EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:458:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 458, 22 декември 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 458

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
22 декември 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2282 на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2021 година относно оценката на здравните технологии и за изменение на Директива 2011/24/ЕС ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2021/2283 на Съвета от 20 декември 2021 година за откриване и управление на автономни тарифни квоти на Съюза за някои селскостопански и промишлени продукти и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1388/2013

33

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2284 на Комисията от 10 декември 2021 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за докладване за целите на надзора и оповестяването на информация от страна на инвестиционните посредници ( 1 )

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2285 на Комисията от 14 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на списъка на вредителите, забраните и изискванията за въвеждането и движението на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти и за отмяна на решения 98/109/ЕО и 2002/757/ЕО и на Регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/885 и (ЕС) 2020/1292

173

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2286 на Комисията от 16 декември 2021 година относно данните, които трябва да се предоставят за референтната 2023 година по силата на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета относно интегрирана статистика за земеделските стопанства, що се отнася до списъка на променливите и тяхното описание, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1200/2009 на Комисията ( 1 )

284

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2287 на Комисията от 17 декември 2021 година за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на алуминиево конвертиращо се фолио с произход от Китайската народна република и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2170 на Комисията за налагане на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на алуминиево конвертиращо се фолио с произход от Китайската народна република

344

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/2288 на Комисията от 21 декември 2021 година за изменение на приложението към Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на периода на приемане на сертификатите за ваксинация, издадени във формат Цифров COVID сертификат на ЕС, в който се посочва, че е приключена основната ваксинационна серия ( 1 )

459

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2289 на Комисията от 21 декември 2021 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета относно представянето на съдържанието на стратегическите планове по ОСП и относно електронната система за сигурен обмен на информация

463

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2290 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на правила за методите за изчисляване на общите показатели за крайния продукт и за резултатите, предвидени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

486

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2291 на Комисията от 21 декември 2021 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Обединеното кралство в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно мeсо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

494

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/2292 на Съвета от 30 април 2021 година за представяне от името на Европейския съюз на предложение за решение на изпълнителния орган относно методиката за актуализации, с цел отразяване на промените в членството в Съюза, с оглед на 41-вата сесия на изпълнителния орган на Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, и за определяне на позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза на тази сесия

512

 

*

Решение (ЕС) 2021/2293 на Съвета от 20 декември 2021 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвета за партньорство, създаден със Споразумението за търговия и сътрудничество с Обединеното кралство във връзка с удължаването на дерогациите от задължението за заличаване на резервационните данни на пътниците след отпътуването им от Обединеното кралство

514

 

*

Решение (ЕС) 2021/2294 на Съвета от 20 декември 2021 година за назначаване на един член и един заместник-член, предложени от Кралство Нидерландия, в Комитета на регионите

517

 

*

Решение (ЕС) 2021/2295 на представителите на правителствата на държавите членки от 21 декември 2021 година за назначаване на съдии в Общия съд

519

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2296 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Република Тунис, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

521

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2297 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Черна гора, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

524

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/2298 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Източна република Уругвай, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

527

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2299 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Тайланд, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

530

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2300 на Комисията от 21 декември 2021 година за установяване на равностойност, с цел улесняване на упражняването на правото на свободно движение в рамките на Съюза, на сертификатите за COVID-19, издадени от Тайван, със сертификатите, издадени в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

533

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/2301 на Комисията от 21 декември 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 за определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

536

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top