EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 458, 22. detsember 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 458

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
22. detsember 2021


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/2282, 15. detsember 2021, tervisetehnoloogia hindamise kohta ning millega muudetakse direktiivi 2011/24/EL ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2021/2283, 20. detsember 2021, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1388/2013

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2284, 10. detsember 2021, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2033 kohaldamiseks seoses investeerimisühingute järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisega ( 1 )

48

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2285, 14. detsember 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 taimekahjustajate loetelude ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise ja seal vedamise keeldude ja nõuete osas ning tunnistatakse kehtetuks otsused 98/109/EÜ ja 2002/757/EÜ ning rakendusmäärused (EL) 2020/885 ja (EL) 2020/1292

173

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2286, 16. detsember 2021, milles käsitletakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/1091 (mis käsitleb integreeritud põllumajandusstatistikat) vaatlusaasta 2023 kohta esitatavate andmete muutujate loendit ja nende kirjeldusi ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1200/2009 ( 1 )

284

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2287, 17. detsember 2021, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit töödeldava alumiiniumfooliumi impordi suhtes ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2021/2170, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit töödeldava alumiiniumfooliumi impordi suhtes

344

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/2288, 21. detsember 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 lisa seoses ELi digitaalse COVID-tõendi vormis välja antud ja esmase vaktsineerimiskuuri läbimist kinnitavate vaktsineerimistõendite kehtivusajaga ( 1 )

459

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2289, 21. detsember 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 rakenduseeskirjad ÜPP strateegiakavade sisu esitamise ja turvalise teabevahetuse elektroonilise süsteemi kohta

463

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2290, 21. detsember 2021, millega kehtestatakse eeskirjad meetodite kohta, mille abil arvutatakse ühised väljund- ja tulemusnäitajad, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/2115 (millega kehtestatakse liikmesriikide koostatavate Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavate ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade (ÜPP strateegiakavad) toetamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013) I lisas

486

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2291, 21. detsember 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi ( 1 )

494

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2292, 30. aprill 2021, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel ettepaneku esitamist seoses täitevorgani otsusega liidu liikmesuse muutusi kajastavate ajakohastuste tegemise metoodika kohta, pidades silmas piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni täitevorgani 41. istungit, ja kõnealusel istungil liidu nimel võetavat seisukohta

512

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2293, 20. detsember 2021, liidu nimel võetava seisukoha kohta Ühendkuningriigiga sõlmitud kaubandus- ja koostöölepinguga loodud partnerlusnõukogus seoses sellise erandi pikendamisega, millega vabastatakse kohustusest kustutada reisijate broneeringuinfo pärast nende Ühendkuningriigist lahkumist

514

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2021/2294, 20. detsember 2021, millega nimetatakse ametisse üks Madalmaade Kuningriigi esitatud Regioonide Komitee liige ja üks Madalmaade Kuningriigi esitatud asendusliige

517

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL) 2021/2295, 21. detsember 2021, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

519

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2296, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Tuneesia Vabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

521

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2297, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Montenegros välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

524

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2298, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Uruguay Idavabariigi välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

527

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2299, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Tais välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

530

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2300, 21. detsember 2021, millega määratakse liidus vaba liikumise õiguse kasutamise hõlbustamiseks kindlaks Taiwani välja antud COVID-19 tõendite samaväärsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/953 kohaselt välja antud tõenditega ( 1 )

533

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/2301, 21. detsember 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1073, millega kehtestatakse ELi digitaalse COVID-tõendi usaldusraamistiku (mis loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/953) kasutuselevõtu tehnilised spetsifikatsioonid ja normid ( 1 )

536

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. augusti 2021. aasta määruse (EL) 2021/1408 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses tropaanalkaloidide piirnormidega teatavates toiduainetes) parandus ( ELT L 304, 30.8.2021 )

539

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsuse nr 1313/2013/EL (liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta) parandus ( ELT L 347, 20.12.2013 )

540

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top