL L 197, 21.7.2001., str. 30.

(8)  SL L 327, 22.12.2000., str. 1. Direktiva kako je izmijenjena Odlukom br. 2455/2001/EZ (SL L 331, 15.12.2001., str. 1.).


PRILOG I.

ODREDBE ZA PLANOVE I PROGRAME IZ ČLANKA 2.

(a)

Članak 7. stavak 1. Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (1).

(b)

Članak 6. Direktive Vijeća 91/157/EEZ od 18. ožujka 1991. o baterijama i akumulatorima koji sadrže određene opasne tvari (2).

(c)

Članak 5. stavak 1. Direktive Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (3).

(d)

Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (4).

(e)

Članak 14. Direktive Vijeća 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (5).

(f)

Članak 8. stavak 3. Direktive Vijeća 96/62/EZ od 27. rujna 1996. o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka (6).


(1)  SL L 194, 25.7.1975., str. 9. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 96/350/EZ (SL L 135, 6.6.1996., str. 32.).

(2)  SL L 78, 26.3.1991., str. 38. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 98/101/EZ (SL L 1, 5.1.1999., str. 1.).

(3)  SL L 375, 31.12.1991., str. 1.

(4)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/31/EZ (SL L 168, 2.7.1994., str. 28.).

(5)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10.

(6)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55.


PRILOG II.

U Direktivi 96/61/EZ dodaje se sljedeći Prilog:

„PRILOG V.

Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka

1.   Javnost se mora informirati o sljedećim stvarima (javnim obavijestima ili drugim odgovarajućim sredstvima, npr. elektroničkim medijima ako su dostupni) u ranoj fazi postupka donošenja odluke ili najkasnije čim se informacija može razumno pružiti:

(a)

o zahtjevu za dozvolu ili, ovisno o slučaju, prijedlogu za dopunu dozvole ili uvjeta dozvole u skladu s člankom 15. stavkom 1., uključujući opis elemenata navedenih u članku 6. stavku 1.;

(b)

kada je to primjenjivo, o činjenici da odluka podliježe procjeni utjecaja na okoliš na nacionalnoj ili prekograničnoj razini ili savjetovanjima između država članica u skladu s člankom 17.;

(c)

o detaljima o nadležnim tijelima odgovornim za donošenje odluke, tijelima od kojih se mogu dobiti relevantne informacije, kojima se mogu predati komentari ili pitanja te o pojedinostima o vremenskom rasporedu za podnošenje komentara ili pitanja;

(d)

o prirodi mogućih odluka ili, tamo gdje postoji, o nacrtu odluke;

(e)

prema potrebi, o detaljima povezanima s prijedlogom za dopunu dozvole ili uvjeta dozvole;

(f)

o vremenu i mjestima i načinu stavljanja relevantnih informacija na raspolaganje;

(g)

o detaljima rješenjâ za sudjelovanje javnosti i savjetovanju usvojenima na temelju točke 5.

2.   Države članice osiguravaju da se zainteresiranoj javnosti, u odgovarajućim vremenskim okvirima pruže:

(a)

u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, glavna izvješća i savjeti izdani nadležnom tijelu ili tijelima u vrijeme kada je zainteresirana javnost bila informirana u skladu s točkom 1.;

(b)

u skladu s odredbama Direktive 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o pristupu javnosti informacijama o okolišu, informacije različite od onih navedenih u točki 1., a koje su značajne za odluku na temelju članka 8. i koje postaju raspoložive tek nakon što je zainteresirana javnost bila informirana u skladu s točkom 1.

3.   Prije nego je odluka donesena, zainteresirana javnost ima pravo nadležnim tijelima uputiti komentare i mišljenja.

4.   Rezultati savjetovanja održanih na temelju ovog Priloga moraju se uzeti u obzir pri donošenju odluke.

5.   Države članice utvrđuju detaljna rješenja za informiranje javnosti, (npr. postavljanje plakata unutar određenog radijusa ili objavljivanje u mjesnim novinama) te za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (npr. pisanim podnescima ili putem ispitivanja javnog mnijenja). Moraju se predvidjeti razumni vremenski okviri za različite faze koji osiguravaju dovoljno vremena za informiranje javnosti i za pripremu i učinkovito sudjelovanje zainteresirane javnosti u donošenju odluka o okolišu podložno odredbama ovog Priloga. (1)


(1)  SL L 41, 14.2.2003., str. 26.”


Top