EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 458, 22 grudnia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 458

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 64
22 grudnia 2021


Spis treści

 

I   Akty ustawodawcze

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2282 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie oceny technologii medycznych i zmiany dyrektywy 2011/24/UE ( 1 )

1

 

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie Rady (UE) 2021/2283 z dnia 20 grudnia 2021 r. otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1388/2013

33

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2284 z dnia 10 grudnia 2021 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne do celów stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 w odniesieniu do sprawozdawczości nadzorczej firm inwestycyjnych oraz ujawniania informacji przez firmy inwestycyjne ( 1 )

48

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2285 z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów agrofagów oraz zakazów i wymogów dotyczących wprowadzania do Unii i przemieszczania na jej terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz uchylające decyzje 98/109/WE i 2002/757/WE oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/885 i (UE) 2020/1292

173

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2286 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie danych, które należy przekazać za rok referencyjny 2023 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1091 w sprawie zintegrowanych statystyk rolnych w odniesieniu do wykazu zmiennych i ich opisu oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2287 z dnia 17grudnia 2021 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej i zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2170 nakładające ostateczne cła antydumpingowe na przywóz folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

344

 

*

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2288 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 w odniesieniu do okresu uznawania zaświadczeń o szczepieniu wydawanych w formacie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID wskazującego na zakończenie serii szczepień pierwotnych ( 1 )

459

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2289 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 w sprawie prezentacji treści planów strategicznych WPR oraz w sprawie elektronicznego systemu bezpiecznej wymiany informacji

463

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2290 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące metod obliczania wspólnych wskaźników produktu i rezultatu określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013

486

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2291 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa z drobiu i ptaków łownych ( 1 )

494

 

 

DECYZJE

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2292 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłożenia, w imieniu Unii Europejskiej, wniosku dotyczącego decyzji Organu Wykonawczego w sprawie metody dokonania aktualizacji odzwierciedlającej zmiany w członkostwie w Unii, z myślą o 41. posiedzeniu Organu Wykonawczego Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, oraz w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii podczas tego posiedzenia

512

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2293 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Partnerstwa ustanowionej Umową o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem, w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania odstępstwa od obowiązku usuwania danych dotyczących przelotu pasażerów po ich wyjeździe ze Zjednoczonego Królestwa

514

 

*

Decyzja Rady (UE) 2021/2294 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Regionów, zaproponowanych przez Królestwo Niderlandów

517

 

*

Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich (UE) 2021/2295 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie mianowania sędziów Sądu

519

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2296 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Tunezyjską z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

521

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2297 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Czarnogórę z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

524

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2298 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Wschodnią Republikę Urugwaju z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

527

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2299 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Tajlandię z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

530

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2300 z dnia 21 grudnia 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Tajwan z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

533

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2301 z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/1073 ustanawiającą specyfikacje techniczne i zasady do celów wdrożenia ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 ( 1 )

536

 

 

Sprostowania

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2021/1408 z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów alkaloidów tropanowych w niektórych środkach spożywczych ( Dz.U. L 304 z 30.8.2021 )

539

 

*

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2021/92 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mających zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii ( Dz.U. L 31 z 29.1.2021 )

541

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top