EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2300

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2300 z 21. decembra 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Taiwanom (Toto rozhodnutie sa nemá interpretovať ako vyjadrenie oficiálnej pozície Európskej únie vzhľadom na právny štatút Taiwanu.) s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 (Text s významom pre EHP)

C/2021/9914

OJ L 458, 22.12.2021, p. 533–535 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2300/oj

22.12.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 458/533


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/2300

z 21. decembra 2021,

ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Taiwanom (*1) s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ) s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa stanovuje rámec pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia („digitálny COVID preukaz EÚ“), aby sa držiteľom takýchto potvrdení uľahčilo uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19. Má tiež prispieť k uľahčeniu koordinovaného, postupného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených členskými štátmi v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

(2)

Nariadením (EÚ) 2021/953 sa umožňuje uznávanie potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydávaných tretími krajinami občanom Únie a ich rodinným príslušníkom, ak Komisia dospeje k záveru, že uvedené potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normami, ktoré sa majú považovať za rovnocenné s normami stanovenými podľa uvedeného nariadenia. Okrem toho majú členské štáty v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 (2) uplatňovať pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2021/953 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nepatria do rozsahu pôsobnosti uvedeného nariadenia, ale ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na ich území a ktorí sú oprávnení cestovať do iných členských štátov v súlade s právom Únie. Preto by sa mali akékoľvek zistenia o rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí uplatňovať na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu, ktoré Taiwan vydáva občanom Únie a ich rodinným príslušníkom. Podobne by sa na základe nariadenia (EÚ) 2021/954 mali takéto zistenia o rovnocennosti vzťahovať aj na potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu, ktoré Taiwan vydáva štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú alebo majú oprávnený pobyt na území členských štátov, za podmienok stanovených v uvedenom nariadení.

(3)

Taiwan 17. novembra 2021 poskytol Komisii podrobné informácie o vydávaní interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu podľa systému s názvom „Taiwanský systém digitálnych COVID-19 preukazov“ (Taiwan Digital COVID-19 Certificate System). Taiwan informoval Komisiu, že sa domnieva, že jeho potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19 sa vydávajú v súlade s normou a technologickým systémom, ktoré sú interoperabilné s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktoré umožňujú overenie pravosti, platnosti a integrity potvrdení. V tejto súvislosti Taiwan informoval Komisiu, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydávané Taiwanom v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“ obsahujú údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) 2021/953.

(4)

Taiwan zároveň Komisiu informoval, že uznáva potvrdenia o očkovaní, o vykonaní testu založenom na amplifikácii nukleových kyselín a o prekonaní ochorenia vydané členskými štátmi a krajinami EHP v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(5)

V nadväznosti na žiadosť Taiwanu vykonala Komisia 10. decembra 2021 technické testy, ktorými sa preukázalo, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydávané Taiwanom sú v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“, ktorý je interoperabilný s rámcom dôvery stanoveným nariadením (EÚ) 2021/953 a ktorý umožňuje overiť pravosť, platnosť a integritu potvrdení. Komisia zároveň potvrdila, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydávané Taiwanom v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“ obsahujú potrebné údaje.

(6)

Taiwan okrem toho Komisiu informoval, že vydáva interoperabilné potvrdenia o očkovaní pre vakcíny proti ochoreniu COVID-19, medzi ktoré v súčasnosti patria Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria a vakcína MVC COVID-19.

(7)

Taiwan tiež Komisiu informoval o tom, že vydáva interoperabilné potvrdenia o vykonaní testu pre testy založené na amplifikácii nukleových kyselín, ale nie pre rýchle antigénové testy.

(8)

Taiwan ďalej Komisiu informoval, že nevydáva interoperabilné potvrdenia o prekonaní ochorenia.

(9)

Taiwan okrem toho informoval Komisiu aj o tom, že pri overovaní potvrdení overovateľmi na Taiwane sa osobné údaje, ktoré sú na nich uvedené, budú spracúvať len na účely overenia a potvrdenia stavu očkovania držiteľa, výsledku jeho testu alebo prekonania ochorenia a nebudú sa následne uchovávať.

(10)

Sú teda splnené potrebné prvky, na základe ktorých možno stanoviť, že potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydané Taiwanom v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“ sa majú považovať za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

(11)

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydané Taiwanom v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“ by sa preto mali uznávať za podmienok uvedených v článku 5 ods. 5 a článku 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(12)

Na to, aby sa toto rozhodnutie mohlo uplatňovať v praxi, by sa Taiwan mal pripojiť k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

(13)

S cieľom chrániť záujmy Únie, najmä v oblasti verejného zdravia, môže Komisia využiť svoje právomoci na pozastavenie uplatňovania tohto rozhodnutia alebo na jeho zrušenie, pokiaľ už viac nebudú splnené podmienky článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/953.

(14)

V záujme čo najrýchlejšieho pripojenia Taiwanu k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953 by toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 14 nariadenia (EÚ) 2021/953,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Potvrdenia o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a vykonaní testu vydané Taiwanom v súlade s „Taiwanským systémom digitálnych COVID-19 preukazov“ (Taiwan Digital COVID-19 Certificate System) sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie považujú za rovnocenné s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 2

Taiwan sa pripojí k rámcu dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ stanovenému nariadením (EÚ) 2021/953.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. decembra 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(*1)  Toto rozhodnutie sa nemá interpretovať ako vyjadrenie oficiálnej pozície Európskej únie vzhľadom na právny štatút Taiwanu.

(1)  Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/954 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz EÚ), pokiaľ ide o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 211, 15.6.2021, s. 24).


Top